Imeds.pl

Pentohexal 600 Retard 600 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Logo Sandoz GmbH

PentoHEXAL 600 Retard

600 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Pentoxifyllinum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

* Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PentoHEXAL 600 Retard i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PentoHEXAL 600 Retard

3.    Jak stosować lek PentoHEXAL 600 Retard

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PentoHEXAL 600 Retard

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PentoHEXAL 600 Retard IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

PentoHEXAL 600 Retard zawiera substancję czynną pentoksyfilinę - lek, który zmniejsza lepkość krwi, poprawia jej przepływ przez naczynia obwodowe, a także zwiększa zaopatrzenie tkanek w krew.

Wskazaniami do stosowania leku PentoHEXAL 600 Retard są zaburzenia ukrwienia obwodowego: miażdżyca tętnic kończyn dolnych z chromaniem przestankowym, choroba Burgera, łagodne objawy niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia krążenia w siatkówce oka w przebiegu cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego (jeśli nie doszło do wylewu krwi do siatkówki).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PentoHEXAL 600 Retard Kiedy nie stosować leku PentoHEXAL 600 Retard

•    jeśli pacjent jest uczulony na pentoksyfilinę, na inne pochodne metyloksantyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent przebył niedawno zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu,

•    jeśli u pacjenta wystąpiło znaczne krwawienie lub stwierdzono chorobę związaną z dużym ryzykiem krwotoku (np. z przewodu pokarmowego lub dróg rodnych),

•    jeśli u pacjenta wystąpił wylew krwi do siatkówki.

Jeśli w trakcie stosowania leku PentoHEXAL 600 Retard wystąpi wylew krwi do siatkówki, lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując PentoHEXAL 600 Retard

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze,

•    u pacjenta stwierdzono miażdżycę naczyń wieńcowych lub miażdżycę naczyń mózgowych,

•    pacjent przebył zawał mięśnia sercowego lub jest po zabiegu chirurgicznym,

•    u pacjenta stwierdzono tzw. chorobę z autoagresji (np. toczeń rumieniowaty układowy lub kolagenozy mieszane),

•    pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień (np. przyjmuje leki przeciwzakrzepowe) lub ma zaburzenia krzepnięcia,

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących wykonywania badań kontrolnych.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku, gdy którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta obecnie lub dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku PentoHEXAL 600 Retard z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

PentoHEXAL 600 Retard i inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i na występowanie działań niepożądanych. Dotyczy to zwłaszcza:

•    leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi,

•    leków przeciwzakrzepowych,

•    insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych,

•    teofiliny (leku stosowanego w chorobach dróg oddechowych).

Stosowanie leku PentoHEXAL 600 Retard zjedzeniem i piciem

Lek PentoHEXAL 600 Retard należy przyjmować po posiłku. Tabletki należy potykać w całości, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak wystarczającego doświadczenia leku PentoHEXAL 600 Retard nie należy stosować w okresie ciąży.

Pentoksyfilina przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiecego. Lek PentoHEXAL 600 Retard można stosować w okresie karmienia piersią tylko w uzasadnionych przypadkach.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Przed podjęciem czynności wymagających pełnej sprawności należy poradzić się lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PentoHEXAL 600 Retard

Lek PentoHEXAL 600 Retard należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza,

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Poniżej podano zalecane dawkowanie i sposób przyjmowania leku. Należy uważnie przeczytać przedstawione informacje.

Zwykle stosuje się 1 tabletkę leku PentoHEXAL 600 Retard rano i 1 tabletkę wieczorem (1200 mg pentoksyfiliny na dobę).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby lekarz ustali dawkę leku zależnie od nasilenia objawów choroby i tolerancji leku przez pacjenta.

Czas leczenia ustala lekarz,

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zażycie większej niż zalecana dawki leku PentoHEXAL 600 Retard

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku PentoHEXAL 600 Retard należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby wiadomo było, jaki lek został zażyty.

Objawami przedawkowania mogą być: zawroty głowy, nudności, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie czynności serca, uderzenia gorąca, utrata świadomości, gorączka, pobudzenie, brak odruchów, drgawki, fusowate wymioty oraz zaburzenia rytmu serca.

Postępowanie przy przedawkowaniu:

Jeśli przedawkowanie miało miejsce niedawno, lekarz może zastosować płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany. Nie jest znana specyficzna odtrutka, dlatego leczenie należy prowadzić w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Pominięcie zażycia dawki leku PentoHEXAL 600 Retard

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, powinien zrobić to niezwłocznie po przypomnieniu sobie. Jeśli zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki - wtedy należy powrócić do normalnego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku PentoHEKAL 600 Retard

Lekarz udzieli informacji, jak długo należy przyjmować lek PentoHEXAL 600 Retard. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, PentoHEXAL 600 Retard może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10. ale u więcej niż 1 na 100 osób): dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (takie jak nudności, wymioty, wzdęcie, uczucie pełności, biegunka), zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca.

Działania niepożądane występujące niezbyt często tu mniej niż 1 na 100. ale u więcei niż 1 na 1000 osóbl: zaburzenia rytmu serca (np. przyspieszenie czynności serca), reakcje nadwrażliwości (takie jak świąd, rumień, pokrzywka), zawroty i bóle głowy, niepokój, zaburzenia snu.

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniei niż 1 na 1000. ale u więcej niż 1 na 10 000 osóbk

nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i objawy dławicy piersiowej (głównie podczas stosowania dużych dawek leku), krótkotrwałe krwawienia (np. w obrębie skóry, błon śluzowych, żołądka i jelit).

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniei niż 1 na 10 000 osóbl: wewnątrzwątrobowy zastój żółci, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, fosfatazy zasadowej), ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), małopłytkowość (zmniejszona liczba płytek krwi), aseptyczne zapalenie opon mózgowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PentoHEXAL 600 Retard

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek PentoHEXAL 600 Retard

Substancją czynną leku jest pentoksyfilina. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 600 mg pentoksyfiliny.

Inne składniki leku to: kopowidon, hypromeloza K 15 M, hypromeloza K 100 M, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek PentoHEXAL 600 Retard i co zawiera opakowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu PentoHEXAL 600 Retard są białe, podłużne, obustronnie wypukłe, z rowkiem ułatwiającym przełamywanie po obydwu stronach.

Lek PentoHEXAL 600 Retard dostępny jest w blistrach PP/Aluminium, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu (3 blistry po 10 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Lek Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel.+48 22 549 15 00

Data zatwierdzenia ulotki:

5