+ iMeds.pl

Pedvaxhib 7,5 mcg polisacharydu otoczkowego (fosforan polirybozorybitolu) Haemophilus influenzae typu b sprzężonego ze 125 mcg kompleksu białek błony zewnętrznej meningokoków grupy B/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)Ulotka Pedvaxhib

ULOTKA DLA PACJENTA


J

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

PedvaxHIB

(Vaccinum haemophili stripe b coniugatum) Szczepionka przeciw haemophilus typ b, skoniugowana. Zawiesina do wstrzykiwali.

SKŁAD

0. 5.ml szczepionki zawiera:

Substancja czynna:

polisacharyd otoczkowy (fosforan polirybozorybitolu) Haemophilus influenzae typ b 7,5 mikrograma 1 sprzężony z kompleksem białek błony zewnętrznej meningokoków grupy B    125 mikrogramów

1 Adsorbowany na glinu wodorotlenku uwodnionym (225 mikrogramów Al3+).

Substancje pomocnicze:

sodu boran, sodu chlorek , woda do wstrzykiwań .

Dostępne opakowania: PedvaxHIB jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 fiolkę po 0,5 ml lub 10 fiolek po 0,5 ml.

Podmiot odpowiedzialny: MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51,00-867 Warszawa.

Wytwórca: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holandia.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest PedvaxHIB i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się PedvaxHIB

3.    Jak stosować PedvaxHIB

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie PedvaxHIB

6.    Inne informacje

1, Co to jest PedvaxHIB i w jakim celu się go stosuje

Szczepionka jest przeznaczona do czynnego uodporniania niemowląt i dzieci w wieku od 2 do 71 miesięcy przeciw zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b (zakażenie mózgu lub rdzenia kręgowego, krwi, stawów i inne).

Podobnie jak podczas stosowania innych szczepionek, można nie uzyskać ochronnego poziomu przeciwciał natychmiast po podaniu szczepionki.

Szczepionka PedvaxHIB nie zabezpiecza przed zakażeniem Haemophilus influenzae innego typu niż typ b, ani też przed innymi drobnoustrojami wywołującymi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub posocznicę.

2.    Zanim zastosuje się PedvaxHIB

Nie należy stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik szczepionki.

Należy poinformować lekarza o aktualnych dolegliwościach i przebytych chorobach oraz uczuleniu dziecka.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, działanie ochronne szczepionki PedvaxHIB rozpoczyna się dopiero po tygodniu od jej zastosowania. Nabyte w tym czasie zakażenie może wywołać chorobę.

Nie ma wystarczających dowodów na to, że szczepionka podana natychmiast po kontakcie z naturalnym drobnoustrojem Haemophilus influenzae typu b zapobiega wystąpieniu choroby.

Podanie szczepionki należy odłożyć, jeśli u dziecka występuje ostre zakażenie lub choroba przebiegająca z gorączką. Lekarz może jednak zalecić podanie szczepionki, jeśli uzna, że odłożenie szczepienia mogłoby być związane z większym ryzykiem, niż jego wykonanie.

Ciąża

Nie dotyczy.

Karmienie piersią

Nie dotyczy.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Szczepionkę PedvaxHIB można podawać jednocześnie ze szczepionką przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, z doustną lub inaktywowaną szczepionką przeciw polio oraz ze szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce.

Podczas jednoczesnego podawania szczepionki PedvaxHIB z innymi szczepionkami w postaci iniekcji, należy zastosować osobne strzykawki i miejsca podania.

U osób z niedoborami immunologicznymi, np. z powodu nowotworu złośliwego lub leczenia preparatami immunosupresyjnymi, po podaniu szczepionki może nie wystąpić spodziewana odpowiedź immunologiczna.

3.    Jak stosować PedvaxHIB

Szczepionka PedvaxHIB jest przeznaczona do wstrzykiwań domięśniowych.

Dzieci w wieku od 2 do 14 miesięcy powinny otrzymać pierwszą dawkę szczepionki (0,5 ml) najlepiej tuż po ukończeniu 2. miesiąca życia, a następnie taką samą dawkę po dwóch miesiącach od poprzedniej (lub jak najszybciej po upływie tego terminu) lub zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych.

Jeśli dwie dawki szczepienia pierwotnego podano przed ukończeniem przez niemowlę 12 miesięcy, dawkę uzupełniającą należy podać dziecku w wieku od 12 do 15 miesięcy, lecz nie wcześniej niż w dwa miesiące po podaniu drugiej dawki.

Dzieci w wieku 15 miesięcy i starsze powinny otrzymać jedną dawkę szczepionki (0,5 ml).

Wiek, w którym podano pierwszą dawkę szczepionki [miesiące]

Szczepienie pierwotne

Wiek, w którym należy podać dawkę uzupełniającą

[miesiące]

2-10

2 dawki z przerwą 2 miesięcy

12-15

11-14

2 dawki z przerwą 2 miesięcy

15-71

1 dawka

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku pominięcia dawki szczepionki:

W takim przypadku należy zwrócić się do lekarza, który zadecyduje, kiedy można podać szczepionkę.

4. Możliwe działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból lub wrażliwość, zaczerwienienie, obrzęk oraz w rzadkich przypadkach ropień w miejscu wstrzyknięcia, niepokój, senność, gorączka, objawy przeziębienia, wysypka oraz płacz dziecka o niezwykle wysokim tonie.

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, wymioty.

Zaburzenia ucha i błędnika: zapalenie ucha.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: powiększenie węzłów chłonnych.

Inne działania niepożądane występują rzadko. Niektóre z nich mogą być ciężkie. Należą do nich: Zaburzenia układu nerwowego: drgawki (w tym drgawki gorączkowe).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie górnych dróg oddechowych.

Zaburzenia układu immunologicznego: obrzęk ust i twarzy (obrzęk naczynioruchowy). Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać od lekarza.

U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie PedvaxHIB

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Nie zamrażać.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51,00-867 Warszawa, tel. 0-22 549-51-00, www.msd.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

3

PedvaxHIB

Charakterystyka Pedvaxhib

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

PedvaxHIB, zawiesina do wstrzykiwań

Vaccinum haemophili stripe b coniugatum Szczepionka przeciw haemophilus typ b, skoniugowana.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

polisacharyd otoczkowy (fosforan polirybozorybitolu) Haemophilus influenzae typ b 7,5 mikrograma sprzężony z kompleksem białek błony zewnętrznej meningokoków grupy B    125 mikrogramów

1 Adsorbowany na glinu wodorotlenku uwodnionym (225 mikrogramów Al3+).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

Szczepionka PedvaxHIB jest białą, lekko opalizującą zawiesiną.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka PedvaxHIB jest przeznaczona do czynnego uodporniania niemowląt i dzieci w wieku od 2 do 71 miesięcy przeciw zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b.

Podobnie jak podczas stosowania innych szczepionek, można nie uzyskać ochronnego poziomu przeciwciał natychmiast po podaniu szczepionki.

Szczepionka PedvaxHIB nie zabezpiecza przed zakażeniem Haemophilus influenzae innego typu niż typ b, ani też przed innymi drobnoustrojami wywołującymi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub posocznicę.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

SZCZEPIONKĘ NALEŻY PODAWAĆ WYŁĄCZNIE DOMIĘŚNIOWO.

NIE WSTRZYKIWAĆ DOŻYLNIE.

Dzieci w wieku od 2 do 14 miesięcy

Szczepienie podstawowe

Dzieci w wieku od 2 do 14 miesięcy powinny otrzymać pierwszą dawkę szczepionki (0,5 ml) najlepiej tuż po ukończeniu 2. miesiąca życia, a następnie taką samą dawkę po dwóch miesiącach od poprzedniej (lub jak najszybciej po upływie tego terminu) lub zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych.

W przypadku, gdy szczepienie pierwotne jest zakończone do 12. miesiąca życia dziecka, należy podać dawkę uzupełniającą (patrz niżej).

Szczepienie uzupełniające

Dzieciom, które otrzymały pełne szczepienie pierwotne do 12. miesiąca życia (tzn. dwie dawki) należy podać dawkę uzupełniającą między 12. a 15. miesiącem życia, ale nie wcześniej niż w dwa miesiące po drugiej dawce szczepienia pierwotnego.

Dzieci w wieku 15 miesięcy i starsze

Dzieciom w wieku 15 miesięcy lub starszym należy podać jedną dawkę szczepionki (0,5 ml).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik szczepionki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej, przed przystąpieniem do szczepienia należy przygotować do natychmiastowego użycia zestaw przeciwwstrząsowy zawierający adrenalinę. Podobnie jak w przypadku zastosowania innych szczepionek, PedvaxHIB nie zapewnia ochronnego poziomu przeciwciał w surowicy u 100% szczepionych osób.

W przypadku podania szczepionki osobie, która wcześniej została narażona na infekcję Haemophilus influenzae typu b, zakażenie może wystąpić zanim rozwinie się działanie ochronne szczepionki.

Nie ma wystarczających dowodów na to, że szczepionka podana natychmiast po kontakcie z naturalnym drobnoustrojem Haemophilus influenzae typu b zapobiega wystąpieniu choroby.

Podanie szczepionki należy odłożyć, jeśli u dziecka występuje ostre zakażenie lub choroba przebiegająca z gorączką. Lekarz może jednak zalecić podanie szczepionki, jeśli uzna, że odłożenie szczepienia mogłoby być związane z większym ryzykiem, niż jego wykonanie.

Wykazano, że występuje odpowiedź immunologiczna przeciw białku nośnikowemu (Neisseria meningitidis), nie określono jednak wypływających stąd korzyści klinicznych.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym < 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

U osób z niedoborami immunologicznymi, np. z powodu nowotworu złośliwego lub leczenia preparatami immunosupresyjnymi, może nie wystąpić spodziewana odpowiedź immunologiczna po zastosowaniu szczepionki PedvaxHIB.

Stosowanie z innymi szczepionkami

Prowadzono badania dotyczące stosowania szczepionki PedvaxHIB jednocześnie z podstawowymi lub uzupełniającymi dawkami następujących szczepionek: szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP), doustnej szczepionki przeciw poliomyelitis (OPV), inaktywowanej szczepionki przeciw poliomyelitis (IPV) oraz szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (M-M-R II). Używano oddzielnych strzykawek i podawano szczepionki w różne miejsca. Nie stwierdzono zaburzeń odpowiedzi immunologicznej na poszczególne antygeny. Rodzaj, częstość występowania oraz nasilenie działań niepożądanych podczas jednoczesnego podawania szczepionek były podobne jak podczas podawania tych szczepionek w różnych terminach.

Podczas jednoczesnego podawania szczepionki PedvaxHIB z innymi szczepionkami w postaci iniekcji, należy zastosować osobne strzykawki i miejsca podania.

Wpływ szczepionki na wyniki badań laboratoryjnych

Za pomocą czułych testów, np. lateksowego testu aglutynacji, w moczu niektórych zaszczepionych osób można stwierdzić obecność PRP pochodzącego ze szczepionki. W badaniach klinicznych u dzieci, u których wykryto wydalanie tego antygenu z moczem, odpowiedź na szczepienie była prawidłowa.

4.6 Ciąża lub laktacja

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Przeprowadzono wieloośrodkowe badania kliniczne, z udziałem 903 dzieci. Celem badań było porównanie skuteczności szczepionki PedvaxHIB w postaci zawiesiny ze skutecznością tej szczepionki w postaci liofilizowanej. Podano 1699 dawek szczepionki PedvaxHIB 678 zdrowym dzieciom w wieku od 2 do 6 miesięcy, należącym do przeciętnej populacji Stanów Zjednoczonych. Większość dzieci otrzymała jednocześnie szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP) oraz doustną szczepionkę przeciw Poliomyelitis (OPV). Szczepionka PedvaxHIB była ogólnie dobrze tolerowana i nie stwierdzono występowania żadnych ciężkich działań niepożądanych, związanych z podaniem szczepionki.

Podczas trzydniowej obserwacji po podaniu pierwszej dawki szczepionki w opisanej grupie dzieci zgłaszano najczęściej (>1 %) następujące działania niepożądane (z wyłączeniem wymienionych w tabeli 1): Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: drażliwość, senność, ból lub tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia (o średnicy < 2,5 cm; patrz także tabela 1), obrzęk lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (o średnicy < 2,5 cm; patrz także tabela 1), wysypka, płacz o wysokim tonie, długotrwały płacz (> 4 godz.).

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, wymioty.

Zaburzenia ucha i błędnika: zapalenie ucha środkowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie górnych dróg oddechowych.

Dane z niektórych obserwacji prowadzonych przez rodziców w ciągu 48 godzin po pierwszym szczepieniu dzieci szczepionką PedvaxHIB w postaci zawiesiny zebrano w tabeli 1.

Tabela 1

Występowanie gorączki lub reakcji miejscowej u dzieci w wieku od 2 do 6 miesięcy, poddawanych szczepieniu podstawowemu szczepionką PedvaxHIB*.

reakcja

po pierwszej dawce

po drugiej dawce

liczba

badanych

dzieci

6 h

24 h

48 h

liczba

badanych

dzieci

6 h

24 h

48 h

_ _

_[%]_

gorączka** > 38,3°C (mierzona w odbytnicy)

222

18,1

4,4

0,5

206

14,1

9,4

2,8

zaczerwienienie (o średnicy > 2,5 cm)

674

2,2

1,0

0,5

562

1,6

U

0,4

obrzęk lub stwardnienie (o średnicy > 2,5 cm)

674

2,5

1,9

0,9

562

0,9

0,9

1,3

* Większości dzieci podawano jednocześnie szczepionkę DTP oraz OPV.

** Pomiary temperatury ciała wykonywano dodatkowo pod pachą u 346 dzieci po podaniu pierwszej dawki oraz u 249 dzieci po podaniu drugiej dawki. Danych uzyskanych w ten sposób nie umieszczono w tabeli.

Działania niepożądane występujące w ciągu 3 dni po podaniu dawki uzupełniającej miały podobny charakter oraz częstość występowania jak obserwowane po szczepieniu pierwotnym.

Po wprowadzeniu szczepionki do obrotu

Podobnie jak przy podawaniu innych szczepionek, podczas stosowania szczepionki PedvaxHIB na dużą skalę, możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych, których nie stwierdzono w czasie badań klinicznych. Po wprowadzeniu szczepionki do obrotu dodatkowo odnotowano wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia).

Zaburzenia układu immunologicznego: w rzadkich przypadkach obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia układu nerwowego: drgawki (w tym drgawki gorączkowe).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ropnie jałowe w miejscu wstrzyknięcia, bolesność w miejscu wstrzyknięcia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych < 28. tygodnia ciąży) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Nie istnieją żadne informacje dotyczące przedawkowania szczepionki PedvaxHIB.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typ b, kod ATC: J 07 AG

Szczepionka PedvaxHIB jest przygotowana z wysoko oczyszczonego polisacharydu otoczkowego (fosforanu polirybozorybitolu, PRP) Haemophilus influenzae typu b (Hib, szczep Ross). W wyniku specyficznej reakcji chemicznej polisacharyd otoczkowy Hib jest wiązany kowalencyjnie z zewnętrznym kompleksem białkowym błony komórkowej (OMPC) szczepu Bil Neisseria meningitidis, grupa serologiczna B. Proces ten pociąga za sobą niezależną modyfikację PRP i OMPC. W wyniku tego powstają pochodne, które mogą ze sobą reagować tworząc sprzężoną szczepionkę o składnikach związanych ze sobą kowalencyjnie. Istnienie kowalencyjnego wiązania między PRP i OMPC, niezbędnego do uzyskania immunogenności PRP, można wykazać wyodrębniając metodami chemicznymi części składowe, w wyniku czego powstaje specyficzny aminokwas. Aminokwas ten jest wykrywany jedynie wówczas, jeśli utworzyło się wiązanie kowalencyjne.

Szczepionka PedvaxHIB w postaci zawiesiny była porównywana pod względem bezpieczeństwa stosowania i immunogenności z wcześniej stosowaną postacią liofilizowaną. W badaniu klinicznym oceniono dzieci w wieku od 2 do 6 miesięcy, należące do przeciętnej populacji Stanów Zjednoczonych. Większość dzieci otrzymywała jednocześnie szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP) oraz doustną szczepionkę przeciw Poliomyelitis (OPV). Obie postacie szczepionki PedvaxHIB wywoływały podobną odpowiedź immunologiczną.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu boran, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Adsorbent, patrz punkt 2.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać w jednej strzykawce z innymi szczepionkami lub lekami.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny w fiolce ze szkła typu I z korkiem z gumy butylowej w tekturowym pudełku -opakowania po 1 lub 10.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Każdy lek do stosowania pozajelitowego należy przed podaniem obejrzeć i sprawdzić czy nie zawiera cząstek ciała stałego lub nie występuje zmiana barwy. PedvaxHIB jest białą lekko opalizującą zawiesiną.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doszło do wstrzyknięcia szczepionki do naczynia krwionośnego.

Dla każdej osoby należy używać osobnej jałowej strzykawki i igły, aby uniemożliwić przenoszenie wirusa zapalenia wątroby typu B lub innego czynnika zakaźnego zjednej osoby na drugą.

Przed pobraniem płynu do strzykawki należy fiolkę silnie wstrząsnąć, aby uzyskać jednorodną zawiesinę.

Szczepionka jest gotowa do użycia.

Należy wstrzyknąć 0,5 ml szczepionki domięśniowo, najlepiej w przednio-boczną powierzchnię uda lub w zewnętrzną powierzchnię górnej części ramienia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4892

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.04.2000 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

PedvaxHIB