Imeds.pl

Perindoprilum 123ratio 10 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Perindoprilum 123ratio, 10 mg, tabletki powlekane

Perindoprili tosilas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Perindoprilum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Perindoprilum 123ratio

3.    Jak stosować lek Perindoprilum 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Perindoprilum 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Perindoprilum 123ratio i w jakim celu się go stosuje

Perindoprilum 123ratio należy do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Działanie leków z tej grupy polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Ułatwia to sercu pompowanie krwi.

Lek Perindoprilum 123ratio jest stosowany:

-    w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia);

-    w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia niektórych incydentów sercowych, takich jak zawał serca u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (chorobą, w której zaopatrzenie serca w krew jest zmniejszone lub zablokowane), którzy przebyli zawał serca i (lub) operację poprawiającą zaopatrzenie serca w krew poprzez rozszerzenie naczyń dostarczających krew.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Perindoprilum 123ratio

Kiedy nie stosować leku Perindoprilum 123ratio

-    jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl, inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    powyżej trzeciego miesiąca ciąży. (Lepiej również unikać stosowania leku Perindoprilum 123ratio we wczesnej ciąży - patrz punkt 2: Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność).

-    jeśli w przypadku wcześniejszego stosowania inhibitora ACE u pacjenta występowały objawy, takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywny świąd lub silne zaczerwienienie skóry, lub jeśli takie objawy występowały u któregoś z członków rodziny w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym).

-    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Perindoprilum 123ratio należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli

którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta:

-    jeśli występuje zwężenie zastawki aortalnej (zwężenie głównego naczynia krwionośnego odprowadzającego krew z serca) lub kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) czy też zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczynia krwionośnego dostarczającego krew do nerki);

-    jeśli występują jakiekolwiek inne choroby serca,

-    jeśli występują choroby wątroby,

-    jeśli występują choroby nerek lub jeżeli pacjent jest poddawany dializie,

-    jeśli u pacjenta występuje kolagenoza naczyń (choroba skóry), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina,

-    jeśli pacjent ma cukrzycę,

-    w przypadku stosowania diety ubogiej w sól lub stosowania zamienników soli kuchennej zawierających potas;

-    jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu,

-    jeśli ma być przeprowadzony zabieg aferezy LDL (usunięcie cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia),

-    jeśli ma być przeprowadzone leczenie odczulające w celu zmniejszenia reakcji uczuleniowych na użądlenia pszczół lub os,

-    jeśli w ostatnim czasie występowała biegunka lub wymioty, lub pacjent jest odwodniony,

-    jeśli lekarz poinformował pacjenta o występowaniu nietolerancji pewnych cukrów,

-    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Perindoprilum 123ratio.

Pacjentka musi powiedzieć lekarzowi, jeśli myśli, że jest (lub może być) w ciąży. Lek Perindoprilum 123ratio nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go zażywać, jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3 miesięcy, ponieważ lek może powodować ciężkie uszkodzenia u dziecka, jeżeli był stosowany w tym stanie (patrz punkt 2: Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Perindoprilum 123ratio u dzieci i młodzieży.

Inne leki i Perindoprilum 123ratio

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Na leczenie lekiem Perindoprilum 123ratio może mieć wpływ stosowanie innych leków, takich jak:

-    inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, w tym leki moczopędne (leki zwiększające ilość wytwarzanego moczu przez nerki);

-    lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności: Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Perindoprilum 123ratio:” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

-    leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren lub amiloryd); leki zawierające potas lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas;

-    sole litu stosowane w leczeniu manii lub depresji;

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (insulina lub leki doustne);

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (np. ibuprofen) stosowane przeciwbólowo lub wysokie dawki aspiryny;

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki);

-    allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    leki immunosupresyjne (leki, które hamują mechanizmy obronne organizmu) stosowane w leczeniu zaburzeń układu immunologicznego lub po przeszczepieniu narządów (np. cyklosporyna);

-    leki rozszerzające naczynia krwionośne w tym azotany;

-    heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi);

-    leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy (np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina).

Stosowanie leku Perindoprilum 123ratio z jedzeniem i piciem

Lek Perindoprilum 123ratio należy przyjmować rano przed posiłkiem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Pacjentka musi poinformować lekarza, jeśli uważa, że jest w ciąży (lub planuje zajść w ciążę). Na ogół lekarz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Perindoprilum 123ratio, ponieważ stosowanie leku Perindoprilum 123ratio we wczesnej ciąży nie jest zalecane. Natomiast nie wolno go stosować powyżej trzeciego miesiąca ciąży, gdyż może to spowodować ciężkie uszkodzenie płodu.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Nie zaleca się stosowania leku Perindoprilum 123ratio w czasie karmienia piersią. U kobiet karmiących piersią lekarz może zalecić inne leki zwłaszcza, gdy karmione dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Płodność

Wpływ peryndoprylu na płodność u ludzi nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania leku Perindoprilum 123ratio u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie znużenia związane z niskim ciśnieniem tętniczym. W takich sytuacjach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Lek Perindoprilum 123ratio zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Perindoprilum 123ratio

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy przyjmować popijając je szklanką wody, najlepiej o tej samej porze każdego dnia, rano, przed posiłkiem. Lekarz zdecyduje o odpowiedniej dawce dla pacjenta.

Stosowane zazwyczaj dawki leku Perindoprilum 123ratio:

Nadciśnienie: zalecana dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 5 mg na dobę. Po miesiącu lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę, jeśli to konieczne. Dawka 10 mg na dobę jest maksymalną zalecaną dawką w leczeniu nadciśnienia.

U pacjentów w wieku 65 lat i starszych zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Po miesiącu lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg na dobę lub w razie konieczności do 10 mg na dobę.

Stabilna choroba niedokrwienna serca: zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę. Po dwóch tygodniach, lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę, która jest maksymalną zalecaną dawką w tym wskazaniu.

U pacjentów w wieku 65 lat i starszych zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. Po tygodniu lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg na dobę, a po kolejnym tygodniu do 10 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Perindoprilum 123ratio

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego. Najczęściej występującym objawem po przedawkowaniu jest niskie ciśnienie tętnicze krwi z objawami takimi jak zawroty głowy lub omdlenia. Jeśli wystąpi, pomocne może być położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie przyjęcia leku Perindoprilum 123ratio

Ważne jest, aby przyjmować lek regularnie, wtedy jego działanie jest najlepsze. Jeśli jednak pominie się dawkę leku Perindoprilum 123ratio, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Perindoprilum 123ratio

Leczenie lekiem Perindoprilum 123ratio jest długotrwałe, dlatego przed przerwaniem stosowania tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    obrzęk twarzy, warg, j amy ustnej, języka lub gardła, trudność w oddychaniu,

-    silne zawroty głowy lub omdlenie,

-    niezwykle szybkie lub nieregularne bicie serca.

Działania niepożądane, pogrupowane według zmniejszającej się częstości występowania:

-    często (może wystąpić do 1 na 10 pacjentów): bóle głowy, zawroty głowy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, uczucie kłucia i mrowienia, zaburzenia widzenia, szum uszny (uczucie słyszenia dźwięków); uczucie oszołomienia z powodu niskiego ciśnienia krwi, kaszel, duszność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność lub trudności z trawieniem, biegunka, zaparcie), reakcje alergiczne (takie jak wysypki, świąd), skurcze mięśni, uczucie zmęczenia;

-    niezbyt często (może wystąpić do 1 na 100 pacjentów): wahania nastroju, zaburzenia snu, skurcz oskrzeli (uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność), suchość w ustach, obrzęk naczynioruchowy (objawy takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, intensywny świąd lub ciężkie wysypki skórne), zaburzenia czynności nerek, impotencja, nasilone pocenie;

-    bardzo rzadko (może wystąpić do 1 na 10 000 pacjentów): dezorientacja, zaburzenia sercowo-naczyniowe (nieregularne bicie serca, dławica, zawał mięśnia sercowego), eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc), zapalenie błony śluzowej nosa (zatkany nos lub cieknący katar), rumień wielopostaciowy, zaburzenia krwi, trzustki lub wątroby.

-    u pacjentów z cukrzycą może wystąpić hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi);

-    odnotowano przypadki zapalenia naczyń krwionośnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Perindoprilum 123ratio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po otwarciu należy zużyć w ciągu 100 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i butelce po oznaczeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Perindoprilum 123ratio

-    Substancją czynną leku jest peryndoprylu tozylan. Jedna tabletka powlekana zawiera 6,790 mg peryndoprylu (co odpowiada 10 mg peryndoprylu tozylanu).

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, sodu wodorowęglan, skrobia żelowana kukurydziana, powidon K30, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk oraz indygotyna lak aluminiowy (E 132), błękit brylantowy lak aluminiowy (E 133), żelaza tlenek żółty (E 172), żółcień chinolinowa lak aluminiowy (E 104).

Jak wygląda lek Perindoprilum 123ratio i co zawiera opakowanie

Lek Perindoprilum 123ratio, 10 mg, tabletki powlekane to zielone, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy ok. 8 mm, z wytłoczoną liczbą „10” po jednej stronie i literą „T” po drugiej stronie. Tabletki są dostępne w opakowaniach zawierających po 30, 60, 90, 90 (3x30), 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA Sante

Rue Bellocier, 89100 Sens Francja

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Produkt leczniczy posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA) pod następującymi nazwami:

Bułgaria:    Zaprinel

Estonia:    Perindopril Teva

Grecja:    Perindopril Teva Pharma

Francja:    Perindopril Tosilate Teva

Węgry:    Perindopril-tozilat Teva

Irlandia:    Perindopril    Tosilate Teva

Włochy:    Perindopril    Teva Italia

Litwa:    Perindopril    Teva

Łotwa:    Perindopril Teva

Holandia:    Perindopril tosilaat 10mg Teva

Polska:    Perindoprilum 123ratio

Portugalia: Perindopril Rytulop

Rumunia: Perindopril tosilat Teva

Słowenia: Perivol 10 mg filmsko oblozene tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.2014r.

6