+ iMeds.pl

Penester 5 mgUlotka Penester

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Penester, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Lek stosuje się wyłącznie u mężczyzn

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Penester i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Penester

3.    Jak stosować Penester

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Penester

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Penester i w jakim celu się go stosuje

Lek Penester jest stosowany w schorzeniu zwanym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy, położony w okolicy początkowego fragmentu cewki moczowej, uległ powiększeniu.

W wyniku powiększenia gruczołu pojawiły się trudności w oddawaniu moczu.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego występuje u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat, a częstość jego występowania zwiększa się z wiekiem. U niektórych mężczyzn łagodny rozrost gruczołu krokowego może powodować wystąpienie ciężkich powikłań, takich jak infekcje układu moczowego czy ostre zatrzymanie moczu, jak również konieczność interwencji chirurgicznej. Powiększenie gruczołu krokowego następujące w wyniku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego jest zależne od zachodzącej w nim przemiany testosteronu, męskiego hormonu płciowego, w dihydrotestosteron.

Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH) w celu:

-    złagodzenia objawów

-    zmniej szenia ryzyka ostrego zatrzymania moczu

-    zmniejszenia ryzyka konieczności przeprowadzenia przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (ang. Transurethral Resection of the Prostate, TURP) i (lub) prostatektomii (operacyjne usunięcie gruczołu krokowego)

-    zmniejszenia powiększonego gruczołu krokowego, usprawnienia przepływu moczu oraz zmniejszenia objawów związanych z rozrostem gruczołu krokowego

Lek jest przeznaczony wyłącznie do leczenia mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Penester

Penester nie jest wskazany do stosowania u kobiet ani dzieci.

Kiedy nie stosować leku Penester

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym (patrz niżej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Penester należy omówić to z lekarzem.

Pacjenci z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszonym odpływem moczu, powinni być uważnie monitorowani w celu uniknięcia powikłań spowodowanych niedrożnością dróg moczowych. Lekarz powinien rozważyć możliwość zabiegu chirurgicznego.

Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem w dawce 5 mg, a następnie okresowo w trakcie leczenia lekarz może przeprowadzić badanie gruczołu krokowego per rectum oraz inne badania służące do wykrywania raka gruczołu krokowego.

Należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach występujących obecnie lub w przeszłości i o alergii.

Lek wpływa na wyniki stężenia PSA (swoisty antygen sterczowy) we krwi. Pacjent poddany badaniu stężenia PSA, powinien poinformować lekarza o stosowaniu leku Penester.

Należy poinformować lekarza o wszelkich zmianach zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej.

Dzieci

Penester nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Lek Penester a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono dotychczas istotnych klinicznie interakcji leku Penester z innymi lekami np.: propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną, fenazonem.

Penester z jedzeniem i piciem

Lek można stosować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Penester jest przeznaczony do stosowania tylko u mężczyzn.

Ciąża

Kobiety, które są w ciąży lub mogą być w ciąży nie powinny dotykać przełamanych ani rozkruszonych tabletek leku Penester ze względu na możliwe wchłonięcie finasterydu i związane z tym ryzyko dla płodu męskiego.

Jeżeli substancja czynna leku przeniknie do organizmu (po podaniu doustnym lub poprzez kontakt ze skórą) kobiety spodziewającej się dziecka płci męskiej, może spowodować wystąpienie zaburzeń rozwojowych organów płciowych u płodu.

Jeśli partnerka seksualna jest w ciąży lub istnieje przypuszczenie, że może być w ciąży, zaleca się, aby pacjent ograniczył do minimum narażenie swojej partnerki na kontakt z nasieniem (np. używając prezerwatyw).

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych świadczących o upośledzeniu zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Penester zawiera laktozę jednowodną (rodzaj cukru)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Penester

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 5 mg raz na dobę, niezależnie od posiłku.

Nasilenie niektórych objawów (nokturia - częste oddawanie moczu w nocy, bolesne lub nagłe parcie na mocz) zwykle zmniejsza się na początku leczenia finasterydem, ale pełne działanie leku powodujące zmniejszenie objętości gruczołu krokowego i objętości moczu zalegającego w pęcherzu występuje po około sześciu miesiącach stosowania.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Dawkowanie w niewydolności nerek

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny zmniejszony do 9 ml/min).

Dawkowanie w niewydolności wątroby

Nie ma danych dotyczących ewentualnej konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Penester

Nie należy przyjmować większej liczby tabletek niż zalecił lekarz.

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Penester

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia, zgodnie ze schematem dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Penester

Bez konsultacji z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są impotencja i obniżone libido. Te działania niepożądane pojawiają się na wczesnym etapie leczenia i u większości pacjentów przemijają w czasie kontynuacji leczenia.

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania finasterydu w dawce 5 mg i finasterydu stosowanego w mniejszej dawce wymieniono poniżej zgodnie z częstością ich występowania.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 pacjenta na 100):

-    zmniejszone stężenie PSA.

Często (występują u 1do 10 pacjentów na 100):

-    impotencja,

-    zmniejszenie objętości ejakulatu,

-    zmniejszone libido.

Niezbyt często (występują u 1do 10 pacjentów na 1000):

-    zaburzenia ejakulacji,

-    wysypka,

-    powiększenie i tkliwość gruczołów sutkowych.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk warg i twarzy,

-    świąd, pokrzywka,

-    ból jąder,

-    uczucie kołatania serca,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

-    depresja

-    zmniejszone libido występujące także po zaprzestaniu leczenia

-    zaburzenia erekcji występujące także po zaprzestaniu leczenia

-    niepłodność u mężczyzn i (lub) słaba jakość nasienia

Ponadto, w czasie badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Penester

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Penester

-    Substancją czynną leku jest finasteryd. Jedna tabletka zawiera 5 mg finasterydu.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K 30, sodu dokuzan, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian,

otoczka: hypromeloza 2910/5, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek, symetykon emulsja SE4, żółty tlenek żelaza.

Jak wygląda Penester i co zawiera opakowanie

Żółte, okrągłe dwuwypukłe tabletki powlekane.

Wielkości opakowań: 30 lub 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Penester

Charakterystyka Penester

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Penester, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.

Żółte, okrągłe dwuwypukłe tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Finasteryd jest wskazany do stosowania w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH) w celu:

-    złagodzenia objawów

-    zmniejszenia ryzyka ostrego zatrzymania moczu

-    zmniejszenia ryzyka konieczności przeprowadzenia przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (ang. Transurethral Resection of the Prostate, TURP) i (lub) prostatektomii

-    zmniejszenia powiększonego gruczołu krokowego, usprawnienia przepływu moczu oraz zmniejszenia objawów związanych z rozrostem gruczołu krokowego

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do leczenia mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania Podanie doustne

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg raz na dobę, niezależnie od posiłku.

Nasilenie niektórych objawów (nokturia, bolesne lub nagłe parcie na mocz) zwykle zmniejsza się na początku leczenia finasterydem, ale pełne działanie leku powodujące zmniejszenie objętości gruczołu krokowego i objętości moczu zalegającego w pęcherzu występuje po około sześciu miesiącach stosowania.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Dawkowanie w niewydolności nerek

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny zmniejszony do 9 ml/min).

Dawkowanie w niewydolności wątroby

Nie ma danych dotyczących ewentualnej konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

4.3 Przeciwwskazania

Penester nie jest wskazany do stosowania u kobiet ani dzieci.

Penester jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ciąża - stosowanie u kobiet w ciąży lub w wieku rozrodczym (patrz punkt 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Informacje ogólne

Pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszonym odpływem moczu, należy uważnie monitorować w celu uniknięcia powikłań spowodowanych niedrożnością dróg moczowych. Należy rozważyć możliwość zabiegu chirurgicznego.

Wpływ na stężenie swoistego antygenu sterczowego (ang. Prostate Specific Antigen, PSA) i wykrywanie

_raka gruczołu krokowego_

U pacjentów z rakiem gruczołu krokowego dotychczas nie wykazano korzyści klinicznych wynikających ze stosowania finasterydu w dawce 5 mg. Pacjenci z BPH i podwyższonym stężeniem swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy krwi byli obserwowani w kontrolowanych badaniach klinicznych, podczas których wielokrotnie oznaczano stężenia PSA i wykonywano biopsję gruczołu krokowego.

W badaniach tych stosowanie finasterydu w dawce 5 mg nie wpływało na zmianę częstości rozpoznania raka gruczołu krokowego, a ogólna częstość występowania raka stercza nie różniła się znacząco w grupie pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg i w grupie placebo.

Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem w dawce 5 mg, a następnie okresowo w trakcie leczenia zalecane jest przeprowadzenie badania gruczołu krokowego per rectum oraz innych badań służących do wykrywania raka stercza.

W diagnostyce raka gruczołu krokowego są również wykorzystywane oznaczenia stężenia PSA w surowicy. Zazwyczaj wyjściowe stężenie PSA w surowicy >10 ng/ml (oznaczenie metodą Hybritech) powinno skłonić do przeprowadzenia dodatkowych badań i rozważenia biopsji; w przypadku wartości stężenia PSA w surowicy pomiędzy 4 ng/ml i 10 ng/ml zalecane jest przeprowadzenie dalszej diagnostyki. Wartości stężeń PSA wśród mężczyzn zdrowych i u mężczyzn chorych na raka gruczołu krokowego w znacznym stopniu się pokrywają. Z tego powodu, u mężczyzn z BPH, stężenie PSA w granicach normy nie wyklucza raka gruczołu krokowego, niezależnie od leczenia finasterydem w dawce 5 mg. Wyjściowa wartość stężenia PSA <4 ng/ml nie wyklucza raka gruczołu krokowego.

U pacjentów z BPH finasteryd w dawce 5 mg powoduje zmniejszenie stężenia PSA w surowicy o około 50%, nawet w przypadku raka gruczołu krokowego. Z tego względu podczas oceny wyników stężenia PSA u pacjentów z BPH leczonych finasterydem w dawce 5 mg należy wziąć pod uwagę możliwe zmniejszenie stężenia PSA w surowicy; nie wyklucza ono współistnienia raka gruczołu krokowego. Obniżenia wartości PSA można się spodziewać w pełnym zakresie stężeń PSA, chociaż mogą one różnić się u poszczególnych pacjentów. Analiza danych uzyskanych podczas trwającego 4 lata, kontrolowanego placebo badania, z podwójnie ślepą próbą, z udziałem ponad 3000 pacjentów (ang. Proscar Long-Term Efficacy and Safety Study, PLESS) potwierdziła, że u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg przez 6 miesięcy lub dłużej należy podwoić wartości stężenia PSA w porównaniu do prawidłowych wartości stężeń u pacjentów nieleczonych. Takie dostosowanie wyników pozwala zachować czułość i swoistość badania PSA oraz możliwość wykrycia tym badaniem raka gruczołu krokowego.

Jakiekolwiek utrzymujące się zwiększenie stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem w dawce

5    mg wymaga uważnej oceny. Należy również wziąć pod uwagę to, czy przestrzegane były zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego Penester.

Finasteryd w dawce 5 mg nie obniża znacząco procentowej zawartości wolnego PSA (stosunek PSA wolnego do całkowitego). Stosunek PSA wolnego do całkowitego pozostaje niezmieniony nawet podczas leczenia finasterydem w dawce 5 mg. W przypadku gdy w diagnostyce raka gruczołu krokowego wykorzystywana jest procentowa zawartość wolnego PSA, nie ma konieczności dostosowania jej wartości.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych Wpływ na stężenie PSA

Stężenie PSA w surowicy jest związane z wiekiem pacjenta i objętością gruczołu krokowego, zaś objętość gruczołu krokowego zależy od wieku pacjenta. Podczas oceny oznaczeń laboratoryjnych stężeń PSA należy wziąć pod uwagę fakt, że stężenie PSA u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg zmniejsza się. U większości pacjentów obserwowany jest szybkie zmniejszenie stężenia PSA w pierwszych miesiącach leczenia, następnie stężenie stabilizuje się na nowym poziomie. Wartość stężenia PSA po zakończeniu leczenia jest o około połowę mniejsza od wartości stężenia przed rozpoczęciem leczenia.

Z tego względu u typowych pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg przez co najmniej

6    miesięcy należy podwoić wartości stężenia PSA porównując je do normalnych wartości stężeń u osób nieleczonych. Interpretacja kliniczna, patrz punkt 4.4.

Rak piersi u mężczyzn

Podczas badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg. Lekarze powinni poinformować swoich pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej.

Stosowanie u dzieci

Finasteryd nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Penester u dzieci.

Niewydolność wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.

Laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono dotychczas istotnych klinicznie interakcji lekowych. Finasteryd metabolizowany jest głównie przez układ cytochromu P450 3A4, ale nie wydaje się, aby wywierał na niego znaczący wpływ. Choć ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych produktów leczniczych oszacowano jako niskie, jest prawdopodobne że inhibitory i induktory cytochromu P450 3A4 będą wpływać na stężenie finasterydu w osoczu. Jednakże, na podstawie ustalonych marginesów bezpieczeństwa, jest mało prawdopodobne, aby jakikolwiek wzrost stężenia związany z jednoczesnym stosowaniem takich inhibitorów miał znaczenie kliniczne. U ludzi przebadano następujące związki: propranolol, digoksynę, glibenklamid, warfarynę, teofilinę oraz fenazon i nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji.

6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Finasteryd jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub u kobiet w wieku rozrodczym (patrz punkt 4.3).

Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu przez inhibitory 5areduktazy typu II, leki te, w tym finasteryd, podawane przypadkowo kobietom w ciąży mogą powodować zaburzenia rozwoju zewnętrznych narządów płciowych płodu męskiego.

Kontakt z fmasterydem - zagrożenie dla płodu męskiego

Kobiety w ciąży lub kobiety w wieku rozrodczym nie mogą dotykać rozkruszonych lub połamanych tabletek finasterydu ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i związane z tym ryzyko dla płodu męskiego (patrz punkt 4.6). Tabletki finasterydu są powlekane i uniemożliwiają kontakt z substancją czynną w trakcie normalnego użytkowania, pod warunkiem, że nie zostały połamane lub pokruszone.

Niewielkie ilości finasterydu zostały wykryte w nasieniu pacjentów otrzymujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę. Nie wiadomo, czy na płód płci męskiej może mieć niepożądany wpływ kontakt jego matki z nasieniem pacjenta leczonego fmasterydem. Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub istnieje przypuszczenie, że może być w ciąży, zaleca się, aby pacjent ograniczył do minimum narażenie swojej partnerki na kontakt z nasieniem.

Karmienie piersią

Finasteryd nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Nie wiadomo czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak jest danych świadczących o upośledzeniu zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn podczas leczenia finasterydem.

4.8 Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są impotencja i obniżone libido. Te działania niepożądane pojawiają się na wczesnym etapie leczenia i u większości pacjentów przemijają w czasie kontynuacji leczenia.

Działania niepożądane dla finasterydu stosowanego w dawce 5 mg i finasterydu stosowanego w mniejszej dawce, opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość oszacowano na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość występowania działań niepożądanych zgłoszonych w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu nie może być określona, gdyż pochodzą one ze zgłoszeń spontanicznych.

Klasyfikacja

Bardzo

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

układów i narządów MedDRA Zaburzenia

Często

reakcje nadwrażliwości w

układu

tym obrzęk warg i twarzy

immunologiczneg

o

Zaburzenia

zmniejszone

depresja, zmniejszone

psychiczne

libido

libido występujące także po zaprzestaniu leczenia

Zaburzenia serca

uczucie kołatania serca

Zaburzenia

zwiększenie aktywności

wątroby i dróg żółciowych

enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry

wysypka

świąd, pokrzywka

i tkanki

podskórnej

Zaburzenia

impotencja

zaburzenia

ból jąder, zaburzenia erekcji

układu

ejakulacji,

występujące także po

rozrodczego

powiększenie i

zaprzestaniu leczenia,

i piersi

tkliwość

niepłodność u mężczyzn

gruczołów

sutkowych

i (lub) słaba jakość nasienia

Badania

zmniejszon

zmniejszenie

diagnostyczne

e stężenie

objętości

PSA (patrz punkt 4.4)

ejakulatu

Ponadto, w czasie badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano

przypadki raka piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4).

Leczenie objawów rozrostu gruczołu krokowego (MTOPS, ang. Medical Therapy of Prostate Symptoms)

W badaniu MTOPS porównywano działanie finasterydu w dawce 5 mg/dobę (n=768), doksazosyny w dawce 4 lub 8 mg na dobę (n=756), terapii skojarzonej finasterydem w dawce 5 mg/dobę i doksazosyną w dawce 4 lub 8 mg na dobę (n=786) i placebo (n=737).W badaniu tym profil bezpieczeństwa i tolerancji leczenia skojarzonego na ogół odpowiadał profilom pojedynczych składników. Częstość występowania zaburzeń ejakulacji u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone była porównywalna z sumą częstości występowania tego działania niepożądanego w obydwu monoterapiach.

Inne badania długoterminowe

W 7-letnim badaniu kontrolowanym placebo, z udziałem 18 882 zdrowych mężczyzn, spośród których od 9060 były dostępne wyniki z przeprowadzonej biopsji gruczołu krokowego, u 803 (18,4%) mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg oraz u 1147 (24,4%) mężczyzn otrzymujących placebo stwierdzono wystąpienie raka gruczołu krokowego. Na podstawie przeprowadzonej biopsji, w grupie mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 5 mg u 280 (6,4%) stwierdzono raka gruczołu krokowego o stopniu złośliwości 7-10 w skali Gleasona, w porównaniu z 237 (5,1%) mężczyznami w grupie otrzymującej placebo. Dodatkowe analizy wskazują, że większa częstość raka gruczołu krokowego o wysokim stopniu złośliwości obserwowana w grupie otrzymującej finasteryd może być uzasadniona błędem metody wykrywania spowodowanym wpływem finasterydu w dawce 5 mg na objętość gruczołu. Wśród wszystkich przypadków raka gruczołu krokowego rozpoznanych w tym badaniu, około 98% było sklasyfikowanych jako wewnątrztorebkowe (stopień zaawansowania klinicznego T1 lub T2). Znaczenie kliniczne danych o stopniu złośliwości 7-10 w skali Gleasona jest nieznane.

Wyniki badań laboratoryjnych

Podczas oceny oznaczeń laboratoryjnych stężeń PSA należy wziąć pod uwagę fakt, że stężenie PSA u pacjentów leczonych finasterydem zmniejsza się. (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 4921309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie stwierdzono działań niepożądanych w czasie gdy pacjenci otrzymywali pojedyncze dawki finasterydu do 400 mg oraz dawki wielokrotne do 80 mg na dobę przez 3 miesiące. Brak zaleceń dotyczących swoistego leczenia przedawkowania finasterydu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory 5-a-reduktazy testosteronu, kod ATC: G04CB01.

Finasteryd jest kompetytywnym inhibitorem występującego u ludzi enzymu 5-a-reduktazy testosteronu typu II (enzym wewnątrzkomórkowy, który przekształca testosteron do silniejszego androgenu -dihydrotestosteronu), powoli tworzącym z nim stabilny kompleks enzymatyczny. Odwrócenie tego stanu jest powolne (okres półtrwania wynosi 30 dni). Badania in vivo i in vitro wykazały, że finasteryd jest inhibitorem 5-a-reduktazy testosteronu typu II niewykazującym powinowactwa do receptorów androgennych.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (ang. Benign Prostate Hyperplasia, BPH) występuje u większości mężczyzn w wieku powyżej 50 lat i częstość jego występowania zwiększa się z wiekiem. Badania epidemiologiczne wskazują, że łagodny rozrost gruczołu krokowego trzykrotnie zwiększa ryzyko ostrego zatrzymania moczu i konieczności nagłej interwencji chirurgicznej. U pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego trzykrotnie zwiększa się ryzyko objawów dyzurycznych o średnim i dużym nasileniu w porównaniu do mężczyzn z prawidłową wielkością gruczołu krokowego. Rozrost gruczołu krokowego i rozwój BPH zależy od czynności androgenu, dihydrotestosteronu (DHT). Testosteron, produkowany przez jądra i nadnercza, jest szybko przekształcany w DHT z udziałem 5a-reduktazy typu II, głównie w gruczole krokowym, wątrobie i skórze. Enzym jest najczęściej wiązany w jądrach komórkowych komórek tych tkanek.

Udowodniono, że stosowanie finasterydu w dawce 5 mg na dobę przez 4 lata u pacjentów z BPH powodowało zmniejszenie stężenia DHT we krwi o około 70%, zmniejszenie objętości gruczołu krokowego o około 20%. Ponadto o 50% zmniejszyło się stężenie PSA w surowicy, co jest spowodowane zahamowaniem rozrostu nabłonka gruczołowego. Supresja stężenia DHT i regresja rozrostu gruczołu krokowego z jednoczesnym zmniejszeniem stężenia PSA utrzymywała się przez czas trwania badania, nawet przez 4 lata. W tych badaniach stężenia testosteronu w surowicy były zwiększone o około 10-20%, pozostawały jednak w granicach fizjologicznych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po doustnym podaniu mężczyznom finasterydu znakowanego izotopem węgla 14C, 39% dawki jest wydalane w moczu w postaci metabolitów (nie stwierdzano w moczu finasterydu w postaci niezmienionej), 57% podanej dawki jest wydalana z kałem. Zidentyfikowano dwa metabolity wykazujące jedynie niewielkie działanie hamujące względem 5-a-reduktazy typu II w porównaniu do finasterydu.

Dostępność biologiczna finasterydu po podaniu doustnym wynosi około 80% w porównaniu do dostępności po podaniu dożylnym. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną finasterydu. Maksymalne stężenie finasterydu w osoczu jest osiągane w ciągu dwóch godzin po podaniu, a wchłanianie jest zakończone po 6-8 godzinach. Wiązanie z białkami wynosi około 93%. Klirens z osocza wynosi około 165 ml/min., objętość dystrybucji około 76 l.

U pacjentów w podeszłym wieku eliminacja finasterydu jest nieco spowolniona. Okres półtrwania u mężczyzn w wieku 70 lat wydłuża się do 8 godzin w porównaniu do średniego okresu półtrwania wynoszącego 6 godzin u mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. Nie ma to znaczenia klinicznego i nie ma potrzeby modyfikowania dawek w zależności od wieku.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny od 9 do 55 ml/min. okres półtrwania i stopień wiązania z białkami osocza po podaniu pojedynczej dawki finasterydu znakowanego izotopem węgla 14C był taki sam jak u zdrowych ochotników, ale część metabolitów, która zwykle jest wydalana w moczu była wydalana z kałem. Świadczy to o tym, że wydalanie z kałem zwiększa się proporcjonalnie do zmniejszonego wydalania metabolitów z moczem. Nie ma potrzeby modyfikowania dawki u niedializowanych pacjentów z niewydolnością nerek.

Nie ma danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Finasteryd przenika przez barierę krew-mózg. Niewielkie ilości finasterydu stwierdzano w ejakulacie leczonych pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach nie wykazały istnienia ryzyka związanego ze stosowaniem produktu u ludzi. Przeprowadzono badania dotyczące działania toksycznego powtarzanych dawek, badania genotoksyczności, badania w kierunku działania rakotwórczego i badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku. Wykonano także badania toksykologiczne i nad biotransformacją leku. Badania na rezusach wykazały, że występowanie w nasieniu niewielkich ilości finasterydu nie może być czynnikiem ryzyka dla rozwoju męskiego płodu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K 30, sodu dokuzan, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Skład otoczki:

Hypromeloza 2910/5, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek, symetykon emulsja SE4, żółty tlenek żelaza.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii przezroczystej Al/PVC/PVdC w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

30 szt. - 2 blistry po15 szt.

90 szt. - 6 blistrów po 15 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 8979

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.09.2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.05.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12/2014

9

Penester