+ iMeds.pl

Peragal 25 mgUlotka Peragal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Peragal, 25 mg, tabletki Peragal, 100 mg, tabletki

Perazinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Peragal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Peragal

3.    Jak stosować Peragal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Peragal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Peragal i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Peragal zawierają odpowiednio 25 mg lub 100 mg perazyny. Jest to lek psychotropowy -neuroleptyk, należący do grupy pochodnych fenotiazyny.

Peragal stosuje się w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii; ostrych zaburzeń psychotycznych z urojeniami, lękiem, omamami i objawami rozpadu osobowości; katatonii (zaburzenie ruchu objawiające się naprzemiennymi stanami pobudzenia i znieruchomienia); manii oraz pobudzenia psychoruchowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Peragal Kiedy nie stosować leku Peragal:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na perazynę lub inne leki przeciwpsychotyczne z grupy pochodnych fenotiazyny, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeżeli stwierdzono ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego lub komórek krwi;

-w złośliwym zespole neuroleptycznym;

-    w stanach śpiączkowych;

-    w ostrym zatruciu lekami nasennymi, opioidami, innymi lekami neuroleptycznymi, lekami uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi lub alkoholem;

-    jeżeli u pacjenta zdiagnozowano guzy zależne od prolaktyny, ze względu na zwiększone wydzielanie prolaktyny pod wpływem perazyny;

-    w ciężkiej niewydolności wątroby;

-    u pacjentów z depresją;

-    w ciąży i okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując Peragal w następujących przypadkach:

-    leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów) lub inne zaburzenia układu krwiotwórczego; niewydolność wątroby;

-    zaawansowana choroba niedokrwienna serca, świeży zawał serca;

-    zbyt niskie ciśnienie krwi;

-    napady drgawkowe;

-    choroba Parkinsona;

-    jaskra;

-    zaburzenia oddawania moczu;

-    przerost gruczołu krokowego;

-    zwężenie odźwiernika żołądka;

-    zaburzenia czynności układu pozapiramidowego (część ośrodkowego układu nerwowego);

-    dyskinezy;

-    miastenia;

-    czynna choroba wrzodowa;

-    nadczynność tarczycy;

-    guz chromochłonny nadnerczy;

-    ostra niedokrwistość;

-    nowotwór sutka.

Należy poinformować lekarza o wymienionych schorzeniach, nawet jeśli dotyczy to sytuacji występowania tych chorób w przeszłości.

Na początku leczenia lekarz zaleci wykonanie badania pełnego obrazu morfologicznego krwi oraz prób czynnościowych wątroby, które należy powtórzyć po 6 miesiącach. W przypadku zaburzeń czynności wątroby lekarz odpowiednio zmniejszy dawki leku.

Jeżeli podczas stosowania leku wystąpi gorączka, zakażenie, krwawienia z nosa, należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który może zlecić wykonanie badania hematologicznego lub zadecydować o przerwaniu leczenia perazyną i zastosowaniu innego leku.

W trakcie stosowania perazyny może wystąpić zagrażający życiu pacjenta złośliwy zespół neuroleptyczny, charakteryzujący się wysoką gorączką i sztywnością mięśniową. W przypadku podejrzenia jego wystąpienia zaleca się natychmiastowe odstawienie leku i zgłoszenie do lekarza.

U pacjentów z cukrzycą stosowanie leku Peragal wymaga systematycznej kontroli stężenia glukozy we krwi, .

U pacjentów z chorobami i wadami serca konieczne jest mierzenie ciśnienia tętniczego krwi oraz badania EKG.

Podczas stosowania perazyny opisano przypadki nadwrażliwości na światło. Należy unikać intensywnego światła słonecznego (także solarium oraz fototerapii) oraz zmniejszać wrażliwość na światło stosując kremy ochronne z zawartością filtrów przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu.

Stosowanie leku Peragal może być przyczyną wystąpienia skórnych reakcji alergicznych (nadwrażliwości), obserwowano fałszywe wyniki testów ciążowych.

U pacjentów w podeszłym wieku częściej występują objawy pozapiramidowe (sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy; patrz pkt 4. „Możliwe działania niepożądane”), zwiększona jest częstość występowania późnych dyskinez (niezależne od woli ruchy kończyn lub innych części ciała), działanie uspokajające jest silniejsze i częściej występuje niedociśnienie.

Dzieci i młodzież

Nie ma dostatecznych danych, które pozwoliłyby ocenić bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 16 lat. Peragal jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Peragal i inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Podczas stosowania leku Peragal należy zachować szczególną ostrożność stosując następujące leki:

-    inne środki psychotropowe (w tym leki przeciwdepresyjne) - perazyna nasila ich działanie i zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych;

-    inhibitory monoaminooksydazy (np. selegilina) oraz doustne środki antykoncepcyjne - osłabiają działanie uspokajające perazyny;

-    lewodopa - powoduje wzajemne znoszenie działania leków;

-    sole litu - podczas stosowania perazyny mogą powodować zakłócenia chodu, niepokój ruchowy, drżenie rąk i sztywność mięśniową;

-    leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina) - powodują zmniejszenie działania przeciwpsychotycznego perazyny i osłabienie działania przeciwdrgawkowego;

-    podawanie perazyny jednocześnie z karbamazepiną powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów neurotoksyczności i uszkodzenia elementów krwi;

-    leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe - perazyna nasila ich działanie i zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, powoduje nasilenie ich działania przeciwbólowego i uspokajającego;

-    środki obniżające ciśnienie krwi - perazyna nasila ich działanie, a ryzyko wystąpienia zaburzeń krążenia zwiększa się;

-    leki przeciwarytmiczne - zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca;

-    leki przeciwcukrzycowe - perazyna zmniejsza skuteczność ich działania;

-    cymetydyna - powoduje zwiększenie działania perazyny;

-    leki pobudzające receptory dopaminergiczne (np. bromokryptyna) -perazyna osłabia ich działanie podczas gdy działanie leków blokujących te receptory (np. metoklopramidu) nasila się;

-    leki o działaniu przeciwcholinergicznym (np. atropina,) - perazyna osłabia ich działanie przeciwpsychotyczne wzmagając jednocześnie możliwość wystąpienia działań niepożądanych;

-    leki mielotoksyczne (szkodliwe dla szpiku kostnego, np. fenylobutazon, aminofenazon, chloramfenikol) -zwiększają ryzyko zaburzeń tworzenia komórek krwi.

Peragal z jedzeniem, piciem, alkoholem i paleniem tytoniu

Wchłanianie jest zmniejszone w przypadku popijania leku mlekiem, kawą, herbatą lub sokami owocowymi, z powodu słabej rozpuszczalności perazyny w tych napojach.

Podczas stosowania leku Peragal nie wolno pić alkoholu, ponieważ jednoczesne przyjmowanie leku z alkoholem powoduje wzajemne nasilenie działania oraz obniżenie ciśnienia krwi.

Nałogowe palenie tytoniu może osłabić działanie leku Peragal.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Peragal przenika do krwi płodu, dlatego stosowanie leku u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Peragal przenika do mleka kobiecego. Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek zaburza sprawność psychofizyczną. Podczas stosowania leku Peragal nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń maszyn.

Peragal zawiera laktozę

Peragal, tabletki 25 mg zawiera ok. 70 mg laktozy, natomiast Peragal, tabletki 100 mg zawiera ok. 190 mg laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien poinformować o tym lekarza.

3. Jak stosować Peragal

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

W początkowym okresie leczenia ostrych psychoz ze stanami pobudzenia psychoruchowego oraz objawami manii podaje się 50 mg do 150 mg perazyny na dobę; dawka podtrzymująca dla chorych leczonych ambulatoryjnie wynosi 300 mg, a dla pacjentów leczonych szpitalnie 200 mg do 600 mg na dobę w dawkach podzielonych. W uzasadnionych przypadkach dawka może być zwiększona do 800 mg na dobę.

W leczeniu przewlekłej schizofrenii stosuje się dawki 75 mg do 600 mg na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz chorzy z zaburzeniami czynności wątroby powinni otrzymywać dawki leku zmniejszone o połowę.

Nie zaleca się nagłych zmian dawkowania, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Leczenie zaburzeń psychotycznych jest długotrwałe. W przypadku uzyskania zadowalającej poprawy nie jest wskazane zbyt szybkie zmniejszanie dawki leku. Dawki należy zmniejszać stopniowo przez kilka do kilkunastu miesięcy. Decyzja lekarza o przerwaniu leczenia powinna być oparta na doświadczeniu klinicznym, z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu choroby oraz stanu chorego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Peragal jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ma dostatecznych danych, które pozwoliłyby ocenić bezpieczeństwo stosowania leku Peragal u dzieci poniżej 16 lat. Lek jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Peragal

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania Peragal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Peragal, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Badania diagnostyczne

Stosowanie średnich i dużych dawek leku Peragal może zaburzać wynik badania krzywej cukrowej. Zaburzenia serca

U pacjentów stosujących perazynę bardzo często występują zmiany w zapisie EKG. Zmiany te występują z różnym nasileniem i są proporcjonalne do stosowanych dawek. Mają one charakter przemijający.

Zaburzania krwi i układu chłonnego

W trakcie stosowania leku Peragal bardzo rzadko występują: zmniejszenie ilości leukocytów; zwiększenie ilości eozynofili (granulocytów kwasochłonnych); zwiększenie ogólnej ilości granulocytów.

Zaburzenia układu nerwowego

Podczas kilku pierwszych dni stosowania leku Peragal mogą wystąpić objawy charakteryzujące się napadowymi ruchami głowy, sztywnością karku, szczękościskiem, skurczami mięśni mimicznych twarzy oraz mięśni języka. Ruchy te rzadziej obejmują większe grupy mięśniowe. Niekiedy występuje utrudnione połykanie, spowolnienie ruchów i drżenie mięśni.

U chorych przyjmujących duże dawki leku Peragal przez dłuższy czas (wiele miesięcy) może wystąpić objaw niepożądany charakteryzujący się niepokojem ruchowym dotyczącym nóg. Często towarzyszy temu depresja.

Peragal rzadko powoduje nietrzymanie moczu.

Zaburzenia oka

Peragal może spowodować osłabienie wzroku oraz zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego. Podczas długotrwałej terapii dużymi dawkami leku Peragal mogą wystąpić przemijające zmiany zabarwienia oka.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Długotrwałe podawanie leku Peragal może prowadzić do zaburzeń w oddychaniu. Podczas stosowania dużych dawek leku obserwowano przekrwienie śluzówki nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zastosowanie w leczeniu dużych dawek leku Peragal może spowodować zaparcie, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Podczas stosowania leku Peragal może wystąpić zatrzymanie moczu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Stosowanie leku Peragal sporadycznie powoduje skórne odczyny alergiczne. Obserwowano niekiedy wzmożoną reakcję skóry na światło słoneczne oraz silne pocenie się.

Zaburzenia endokrynologiczne

U kobiet stosujących Peragal do najczęstszych objawów niepożądanych należy zaliczyć mlekotok. Objaw ten zależy od wielkości dawki leku. Pojawiać się mogą zaburzenia miesiączkowania.

Zdarzają się również przypadki zwiększenia masy ciała.

Zaburzenia naczyniowe

Do najczęściej spotykanych objawów niepożądanych należą: spadek ciśnienia tętniczego krwi i zaburzenia rytmu serca. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego występuje zwłaszcza na początku leczenia, podczas stosowania większych dawek leku Peragal. Zmiany te występują z różnym nasileniem i są proporcjonalne do stosowanych dawek. Mają one charakter przemijający.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Stosowanie leku Peragal może wywołać wystąpienie ostrego zapalenia wątroby i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (wyniki pewnych badań laboratoryjnych).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Peragal może spowodować wystąpienie zaburzeń seksualnych: nieprawidłowość erekcji oraz zmniejszenie popędu płciowego.

Zaburzenia psychiczne

Obserwowano zaburzenia snu, stan splątania, ogólny niepokój, zwiększone występowanie marzeń sennych lub koszmarów nocnych, dezorientację i otępienie. Stosowanie leku Peragal może prowadzić do depresji, której objawy występują zwykle po ostrych psychozach.

Peragal z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy może spowodować majaczenie i stan splątania. Zmniejszenie dawki zwykle powoduje poprawę.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Peragal mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Peragal

Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po terminie ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Peragal

Substancja czynną leku jest perazyna w postaci perazyny dimaleinianu.

Peragal, 25 mg zawiera 42,1 mg perazyny dimaleinianu.

Peragal, 100 mg zawiera 168,4 mg perazyny dimaleinianu.

Pozostałe składniki to: laktoza, skrobia ziemniaczana, talk, żelatyna i magnezu stearynian.

Jak wygląda Peragal i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Peragal opakowane są w blistry i tekturowe pudełka.

Zawartość opakowania Peragal 25 mg:

20 tabletek 500 tabletek

Zawartość opakowania Peragal 100 mg:

30 tabletek 500 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

tel. 071/ 78 39 255

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Peragal

Charakterystyka Peragal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Peragal, 25 mg, tabletki Peragal, 100 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Peragal, 25 mg

1 tabletka zawiera 25 mg perazyny (Perazinum) w postaci 42,1 mg perazyny dimaleinianu. Substancja pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 69,3 mg

Peragal, 100 mg

1 tabletka zawiera 100 mg perazyny (Perazinum) w postaci 168,4 mg perazyny dimaleinianu. Substancja pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 191,6 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Peragal stosuje się w leczeniu:

-    ostrej i przewlekłej schizofrenii;

-    ostrych zaburzeń psychotycznych z urojeniami, lękiem, omamami i objawami rozpadu osobowości;

-    katatonii;

-    manii oraz pobudzenia psychoruchowego.

4.2.    Dawkowanie i sposób dawkowania

Podanie doustne.

Ostre zaburzenia psychotyczne, katatonia, pobudzenie psychoruchowe

W początkowym okresie leczenia ostrych psychoz ze stanami pobudzenia psychomotorycznego oraz objawami manii podaje się dawkę pojedynczą 50 mg do 150 mg na dobę.

Dawka podtrzymująca dla chorych leczonych ambulatoryjnie wynosi do 300 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Dawka podtrzymująca dla chorych hospitalizowanych wynosi 200 mg do 600 mg na dobę w dawkach podzielonych, w uzasadnionych przypadkach dawka może być zwiększona do 800 mg na dobę.

Przewlekła schizofrenia

W leczeniu przewlekłej schizofrenii, stosuje się dawki 75 mg do 600 mg na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Chorzy leczeni ambulatoryjnie powinni rozpocząć leczenie od mniejszych dawek, następnie dawkę należy stopniowo zwiększać aż do uzyskania pożądanego efektu. U chorych hospitalizowanych należy rozpocząć leczenie od większych dawek, w celu uzyskania szybkiego efektu leczniczego.

Nie zaleca się nagłych zmian dawkowania, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Maksymalny efekt przeciwpsychotyczny występuje po jednym do trzech tygodni leczenia. Po podawaniu choremu optymalnej dawki przez dłuższy czas, należy ją stopniowo zmniejszać aż do najmniejszej dawki leczniczej.

Dawkowanie w niewydolności nerek

W niewydolności nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Dawkowanie w niewydolności wątroby

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby wskazane jest stosowanie połowy normalnej dawki, a w ciężkiej niewydolności wątroby przerwanie podawania produktu leczniczego.

Dawkowanie u chorych w podeszłym wieku

Chorzy w podeszłym wieku powinni otrzymywać zmniejszone dawki. Zaleca się u nich stosowanie połowy normalnej dawki; takie dawkowanie zapewnia zwykle u osób w podeszłym wieku pożądane działanie lecznicze.

Dawkowanie u dzieci

Nie ma dostatecznych danych, które pozwoliłyby ocenić bezpieczeństwo stosowania perazyny u dzieci poniżej 16 lat. Z tego powodu produktu nie należy stosować u chorych w wieku poniżej 16 lat.

Wycofywanie kuracji

Leczenie zaburzeń psychotycznych jest długotrwałe. W przypadku uzyskania zadowalającej poprawy nie jest wskazane zbyt szybkie zmniejszenie dawki produktu leczniczego. Dawki należy zmniejszać stopniowo przez kilka do kilkunastu miesięcy. Decyzja lekarza o przerwaniu leczenia powinna być oparta na doświadczeniu klinicznym, z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu choroby oraz stanu chorego.

4.3. Przeciwwskazania

Perazyny nie należy stosować w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwość na perazynę, inne leki przeciwpsychotyczne z grupy pochodnych fenotiazyny oraz na którykolwiek składnik produktu leczniczego;

-    ciężkie uszkodzenie szpiku kostnego lub komórek krwi;

-    złośliwy zespół neuroleptyczny w wywiadzie;

-    stany śpiączkowe;

-    ostre zatrucie lekami nasennymi, opioidami, innymi lekami neuroleptycznymi, lekami uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi lub alkoholem;

-    guzy zależne od prolaktyny, ze względu na zwiększone wydzielanie prolaktyny pod wpływem perazyny;

-    ciężka niewydolność wątroby;

-    stany depresyjne;

-    ciąża i okres karmienia piersią.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy rozważyć celowość leczenia oraz zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:

leukopenia i inne zaburzenia układu krwiotwórczego;

padaczka;

jaskra;

przerost gruczołu krokowego; niewydolność wątroby;

zaawansowana choroba niedokrwienna serca, świeży zawał serca; niedociśnienie ortostatyczne, ciężkie niedociśnienie; zaburzenie oddawania moczu; choroba Parkinsona; zwężenie odźwiernika;

zaburzenia czynności układu pozapiramidowego; dyskinezy;

miastenia (łac. myasthenia gravis); czynna choroba wrzodowa; nadczynność tarczycy; guz chromochłonny nadnerczy; ostra niedokrwistość; nowotwory sutka.

Zalecane środki ostrożności

Na początku leczenia perazyną zalecane jest wykonanie badania pełnego obrazu morfologicznego krwi. W przypadku wystąpienia gorączki, zakażeń, krwawienia z nosa należy natychmiast przeprowadzić badanie hematologiczne. Badanie krwi należy przeprowadzać co tydzień w ciągu pierwszych czterech miesięcy leczenia perazyną, a podczas długiego leczenia - co 6 miesięcy. W przypadku znacznego zmniejszenia liczby leukocytów (poniżej 3000 komórek/mm3), a także w przypadku zmian w rozmazie krwi obwodowej, należy przerwać leczenie perazyną i zastosować inny lek.

Próby czynnościowe wątroby należy wykonać na początku i po sześciu miesiącach leczenia. W przypadku zaburzeń czynności wątroby, dawki należy odpowiednio zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ pochodne fenotiazyny mogą powodować niedociśnienie.

U pacjentów z cukrzycą w czasie leczenia perazyną wymagana jest stała kontrola stężenia glukozy we krwi.

W trakcie leczenia perazyną u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z chorobami i wadami serca należy wykonywać kontrolne badania EKG.

Podczas leczenia perazyną należy zachować ostrożność u pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu, schorzeniami naczyń mózgu i depresją (może wystąpić nasilenie objawów depresji).

W przypadku schorzeń zwojów podstawy mózgu (np. choroba Parkinsona) perazynę można stosować tylko w wyjątkowych wypadkach, odstawiając ją w razie nasilenia objawów.

U pacjentów w podeszłym wieku częściej występują objawy pozapiramidowe, zwiększa się częstość występowania późnych dyskinez, działanie uspokajające jest silniejsze i częściej występuje niedociśnienie ortostatyczne.

U pacjentów z napadami drgawek perazyna zwiększa skłonność do występowania napadów. Ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych jest większe, jeśli dawki są zmieniane zbyt szybko. Epilepsja nie wyklucza podawania neuroleptyków ze wskazań psychiatrycznych w przypadku, gdy kontynuowane jest leczenie przeciwpadaczkowe.

Wysoka gorączka i sztywność mięśniowa mogą nasuwać podejrzenie wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego. W przypadku wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego stosowanie neuroleptyku może zagrażać życiu pacjenta. W różnicowaniu złośliwego zespołu neuroleptycznego istotne znaczenie przypisuje się zwiększeniu aktywności kinazy kreatynowej we krwi i zwiększeniu stężenia mioglobiny we krwi lub moczu. W przypadku wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego zaleca się natychmiastowe odstawienie produktu, zapobieganie hipertermii przez chłodzenie, leczenie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, objawów niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej i nerek.

W przypadku wystąpienia zmian skórnych (np. wysypki), uzupełniająca kuracja przeciwalergiczna umożliwia zazwyczaj kontynuowanie leczenia neuroleptykami.

W czasie leczenia perazyną należy unikać intensywnego światła słonecznego (w tym solarium oraz fototerapii), oraz należy zmniejszać wrażliwość na światło stosując kremy ochronne z zawartością filtrów przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu.

Podczas leczenia perazyną pacjent nie powinien spożywać produktów zawierających alkohol.

Produkt Peragal zawiera laktozę i dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Perazyna powoduje następujące interakcje:

-    jednoczesne stosowanie perazyny z innymi środkami psychotropowymi powoduje konieczność zmniejszenia dawek;

-    perazyna podawana razem z innymi neuroleptykami nasila ich działanie przeciwpsychotyczne i zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych;

-    podawanie łącznie z perazyną innych leków przeciwdepresyjnych powoduje spotęgowanie ich działania przeciwdepresyjnego, wzmagając jednocześnie możliwość wystąpienia działań niepożądanych;

-    podawanie inhibitorów MAO osłabia działanie uspokajające perazyny;

podawanie perazyny łącznie z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, np. fluoksetyną, fluwoksaminą, sertraliną) lub z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi (TCLP, np. imipraminą, amitryptyliną) powoduje wzajemnie zahamowanie wychwytu leków przez tkanki oraz znaczne podwyższenie stężenia perazyny we krwi;

-    jednoczesne stosowanie perazyny z lewodopą powoduje wzajemne znoszenie ich działania;

-    jednoczesne stosowanie perazyny z solami litu zwiększa ryzyko wystąpienia pozapiramidowych działań niepożądanych (dyskinezy, objawy parkinsonizmu);

-    jednoczesne stosowanie perazyny z lekami przeciwpadaczkowymi (np. fenytoiną, karbamazepiną) powoduje zmniejszenie działania przeciwpsychotycznego perazyny i osłabienie działania przeciwdrgawkowego leków przeciwpadaczkowych; podawanie perazyny jednocześnie z karbamazepiną powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów neurotoksyczności i uszkodzenia elementów krwi;

-    przyjmowanie opioidowych leków przeciwbólowych oraz innych środków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych łącznie z perazyną nasila działanie przeciwbólowe i uspokajające;

-    jednoczesne przyjmowanie alkoholu i perazyny powoduje wzajemne nasilenie działania obu substancji oraz obniżenie ciśnienia krwi;

-    nałogowe palenie tytoniu może osłabić działanie perazyny;

-    środki obniżające ciśnienie krwi (w tym P-adrenolityki) podawane łącznie z perazyną działają silniej, a ryzyko wystąpienia zaburzeń krążenia zwiększa się;

-    nie należy równocześnie z perazyną stosować preparatów zawierających rezerpinę;

-    neuroleptyki zmniejszają skuteczność guanetydyny;

-    stosowanie perazyny z lekami przeciwarytmicznymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca;

-    stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych, zapalenia żył i nasilenia wydzielania prolaktyny;

-    u pacjentów z cukrzycą stosowanie perazyny może zmniejszyć działanie leków przeciwcukrzycowych;

-    podawanie perazyny łącznie z cymetydyną powoduje zwiększenie biodostępności perazyny;

-    działanie agonistów dopaminy (np. bromokryptyny) zmniejsza się, a działanie antagonistów (np. metoklopramidu) nasila podczas równoczesnego stosowania z perazyną;

-    jednoczesne stosowanie perazyny z lekami o działaniu przeciwcholinergicznym (atropiną, triheksyfenidylem) zwiększa ryzyko wystąpienia majaczeń i zmniejsza siłę działania przeciwpsychotycznego;

-    jednoczesne stosowanie perazyny z lekami mielotoksycznymi (fenylobutazon, aminofenazon, chloramfenikol) skutkuje zwiększonym ryzykiem zaburzeń hemopoezy.

W trakcie terapii perazyną obserwowano fałszywe wyniki testów ciążowych, co wynika prawdopodobnie z wpływu substancji czynnej na reakcję łączenia ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (HCG) z przeciwciałami anty-HCG.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W badaniach na zwierzętach pochodne fenotiazyny uznano za teratogenne; podobnych badań u człowieka nie przeprowadzono. Z tego powodu stosowanie produktu Peragal u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Perazyna i jej metabolity przenikają do mleka kobiecego. Produktu Peragal nie należy stosować podczas karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Podczas leczenia perazyną nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Produkt leczniczy może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej.

4.8.    Działania niepożądane

Badania diagnostyczne

Podczas stosowania średnich i dużych dawek perazyny dość częste są przypadki zmiany wyników testów tolerancji na glukozę.

Zaburzenia serca

U chorych leczonych perazyną bardzo często występują zmiany w zapisie EKG. Zmiany te występują z różnym nasileniem i są proporcjonalne do stosowanych dawek. Mają one charakter przemijający. Postępowanie polega najczęściej na zmniejszeniu dawek perazyny i podaniu niezbyt dużych dawek potasu i azotanów.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Podczas stosowania perazyny sporadycznie występują: leukopenia, eozynofilia i granulocytopenia. W trakcie leczenia perazyną bardzo rzadko występuje małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna i agranulocytoza.

Zaburzenia układu nerwowego

W pojedynczych przypadkach leczenie neuroleptykami może wyzwolić niebezpieczny dla życia złośliwy zespół neuroleptyczny, charakteryzujący się gorączką 40°C i sztywnością mięśniową (zwiększenie stężenia mioglobiny i aktywności kinazy kreatynowej we krwi). Dotychczas brak zgłoszeń o wystąpieniu zespołu neuroleptycznego po leczeniu perazyną, jednak w przypadku jego wystąpienia zaleca się: natychmiastowe odstawienie produktu, leczenie hipertermii przez chłodzenie, leczenie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, objawów niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej i nerkowej.

Objawy pozapiramidowe

Podczas kilku pierwszych dni leczenia perazyną może wystąpić ostra dyskineza, charakteryzująca się napadowymi ruchami głowy, sztywnością karku, szczękościskiem, skurczami mięśni mimicznych twarzy oraz mięśni języka. Ruchy te rzadziej obejmują większe grupy mięśniowe. Niekiedy obserwuje się „napady spojrzeniowe”, utrudnione połykanie. Ostre dyskinezy występują u ok. 1% osób leczonych perazyną. Zalecane jest zmniejszenie dawki perazyny lub zastosowanie leków przeciwcholinergicznych.

U chorych leczonych perazyną przez długi czas (wiele miesięcy) nie obserwowano dotychczas późnych dyskinez w czasie stosowania. Możliwość wystąpienia późnych dyskinez istnieje u chorych po przerwaniu leczenia perazyną, częściej u osób w podeszłym wieku i u kobiet. Zmiany te mogą być przemijające.

U chorych leczonych dużymi dawkami perazyny przez dłuższy czas może wystąpić akatyzja, której często towarzyszy depresja. Leczenie tego stanu jest trudne. Stosuje się w takich przypadkach pochodne benzodiazepiny, leki blokujące receptory GABA-ergiczne, leki uspokajające z różnym stopniem skuteczności.

We wczesnym okresie leczenia perazyną (najczęściej 5-30 dzień leczenia) może wystąpić polekowy zespół Parkinsona (parkinsonizm), który klinicznie objawia się wzmożonym napięciem mięśni szkieletowych typu pozapiramidowego, spowolnieniem ruchów, drobnofalistym drżeniem mięśniowym, zwykle niezbyt silnym. Zespół ujawnia się częściej u kobiet niż u mężczyzn oraz częściej u osób starszych niż młodszych. Zalecane jest zmniejszenie dawki perazyny i podawanie leków cholinolitycznych.

Podczas kuracji perazyną rzadko występuje nietrzymanie moczu.

Zaburzenia oka

Perazyna może spowodować niewyraźne widzenie oraz zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego. Podczas długotrwałej terapii dużymi dawkami perazyny mogą wystąpić zmiany pigmentacji oka.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Długotrwałe podawanie perazyny może prowadzić do zaburzeń wydolności oddechowej. Podczas stosowania dużych dawek obserwowano przekrwienie śluzówki nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Wpływ perazyny na przewód pokarmowy jest wynikiem cholinolitycznego działania perazyny. Podczas stosowania dużych dawek obserwowano takie objawy jak: zaparcie, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności. W związku ze stosowaniem, perazyny odnotowano pojedyncze przypadki martwiczego zapalenia jelita i wewnątrzwątrobowej cholestazy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Podczas kuracji perazyną rzadko występuje zatrzymanie moczu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Stosowanie perazyny sporadycznie powoduje skórne odczyny alergiczne. Obserwowano niekiedy wzmożoną reakcję skórną po nasłonecznieniu. Podczas leczenia perazyną występuje silne pocenie się. Opisano jeden przypadek tocznia rumieniowatego w czasie leczenia perazyną.

Zaburzenia endokrynologiczne

Do najczęstszych objawów niepożądanych podczas kuracji perazyną należy mlekotok spowodowany zwiększeniem wydzielania prolaktyny. Objaw ten pojawia się przejściowo u 10% leczonych kobiet i zależy od wielkości dawki.

Pojawiać się mogą również zaburzenia miesiączkowania, a u mężczyzn ginekomastia. Zdarzają się również przypadki zwiększenia masy ciała.

Zaburzenia naczyniowe

Do najczęściej spotykanych objawów niepożądanych należą: ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego krwi i zaburzenia rytmu serca. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego wystepuje zwłaszcza na początku leczenia podczas stosowania większych dawek perazyny. Objawy te występują u ok. 15% pacjentów. Leczenie zapaści polega na dożylnym podaniu noradrenaliny we wlewie kroplowym i podjęciu postępowania przeciwwstrząsowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Stosowanie perazyny powodowało rzadko wystąpienie ostrego zapalenia wątroby.

W badaniach obejmujących 156 pacjentów, zaobserwowano bezobjawowe zwiększenie aktywności co najmniej jednego z enzymów wątroby u 43% pacjentów leczonych perazyną, jednak żaden z tych pacjentów nie zachorował na ostre zapalenie wątroby. Ciężkie zaburzenie czynności wątroby podczas leczenia perazyną występuje bardzo rzadko.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Podczas kuracji perazyną mogą wystąpić zaburzenia seksualne: nieprawidłowość erekcji oraz zmniejszenie popędu płciowego.

Zaburzenia psychiczne

Obserwowano zaburzenia snu, stan splątania, ogólny niepokój, zwiększone występowanie marzeń sennych lub koszmarów nocnych, dezorientację i otępienie. Stosowanie perazyny może prowadzić do pojawienia się depresji, której objawy występują zwykle po ostrych psychozach. Depresja polekowa może ustąpić po zmniejszeniu dawki perazyny, niekiedy wymagana jest jednak zmiana leku.

Podczas stosowania perazyny z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy obserwowano przypadki majaczenia i stanu splątania. Zmniejszenie dawki zwykle powoduje poprawę.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Przypadkowe lub celowe zażycie kilku lub kilkunastu gramów perazyny prowadzi do zatrucia objawiającego się m. in. trudnościami w mówieniu, niezbornością ruchów, zaburzeniami ostrości widzenia, drżeniami mięśniowymi, stanem splątania, zatrzymaniem akcji serca, dusznością, bezdechem, zaburzeniami termoregulacji. Należy wówczas wykonać płukanie żołądka wodną zawiesiną węgla aktywnego i podać środki przeczyszczające. W przypadku zapaści naczyniowej podawać dożylnie płyny izotoniczne, zastosować oddychanie kontrolowane.

Leczenie objawowe

Zaburzenia rytmu serca należy leczyć propranololem, drgawki diazepamem. Obniżenia ciśnienia nie należy leczyć aminami sympatykomimetycznymi (reakcje paradoksalne).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeciwpsychotyczne; piperazynowe pochodne fenotiazyny Kod ATC: N05AB10

Perazyna jest fenotiazynowym lekiem psychotropowym o właściwościach przeciwpsychotycznych. Działa jako antagonista receptorów dopaminergicznych D1 i D2 w ośrodkach podkorowych mózgu, podwzgórzu i układzie limbicznym. Perazyna wywiera także antagonistyczne działanie na receptory cholinergiczne, adrenergiczne a1, histaminowe i serotoninowe.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka wykonanych badań

Parametry farmakokinetyczne perazyny oznaczono po jednorazowym oraz wielokrotnym podaniu dawek 100 mg i 500 mg.

Po podaniu dawki jednorazowej 100 mg maksymalne stężenie perazyny w osoczu osiągane jest po upływie 1 do 4 godzin. W badaniach dotyczących dawkowania jednorazowego stwierdzono 10-krotne różnice maksymalnych stężeń perazyny w osoczu. Po podaniu pojedynczej dawki 100 mg stężenie perazyny w osoczu spada w ciągu 24 godzin do granicy wykrywalności.

Podczas wielokrotnego dawkowania (500 mg przez kilkanaście dni) stwierdzono występowanie stanu równowagi stężenia perazyny w surowicy krwi po 7-8 dniach leczenia.

Stężenie metabolitu - demetyloperazyny - osiąga stan stacjonarny po 14 dniach. Zakres terapeutycznych stężeń perazyny w stanie stacjonarnym wynosi od 100 do 230 ng/ml.

Wchłanianie

Perazyna podana doustnie wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po upływie 1 do 4 godzin po podaniu doustnym 100 mg. Wchłanianie zmniejsza się w przypadku równoczesnego picia mleka, kawy, herbaty lub soków owocowych, z powodu zmniej szenia rozpuszczalności perazyny.

Dystrybucja

Znaczna część dawki perazyny (od 94 do 97%) wiąże się z białkami krwi, głównie z ai-glikoproteiną, albuminą i lipoproteinami. Frakcja perazyny związana z białkiem jest stała nawet po 10-krotnym przekroczeniu stężenia terapeutycznego.

Objętość dystrybucji perazyny wynosi 20 do 30 l/kg. Ze względu na dużą lipofilność, perazyna przenika przez barierę krew-mózg oraz przez barierę łożyskową. Perazyna i jej metabolity przenikają do mleka.

Metabolizm

Perazyna jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Głównymi metabolitami są: N-tlenek, S-tlenek, demetyloperazyna i 3-hydroksyperazyna, oraz produkty ich sprzęgania z kwasem glukuronowym.

Badania na zwierzętach wykazały brak aktywności farmakologicznej tych metabolitów.

Wydalanie

Perazyna jest wydalana z moczem w ok. 50%, głównie w postaci metabolitów. Odsetek metabolitów wydalanych z żółcią rośnie wraz z wydłużeniem okresu leczenia. Około 50% metabolitów perazyny wydalanych jest z kałem. Metabolit 3-(fenotiazyno-10)-propyloaminę wykrywano w moczu po tygodniach a nawet miesiącach leczenia perazyną. Stężenie w osoczu metabolitu demetyloperazyny zmniejsza się wolniej niż stężenie niezmienionej perazyny.

Biologiczny okres półtrwania

Biologiczny okres półtrwania perazyny wynosi 8 do 16 godzin. Wartość tę wyznaczono na podstawie badań po podaniu pojedynczej dawki.

5.3. Przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa

W badaniach na zwierzętach pochodne fenotiazyny wykazywały działanie teratogenne. Nie wiadomo, czy dotyczy to również ludzi.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych:

Laktoza jednowodna Skrobia ziemniaczana Talk Żelatyna

Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Peragal 25 mg

20 szt. (2 blistry po 10 szt.)

500 szt (50 blistrów po 10 szt.)

Peragal 100 mg

30 szt. (3 blistry po 10 szt.)

500 szt (50 blistrów po 10 szt.)

6.6.Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ’’Galena” ul. Krucza 62 50-984 Wrocław

8. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Peragal, 25 mg, tabletki Pozwolenie nr 8260

Peragal, 100 mg, tabletki Pozwolenie nr 8261

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.08.2000 r Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Peragal