Imeds.pl

Penester 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Penester, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Lek stosuje się wyłącznie u mężczyzn

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Penester i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Penester

3.    Jak stosować Penester

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Penester

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Penester i w jakim celu się go stosuje

Lek Penester jest stosowany w schorzeniu zwanym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy, położony w okolicy początkowego fragmentu cewki moczowej, uległ powiększeniu.

W wyniku powiększenia gruczołu pojawiły się trudności w oddawaniu moczu.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego występuje u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat, a częstość jego występowania zwiększa się z wiekiem. U niektórych mężczyzn łagodny rozrost gruczołu krokowego może powodować wystąpienie ciężkich powikłań, takich jak infekcje układu moczowego czy ostre zatrzymanie moczu, jak również konieczność interwencji chirurgicznej. Powiększenie gruczołu krokowego następujące w wyniku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego jest zależne od zachodzącej w nim przemiany testosteronu, męskiego hormonu płciowego, w dihydrotestosteron.

Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH) w celu:

-    złagodzenia objawów

-    zmniej szenia ryzyka ostrego zatrzymania moczu

-    zmniejszenia ryzyka konieczności przeprowadzenia przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (ang. Transurethral Resection of the Prostate, TURP) i (lub) prostatektomii (operacyjne usunięcie gruczołu krokowego)

-    zmniejszenia powiększonego gruczołu krokowego, usprawnienia przepływu moczu oraz zmniejszenia objawów związanych z rozrostem gruczołu krokowego

Lek jest przeznaczony wyłącznie do leczenia mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Penester

Penester nie jest wskazany do stosowania u kobiet ani dzieci.

Kiedy nie stosować leku Penester

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym (patrz niżej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Penester należy omówić to z lekarzem.

Pacjenci z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszonym odpływem moczu, powinni być uważnie monitorowani w celu uniknięcia powikłań spowodowanych niedrożnością dróg moczowych. Lekarz powinien rozważyć możliwość zabiegu chirurgicznego.

Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem w dawce 5 mg, a następnie okresowo w trakcie leczenia lekarz może przeprowadzić badanie gruczołu krokowego per rectum oraz inne badania służące do wykrywania raka gruczołu krokowego.

Należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach występujących obecnie lub w przeszłości i o alergii.

Lek wpływa na wyniki stężenia PSA (swoisty antygen sterczowy) we krwi. Pacjent poddany badaniu stężenia PSA, powinien poinformować lekarza o stosowaniu leku Penester.

Należy poinformować lekarza o wszelkich zmianach zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej.

Dzieci

Penester nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Lek Penester a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono dotychczas istotnych klinicznie interakcji leku Penester z innymi lekami np.: propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną, fenazonem.

Penester z jedzeniem i piciem

Lek można stosować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Penester jest przeznaczony do stosowania tylko u mężczyzn.

Ciąża

Kobiety, które są w ciąży lub mogą być w ciąży nie powinny dotykać przełamanych ani rozkruszonych tabletek leku Penester ze względu na możliwe wchłonięcie finasterydu i związane z tym ryzyko dla płodu męskiego.

Jeżeli substancja czynna leku przeniknie do organizmu (po podaniu doustnym lub poprzez kontakt ze skórą) kobiety spodziewającej się dziecka płci męskiej, może spowodować wystąpienie zaburzeń rozwojowych organów płciowych u płodu.

Jeśli partnerka seksualna jest w ciąży lub istnieje przypuszczenie, że może być w ciąży, zaleca się, aby pacjent ograniczył do minimum narażenie swojej partnerki na kontakt z nasieniem (np. używając prezerwatyw).

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych świadczących o upośledzeniu zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Penester zawiera laktozę jednowodną (rodzaj cukru)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Penester

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 5 mg raz na dobę, niezależnie od posiłku.

Nasilenie niektórych objawów (nokturia - częste oddawanie moczu w nocy, bolesne lub nagłe parcie na mocz) zwykle zmniejsza się na początku leczenia finasterydem, ale pełne działanie leku powodujące zmniejszenie objętości gruczołu krokowego i objętości moczu zalegającego w pęcherzu występuje po około sześciu miesiącach stosowania.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Dawkowanie w niewydolności nerek

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny zmniejszony do 9 ml/min).

Dawkowanie w niewydolności wątroby

Nie ma danych dotyczących ewentualnej konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Penester

Nie należy przyjmować większej liczby tabletek niż zalecił lekarz.

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Penester

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę następnego dnia, zgodnie ze schematem dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Penester

Bez konsultacji z lekarzem nie należy przerywać stosowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są impotencja i obniżone libido. Te działania niepożądane pojawiają się na wczesnym etapie leczenia i u większości pacjentów przemijają w czasie kontynuacji leczenia.

Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania finasterydu w dawce 5 mg i finasterydu stosowanego w mniejszej dawce wymieniono poniżej zgodnie z częstością ich występowania.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 pacjenta na 100):

-    zmniejszone stężenie PSA.

Często (występują u 1do 10 pacjentów na 100):

-    impotencja,

-    zmniejszenie objętości ejakulatu,

-    zmniejszone libido.

Niezbyt często (występują u 1do 10 pacjentów na 1000):

-    zaburzenia ejakulacji,

-    wysypka,

-    powiększenie i tkliwość gruczołów sutkowych.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk warg i twarzy,

-    świąd, pokrzywka,

-    ból jąder,

-    uczucie kołatania serca,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

-    depresja

-    zmniejszone libido występujące także po zaprzestaniu leczenia

-    zaburzenia erekcji występujące także po zaprzestaniu leczenia

-    niepłodność u mężczyzn i (lub) słaba jakość nasienia

Ponadto, w czasie badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Penester

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Penester

-    Substancją czynną leku jest finasteryd. Jedna tabletka zawiera 5 mg finasterydu.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K 30, sodu dokuzan, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian,

otoczka: hypromeloza 2910/5, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek, symetykon emulsja SE4, żółty tlenek żelaza.

Jak wygląda Penester i co zawiera opakowanie

Żółte, okrągłe dwuwypukłe tabletki powlekane.

Wielkości opakowań: 30 lub 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5