+ iMeds.pl

Perfalgan 10 mg/mlUlotka Perfalgan

ULOTKA DLA PACJENTA : INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PERFALGAN, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

Paracetamolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PERFALGAN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PERFALGAN

3.    Jak stosować lek PERFALGAN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PERFALGAN

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PERFALGAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten uśmierza ból i zmniejsza gorączkę.

Fiolka lub worek o objętości 100 ml są przeznaczone wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg.

Fiolka o objętości 50 ml jest przeznaczona do stosowania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci oraz u dzieci o masie ciała do 33 kg.

Jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym oraz w krótkotrwałym leczeniu gorączki.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PERFALGAN Kiedy nie stosować leku PERFALGAN

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Perfalgan

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propacetamol (lek przeciwbólowy

podawany we wlewie dożylnym, prekursor paracetamolu)

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek PERFALGAN

-    zaleca się stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego doustnie, gdy tylko podawanie leków tą drogą stanie się możliwe,

-    u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby lub z uzależnieniem od alkoholu,

-    u pacjentów przyjmujących inne preparaty zawierające paracetamol,

- u pacjentów niedożywionych lub odwodnionych.

Należy poinformować lekarza przed leczeniem, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej przypadków dotyczy pacjenta.

Stosowanie leku PERFALGAN z innymi lekami

Lek zawiera paracetamol i powinien być stosowany z uwzględnieniem jednoczesnego przyjmowania innych leków zawierających paracetamol lub propacetamol tak, aby nie stosować dawek większych

niż zalecane dawki dobowe (patrz następny punkt „Jak stosować lek Perfalgan”). Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków zawierających paracetamol lub propacetamol.

Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w przypadku jednoczesnego stosowania probenecydu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych doustnych środkach zmniejszających krzepliwość krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża

W przypadku zajścia w ciążę należy poinformować o tym lekarza.

PERFALGAN może być stosowany w ciąży, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

PERFALGAN może być stosowany podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku PERFALGAN

Lek ten zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml preparatu PERFALGAN tzn. lek uznaje się „za wolny od sodu”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PERFALGAN

Perfalgan będzie podawany przez osobę należącą do fachowego personelu medycznego na drodze infuzji do jednej z żył pacjenta.

Lekarz dostosuje dawkę indywidualnie na podstawie wagi i ogólnego stanu pacjenta.

W przypadku wrażenia, że działanie leku PERFALGAN 10 mg/ml, roztwór do infuzji, jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli zastosuje się większą niż zalecana dawkę leku PERFALGAN 10 mg/ml, roztwór do infuzji,

należy natychmiast powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.

W przypadku przedawkowania objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, brak łaknienia, bladość, ból brzucha oraz ryzyko uszkodzenia wątroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek PERFALGAN 10 mg/ml, roztwór do infuzji, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią:

• Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów i rzadziej niż 1 u 1000 pacjentów) mogą wystąpić: złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi lub nieprawidłowości wyników badań laboratoryjnych: podczas badania krwi stwierdzano nieprawidłowo dużą aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku wystąpienia tej nieprawidłowości należy powiedzieć lekarzowi, ponieważ mogą być wymagane później regularne badania krwi.

•    Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki) wystąpić mogą wysypka skórna, o znacznym nasileniu lub reakcje alergiczne. W takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie leku i zawiadomić lekarza.

•    W pojedynczych przypadkach obserwowano inne zaburzenia wyników badań laboratoryjnych, które wymagały regularnego badania krwi: zmniejszenie poniżej normy liczby niektórych rodzajów krwinek (płytek krwi lub krwinek białych), mogące prowadzić do krwawienia z nosa lub z dziąseł. W przypadku wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

•    Zgłaszane były przypadki wystąpienia rumienia, zaczerwienienia, zwłaszcza twarzy, świądu i częstoskurczu.

•    Zgłaszane były przypadki wystąpienia bólu i uczucia pieczenia w miejscu wstrzyknięcia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PERFALGAN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku PERFALGAN po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu po "Termin ważności:".

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Worek 100 ml: opakowanie bezpośrednie należy przechowywać w zewnętrznym opakowaniu aluminiowym.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Fiolka 50 ml: po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy: nie przechowywać dłużej niż 1 godzinę (włączając czas wlewu).

Przed podaniem produkt powinien zostać obejrzany. Nie stosować leku PERFALGAN, jeśli zauważy się obecność cząstek stałych i zmianę zabarwienia.

Worek 100 ml: Możliwa jest obecność wilgoci pomiędzy workiem i aluminiowym opakowaniem zewnętrznym, co jest wynikiem procesu sterylizacji. Nie wpływa to na jakość roztworu.

Przeznaczony wyłącznie do użytku jednorazowego. Produkt powinien być użyty bezpośrednio po otwarciu. Reszta niezużytego roztworu powinna zostać usunięta.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek PERFALGAN

-    Substancją czynną jest paracetamol. Jeden ml zawiera 10 mg paracetamolu.

-    Inne składniki leku to mannitol, chlorowodorek cysteiny jednowodny, disodu fosforan dwuwodny, wodorotlenek sodu, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek PERFALGAN i co zawiera opakowanie

Fiolki 50 ml i 100 ml

Worki 100 ml

PERFALGAN jest przejrzysty i lekko żółtawy.

PERFALGAN jest dostarczany w opakowaniach po 12 fiolek lub w pudełkach tekturowych po 50 worków.

Nie wszystkie wielkości lub rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórcy

Podmiot odpowiedzialny:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa

Wytwórca:

Bristol-Myers Squibb

304, Avenue du Docteur Jean Bru

47000 Agen, Francja

lub

Bristol-Myers Squibb srl Contrada Fontana del Ceraso 03012 Anagni, Włochy

lub

Laboratoire RENAUDIN Zone Artisanale Errobi 64250 Itxassou, Francja

lub

Bieffe Medital S.p.A.

Via Nuova Provinciale 23034 Grosotto (SO), Włochy

lub

LABORATORIOS GRIFOLS, SA.

Passeig Fluvial, 24 Poligono Industrial Autopista 08150 Parets del Vallès BARCELONA, Hiszpania

Produkt leczniczy posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Austria: PERFALGAN Belgia: PERFUSALGAN Czechy: PERFALGAN Dania: PERFALGAN Estonia: PERFALGAN Finlandia: PERFALGAN

Francja: PERFALGAN

Niemcy: PERFALGAN

Węgry: PERFALGAN

Islandia: PERFALGAN

Irlandia: PERFALGAN

Włochy: PERFALGAN

Łotwa: PERFALGAN

Litwa: PERFALGAN 10 mg/ml

Luksemburg: PERFUSALGAN 10mg/ml

Norwegia: PERFALGAN 10 mg/ml

Polska: PERFALGAN

Portugalia: PERFALGAN 10 mg/ml

Słowacja: PERFALGAN 10 mg/ml

Hiszpania: PERFALGAN 10 mg/ml

Szwecja: PERFALGAN 10 mg/ml

Wielka Brytania: PERFALGAN 10 mg/ml

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa Tel.: + 48 225796666

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2013

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Lek podaje się dożylnie.

Fiolka lub worek o objętości 100 ml są przeznaczone wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg.

Fiolka o objętości 50 ml jest przeznaczona do stosowania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci oraz u dzieci o masie ciała do 33 kg.

W przypadku fiolek o objętości 50 ml i 100 ml, należy pamiętać o dokładnej kontroli, szczególnie pod koniec infuzji.

Dawkowanie

Dawkowanie jest uzależnione od masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała pacjenta

Dawka

pojedyncza

Objętość

pojedynczej

dawki

Maksymalna objętość pojedynczej dawki produktu Perfalgan, 10mg/ml, obliczona dla maksymalnej masy ciała pacjenta w obrębie danego zakresu (ml)**

Maksymalna

dawka

dobowa***

£ 10 kg*

7,5 mg/kg mc.

0,75 ml/kg mc.

7,5 ml

30 mg/kg mc.

> 10 kg do £ 33 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

49,5 ml

60 mg/kg mc., lecz nie więcej niż 2 g

> 33 kg do £ 50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., lecz nie więcej niż 3 g


Masa ciała pacjenta

Dawka

pojedyncza

Objętość

pojedynczej

dawki

Maksymalna objętość pojedynczej dawki**

Maksymalna dawka dobowa** *

> 50 kg, pacjent z

dodatkowymi

czynnikami

ryzyka

toksycznego

uszkodzenia

wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

> 50 kg, pacjent bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g


* Noworodki urodzone przedwcześnie: brak danych dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania u wcześniaków.

** Pacjenci o mniejszej masie ciała będą potrzebować mniejszych objętości.

Minimalny odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 4 godziny. Podawać nie więcej niż 4 dawki leku w ciągu 24 godzin.

Minimalny odstęp pomiędzy dawkami u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek musi wynosić co najmniej 6 godzin.

*** Maksymalna dawka dobowa: Maksymalna dawka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych produktów leczniczych zawierających w składzie paracetamol oraz powinna zostać odpowiednio dostosowana uwzględniając stosowanie takich produktów.

Sposób podawania

RYZYKO BŁĘDNEGO DAWKOWANIA

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędnego dawkowania z powodu pomylenia miligramów (mg) i mililitrów (ml), co może spowodować niezamierzone przedawkowanie leku oraz śmierć.


Roztwór paracetamolu podaje się w 15 minutowym wlewie dożylnym.

W przypadku dzieci o masie ciała < 10 kg:

■    Z uwagi na małą objętość produktu leczniczego podawaną w tej populacji, nie należy podłączać szklanej fiolki lub worka z produktem Perfalgan bezpośrednio do zestawu do infuzji.

■    Wymaganą objętość należy pobrać z fiolki lub worka, roztwór może być podawany jako nierozcieńczony lub rozcieńczony (w jednej do dziewięciu objętościach rozcieńczalnika) w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy i podawany przez 15 minut. Rozcieńczony roztwór należy zużyć w ciągu godziny po przygotowaniu (włączając czas infuzji).

■    Do odmierzenia wymaganej, odpowiedniej do masy ciała dziecka, dawki należy używać strzykawki o pojemności 5 lub 10 ml. Jednakże nigdy nie należy podawać pojedynczej dawki produktu większej niż 7,5 ml.

■    Osoba podająca produkt leczniczy powinna sprawdzić wytyczne dotyczące dawkowania w drukach informacyjnych produktu leczniczego.

W przypadku fiolek o pojemności 50 ml i 100 ml, korek powinien być przekłuty pionowo w wyraźnie

wskazanym miejscu, przy użyciu igły o średnicy 0,8 mm (igła, rozmiar 21 w skali G).

Może być także rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy (w jednej do

dziewięciu objętościach rozcieńczalnika).

Rozcieńczony roztwór należy obejrzeć i nie należy stosować po stwierdzeniu opalizacji, widocznych

cząstek stałych lub osadu.

7

Perfalgan

Charakterystyka Perfalgan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PERFALGAN, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 10 mg paracetamolu

Jedna fiolka 50 ml zawiera 500 mg paracetamolu Jedna fiolka 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu Jeden worek 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu

Substancje pomocnicze: Sód 0,04 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Roztwór jest przejrzysty, lekko żółtawy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Perfalgan jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym oraz w krótkotrwałym leczeniu gorączki, jeżeli podanie leku drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub hipertermii oraz (lub) w przypadku, gdy podanie leku inną drogą nie jest możliwe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt podaje się dożylnie.

Fiolka lub worek o objętości 100 ml są przeznaczone wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg.

Fiolka o objętości 50 ml jest przeznaczona do stosowania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci oraz u dzieci o masie ciała do 33 kg.

Dawkowanie:

Dawkowanie jest uzależnione od masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała pacjenta

Dawka

pojedyncza

Objętość

pojedynczej

dawki

Maksymalna objętość pojedynczej dawki produktu Perfalgan, 10mg/ml, obliczona dla maksymalnej masy ciała pacjenta w obrębie danego zakresu (ml)**

Maksymalna

dawka

dobowa***

£ 10 kg*

7,5 mg/kg mc.

0,75 ml/kg mc.

7,5 ml

30 mg/kg mc.

> 10 kg do < 33 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

49,5 ml

60 mg/kg mc., lecz nie więcej niż 2 g

> 33 kg do < 50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., lecz nie więcej niż 3 g

Masa ciała pacjenta

Dawka

pojedyncza

Objętość

pojedynczej

dawki

Maksymalna objętość pojedynczej dawki**

Maksymalna

dawka

dobowa***

> 50 kg, pacjent z

dodatkowymi

czynnikami

ryzyka

toksycznego

uszkodzenia

wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

> 50 kg, pacjent bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g

* Noworodki urodzone przedwcześnie: brak danych dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania u wcześniaków (patrz punkt 5.2).

** Pacjenci o mniejszej masie ciała będą potrzebować mniejszych objętości.

Minimalny odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 4 godziny. Podawać nie więcej niż 4 dawki leku w ciągu 24 godzin.

Minimalny odstęp pomiędzy dawkami u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek musi wynosić co najmniej 6 godzin.

*** Maksymalna dawka dobowa: Maksymalna dawka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych produktów leczniczych zawierających w składzie paracetamol oraz powinna zostać odpowiednio dostosowana uwzględniając stosowanie takich produktów.

Dawkowanie w ciężkiej niewydolności nerek:

Podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens

kreatyniny < 30 ml/min) zaleca się zwiększenie minimalnego odstępu pomiędzy dawkami do 6 godzin

(patrz punkt 5.2).

Dawkowanie w niewydolności wątroby, przewlekłej chorobie alkoholowej, długotrwałym niedożywieniu (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnieniu:

Maksymalna dawka dobowa nie może być większa niż 3 g (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania:

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania produktu PERFALGAN, aby uniknąć błędnego dawkowania z powodu pomylenia miligramów (mg) i mililitrów (ml), co może spowodować niezamierzone przedawkowanie leku oraz śmierć. Należy upewnić się, że właściwa dawka została zapisana i wydana. Podczas wypisywania recepty, należy podać zarówno dawkę całkowitą w mg, jak również dawkę całkowitą w ml.


Roztwór paracetamolu podaje się w 15-minutowym wlewie dożylnym.

W przypadku dzieci o masie ciała < 10 kg:

■    Z uwagi na małą objętość produktu leczniczego podawaną w tej populacji, nie należy podłączać szklanej fiolki lub worka z produktem Perfalgan bezpośrednio do zestawu do infuzji.

■    Wymaganą objętość należy pobrać z fiolki lub worka, roztwór może być podawany jako nierozcieńczony lub rozcieńczony (w jednej do dziewięciu objętościach rozcieńczalnika) w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy i podawany przez 15 minut. Rozcieńczony roztwór należy zużyć w ciągu godziny po przygotowaniu (włączając czas infuzji).

■    Do odmierzenia wymaganej, odpowiedniej do masy ciała dziecka, dawki należy używać strzykawki o pojemności 5 lub 10 ml. Jednakże nigdy nie należy podawać pojedynczej dawki produktu większej niż 7,5 ml.

■    Osoba podająca produkt leczniczy powinna sprawdzić wytyczne dotyczące dawkowania w drukach informacyjnych produktu leczniczego.

Dotyczy fiolek 50 ml i 100 ml:

W celu pobrania roztworu, należy przekłuć pionowo korek w wyraźnie wskazanym miejscu, przy użyciu igły o średnicy 0,8 mm (igła, rozmiar 21 w skali G).

Podobnie, jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji pakowanych w szklane fiolki, należy pamiętać o dokładnej kontroli, szczególnie pod koniec infuzji, niezależnie od sposobu podania. Kontrola pod koniec okresu podania odnosi się w szczególności do wkłucia centralnego, aby uniknąć zatorów powietrznych.

Dotyczy fiolki 50 ml:

Perfalgan, roztwór do infuzji, fiolka 50 ml, może być także rozcieńczony w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy (w jednej do dziewięciu objętościach rozcieńczalnika). W takim przypadku należy zużyć rozcieńczony roztwór w ciągu godziny po przygotowaniu (włączając czas wlewu).

4.3    Przeciwwskazania

PERFALGAN jest przeciwwskazany:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu (prekursor

paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    w przypadkach ciężkiej niewydolności wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

RYZYKO BŁĘDNEGO DAWKOWANIA Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędnego dawkowania z powodu pomylenia miligramów (mg) i mililitrów (ml), co może spowodować niezamierzone przedawkowanie leku oraz śmierć (patrz punkt 4.2).


Zaleca się stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego doustnie, gdy tylko podawanie leków tą drogą stanie się możliwe.

Aby uniknąć przedawkowania leku, należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu lub propacetamolu.

Nie stosować dawek większych niż zalecane. Podawanie dawek większych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne, podmiotowe i przedmiotowe objawy uszkodzenia wątroby (obejmujące piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dniach od podania leku, z maksymalnym nasileniem występującym zazwyczaj po 4-6 dniach. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno zostać wdrożone tak szybko, jak to możliwe (Patrz punkt 4.9 Przedawkowanie).

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 100 ml preparatu PERFALGAN tzn. zasadniczo jest preparatem „bez sodu”.

Dotyczy fiolek 50 ml i 100 ml:

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji w szklanych fiolkach, potrzebna jest dokładna kontrola, szczególnie pod koniec infuzji (patrz punkt 4.2).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu paracetamolu:

-    w niewydolności wątroby,

-    w ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.2 oraz 5.2),

-    w chorobie alkoholowej,

-    u pacjentów niedożywionych (małe rezerwy glutationu w wątrobie),

-    w odwodnieniu organizmu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

■    Probenecyd powoduje niemal dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego połączeń z kwasem glukuronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w przypadku jednoczesnego stosowania probenecydu.

■    Salicylamid może wydłużać okres półtrwania paracetamolu.

■    Leki indukujące enzymy wątrobowe - należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.9).

■    Równoczesne stosowanie paracetamolu (4 g na dobę przez co najmniej 4 dni) i doustnych środków zmniejszających krzepliwość krwi może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR. W takim przypadku należy zwiększyć częstość badania wartości INR w czasie równoczesnego stosowania ww. produktów oraz przez tydzień po jego zakończeniu.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Badania kliniczne w stosowaniu dożylnym paracetamolu u kobiet w ciąży są ograniczone. Jednak wyniki badań epidemiologicznych stosowania doustnego paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na występowanie działań niepożądanych w ciąży ani działań teratogennych i toksycznych dla płodu czy noworodka.

Przewidywane dane dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło przedawkowanie paracetamolu nie wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych.

Badania na zwierzętach dotyczące stosowania dożylnego paracetamolu w ciąży nie były prowadzone, natomiast badania dotyczące stosowania doustnego nie wykazały teratogennego i toksycznego działania na płód.

Tym niemniej PERFALGAN powinien być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

W tym przypadku, należy ściśle przestrzegać zalecanego sposobu i czasu dawkowania.

4

Laktacja:

Po podaniu doustnym paracetamol w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią.

W rezultacie, PERFALGAN w dawkach leczniczych może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Paracetamol nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

4.8    Działania niepożądane

Jak w przypadku wszystkich produktów zawierających paracetamol, reakcje niepożądane są rzadkie (>1/10 000, <1/10 00) lub bardzo rzadkie (<1/10 000).

Zostały one wymienione poniżej:

Układ/organ

Rzadko

>1/10000, <1/1000

Bardzo rzadko <1/10000

Ogólne

Złe samopoczucie

Reakcje nadwrażliwości

Sercowo-naczyniowy

Obniżenie ciśnienia krwi

Wątroba

Zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych

Płytki / krew

Trombocytopenia, leukopenia, neutropenia

Częste działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia były zgłaszane podczas badań klinicznych (ból i uczucie pieczenia).

Zgłaszane były bardzo rzadkie, wymagające odstawienia leczenia, przypadki reakcji nadwrażliwości od wysypek skórnych lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego.

Zgłaszano przypadki wystąpienia rumienia, zaczerwienienia, zwł. twarzy, świądu i częstoskurczu.

4.9 Przedawkowanie

Zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby (obejmującego piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) dotyczy szczególnie pacjentów w wieku podeszłym, małych dzieci, pacjentów długotrwale niedożywionych, z chorobą alkoholową, z chorobami wątroby oraz pacjentów przyjmujących leki indukujące enzymy wątrobowe. W tych przypadkach przedawkowanie może mieć nawet skutek śmiertelny.

Objawy zatrucia: zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość, ból brzucha.

Podanie paracetamolu w jednorazowej dawce 7,5 g lub większej, osobie dorosłej lub 140 mg/kg mc. dziecku, może doprowadzić do cytolizy komórek wątrobowych. W wyniku tego może dojść do całkowitej i nieodwracalnej martwicy wątroby, powodującej niewydolność wątroby, kwasicę metaboliczną, encefalopatię, które mogą prowadzić do śpiączki i zgonu. Jednocześnie obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej, zwiększenia stężenia bilirubiny we krwi oraz obniżenie aktywności protrombiny w ciągu 12 do 48 godzin od momentu podania toksycznej dawki paracetamolu.

Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby pojawiają się zazwyczaj początkowo po dwóch dobach osiągając maksymalne nasilenie po 4 do 6 dniach.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu:

Natychmiastowa hospitalizacja.

Jak najszybsze pobranie próbki krwi przed rozpoczęciem leczenia w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

Leczenie przedawkowania paracetamolu polega na jak najwcześniejszym podaniu antidotum, N-acetylocysteiny (NAC), dożylnie lub doustnie, rozpoczęcie leczenia powinno nastąpić, jeżeli to możliwe, przed upływem 10 godzin od przedawkowania leku. Podawanie N-acetylocysteiny jest uzasadnione nawet po upływie 10 godzin od zatrucia, w tych przypadkach leczenie musi być przedłużone.

Leczenie objawowe.

Badania czynności wątroby należy przeprowadzić na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny. W większości przypadków aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do wartości prawidłowych w ciągu 1-2 tygodni. Jednakże w bardzo ciężkich przypadkach może zachodzić konieczność przeszczepu wątroby.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe Kod ATC: N02 BE 01

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego paracetamolu nie został dotychczas ustalony; może on obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

PERFALGAN zaczyna działać przeciwbólowo w ciągu 5 do 10 minut po rozpoczęciu podawania. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 1 godziny i trwa zazwyczaj od 4 do 6 godzin.

PERFALGAN obniża gorączkę w ciągu 30 minut po rozpoczęciu podawania, a działanie przeciwgorączkowe utrzymuje się co najmniej przez 6 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dorośli:

Wchłanianie:

Farmakokinetyka paracetamolu w zakresie dawek do 2 g przebiega liniowo po podaniu jednorazowym oraz wielokrotnym w ciągu 24 godzin. Biodostępność paracetamolu po podaniu we wlewie 500 mg i 1 g PERFALGANU jest podobna od obserwowanej po podaniu we wlewie 1 g i 2 g propacetamolu (co odpowiada 500 mg i 1 g paracetamolu). Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu (Cmax), obserwowane po zakończeniu 15 minutowego wlewu dożylnego 500 mg i 1 g PERFALGANU, wynosi odpowiednio około 15 mg/ml i 30 mg/ml.

Dystrybucja:

Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg mc.

Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza.

Po wlewie 1 g paracetamolu, po 20 minutach od zakończenia wlewu obserwowano znaczne stężenia leku w płynie mózgowo-rdzeniowym (około 1,5 ąg/ml).

Metabolizm:

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie. Dwie główne drogi metaboliczne polegają na sprzęganiu paracetamolu do postaci glukuronianów i siarczanów. Sprzęganie z siarczanami ulega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu dawek większych niż zalecane. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przy udziale cytochromu P450 i prowadzi do powstania czynnego metabolitu pośredniego (jakim jest N-acetyl-benzochinonoimina). Ten toksyczny metabolit ulega w normalnych warunkach szybkiej przemianie pod wpływem zredukowanego glutationu i jest wydalany z moczem po sprzęganiu z cysteiną i kwasem merkaptopurowym. W przypadku silnego zatrucia dochodzi do znacznego zwiększenia stężenia tego toksycznego metabolitu.

Eliminacja.:

Metabolity paracetamolu są wydalane głównie z moczem. 90% przyjętej dawki jest wydalane w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym (60-80%) lub siarkowym (20-30%). Mniej niż 5 % jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2,7 godziny, a całkowity klirens wynosi 18 l/h.

Noworodki, niemowlęta i dzieci

Parametry farmakokinetyczne paracetamolu obserwowane u niemowląt i dzieci starszych są podobne do obserwowanych u dorosłych, z wyjątkiem okresu półtrwania, który jest nieco krótszy (1,5 do 2 godzin) niż u osób dorosłych. U noworodków natomiast okres półtrwania jest dłuższy niż u niemowląt, tj. około 3,5 godziny. Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do lat 10 wydalają znacznie mniej połączeń z kwasem glukuronowym i siarczanami niż osoby dorosłe.

Tabela. Poniżej przedstawiono zależne od wieku wartości farmakokinetyczne (znormalizowany klirens, *CLstd/Foral (l.h-1 70 kg-1).

Wiek

Masa ciała (kg)

CLstd/Foral (l.h-1 70 kg-1)

40 tygodni PCA

3,3

5,9

3 miesiące PNA

6

8,8

6 miesięcy PNA

7,5

11,1

1 rok PNA

10

13,6

2 lata PNA

12

15,6

5 lat PNA

20

16,3

8 lat PNA

25

16,3

*CLstd jest populacyjnym oszacowaniem klirensu Szczególne populacje:

Niewydolność nerek

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny 10-30 ml/min), czas eliminacji paracetamolu oraz jego metabolitów ulega niewielkiemu wydłużeniu, okres półtrwania wynosi od 2 do

5.3    godzin. Szybkość eliminacji połączeń z kwasem glukuronowym i siarczanami u osób z ciężką niewydolnością nerek jest 3 razy wolniejsza niż u zdrowych osób.

Dlatego zalecane jest zwiększenie odstępu między kolejnymi dawkami przynajmniej do 6 godzin u osób z ciężką niewydolnością nerek, dla których klirens kreatyniny wynosi < 30 ml/min (patrz punkt 4.2).

Osoby w podeszłym wieku:

Parametry farmakokinetyczne i metabolizm paracetamolu u osób w podeszłym wieku nie ulega zmianom. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania leku dla tych pacjentów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie ujawniły innych informacji, poza zawartymi w innych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Badania dotyczące tolerancji miejscowej PERFALGANU przeprowadzone na szczurach i królikach wykazały dobrą tolerancję w miejscu podania wlewu. W badaniach na świnkach morskich nie stwierdzono występowania opóźnionej nadwrażliwości kontaktowej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Cysteiny chlorowodorek jednowodny Disodu fosforan dwuwodny Wodorotlenek sodu / Kwas solny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

PERFALGANU nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, jeśli sposób otwarcia nie wyklucza ryzyka zanieczyszczenia drobnoustrojami, produkt powinien być użyty natychmiast po otwarciu.

Jeżeli nie zostanie on użyty bezpośrednio po otwarciu, warunki i czas przechowywania w trakcie użycia są określane na odpowiedzialność użytkownika.

Dotyczy fiolki 50 ml:

Roztwór powinien być także użyty natychmiast, jeśli rozcieńczony został w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy. Jednakże, jeśli roztwór nie zostanie użyty natychmiast, nie należy przechowywać go dłużej niż 1 godzinę (włączając czas wlewu).

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Dotyczy worka 100 ml:

Worek 100 ml: opakowanie bezpośrednie należy przechowywać w zewnętrznym opakowaniu aluminiowym. Produkt należy użyć bezpośrednio po otwarciu zewnętrznego opakowania aluminiowego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Dotyczy fiolek 50 ml i 100 ml:

Fiolka z bezbarwnego szkła typu II o pojemności 50 ml i 100 ml z korkiem z kauczuku bromobutylowego, zabezpieczonym aluminiowo-plastykowym wieczkiem typu Flip-Off. Opakowanie zawiera 12 fiolek.

Dotyczy worka 100 ml:

Wielowarstwowy plastikowy worek z folii PP/Poliolefiny o pojemności 100 ml pakowany w zewnętrzny worek z folii PE/PA/Aluminium/PP nieprzepuszczający tlenu.

Wielkość opakowania: pudełko tekturowe zawierające 50 worków po 100 ml.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Dotyczy fiolek 50 ml i 100 ml:

Należy przekłuć pionowo korek w wyraźnie wskazanym miejscu, przy użyciu igły o średnicy 0,8 mm.

Przed podaniem lek należy obejrzeć w celu stwierdzenia obecności cząstek stałych i zmiany zabarwienia.

Przeznaczony wyłącznie od użytku jednorazowego.

Reszta niezużytego roztworu powinna zostać usunięta.

Rozcieńczony roztwór należy obejrzeć i nie należy go stosować po stwierdzeniu opalizacji, widocznych cząstek stałych lub osadu.

Dotyczy worka 100 ml:

Możliwa jest obecność wilgoci pomiędzy workiem i opakowaniem zewnętrznym, co jest wynikiem procesu sterylizacji. Nie wpływa to na jakość roztworu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11887

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

03.11.2005

10.    DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17.07.2007 / 03.07.2012

11.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.11.2013

9

Perfalgan