Imeds.pl

Pernazinum 25 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ Z TLENKIEM CYNKU tg)

maść, 10%

Zinci oxidi unguentum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Maść z tlenkiem cynku tg) i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść z tlenkiem cynku g)

3.    Jak stosować Maść z tlenkiem cynku tg)

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Maść z tlenkiem cynkig)

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Maść z tlenkiem cynku tg) i w jakim celu się ją stosuje

Maść z tlenkiem cynku g) jest lekiem o działaniu wysuszającym. Maść stosowana na otartą skórę działa powlekaj ąco, pomaga w gojeniu się zmian skórnych i chroni przed dalszymi podrażnieniami.

Wskazaniem do stosowania maści są niewielkie uszkodzenia skóry, takie jak otarcia naskórka, zadrapania, pomocniczo w stanach zapalnych skóry, trądziku jako środek wysuszaj ący.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem luku Maść z tlenkiem cynku g)

Kiedy nie stosować leku Maść z tlenkiem cynku ©

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    w ostrych stanach zapalnych skóry, na otwarte rany

Ostrzeżenia i środki ostrożności

• Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę, nie stosować w okolicy błon śluzowych, unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się maści do oczu, należy przemyć je dużą ilością wody.

• Nie stosować na zmiany sączące i duże powierzchnie skóry. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy zasięgnąć opinii lekarza.

Dzieci

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Inne leki i Maść z tlenkiem cynku©.

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować Maść z tlenkiem cynku ^

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie na skórę.

Niemowlęta, dzieci do 12 roku życia: stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Młodzież od 12 roku życia i dorośli: cienką warstwę maści nałożyć na chorobowo zmienione miejsca na skórze i rozsmarować. Stosować od 1 do 2 razy na dobę.

Tlenek cynku często pozostawia na skórze cienką, białą warstwę.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść z tlenkiem cynku ©

Lek do stosowania miejscowego.

Pominięcie zastosowania leku Maść z tlenkiem cynku ©

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Maść z tlenkiem cynku ©

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występuje uczucie dyskomfortu na skórze poddanej działaniem leku, z uwagi na działanie wysuszaj ące maści

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, tel, faks) e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Maść z tlenkiem cynku ©

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Maść z tlenkiem cynku ©

-    Substancją czynną leku jest tlenek cynku. 100 g maści zawiera 10 g tlenku cynku Zinci oxidum.

-    Ponadto lek zawiera wazelinę hydrofilową.

Jak wygląda Maść z tlenkiem cynku © i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa z zakrętką w kartonowym pudełku, zawierająca 20 g białej maści o słabym zapachu wosku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. +48 (22) 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3