+ iMeds.pl

Pedipur 200 mg/gUlotka Pedipur

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PEDIPUR

(Methenaminum)

200 mg/g, puder leczniczy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pedipur i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pedipur

3.    Jak stosować lek Pedipur

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pedipur

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pedipur i w jakim celu się go stosuje

Pedipur ma postać pudru leczniczego. Metenamina, substancja czynna Pedipuru swoje działanie zawdzięcza uwolnionemu wskutek kontaktu z kwaśnym potem, aldehydowi mrówkowemu, który osłabia czynność gruczołów potowych oraz hamuje aktywność bakterii, przez co zmniejsza wydzielanie potu i hamuje jego rozkład przez bakterie.

Pedipur działa wysuszaj ąco, bakteriobójczo i ściągaj ąco. Likwiduje przykry zapach potu.

Wskazania

Pedipur stosuje się w leczeniu nadmiernej potliwości stóp i dłoni.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pedipur Kiedy nie stosować leku Pedipur:

-    w nadwrażliwości na metenaminę lub inne składniki leku

-    na błony śluzowe

-    na otwarte rany

-    na powierzchnie ciała pozbawione naskórka

-    na owrzodzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią podrażnienia, zaczerwienienia skóry. Należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby substancja czynna leku Pedipur mogła stanowić zagrożenie dla płodu lub przenikała do mleka kobiet karmiących piersią. Jednak wobec braku odpowiednich badań, lek może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko po konsultacji z lekarzem w przypadku przewagi korzyści nad ryzykiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pedipur nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pedipur a inne leki

Ze względu na ryzyko inaktywacji nie stosować ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, azotany), kwasami i solami o odczynie kwaśnym, węglany (magnezowy, wapniowy)

3. Jak stosować lek Pedipur

Lek Pedipur należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Produkt do stosowania miejscowego na skórę.

Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć. Przed zastosowaniem leku należy umyć starannie skórę nóg lub dłoni i wysuszyć. Nanieść niewielką ilość Pedipuru na skórę nóg lub dłoni, wcierać i pozostawić do wyschnięcia.

Lek stosować nie częściej niż 1 - 2 razy w tygodniu.

Po uzyskaniu poprawy zabiegi można stosować profilaktycznie co 14-20 dni.

Pominięcia zastosowania leku Pedipur

W przypadku pominięcia zastosowania leku Pedipur należy kontynuować leczenie stosując lek Pedipur jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pedipur

Przedawkowanie Pedipuru stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości preparatu, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

W przypadku omyłkowego spożycia Pedipuru mogą wystąpić: wysypka, podrażnienia nerek i pęcherza, krwiomocz, nudności i wymioty.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Pedipur może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Długotrwałe stosowanie Pedipuru może spowodować miejscowe odczyny alergiczne skóry nóg i dłoni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych,{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Pedipur

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 C.

Nie stosować leku Pedipur po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pedipur

Substancją czynną leku jest metenamina.

1 g pudru zawiera 200 mg metenaminy

Pozostałe składniki leku to: talk, cynku tlenek, glicerol 86%, woda oczyszczona Jak wygląda lek Pedipur i co zawiera opakowanie

Lek ma postać gęstej, nieprzezroczystej, białej zawiesiny pudru, o charakterystycznym zapachu metenaminy.

Opakowanie leku to butelka ze szkła oranżowego lub pojemnik polietylenowy lub tuba wewnętrznie lakierowana po 40 g lub 60 g preparatu w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n. Notecią tel. (52) 386 73 10 fax: (52) 386 73 23

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Pedipur

Charakterystyka Pedipur

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PEDIPUR, 200 mg/g, puder leczniczy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g pudru leczniczego zawiera 200 mg metenaminy (Methenaminum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Puder leczniczy

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Nadmierna potliwość skóry stóp i dłoni.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat do stosowania na skórę. Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć. Przed zastosowaniem leku należy umyć starannie skórę nóg lub dłoni i wysuszyć. Nanieść niewielką ilość Pedipuru na skórę nóg lub dłoni, wcierać i pozostawić do wyschnięcia.

Lek stosować nie częściej niż 1 - 2 razy w tygodniu.

Po uzyskaniu poprawy zabiegi można stosować profilaktycznie co 14-20 dni.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować produktu:

-    na błony śluzowe,

-    na otwarte rany,

-    powierzchnie ciała pozbawione naskórka,

-    na owrzodzenia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia podrażnienia, zaczerwienienia skóry lek odstawić i zasięgnąć porady dermatologa.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt daje niezgodności z lekami zawierającymi: substancje utleniające (nadmanganian potasu, azotany) - powodują rozkład metenaminy, kwasy i sole o odczynie kwaśnym -powodują hydrolizę do formaldehydu i odpowiedniej soli amonowej, węglany (magnezowy, wapniowy).

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby substancja czynna leku Pedipur mogła stanowić zagrożenie dla płodu lub przenikała do mleka kobiet karmiących piersią. Jednak wobec braku odpowiednich badań, lek może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko po konsultacji z lekarzem w przypadku przewagi korzyści nad ryzykiem.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pedipur nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Mogą wystąpić miejscowe odczyny alergiczne skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania    Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania produktu w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W przypadku pomyłkowego połknięcia leku mogą wystąpić: wysypka, podrażnienia nerek i pęcherza, krwiomocz, nudności i wymioty.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki przeciw nadmiernemu poceniu się Kod ATC:    D 11 AA

Mechanizm działania

Metenamina jest chemioterapeutykiem o szerokim zakresie działania bakteriobójczego. Działanie swoje zawdzięcza uwolnionemu wskutek kontaktu z kwaśnym potem, aldehydowi mrówkowemu, który osłabia czynność gruczołów potowych oraz hamuje aktywność bakterii, przez co zmniejsza wydzielanie potu i hamuje jego rozkład przez bakterie.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Metenamina działa miejscowo, nie przenika w głębsze warstwy skóry, nie przedostaje się do krwiobiegu.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Cynku tlenek, talk, glicerol 86%, woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi lekami.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

o

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polietylenowy zamykany zakrętką lub butelka ze szkła oranżowego zamykana zakrętką lub tuba aluminiowa wewnętrznie lakierowana z membraną zawierające po 40 g lub 60 g produktu, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Analityczno - Handlowe „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j.,

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n. Notecią, tel. (52) 386 73 10, fax (52) 386 73 23

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Świadectwo Rejestracji MZiOS nr 6221 Pozwolenie nr R/3590

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.03.1995

10.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Pedipur