+ iMeds.pl

Pentohexal 600 retard 600 mgUlotka Pentohexal 600 retard

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Logo Sandoz GmbH

PentoHEXAL 600 Retard

600 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

-

(Pentoxifyllinum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

* Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PentoHEXAL 600 Retard i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PentoHEXAL 600 Retard

3.    Jak stosować lek PentoHEXAL 600 Retard

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PentoHEXAL 600 Retard

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PentoHEXAL 600 Retard IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

PentoHEXAL 600 Retard zawiera substancję czynną pentoksyfilinę - lek, który zmniejsza lepkość krwi, poprawia jej przepływ przez naczynia obwodowe, a także zwiększa zaopatrzenie tkanek w krew.

Wskazaniami do stosowania leku PentoHEXAL 600 Retard są zaburzenia ukrwiema obwodowego: miażdżyca tętnic kończyn dolnych z chromaniem przestankowym, choroba Burgera, łagodne objawy niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia krążenia w siatkówce oka w przebiegu cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego (jeśli nie doszło do wylewu krwi do siatkówki).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PentoHEXAL 600 Retard Kiedy nie stosować leku PentoHEXAL 600 Retard

•    jeśli pacjent jest uczulony na pentoksyfilinę, na inne pochodne metyloksantyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent przebył niedawno zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu,

•    jeśli u pacjenta wystąpiło znaczne krwawienie lub stwierdzono chorobę związaną z dużym ryzykiem krwotoku (np. z przewodu pokarmowego lub dróg rodnych),

•    jeśli u pacjenta wystąpił wylew krwi do siatkówki.

Jeśli w trakcie stosowania leku PentoHEXAL 600 Retard wystąpi wylew krwi do siatkówki, lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując PentoHEXAL 600 Retard

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze,

•    u pacjenta stwierdzono miażdżycę naczyń wieńcowych lub miażdżycę naczyń mózgowych,

•    pacjent przebył zawał mięśnia sercowego lub jest po zabiegu chirurgicznym,

•    u pacjenta stwierdzono tzw. chorobę z autoagresji (np. toczeń rumieniowaty układowy lub kolagenozy mieszane),

•    pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień (np. przyjmuje leki przeciwzakrzepowe) lub ma zaburzenia krzepnięcia,

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących wykonywania badań kontrolnych.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku, gdy którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta obecnie lub dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku PentoHEXAL 600 Retard z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

PentoHEXAL 600 Retard i inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i na występowanie działań niepożądanych. Dotyczy to zwłaszcza:

•    leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi,

•    leków przeciwzakrzepowych,

•    insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych,

•    teofiliny (leku stosowanego w chorobach dróg oddechowych).

Stosowanie leku PentoHEXAL 600 Retard zjedzeniem i piciem

Lek PentoHEXAL 600 Retard należy przyjmować po posiłku. Tabletki należy potykać w całości, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak wystarczającego doświadczenia leku PentoHEXAL 600 Retard nie należy stosować w okresie ciąży.

Pentoksyfilina przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiecego. Lek PentoHEXAL 600 Retard można stosować w okresie karmienia piersią tylko w uzasadnionych przypadkach.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Przed podjęciem czynności wymagających pełnej sprawności należy poradzić się lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PentoHEXAL 600 Retard

Lek PentoHEXAL 600 Retard należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza,

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Poniżej podano zalecane dawkowanie i sposób przyjmowania leku. Należy uważnie przeczytać przedstawione informacje.

Zwykle stosuje się 1 tabletkę leku PentoHEXAL 600 Retard rano i 1 tabletkę wieczorem (1200 mg pentoksyfiliny na dobę).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby lekarz ustali dawkę leku zależnie od nasilenia objawów choroby i tolerancji leku przez pacjenta.

Czas leczenia ustala lekarz,

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zażycie większej niż zalecana dawki leku PentoHEXAL 600 Retard

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku PentoHEXAL 600 Retard należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby wiadomo było, jaki lek został zażyty.

Objawami przedawkowania mogą być: zawroty głowy, nudności, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie czynności serca, uderzenia gorąca, utrata świadomości, gorączka, pobudzenie, brak odruchów, drgawki, fusowate wymioty oraz zaburzenia rytmu serca.

Postępowanie przy przedawkowaniu:

Jeśli przedawkowanie miało miejsce niedawno, lekarz może zastosować płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany. Nie jest znana specyficzna odtrutka, dlatego leczenie należy prowadzić w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Pominięcie zażycia dawki leku PentoHEXAL 600 Retard

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, powinien zrobić to niezwłocznie po przypomnieniu sobie. Jeśli zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki - wtedy należy powrócić do normalnego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku PentoHEKAL 600 Retard

Lekarz udzieli informacji, jak długo należy przyjmować lek PentoHEXAL 600 Retard. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, PentoHEXAL 600 Retard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10. ale u więcej niż 1 na 100 osób): dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (takie jak nudności, wymioty, wzdęcie, uczucie pełności, biegunka), zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca.

Działania niepożądane występujące niezbyt często tu mniej niż 1 na 100. ale u więcei niż 1 na 1000 osóbl: zaburzenia rytmu serca (np. przyspieszenie czynności serca), reakcje nadwrażliwości (takie jak świąd, rumień, pokrzywka), zawroty i bóle głowy, niepokój, zaburzenia snu.

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniei niż 1 na 1000. ale u więcej niż 1 na 10 000 osóbk

nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i objawy dławicy piersiowej (głównie podczas stosowania dużych dawek leku), krótkotrwałe krwawienia (np. w obrębie skóry, błon śluzowych, żołądka i jelit).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniei niż 1 na 10 000 osóbl: wewnątrzwątrobowy zastój żółci, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, fosfatazy zasadowej), ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), małopłytkowość (zmniejszona liczba płytek krwi), aseptyczne zapalenie opon mózgowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PentoHEXAL 600 Retard

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek PentoHEXAL 600 Retard

Substancją czynną leku jest pentoksyfilina. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 600 mg pentoksyfiliny.

Inne składniki leku to: kopowidon, hypromeloza K 15 M, hypromeloza K 100 M, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek PentoHEXAL 600 Retard i co zawiera opakowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu PentoHEXAL 600 Retard są białe, podłużne, obustronnie wypukłe, z rowkiem ułatwiającym przełamywanie po obydwu stronach.

Lek PentoHEXAL 600 Retard dostępny jest w blistrach PP/Aluminium, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu (3 blistry po 10 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Lek Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel.+48 22 549 15 00

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Pentohexal 600 retard

Charakterystyka Pentohexal 600 retard

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PentoHEXAL 600 Retard    600 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 600 mg pentoksyfiliny (Pentoxifyllwum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki z rowkiem ułatwiającym przełamywanie po obydwu stronach.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zaburzenia ukrwienia obwodowego: miażdżyca tętnic kończyn dolnych z chromaniem przestankowym (II okres wg klasyfikacji Fontaine'a). choroba Burgera.

Łagodne objawy niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia krążenia w siatkówce oka w przebiegu cukrzycy lub nadciśnienia, o ile nie doszło do wylewu krwi do siatkówki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Zwykle stosuje się 1200 mg pentoksyfiliny na dobę (2 tabletki PentoHEXAL 600 Retard na dobę, rano i wieczorem).

U pacjentów' z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) dawkę produktu należy zmniejszyć o 30 do 50%, zależnie od indywidualnej tolerancji leku.

U pacjentów' z ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest zmniejszenie daw'ki, zależnie od nasilenia objawów' choroby i tolerancji produktu.

Produkt PentoHEXAL 600 Retard należy przyjmować po posiłku. Tabletki należy połykać w' całości, popijając dużą ilością w'ody. Czas leczenia ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Stosowanie u dzieci:

Produktu PentołłEXAL 600 Retard nie należy stosować u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, inne pochodne mclyloksantyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

•    Krwawienie o znacznym nasileniu i choroby z dużym ryzykiem krwotoków.

•    Wylew do siatkówki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów ze zmniejszonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym krwi produkt leczniczy należy stosować ostrożnie. Może być konieczne specjalne dawkowanie.

Pacjenci z zaburzeniami rytmu serca, niedociśnieniem tętniczym, miażdżycą naczyń wieńcowych, miażdżycą naczyń mózgowych, po zawale mięśnia sercowego lub po zabiegu chirurgicznym powinni pozostawać pod szczególnym nadzorem medycznym.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wydalanie pentoksyfiliny może być opóźnione. W takich przypadkach konieczne jest zmniejszenie dawki produktu i odpowiednia kontrola pacjenta (patrz punkt 4.2).

Pentoksyfilinę należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których stwierdzono określone choroby z autoagresji (toczeń rumieniowaty układowy i kolagenozy mieszane) oraz u pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień (np. przyjmujących leki przeciwzakrzepowe) lub z zaburzeniami krzepnięcia.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi

Pentoksyfilina może nasilać ich działanie, powodując niepożądane zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Leki przeciwzakrzepowe

Pentoksyfilina może nasilać ich działanie. U pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień (na skutek np. przyjmowania Icków przeciwzakrzepowych) konieczne jest zachowanie ostrożności.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe

Pentoksyfilina może nasilać ich działanie, powodując hipoglikemię. Należy regularnie kontrolować stężenie glukozy wc krwi.

Teofilina

Jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny może powodować zwiększenie stężenia teofiliny we krwi i nasilenie jej działań niepożądanych.

4.6    Ciąża i laktacja

Ze względu na brak wystarczającego doświadczenia pentoksyfiliny nie należy stosować w okresie ciąży (patrz punkt 5.3).

Pentoksyfilina przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiecego. Ze względu na brak dostatecznego doświadczenia pentoksyfilinę można stosować w okresie karmienia piersią tylko w uzasadnionych przypadkach.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Lekarz powinien indywidualnie ocenić zdolność pacjenta do wykonywania czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów według następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/1 0 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, wzdęcie, uczucie pełności, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko:

cholestaza wewnątrzwątrobowa oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy, fosfataza zasadowa).

Zaburzenia serca

Często:

uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca).

Niezbyt często:

zaburzenia rytmu serca (np. tachykardia).

Rzadko:

nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i objawy dławicy piersiowej (głównie podczas stosowania dużych dawek produktu).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często:

reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, rumień, pokrzywia.

Bardzo rzadko:

ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafi lak tyczny). W przypadku wystąpienia pierwszych objawów' reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać podawanie produktu i poinformować lekarza.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko:

krótkotrwale krwawienia (np. w' obrębie skóry, błon śluzowych, żołądka i jelit).

Bardzo rzadko: małopłytkowość.

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często:

zawroty i bóle głowty, niepokój, zaburzenia snu.

Bardzo rzadko:

aseptyczne zapalenie opon mózgowych (wydaje się, że bardziej podatni są pacjenci z chorobami z autoagresji tj. toczniem rumieniowatym układowym i kolagenozami mieszanymi.

Objawy przedawkowania:

zawroty głowy, nudności, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, tachykardia, uderzenia gorąca, utrata świadomości, gorączka, pobudzenie, brak odruchów, drgawki toniczno-kloniczne, fbsowate wymioty i zaburzenia rytmu serca.

Postępowanie przy przedawkowaniu:

Jeśli przedawkowanie miało miejsce niedawno można zastosować płukanie żołądka oraz podać węgiel aktywowany. Brak specyficznej odtrutki. Leczenie objawowe należy prowadzić w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Postępowanie w przypadku ciężkiej reakcji nadwrażliwości (wstrząs):

Po wystąpieniu pierwszych objaw'ów (np. reakcji skórnych, takich jak pokrzywka, uderzenia gorąca, pobudzenie, ból głowy, zlewne poty, nudności) należ)' przygotować dostęp żylny.

Poza konwencjonalnym postępowaniem, jak ułożenie pacjenta z lekko uniesionymi nogami, utrzymywaniu drożności dróg oddechowych i podania tlenu, zalecane są następujące zabiegi:

• natychmiastowa dożylne podanie adrenaliny (rozcieńczyć 1 ml roztworu adrenaliny o stężeniu 1:1000 do 10 ml lub zastosować roztwór o stężeniu 1:10 000. Podać 1 ml rozcieńczonego roztworu (co dopowiada 0,1 mg adrenaliny) w powolnym wstrzyknięciu, kontrolując tętno i ciśnienie tętnicze. Podanie adrenaliny można powtórzyć.

■    uzupełnienie objętość łożyska naczyniowego np. koloidami, płynem Ringera z mleczanem;

■    dodatkowe podanie dożylne glikokortykosteroidów', np. 250-1000 mg metyloprednizolonu. Podanie glikokortykosteroidu można powtórzyć.

Podane dawkowanie odnosi się do dorosłego pacjenta z przeciętną masą ciała. Daw'kę dla dzieci należy ustalić na podstawie masy ciała.

W zależności od objaw'ów' klinicznych należy wdrożyć dalsze postępowanie, np. sztuczne oddychanie, podanie leku z grupy antagonistów receptorów' histaminowych. W przypadku zatrzymania krążenia prowadzi się resuscytację zgodnie z przyjętymi zasadami.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa fannakoterapeutyczna: leki rozszerzające naczynia obw'odow'e, pochodne puryny.

Kod ATC: C04AD03

Pentoksyfilina posiada właściwości przeciw'zakrzepowe, zwiększa zaopatrzenie tkanek w krew i poprawna płynność krwi. Ponadto:

■    zwiększa elastyczność krwinek czerwonych,

■    hamuje agregację krwinek czerwonych,

■    hamuje agregację płytek krwi poprzez zwiększenie syntezy prostacykliny,

■    zmniejsza patologicznie zwiększone stężenie fibrynogenu,

■    hamuje przyleganie leukocytów' do śródbłonka naczyń krwionośnych,

■    zmniejsza aktywację leukocytów i wynikające z niej uszkodzenie śródbłonka,

■    zmniejsza lepkość krwi.

Opisano także nieznaczne działanie rozszerzające naczynia i nieznaczne dodatnie działanie izotropowe.

Po podaniu doustnym pentoksyfilina uwolniona z tabletki wchłania się szybko i niemal całkowicie z przewodu pokarmowego. Pentoksyfilina jest prawie całkowicie metabolizowana w wątrobie, a ze względu na znaczący efekt pierwszego przejścia jej dostępność układowa wynosi zaledwie 20-30%.

Stężenie czynnego metabolitu, l-(5-hydroksyheksylo)-3,7-dimetyloksantyny (metabolit I), jest dwukrotnie większe niż stężenie pentoksyfiliny. Okres półtrwania pentoksyfiliny w osoczu wynosi około 1,6 godziny. Pentoksyfilina wydalana jest głównie przez nerki, a tylko 4% wydala się z kałem. Jedynie śladowe ilości pentoksyfiliny wydalane są w postaci niezmienionej.

U pacjentów' z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby okres półtrwania jest wydłużony, a biodostępność zwiększona (patrz punkty 4.2 i 4.3).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Doustne podanie pentoksyfiliny w dawce 80 mg/kg mc. wywołuje u ludzi objawy opisane w punkcie 4.9.

Toksyczność ostra u myszy i szczurów, zależnie od drogi podawania, jest następująca:

•    po wstrzyknięciu dożylnym: 0.17 do 0,23 g/kg mc.

•    po wstrzyknięciu dootrzewnowym: 0,24 do 0,37 g/kg mc.

•    po podaniu doustnym: 1,2 do 2,1 g/kg mc.

Toksyczność przewlekła

Badania toksyczności przewlekłej u szczurów i psów', które otrzymywały przez ponad 1 rok pentoksyfilinę w dawTach dobowych, odpowiednio do 1000 mg/kg mc. i 100 mg/kg mc., nie wykazały uszkodzenia narządów. Dobow-e daw'ki wynoszące co najmniej 320 mg/kg mc. podawane przez ponad rok pow'odow'ały u pojedynczych psów' brak koordynacji ruchowej, niewydolność krążenia, krwotoki, obrzęk płuc oraz występowanie komórek olbrzymich w jądrach.

Działanie mutagenne i rakotwórcze

Długotrwałe badania działania rakotwórczego przeprowadzono na myszach i szczurach, które otrzymywały dawki dobow'e do 570 mg/kg mc. przez okres do 18 miesięcy. Szczur)' poddawano dalszym badaniom kontrolnym przez 6 miesięcy. U myszy nie zaobserwowano działania rakotwórczego. U samic szczurów' obserwowano nieznaczne zwiększenie liczby łagodnych gruczolakowłókniaków sutka. Znaczenie tej obserwacji dla ludzi jest niejasne, gdyż zwiększona częstość występujących samoistnie guzów (częściej obserw'ow'ana u starszych szczurów') ma niewielkie znaczenie statystyczne.

Nie dowiedziono mutagennego działania pentoksyfiliny.

Toksyczny wpływ na reprodukcją

W badaniach toksycznego w'pływu na reprodukcję u szczurów', myszy, królików i psów nie stwierdzono działania teratogennego i embriotoksycznego ani wpływu na płodność. W przypadku podawania bardzo dużych dawek zaobserwowano częstsze obumieranie płodów'.

Pentoksyfilina i jej metabolity przenikają do mleka matki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kopowidon, hypromeloza K 15 M. hypromeloza K 100 M. talk, magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są dotychczas znane.

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Bez specjalnych zaleceń.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PP/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierające 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania.

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3163

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

8.08.1994/3.12.1999/14.03.2005/16.02.2006

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Pentohexal 600 retard