Imeds.pl

Perindopril Krka 8 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Perindopril Krka, 8 mg, tabletki

tert-Butylamini perindoprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Perindopril Krka i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Perindopril Krka

3.    Jak stosować lek Perindopril Krka

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Perindopril Krka

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Perindopril Krka i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Perindopril Krka należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE). Leki z tej grupy rozszerzają naczynia krwionośne ułatwiając sercu pompowanie krwi przez naczynia.

Lek Perindopril Krka jest stosowany:

-    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego);

-    w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych, takich jak zawał serca, u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (stan, w którym dopływ krwi do serca jest zmniejszony lub zablokowany) oraz u osób po przebytym zawale serca i (lub) operacji poprawiającej ukrwienie serca, poprzez rozszerzenie naczyń zaopatrujących je w krew.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Perindopril Krka Kiedy nie stosować leku Perindopril Krka

-    jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) albo na inny inhibitor ACE;

-    jeżeli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja nadwrażliwości z nagłym obrzękiem warg i twarzy, szyi, ewentualnie również z obrzękiem rąk i stóp lub dusznością albo chrypką (obrzęk naczynioruchowy) po zastosowaniu inhibitora ACE;

-    jeśli obrzęk naczynioruchowy wystąpił w rodzinie pacjenta albo u pacjenta w jakichkolwiek innych okolicznościach;

-    po 3 miesiącu ciąży (lepiej również unikać stosowania leku Perindopril Krka we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt ,,Ciąża’’);

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Krka u dzieci i młodzieży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Perindopril Krka omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Istnieje możliwość, że lek Perindopril Krka nie jest odpowiedni dla pacjenta lub jego przyjmowanie wymaga pozostawania pod regularną kontrolą lekarską. Z tego powodu, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Perindopril Krka, należy poinformować lekarza, jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono zmniejszony lub zablokowany dopływ krwi do serca (niestabilna dławica piersiowa);

-    u pacjenta rozpoznano powiększenie mięśnia sercowego lub występują zaburzenia dotyczące zastawek serca;

-    u pacjenta występuje zwężenie tętnicy zaopatrującej nerkę w krew (zwężenie tętnicy nerkowej);

-    u pacjenta występuje cukrzyca;

-    u pacjenta występują inne choroby nerek, wątroby lub serca;

-    pacjent poddawany jest dializoterapii lub pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę;

-    pacjent stosuje dietę z małą ilością soli albo występują nasilone wymioty lub biegunka lub pacjent przyjmuje leki, które zwiększają ilość moczu (leki moczopędne);

-    pacjent przyjmuje lit, lek stosowany w leczeniu manii lub depresji;

-    pacjent przyjmuje suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas lub inne leki, które mogą zwiększać stężenie potasu w osoczu, np. heparyna;

-    pacjent będzie poddany zabiegowi usuwania cholesterolu z organizmu za pomocą specjalnego urządzenia (afereza LDL);

-    pacjent będzie lub jest poddany leczeniu zmniejszającemu alergię na jad pszczół lub os (odczulanie);

-    u pacjenta występuje kolagenoza, taka jak układowy toczeń rumieniowaty lub twardzina skóry, jeśli pacjent jest w trakcie terapii lekami immunosupresyjnymi;

-    ciśnienie tętnicze krwi pacjenta nie jest wystarczająco obniżone ze względu na rasę pacjenta (dotyczy to zwłaszcza pacjentów rasy czarnej);

-    pacjent będzie podany operacji lub znieczuleniu ogólnemu;

-    u pacjenta występuje choroba naczyń mózgowych;

-    pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Perindorpil Krka:’’

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Krka we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt ,,Ciąża’’).

Perindopril Krka a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leków dostępnych bez recepty bez konsultacji z lekarzem. Szczególnie dotyczy to:

-    leków stosowanych w przeziębieniu, zawierających pseudoefedrynę lub fenylefrynę jako substancje czynne;

-    leków przeciwbólowych, w tym kwasu acetylosalicylowego (substancji występującej w wielu lekach, stosowanych w celu łagodzenia bólu i zmniejszania gorączki, jak również zapobiegania krzepnięciu krwi);

-    suplementów potasu;

-    zamienników soli kuchennej zawierających potas.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków, aby upewnić się czy jednoczesne przyjmowanie leku Perindopril Krka jest bezpieczne:

-    innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i (lub) niewydolności serca, w tym leków zwiększających objętość moczu (leków moczopędnych);

-    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (prokainamid);

-    leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe);

-    leków stosowanych w dnie moczanowej (allopurynol);

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, takich jak ibuprofen, diklofenak), w tym kwas acetylosalicylowy stosowany przeciwbólowo;

-    leków rozszerzających naczynia, w tym azotany (leki powodujące rozszerzanie naczyń krwionośnych);

-    leków przeciwzapalnych (kortykosteroidy podawane    ogólnie);

-    leków przeciwnowotworowych (cytostatyki);

-    leków hamujących układ odpornościowy (leki immunosupresyjne);

-    leków pobudzających niektóre części układu nerwowego, takich jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina (sympatykomimetyki);

-    leków stosowanych w leczeniu manii lub depresji (lit);

-    leków stosowanych w chorobach psychicznych, takich jak depresja, stany    lękowe,    schizofrenia

lub inne psychozy (trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne i leki przeciwpsychotyczne);

-    potasu w tabletkach;

-    złota we wstrzyknięciach w leczeniu zapalenia stawów (aurotiojabłczan sodu).

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

-    jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Perindopril Krka:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Perindopril Krka z jedzeniem i piciem

Zaleca się stosowanie leku Perindopril Krka przed posiłkiem, aby zmniej szyć wpływ pokarmu na działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Perindopril Krka przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Perindopril Krka. Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Krka we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Perindopril Krka podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek Perindopril Krka. U niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy, takie jak zawroty głowy lub znużenie, zwłaszcza na początku leczenia lub w przypadku stosowania z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Dlatego też zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może zostać zaburzona.

Perindopril Krka zawiera laktozę (w postaci laktozy jednowodnej)

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Perindopril Krka

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego to 4 mg peryndoprylu (jedna tabletka leku Perindopril Krka o mocy 4 mg) podawane raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg peryndoprylu (dwie tabletki leku Perindopril Krka o mocy 4 mg lub 1 tabletka leku Perindopril Krka o mocy 8 mg) podawanych raz na dobę.

Zalecana dawka stosowana początkowa w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej to 4 mg peryndoprylu (jedna tabletka leku Perindopril Krka o mocy 4 mg) podawane raz na dobę; w przypadku dobrej tolerancji leku, lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg peryndoprylu (dwie tabletki leku Perindopril Krka o mocy 4 mg lub 1 tabletka leku Perindopril Krka o mocy 8 mg) podawanych raz na dobę.

Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody, najlepiej codziennie, o tej samej porze, rano, przed posiłkiem.

Podczas leczenia lekarz dostosuje dawkę w zależności od skutków leczenia i potrzeb pacjenta.

Dawka może być mniejsza niż zazwyczaj stosowana i będzie określona przez lekarza:

-    u pacjentów w podeszłym wieku,

-    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek,

-    u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym, spowodowanym zwężeniem tętnic, które dostarczają krew do nerek (nadciśnienie naczyniowo-nerkowe),

-    u pacjentów leczonych jednocześnie lekami, które zwiększają ilość moczu (leki moczopędne),

-    u pacjentów z nadciśnieniem, u których stosowanie leków moczopędnych nie może być przerwane,

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca,

-    u pacjentów leczonych lekami, które rozszerzają naczynia krwionośne.

Lekarz określi czas leczenia na podstawie stanu pacjenta.

Stosowanie u dzieci

Nie oceniono stosowania peryndoprylu u dzieci. Z tego powodu nie zaleca się stosowania peryndoprylu u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za silne lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Perindopril Krka

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania jest nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie tętnicze). Innymi objawami przedawkowania mogą być: przyspieszenie lub zwolnienie czynności serca, nieprzyjemne uczucie nieregularnego i (lub) mocnego bicia serca, przyspieszenie i pogłębienie oddechu, zawroty głowy, niepokój i (lub) kaszel.

W przypadku znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego, pacjenta należy położyć z wyżej uniesionymi kończynami dolnymi i małą poduszką pod głową.

Pominięcie zastosowania leku Perindopril Krka

Ważne jest, aby lek przyjmować codziennie.

Jednakże, w przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia więcej niż jednej dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe i dalej kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami.

Przerwanie stosowania leku Perindopril Krka

Przerwanie leczenia może spowodować ponowne zwiększenie ciśnienia tętniczego, co zwiększa ryzyko powikłań związanych z nadciśnieniem tętniczym, szczególnie dotyczących serca, mózgu i nerek. Stan pacjentów z niewydolnością serca może ulec pogorszeniu, aż do stopnia wymagającego hospitalizacji. Z tego powodu przed zaprzestaniem przyjmowania leku Perindopril Krka należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    ból głowy, zawroty głowy, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub stóp (parestezje),

-    zaburzenia widzenia,

-    dzwonienie, brzęczenie, trzeszczenie, stukanie w uszach (szum uszny),

-    niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie tętnicze) i objawy związane z niedociśnieniem tętniczym,

-    kaszel, skrócenie oddechu (duszność),

-    nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka i zaparcia,

-    wysypka, świąd,

-    kurcze mięśni,

-    osłabienie.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    zaburzenia nastroju lub snu,

-    świszczący oddech (skurcz oskrzeli),

-    suchość błony śluzowej jamy ustnej,

-    reakcja nadwrażliwości z nagłym obrzękiem twarzy, szyi, warg, błon śluzowych, języka lub gardła (z chrypką lub dusznością), ewentualnie także obrzęk rąk i stóp (obrzęk naczynioruchowy), pokrzywka,

-    zaburzenie czynności nerek,

-    niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania wzwodu (impotencja),

-    nadmierne pocenie się.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    dezorientacja,

-    zaburzenia rytmu serca (arytmia), ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), zawał serca i udar spowodowane prawdopodobnie nadmiernym obniżeniem ciśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka,

-    zapalenie płuc z nagromadzeniem pewnego rodzaju krwinek (eozynofilów) w tkance płuc (eozynofilowe zapalenie płuc), zapalenie błony śluzowej nosa (nieżyt nosa),

-    zapalenie trzustki,

-    zapalenie wątroby,

-    wysypka alergiczna w postaci różowoczerwonych płaskich plam (rumień wielopostaciowy),

-    ostra niewydolność nerek.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),

-    zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Perindopril Krka

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Perindopril Krka

-    Substancją czynną leku jest peryndopryl z tert-butyloaminą. Każda tabletka zawiera 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą, co odpowiada 6,676 mg peryndoprylu.

-    Pozostałe składniki to: wapnia chlorek sześciowodny, laktoza jednowodna, krospowidon, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, bezwodna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Perindopril Krka i co zawiera opakowanie

Białe do prawie białych, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki ze skośnie ściętymi krawędziami i z rowkiem podziału po jednej stronie.

Rowek podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Opakowania: 30, 60 lub 90 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia, Bułgaria

Perineva

Dania

Prillana

Francja, Polska

Perindopril Krka

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20.12.2014

7