Imeds.pl

Pentaxim Nie Mniej Niż 30 J.M. + Nie Mniej Niż 40 J.M. + 25 Mcg + 25 Mcg + 40 Jednostek Antygenu D + 8 Jednostek Antygenu D + 32 Jednostek Antygenu D + 10 Mcg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PENTAXIM, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę do czasu ukończenia całego cyklu szczepienia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

- Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest szczepionka PENTAXIM i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki PENTAXIM

3.    Jak stosować szczepionkę PENTAXIM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę PENTAXIM

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka PENTAXIM i w jakim celu się ją stosuje

PENTAXIM (DTaP-IPV / Hib) pomaga chronić dzieci przed błonicą, tężcem, krztuścem i poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica i inne) u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia. Szczepionka ta nie chroni przed zakażeniami wywołanymi przez inne typy Haemophilus influenzae i przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanymi przez inne drobnoustroje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki PENTAXIM

Kiedy nie stosować szczepionki PENTAXIM:

-    jeśli dziecko jest uczulone na jeden ze składników szczepionki, na którąkolwiek z pozostałości z procesu wytwarzania, które mogą być obecne w ilościach śladowych (glutaraldehyd, neomycyna, streptomycyna i polimyksyna B), lub na szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowe lub pełnokomórkowe) lub jeśli u dziecka wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu szczepionki zawieraj ącej takie same substancje,

- jeśli u dziecka występuje postępująca encefalopatia (uszkodzenie mózgu),

- jeśli u dziecka wystąpiła encefalopatia (uszkodzenie mózgu) w ciągu 7 dni po poprzedniej dawce szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej),

- jeśli u dziecka występuje gorączka lub ostra choroba (szczepienie musi być przełożone).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę PENTAXIM:

- należy się upewnić, że szczepionka nie jest podawana donaczyniowo (igła nie może tkwić w naczyniu krwionośnym) ani śródskórnie,

- jeśli u dziecka występuje trombocytopenia lub zaburzenia krzepnięcia, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia podczas podania domięśniowego,

- jeśli u dziecka występuje nadwrażliwość na glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę i polimyksynę B, ponieważ te substancje są używane podczas procesu wytwarzania,

- jeśli wcześniej u dziecka występowały drgawki gorączkowe, niezwiązane z poprzednim podaniem szczepionki, jest szczególnie ważne, aby kontrolować temperaturę ciała w ciągu 48 godzin po szczepieniu i podawać w tym okresie leki przeciwgorączkowe,

- jeśli jakikolwiek z wymienionych niżej objawów wystąpił w czasowym związku z otrzymaniem szczepionki (decyzja o podaniu kolejnych dawek szczepionki zawieraj ącej krztusiec powinna być starannie rozważona):

o    gorączka 40°C lub wyższa w ciągu 48 godzin niespowodowana inną zidentyfikowaną

przyczyną,

o    zapaść lub stan podobny do wstrząsu z zespołem hipotensyjno-hiporeaktywnym

(obniżenie aktywności) w ciągu 48 godzin po szczepieniu,

o długotrwały, nieutulony płacz trwający 3 godziny lub dłużej, który wystąpił w ciągu 48 godzin po szczepieniu,

o    drgawki z lub bez gorączki, występuj ące w ciągu 3 dni po szczepieniu,

- jeśli u dziecka występuj ą lub wystąpiły stany chorobowe lub reakcje alergiczne, szczególnie reakcje alergiczne po podaniu szczepionki PENTAXIM,

- jeśli u dziecka po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (szczepionki przeciw tężcowi), wystąpił zespół Guillain-Barre (nietypowa wrażliwość, niedowład) lub zapalenie nerwu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia), to decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna zostać oceniona przez lekarza,

- jeśli u dziecka po podaniu szczepionki zawierającej antygen Haemophilus influenzae typ b wystąpiły obrzęki (lub opuchnięcie) kończyn dolnych, te dwie szczepionki, szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typ b skoniugowana, powinny być podane w dwa różne miejsca ciała, każda innego dnia,

-    w przypadku dziecka w trakcie leczenia obniżaj ącego odporność lub dziecka z niedoborami odporności, odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki może być osłabiona. Zaleca się w tym przypadku przełożyć szczepienie do czasu ukończenia leczenia lub wyzdrowienia. Jednakże szczepienie osób z przewlekłym niedoborem odporności takim jak zakażenie wirusem HIV jest zalecane nawet jeśli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona.

PENTAXIM nie chroni przed chorobami inwazyjnymi wywołanymi przez serotypy inne niż Haemophilus influenzae typ b ani przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywołanymi przez inne drobnoustroje.

Szczepionka PENTAXIM a inne leki

Ta szczepionka może być podana jednocześnie ze szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce lub ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, ale w dwa różne miejsca ciała.

Jeśli dziecko powinno otrzymać PENTAXIM jednocześnie z innymi, niż wyżej wymienione szczepionki, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o dodatkowe informacje.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

Lek zawiera formaldehyd.

Jak stosować szczepionkę PENTAXIM

3.


Dawkowanie

Szczepionkę stosuje się u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia.

Szczepienie pierwotne: 3 wstrzyknięcia podane w odstępach 1 do 2 miesięcy.

Dawka uzupełniająca: 1 wstrzyknięcie po roku po trzeciej dawce szczepienia pierwotnego, zwykle pomiędzy 16. a 18. miesiącem życia.

Pominięcie jednej dawki szczepionki PENTAXIM

Należy poinformować lekarza.

Należy upewnić się, że dziecko otrzymało pełny cykl szczepienia, w przeciwnym razie ochrona może być nieskuteczna.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania to: drażliwość, działania niepożądane w miejscu podania takie jak zaczerwienienie i stwardnienie większe niż 2 centymetry. Te objawy zazwyczaj pojawiaj ą się w ciągu 48 godzin po szczepieniu i mogą utrzymywać się przez 48 do 72 godzin. Ustępują one samoistnie, nie wymagaj ą specjalistycznego leczenia.

Zgłoszono następujące działania niepożądane:

- rumień, stwardnienie, ból w miejscu wstrzyknięcia; zaczerwienienie i obrzęk (opuchnięcie)

0    średnicy 5 centymetrów lub większy w miejscu wstrzyknięcia; gorączkę niekiedy powyżej 40°C

- obrzęk (opuchnięcie) większy niż 5 centymetrów, który może obejmować całą kończynę, w którą podano szczepionkę. To działanie najczęściej pojawia się w ciągu 24 do 72 godzin po szczepieniu

1 ustępuje bez leczenia w ciągu 3 do 5 dni. Ryzyko wystąpienia wydaje się być zależne od liczby uprzednio podanych dawek szczepionek zawierających bezkomórkowy składnik krztuścowy, z większym ryzykiem po czwartej i piątej dawce

-    biegunkę, wymioty

-    brak apetytu

- senność, drgawki z lub bez gorączki, zespół hipotensyjno-hiporeaktywny (zespół hipotensyjny -obniżenie aktywności - hiporeaktywność - spadek świadomości)

-    nerwowość, drażliwość, bezsenność lub zaburzenia snu, nietypowy płacz, długotrwały nieutulony płacz

- objawy podobne do alergii, takie jak wysypka, rumień i pokrzywka, obrzęk twarzy, nagłe opuchnięcie twarzy lub szyi (obrzęk Quinckego) lub reakcja ogólna: nagłe i poważne złe samopoczucie ze spadkiem ciśnienia krwi, przyspieszony rytm serca związany z zaburzeniami układu oddechowego i zaburzeniami układu pokarmowego (reakcja anafilaktyczna, wstrząs).

-    ponadto, podczas podawania szczepionek zawierających składnik Haemophilus influenzae typ b były zgłaszane obrzęki (opuchnięcie) kończyn dolnych. Objawom tym czasami towarzyszyła gorączka, bolesność i płacz. Nie towarzyszą im objawy sercowo-oddechowe.

Potencjalne działania niepożądane (tzn. niezgłoszone bezpośrednio po szczepionce PENTAXIM, ale po innych szczepionkach zawieraj ących jeden lub więcej składników antygenowych szczepionki PENTAXIM) są następujące:

-    zespół Guillain-Barre (nietypowa wrażliwość, niedowład) i zapalenie nerwu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia) po podaniu szczepionki zawieraj ącej toksoid tężcowy

- u niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301,fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl . Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

5. Jak przechowywać szczepionkę PENTAXIM

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera PENTAXIM

-    Substancjami czynnymi szczepionki w jednej Toksoid błoniczy1

Toksoid tężcowy1 Antygeny Bordetella pertussis:

-    toksoid1

-    hemaglutynina włókienkowa1

Wirus poliomyelitis typ 1, inaktywowany Wirus poliomyelitis typ 2, inaktywowany Wirus poliomyelitis typ 3, inaktywowany Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b skoniugowany z toksoidem tężcowym


dawce (0,5 ml) po rekonstytucji są:

nie mniej niż 30 j.m. nie mniej niż 40 j.m.

25 mikrogramów 25 mikrogramów 40 jednostek antygenu D8 jednostek antygenu D32 jednostki antygenu D10 mikrogramów 18-30 mikrogramów


1 adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym    0,3 miligrama Al3+

2    lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony za pomocą odpowiednich metod immunochemicznych - Pozostałe składniki to: sacharoza, trometamol, podłoże Hanksa bez czerwieni fenolowej (złożone z aminokwasów, w tym fenyloalanina, soli mineralnych, witamin i innych składników takich jak glukoza), kwas octowy i (lub) sodu wodorotlenek do ustalenia pH, formaldehyd, fenoksyetanol i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda PENTAXIM i co zawiera opakowanie

PENTAXIM jest dostępny w postaci proszku i zawiesiny do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań (0,5 ml w ampułko-strzykawce z igłą lub bez igły - pudełko po 1, 10 lub 20).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób stosowania:

W odniesieniu do strzykawek bez dołączonych igieł, osobna igła musi być mocno przymocowana do strzykawki poprzez obrócenie jej o ćwierć obrotu.

Wstrząsać strzykawkę aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny i odtworzyć szczepionkę poprzez wstrzyknięcie zawiesiny skojarzonej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowemu) i poliomyelitis do fiolki z proszkiem ze szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b.

Delikatnie wstrząsać fiolką, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Po rekonstytucji, białawo-mętny wygląd zawiesiny jest prawidłowy.

Natychmiast pobrać odtworzoną zawiesinę do strzykawki.

Białawo-mętna zawiesina musi zostać zużyta natychmiast po rekonstytucji i wstrząśnięta przed podaniem.

Po rekonstytucji i pobraniu do strzykawki może pojawić się rozwarstwienie zawiesiny na fazę przezroczystą i fazę żelową. W tym przypadku należy ponownie energicznie wstrząsnąć zawartością strzykawki przed podaniem.

Podawać domięśniowo.

Zaleca się podawanie w środkową część przednio-bocznej części uda.

Szczepionkę należy użyć natychmiast po rekonstytucji i wstrząsnąć przed wstrzyknięciem aż zawartość stanie się białawo-mętna.

Nie stosować tej szczepionki jeśli zauważy się nieprawidłowy kolor lub obecność zanieczyszczeń.

5