+ iMeds.pl

Pentaxim nie mniej niż 30 j.m. + nie mniej niż 40 j.m. + 25 mcg + 25 mcg + 40 jednostek antygenu D + 8 jednostek antygenu D + 32 jednostek antygenu D + 10 mcgUlotka Pentaxim

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PENTAXIM, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę do czasu ukończenia całego cyklu szczepienia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

- Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest szczepionka PENTAXIM i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki PENTAXIM

3.    Jak stosować szczepionkę PENTAXIM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę PENTAXIM

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka PENTAXIM i w jakim celu się ją stosuje

PENTAXIM (DTaP-IPV / Hib) pomaga chronić dzieci przed błonicą, tężcem, krztuścem i poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica i inne) u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia. Szczepionka ta nie chroni przed zakażeniami wywołanymi przez inne typy Haemophilus influenzae i przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanymi przez inne drobnoustroje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki PENTAXIM

Kiedy nie stosować szczepionki PENTAXIM:

-    jeśli dziecko jest uczulone na jeden ze składników szczepionki, na którąkolwiek z pozostałości z procesu wytwarzania, które mogą być obecne w ilościach śladowych (glutaraldehyd, neomycyna, streptomycyna i polimyksyna B), lub na szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowe lub pełnokomórkowe) lub jeśli u dziecka wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu szczepionki zawieraj ącej takie same substancje,

-    jeśli u dziecka występuje postępująca encefalopatia (uszkodzenie mózgu),

- jeśli u dziecka wystąpiła encefalopatia (uszkodzenie mózgu) w ciągu 7 dni po poprzedniej dawce szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej),

-    jeśli u dziecka występuje gorączka lub ostra choroba (szczepienie musi być przełożone).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę PENTAXIM:

- należy się upewnić, że szczepionka nie jest podawana donaczyniowo (igła nie może tkwić w naczyniu krwionośnym) ani śródskórnie,

- jeśli u dziecka występuje trombocytopenia lub zaburzenia krzepnięcia, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia podczas podania domięśniowego,

- jeśli u dziecka występuje nadwrażliwość na glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę i polimyksynę B, ponieważ te substancje są używane podczas procesu wytwarzania,

- jeśli wcześniej u dziecka występowały drgawki gorączkowe, niezwiązane z poprzednim podaniem szczepionki, jest szczególnie ważne, aby kontrolować temperaturę ciała w ciągu 48 godzin po szczepieniu i podawać w tym okresie leki przeciwgorączkowe,

- jeśli jakikolwiek z wymienionych niżej objawów wystąpił w czasowym związku z otrzymaniem szczepionki (decyzja o podaniu kolejnych dawek szczepionki zawieraj ącej krztusiec powinna być starannie rozważona):

o    gorączka 40°C lub wyższa w ciągu 48 godzin niespowodowana inną zidentyfikowaną

przyczyną,

o    zapaść lub stan podobny do wstrząsu z zespołem hipotensyjno-hiporeaktywnym

(obniżenie aktywności) w ciągu 48 godzin po szczepieniu,

o długotrwały, nieutulony płacz trwający 3 godziny lub dłużej, który wystąpił w ciągu 48 godzin po szczepieniu,

o    drgawki z lub bez gorączki, występuj ące w ciągu 3 dni po szczepieniu,

- jeśli u dziecka występuj ą lub wystąpiły stany chorobowe lub reakcje alergiczne, szczególnie reakcje alergiczne po podaniu szczepionki PENTAXIM,

- jeśli u dziecka po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (szczepionki przeciw tężcowi), wystąpił zespół Guillain-Barre (nietypowa wrażliwość, niedowład) lub zapalenie nerwu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia), to decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna zostać oceniona przez lekarza,

- jeśli u dziecka po podaniu szczepionki zawierającej antygen Haemophilus influenzae typ b wystąpiły obrzęki (lub opuchnięcie) kończyn dolnych, te dwie szczepionki, szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typ b skoniugowana, powinny być podane w dwa różne miejsca ciała, każda innego dnia,

-    w przypadku dziecka w trakcie leczenia obniżaj ącego odporność lub dziecka z niedoborami odporności, odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki może być osłabiona. Zaleca się w tym przypadku przełożyć szczepienie do czasu ukończenia leczenia lub wyzdrowienia. Jednakże szczepienie osób z przewlekłym niedoborem odporności takim jak zakażenie wirusem HIV jest zalecane nawet jeśli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona.

PENTAXIM nie chroni przed chorobami inwazyjnymi wywołanymi przez serotypy inne niż Haemophilus influenzae typ b ani przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywołanymi przez inne drobnoustroje.

Szczepionka PENTAXIM a inne leki

Ta szczepionka może być podana jednocześnie ze szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce lub ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, ale w dwa różne miejsca ciała.

Jeśli dziecko powinno otrzymać PENTAXIM jednocześnie z innymi, niż wyżej wymienione szczepionki, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o dodatkowe informacje.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Lek zawiera formaldehyd.

Jak stosować szczepionkę PENTAXIM

3.


Dawkowanie

Szczepionkę stosuje się u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia.

Szczepienie pierwotne: 3 wstrzyknięcia podane w odstępach 1 do 2 miesięcy.

Dawka uzupełniająca: 1 wstrzyknięcie po roku po trzeciej dawce szczepienia pierwotnego, zwykle pomiędzy 16. a 18. miesiącem życia.

Pominięcie jednej dawki szczepionki PENTAXIM

Należy poinformować lekarza.

Należy upewnić się, że dziecko otrzymało pełny cykl szczepienia, w przeciwnym razie ochrona może być nieskuteczna.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania to: drażliwość, działania niepożądane w miejscu podania takie jak zaczerwienienie i stwardnienie większe niż 2 centymetry. Te objawy zazwyczaj pojawiają się w ciągu 48 godzin po szczepieniu i mogą utrzymywać się przez 48 do 72 godzin. Ustępują one samoistnie, nie wymagaj ą specjalistycznego leczenia.

Zgłoszono następujące działania niepożądane:

- rumień, stwardnienie, ból w miejscu wstrzyknięcia; zaczerwienienie i obrzęk (opuchnięcie)

0    średnicy 5 centymetrów lub większy w miejscu wstrzyknięcia; gorączkę niekiedy powyżej 40°C

- obrzęk (opuchnięcie) większy niż 5 centymetrów, który może obejmować całą kończynę, w którą podano szczepionkę. To działanie najczęściej pojawia się w ciągu 24 do 72 godzin po szczepieniu

1 ustępuje bez leczenia w ciągu 3 do 5 dni. Ryzyko wystąpienia wydaje się być zależne od liczby uprzednio podanych dawek szczepionek zawierających bezkomórkowy składnik krztuścowy, z większym ryzykiem po czwartej i piątej dawce

-    biegunkę, wymioty

-    brak apetytu

- senność, drgawki z lub bez gorączki, zespół hipotensyjno-hiporeaktywny (zespół hipotensyjny -obniżenie aktywności - hiporeaktywność - spadek świadomości)

-    nerwowość, drażliwość, bezsenność lub zaburzenia snu, nietypowy płacz, długotrwały nieutulony płacz

- objawy podobne do alergii, takie jak wysypka, rumień i pokrzywka, obrzęk twarzy, nagłe opuchnięcie twarzy lub szyi (obrzęk Quinckego) lub reakcja ogólna: nagłe i poważne złe samopoczucie ze spadkiem ciśnienia krwi, przyspieszony rytm serca związany z zaburzeniami układu oddechowego i zaburzeniami układu pokarmowego (reakcja anafilaktyczna, wstrząs).

-    ponadto, podczas podawania szczepionek zawierających składnik Haemophilus influenzae typ b były zgłaszane obrzęki (opuchnięcie) kończyn dolnych. Objawom tym czasami towarzyszyła gorączka, bolesność i płacz. Nie towarzyszą im objawy sercowo-oddechowe.

Potencjalne działania niepożądane (tzn. niezgłoszone bezpośrednio po szczepionce PENTAXIM, ale po innych szczepionkach zawieraj ących jeden lub więcej składników antygenowych szczepionki PENTAXIM) są następujące:

-    zespół Guillain-Barre (nietypowa wrażliwość, niedowład) i zapalenie nerwu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia) po podaniu szczepionki zawieraj ącej toksoid tężcowy

- u niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301,fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl . Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

5. Jak przechowywać szczepionkę PENTAXIM

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera PENTAXIM

-    Substancjami czynnymi szczepionki w jednej Toksoid błoniczy1

Toksoid tężcowy1 Antygeny Bordetella pertussis:

-    toksoid1

-    hemaglutynina włókienkowa1

Wirus poliomyelitis typ 1, inaktywowany Wirus poliomyelitis typ 2, inaktywowany Wirus poliomyelitis typ 3, inaktywowany Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b skoniugowany z toksoidem tężcowym


dawce (0,5 ml) po rekonstytucji są:

nie mniej niż 30 j.m. nie mniej niż 40 j.m.

25 mikrogramów 25 mikrogramów 40 jednostek antygenu D8 jednostek antygenu D32 jednostki antygenu D10 mikrogramów 18-30 mikrogramów


1 adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym    0,3 miligrama Al3+

2    lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony za pomocą odpowiednich metod immunochemicznych - Pozostałe składniki to: sacharoza, trometamol, podłoże Hanksa bez czerwieni fenolowej (złożone z aminokwasów, w tym fenyloalanina, soli mineralnych, witamin i innych składników takich jak glukoza), kwas octowy i (lub) sodu wodorotlenek do ustalenia pH, formaldehyd, fenoksyetanol i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda PENTAXIM i co zawiera opakowanie

PENTAXIM jest dostępny w postaci proszku i zawiesiny do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań (0,5 ml w ampułko-strzykawce z igłą lub bez igły - pudełko po 1, 10 lub 20).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób stosowania:

W odniesieniu do strzykawek bez dołączonych igieł, osobna igła musi być mocno przymocowana do strzykawki poprzez obrócenie jej o ćwierć obrotu.

Wstrząsać strzykawkę aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny i odtworzyć szczepionkę poprzez wstrzyknięcie zawiesiny skojarzonej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowemu) i poliomyelitis do fiolki z proszkiem ze szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b.

Delikatnie wstrząsać fiolką, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Po rekonstytucji, białawo-mętny wygląd zawiesiny jest prawidłowy.

Natychmiast pobrać odtworzoną zawiesinę do strzykawki.

Białawo-mętna zawiesina musi zostać zużyta natychmiast po rekonstytucji i wstrząśnięta przed podaniem.

Po rekonstytucji i pobraniu do strzykawki może pojawić się rozwarstwienie zawiesiny na fazę przezroczystą i fazę żelową. W tym przypadku należy ponownie energicznie wstrząsnąć zawartością strzykawki przed podaniem.

Podawać domięśniowo.

Zaleca się podawanie w środkową część przednio-bocznej części uda.

Szczepionkę należy użyć natychmiast po rekonstytucji i wstrząsnąć przed wstrzyknięciem aż zawartość stanie się białawo-mętna.

Nie stosować tej szczepionki jeśli zauważy się nieprawidłowy kolor lub obecność zanieczyszczeń.

5

Pentaxim

Charakterystyka Pentaxim

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PENTAXIM, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji, zawiera:

nie mniej niż 30 j.m. nie mniej niż 40 j.m.

25 mikrogramów 25 mikrogramów 40 jednostek antygenu D8 jednostek antygenu D32 jednostki antygenu D10 mikrogramów 18-30 mikrogramów


Toksoid błoniczy1

Toksoid tężcowy1

Antygeny Bordetella pertussis:

-toksoid1

-hemaglutynina włókienkowa1 Wirus poliomyelitis typ 1, inaktywowany Wirus poliomyelitis typ 2, inaktywowany Wirus poliomyelitis typ 3, inaktywowany Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b skoniugowany z toksoidem tężcowym

1 adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym    0,3 miligrama Al3+

2    lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony za pomocą odpowiednich metod immunochemicznych

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

Proszek w fiolce zawierającej szczepionkę przeciw Haemophilus influenzae typ b jest biały.

Zawiesina w ampułko-strzykawce zawierającej szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis (DTaP-IPV) jest biaława.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Ta szczepionka jest stosowana w celu jednoczesnego zapobiegania błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (takim jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie stawów, zapalenie nagłośni i inne),

-    w szczepieniu pierwotnym u niemowląt od ukończenia 6. tygodnia życia,

-    w szczepieniu uzupełniającym, rok po szczepieniu pierwotnym, w drugim roku życia.

Ta szczepionka nie zapobiega zakażeniom wywołanym przez inne typy Haemophilus influenzae ani zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanym przez inne drobnoustroje.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Szczepienie pierwotne: 3 wstrzyknięcia podane w odstępach 1 do 2 miesięcy.

Szczepienie uzupełniające: 1 wstrzyknięcie po roku po szczepieniu pierwotnym, tj. zwykle pomiędzy 16 a 18 miesiącem życia.

Sposób podawania Podawać domięśniowo.

Zaleca się podawanie w środkową część przednio-bocznej części uda.

4.3    Przeciwwskazania

-    Znana nadwrażliwość na którykolwiek składnik szczepionki PENTAXIM, na jedną z pozostałości z procesu wytwarzania, które mogą być obecne w ilościach śladowych i niewykrywalnych (glutaraldehyd, neomycyna, streptomycyna i polimyksyna B) lub na szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowe lub pełnokomórkowe) lub zagrażająca życiu reakcja po poprzednim podaniu szczepionki lub szczepionki zawierającej takie same substancje.

-    Gorączka lub ostra choroba, w tych przypadkach szczepienie musi być przełożone.

-    Postępująca encefalopatia.

-    Encefalopatia w ciągu siedmiu dni po podaniu poprzedniej dawki jakiejkolwiek szczepionki zawierającej antygeny krztuśca (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Immunogenność szczepionki PENTAXIM może być obniżona przez leczenie immunosupresyjne lub niedobory odporności. Zaleca się przełożyć szczepienie do ukończenia leczenia lub wyzdrowienia. Jednakże szczepienie osób z przewlekłym niedoborem odporności takim jak w zakażeniu wirusem HIV jest zalecane nawet jeśli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona.

Jeśli po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy wystąpił zespół Guillain-Barre lub zapalenie nerwu barkowego, to decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna być podjęta po rozważeniu potencjalnych korzyści i możliwego ryzyka. Szczepienie jest zazwyczaj uzasadnione u niemowląt, które nie otrzymały pełnego cyklu szczepienia (tj. otrzymały mniej niż trzy dawki).

Nie wstrzykiwać donaczyniowo: należy upewnić się, że igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym. Nie podawać śródskórnie.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, szczepionka PENTAXIM musi być podawana z zachowaniem ostrożności w przypadku osób z trombocytopenią lub zaburzeniem krzepnięcia, ponieważ u tych osób może wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym.

Szczepienie musi zostać poprzedzone wywiadem lekarskim (szczególnie poprzednie szczepienia i wystąpienie jakiegokolwiek działania niepożądanego po poprzednich szczepieniach) i badaniem lekarskim.

Jeśli jakikolwiek z niżej wymienionych objawów wystąpił w czasowym związku z otrzymaniem szczepionki, decyzja o podaniu kolejnych dawek szczepionki zawierającej antygeny krztuśca powinna być podjęta ostrożnie:

o gorączka > 40°C w ciągu 48 godzin niespowodowana inną zidentyfikowaną przyczyną, o zapaść lub stan podobny do wstrząsu (zespół hipotensyjno-hiporeaktywny) w ciągu 48 godzin po szczepieniu,

o długotrwały, nieutulony płacz trwający 3 godziny lub dłużej, który wystąpił w ciągu 48 godzin po szczepieniu,

o drgawki z lub bez gorączki, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.

Występowanie w przeszłości drgawek gorączkowych niezwiązanych z poprzednim podaniem szczepionki nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

Z tego względu, jest szczególnie ważne kontrolowanie temperatury ciała w ciągu 48 godzin po szczepieniu i regularne stosowanie leczenia przeciwgorączkowego przez 48 godzin.

Występowanie w przeszłości drgawek bez gorączki niezwiązanych z poprzednim podaniem szczepionki powinno zostać ocenione przez lekarza specjalistę przed podjęciem decyzji o szczepieniu.

W przypadku wystąpienia w przeszłości obrzęków kończyn dolnych po podaniu szczepionki zawierającej Haemophilus influenzae typ b, te dwie szczepionki, szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typ b skoniugowana, powinny być podane w dwa różne miejsca ciała i w różnych dniach.

Jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, zawsze powinno być łatwo dostępne odpowiednie leczenie i powinien być zapewniony ścisły nadzór w przypadku rzadko występującej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

PENTAXIM nie chroni przed chorobami inwazyjnymi wywołanymi przez serotypy inne niż Haemophilus influenzae typ b ani przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywołanymi przez inne drobnoustroje.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym < 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikaj ące ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionka może być podana jednocześnie ze szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce lub ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, ale w dwa różne miejsca ciała.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są uszeregowane pod nagłówkami częstości z użyciem następującej konwencji:

Bardzo często: > 1/10

Często: > 1/100 do < 1/10

Niezbyt często: > 1/1000 do < 1/100

Rzadko: > 1/10000 do < 1/1000

Bardzo rzadko: < 1/10000, łącznie z pojedynczymi raportami.

Dane z badań klinicznych

W trzech badaniach klinicznych z udziałem niemowląt, które otrzymały PENTAXIM jako szczepienie pierwotne, najczęściej zgłaszano drażliwość (15,2%) oraz reakcje w miejscu wstrzyknięcia takie jak zaczerwienienie (11,2%) i stwardnienie > 2 cm (15,1%).

W badaniu przeprowadzonym w Szwecji, po podaniu trzech dawek szczepionki PENTAXIM w 3, 5 i 12 miesiącu życia najczęściej zgłaszano: drażliwość (24,1%) oraz reakcje w miejscu wstrzyknięcia takie jak zaczerwienienie (13,4%) i stwardnienie (12,5%).

Te objawy zazwyczaj pojawiają się w ciągu 48 godzin po szczepieniu i mogą utrzymywać się przez 48 do 72 godzin. Ustępują one samoistnie, nie wymagają specjalistycznego leczenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Częste reakcje:

•    Senność

Zaburzenia żołądka i jelit

Częste reakcje:

•    Biegunka

•    Wymioty

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częste reakcje:

•    Utrata apetytu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częste reakcje:

•    Rumień, stwardnienie w miejscu podania

•    Gorączka > 38°C Niezbyt częste reakcje:

•    Zaczerwienienie i opuchnięcie >    5    cm w miejscu podania

•    Gorączka > 39°C Rzadkie reakcje:

•    Gorączka > 40°C

Rzadko były zgłaszane obrzęki obejmujące kończyny dolne po szczepionkach zawierających Haemophilus influenzae typ b. Te reakcje to obrzęk z sinicą lub przejściowym zaczerwienieniem, które pojawiaj ą się w ciągu kilku pierwszych godzin po szczepieniu i ustępuj ą samoistnie bez pozostawienia następstw. Objawom tym czasami towarzyszyła gorączka, bolesność i płacz. Nie towarzyszą im objawy sercowo-oddechowe.

Zaburzenia psychiczne

Częste reakcje:

•    Nerwowość, drażliwość

•    Bezsenność, zaburzenia snu Niezbyt częste reakcje:

•    Nietypowy płacz, długotrwały nieutulony    płacz

Dane po wprowadzeniu do obrotu

Na podstawie zgłoszeń spontanicznych, następujące działania niepożądane zostały również zgłoszone po wprowadzeniu do obrotu. Te działania były zgłaszane bardzo rzadko, jednakże dokładna częstość występowania nie może być precyzyjnie obliczona.

Zaburzenia układu nerwowego

•    Drgawki z lub bez gorączki

•    Zespół hipotensyjno-hiporeaktywny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

•    Wysypka, rumień, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

•    Ból w miej scu podania

•    Duże reakcje w miejscu podania (> 50 mm), w tym rozległy obrzęk kończyny od miejsca podania poza jeden lub obydwa stawy. Te reakcje zaczynają się w ciągu 24 do 72 godzin po szczepieniu, mogą być związane z objawami takimi jak rumień, ucieplenie, tkliwość lub ból w miejscu podania i ustępują samoistnie w ciągu 3 do 5 dni.

Ryzyko wystąpienia wydaje się być zależne od liczby poprzednich dawek szczepionki zawierającej bezkomórkowe składniki krztuścowe, z większym ryzykiem po czwartej lub piątej dawce.

Zaburzenia układu immunologicznego

•    Natychmiastowa reakcja nadwrażliwości taka jak obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk Quinckego, reakcja i wstrząs anafilaktyczny.

Potencjalne działania niepożądane (tj. działania niepożądane, które nie zostały zgłoszone bezpośrednio po szczepionce PENTAXIM, ale po podaniu innych szczepionek zawierających jeden lub więcej składników antygenowych szczepionki PENTAXIM):

•    Zespół Guillain-Barre i zapalenie nerwu barkowego po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy.

•    Bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych < 28. tygodnia ciąży) (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis i zakażeniom

WYWOŁANYM PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYP b.

Grupa farmakoterapeutyczna: bakteryjne i wirusowe szczepionki skojarzone, kod ATC: J07CA06

Toksyna błonicza oraz tężcowa są odtoksycznione formaldehydem, a następnie oczyszczone. Szczepionka przeciw poliomyelitis jest otrzymywana przez namnażanie wirusa poliomyelitis typ 1, 2 i 3 na linii komórkowej Vero, oczyszczenie a następnie inaktywowanie formaldehydem.

Bezkomórkowe składniki krztuśca (toksyna krztuścowa PT, hemaglutynina włókienkowa FHA) są otrzymywane z hodowli Bordetella pertussis, potem oczyszczane. Toksyna krztuścowa (PT) jest odtoksyczniana glutaraldehydem i odpowiada toksoidowi krztuścowemu (PTxd). Hemaglutynina włókienkowa (FHA) pozostaje niezmieniona. Wykazano, że PTxd i FHA są dwoma składnikami o zasadniczym znaczeniu w ochronie przed krztuścem.

Polisacharyd otoczkowy PRP (fosforan polirybozorybitolu: PRP) jest uzyskiwany z hodowli Haemophilus influenzae typ b i skoniugowany z toksoidem tężcowym (T) co tworzy szczepionkę skoniugowaną PRP-T.

Polisacharyd otoczkowy (fosforan polirybozorybitolu: PRP) wywołuje odpowiedź immunologiczną i produkcję przeciwciał anty-PRP u ludzi. Jednakże, jak dla wszystkich antygenów polisacharydowych, odpowiedź immunologiczna jest grasiczoniezależna, charakteryzująca się niską immunogennością u niemowląt i brakiem pamięci immunologicznej poniżej 15. miesiąca życia. Kowalencyjne wiązanie polisacharydu otoczkowego Haemophilus influenzae typ b z białkiem nośnikowym, toksoidem tężcowym, pozwala skoniugowanej szczepionce zachować się jak antygen grasiczozależny wywołuj ący swoistą odpowiedź serologiczną anty-PRP u niemowląt oraz powstanie pamięci immunologicznej.

Odpowiedź immunologiczna po szczepieniu pierwotnym

Badania immunogenności wykonane u niemowląt miesiąc po trzeciej dawce szczepienia pierwotnego wykazały, że wszystkie niemowlęta (100%) wytworzyły ochronny poziom przeciwciał (powyżej 0,01 j .m./ml) przeciw obydwu antygenom błoniczemu i tężcowemu.

W przypadku krztuśca, miesiąc po otrzymaniu trzeciej dawki szczepienia pierwotnego, 93% niemowląt uzyskało czterokrotny wzrost miana przeciwciał anty-PT i ponad 88% czterokrotny wzrost miana przeciwciał anty- FHA.

Przynajmniej 99% dzieci miało ochronne miano przeciwciał przeciw wirusowi poliomyelitis typu 1, 2 oraz 3 (> 5 w teście seroneutralizacji).

Przynajmniej 97,2% niemowląt uzyskało poziom przeciwciał anty-PRP powyżej 0,15 pg/ml miesiąc po trzeciej dawce szczepienie pierwotnego.

Odpowiedź immunologiczna po szczepieniu uzupełniającym

Po dawce uzupełniającej (w 16-18 miesiącu życia), wszystkie dzieci wytworzyły ochronny poziom przeciwciał błoniczych (> 0,1 j.m./ml), tężcowych (> 0,1 j.m./ml) i przeciw wirusowi poliomyelitis (> 5 w teście seroneutralizacji).

Odsetek serokonwersji dla przeciwciał krztuścowych (miana wyższe niż czterokrotny wzrost miana uzyskany po szczepieniu pierwotnym) wynosi przynajmniej 98% dla antygenu PT (EIA - Enzyme ImmunoAssay) oraz 99% dla antygenu FHA (EIA).

Poziom przeciwciał anty-PRP > 1,0 pg/ml został osiągnięty u wszystkich dzieci.

Kolejne badanie immunogenności szczepionki przeciw krztuścowi u dzieci w wieku 5 - 6 lat wykazało, że poziom przeciwciał anty-PT i anty-FHA u dzieci zaszczepionych skojarzonymi szczepionkami ze składnikiem bezkomórkowym (szczepienie pierwotne i uzupełniające) był przynajmniej taki sam, jak zaobserwowany w tym samym wieku u dzieci zaszczepionych skojarzonymi szczepionkami ze składnikiem pełnokomórkowym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie dotyczy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Adsorbent, patrz punkt 2.

Sacharoza, trometamol, podłoże Hanksa (bez czerwieni fenolowej), kwas octowy i (lub) sodu wodorotlenek do ustalenia pH, formaldehyd, fenoksyetanol i woda do wstrzykiwań.

Podłoże Hanksa jest mieszaniną aminokwasów (w tym fenyloalanina), soli mineralnych, witamin i innych składników (takich jak glukoza) rozcieńczonych w wodzie do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po rekonstytucji, szczepionkę należy natychmiast zużyć.

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z proszkiem ze szkła typu I z korkiem chlorobutylowym + ampułko-strzykawka z zawiesiną po 0,5 ml ze szkła typu I z zatyczką tłoka z bromobutylu lub z chlorobutylu lub z chlorobromobutylu -pudełko po 1, 10 lub 20.

Fiolka z proszkiem ze szkła typu I z korkiem chlorobutylowym + ampułko-strzykawka z zawiesiną po 0,5 ml ze szkła typu I z zatyczką tłoka z bromobutylu lub z chlorobutylu lub z chlorobromobutylu, z nasadką typu tip-cap, bez igły - pudełko po 1 lub 20.

Fiolka z proszkiem ze szkła typu I z korkiem chlorobutylowym + ampułko-strzykawka z zawiesiną po 0,5 ml ze szkła typu I z zatyczką tłoka z bromobutylu lub z chlorobutylu lub z chlorobromobutylu, z nasadką typu tip-cap, z 2 osobnymi igłami - pudełko po 1 lub 10.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W odniesieniu do strzykawek bez dołączonych igieł, osobna igła musi być mocno przymocowana do strzykawki poprzez obrócenie jej o ćwierć obrotu.

Wstrząsać ampułkostrzykawkę aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny i odtworzyć szczepionkę przez wstrzyknięcie zawiesiny skojarzonej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowej) i poliomyelitis do fiolki z proszkiem ze szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b. Delikatnie wstrząsać fiolką, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Po

rekonstytucji białawo-mętny wygląd zawiesiny jest prawidłowy. Należy natychmiast pobrać zawiesinę do strzykawki.

Białawo-mętna zawiesina musi zostać użyta natychmiast po rekonstytucji i wstrząśnięta przed podaniem.

Po rekonstytucji i pobraniu do strzykawki może pojawić się rozwarstwienie zawiesiny na fazę przezroczystą i fazę żelową. W tym przypadku należy ponownie energicznie wstrząsnąć zawartością strzykawki przed podaniem.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10130

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 grudnia 2003 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 27 września 2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Pentaxim