Imeds.pl

Pentasa 1 G/100 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PENTASA, 1 g/100 ml, zawiesina doodbytnicza

Mesalazinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pentasa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pentasa

3.    Jak stosować lek Pentasa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pentasa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pentasa i w jakim celu się go stosuje

Mesalazyna, substancja czynna leku Pentasa, działa miejscowo przeciwzapalnie w stosunku do zmienionej chorobowo ściany esicy i odbytnicy.

Lek Pentasa stosowany jest w leczeniu wrzodziejącego zapalenia esicy i odbytnicy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pentasa Kiedy nie stosować leku Pentasa

•    jeśli pacjent ma uczulenie na mesalazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma uczulenie na salicylany, np. aspirynę,

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek,

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,

•    jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pentasa należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować ostrożność:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na sulfasalazynę,

•    jeśli występują zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek,

•    jeśli pacjent jest równocześnie leczony lekami, które mogą zaburzać czynność    nerek,

•    jeśli pacjent jest równocześnie leczony azatiopryną (lek zmniejszający aktywność    układu

odpornościowego), 6-merkaptopuryną (lek o działaniu przeciwnowotworowym i zmniejszającym aktywność układu odpornościowego) lub tioguaniną (lek o działaniu przeciwnowotworowym),

•    jeśli występują zaburzenia płuc, zwłaszcza astma oskrzelowa.

Rzadko zgłaszane były powodowane przez mesalazynę reakcje nadwrażliwości serca (zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia).

Bardzo rzadko zgłaszane były poważne zaburzenia składu krwi.

Jeśli w trakcie leczenia wystąpią ostre objawy nietolerancji, takie jak skurczowe bóle brzucha, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy lub wysypka, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekarz kieruje pacjenta na badanie krwi i moczu, aby ocenić czynność wątroby, nerek lub układu krwiotwórczego.

Dzieci i młodzież

Dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone.

Pentasa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności dotyczy to takich leków jak: sulfasalazyna, azatiopryna, 6-merkaptopuryna lub tioguanina, warfaryna.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Mesalazyna przenika przez łożysko.

Mesalazyna przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaobserwowano wpływu leku Pentasa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Pentasa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka, to:

Dorośli

1 g (jedna wlewka) wieczorem przed snem.

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Lek stosuje się doodbytniczo.

Instrukcja dotycząca stosowania leku:

Bezpośrednio przed zastosowaniem wlewki zaleca się wypróżnienie.

Przed podaniem butelkę z zawiesiną należy podgrzać do około 37oC.

2. Aby zerwać plombę, należy przekręcić aplikator o jeden pełny obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara (po obrocie końcówka aplikatora powinna być zwrócona w tym samym kierunku co przed obrotem).


3. Nałożyć na rękę plastikową ochronną torebkę dołączoną do opakowania


4. Uchwycić butelkę tak, jak pokazano na rysunku5. Aby zaaplikować zawiesinę należy położyć się na lewym boku z lewą nogą wyprostowaną a prawą zgiętą do przodu dla zachowania równowagi. Ostrożnie wsunąć apilkator do odbytnicy. Aplikować zawiesinę poprzez równomierne uciskanie butelki z odpowiednią siłą. Zawartość butelki powinna być zaaplikowana w czasie nie dłuższym niż 30-40 sekund.


6. Po opróżnieniu butelki wysunąć końcówkę aplikatora z odbytnicy, nie zwalniając ucisku na butelkę.


7. Zawiesina powinna być zatrzymana w jelicie. Należy pozostać w tej samej pozycji leżącej przez 5 do 10 minut lub do czasu ustąpienia uczucia parcia na wydalenie zawiesiny.8. Naciągnąć plastikową ochronną torebkę na pustą butelkę. Wyrzucić ją i umyć ręce.Lek należy użyć od razu po otwarciu foliowej torebki.


Należy chronić bieliznę przed pobrudzeniem lekiem Pentasa, ponieważ może doj ść do odbarwienia materiału. W razie przypadkowego pobrudzenia materiał należy natychmiast uprać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pentasa

W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe w szpitalu i kontrolowanie czynności nerek.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane występują często, tj. u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów:

•    biegunka

•    nudności

•    ból brzucha

•    ból głowy

•    wymioty

•    wysypka

•    pokrzywka

Następujące działania niepożądane występują rzadko, tj. u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów:

•    zawroty głowy

•    zapalenie mięśnia sercowego

•    zapalenie osierdzia

•    zwiększona aktywność amylazy

•    ostre zapalenie trzustki

•    wzdęcie

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko, tj. u mniej niż 1 na 10 000 leczonych

pacjentów:

•    ból mięśni

•    ból stawów

•    łysienie

•    reakcje alergiczne i zmiany włókniste w płucach [duszność, kaszel, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna - czyli naciek płucny na tle uczuleniowym z towarzyszącą eozynofilią we krwi (zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych), śródmiąższowa choroba płuc, naciek płucny, zapalenie płuc, skurcz oskrzeli]

•    zaburzenia czynności nerek (ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy -czyli zespół objawów chorobowych wywołany nadmierną utratą białka z moczem, niewydolność nerek), odbarwienie moczu

•    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zwiększone stężenie wskaźników cholestazy (substancje wskazujące na zastój żółci w wątrobie) i bilirubiny, szkodliwy wpływ na wątrobę (w tym: zapalenie wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, marskość, niewydolność wątroby)

•    zaburzenia krwi (eozynofilia - jako część reakcji alergicznej, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, leukopenia - czyli za mała liczba krwinek białych, małopłytkowość - czyli za mała liczba płytek krwi, agranulocytoza - czyli bardzo mała liczba jednej z grup krwinek białych, pancytopenia -czyli bardzo mała liczba wszystkich krwinek)

•    reakcje podobne do tocznia rumieniowatego

•    neuropatia obwodowa - czyli zaburzenie czynności nerwów obwodowych

•    pancolitis - czyli ciężka postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, w której choroba zajmuje całe jelito grube

•    przemijająca oligospermia (mała ilość plemników w męskim nasieniu)

Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne i gorączka polekowa.

Po podaniu doodbytniczym mogą wystąpić reakcje miejscowe, takie jak świąd, uczucie dyskomfortu, parcie na stolec.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: +48 22 49 21 301, Fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pentasa

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pentasa

-    Substancj ą czynną leku jest mesalazyna.

-    Pozostałe składniki to: disodu edetynian, sodu pirosiarczyn, sodu octan, kwas solny, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Pentasa i co zawiera opakowanie

Lek Pentasa dostępny jest w postaci zawiesiny doodbytniczej.

Opakowanie zawiera 7 butelek po 100 ml zawiesiny

Podmiot odpowiedzialny

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

Wytwórca

Ferring-Leciva a.s.

K Rybniku 475

252 42 Jesenice near Prague

Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa

Tel.: + 48 22 246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7