+ iMeds.pl

Petinimid 250 mgUlotka Petinimid

ULOTKA DLA PACJENTA

PENTINIMID 250 mg kapsułki

(Ethosuximidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

•    Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek PETINIMID i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PETINIMID

3.    Jak stosować lek PETINIMID

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PETINIMID

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PETINIMID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

PETINIMID jest lekiem przeciwpadaczkowym, który działa na niektóre typy napadów padaczkowych. Stosuje się go w przypadku padaczki z typowymi i nietypowymi napadami nieświadomości.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PETINIMID

Nie należy przyjmować kapsułek PETINIMID w przypadku nadwrażliwości na etosuksymid lub inne sukcynimidy.

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) ze względu na zawartość soli sodowej hydroksybenzoesanu etylu i propylu.

Należy zachować szczególną ostrożność stosuj ąc lek PETINIMID w przypadku występowania zaburzeń pracy nerek i (lub) wątroby.

Podczas przyjmowania leku PETINIMID należy przeprowadzać regularne badania morfologii krwi oraz czynności wątroby.

Należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, także tych dostępnych bez recepty.

Jednoczesne przyjmowanie innych leków uspokajających może zwiększyć działanie uspokajające. Podczas stosowania PETINIMIDU, działanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych może zostać osłabione.

Stosowanie leku PETINIMID z jedzeniem i piciem Kapsułki powinno się przyjmować podczas posiłku.

Należy unikać spożywania alkoholu podczas trwania leczenia ponieważ alkohol może zwiększyć uspokajające działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku zajścia w ciążę w trakcie trwania leczenia PETINIMIDEM, należy o tym fakcie poinformować lekarza.

Podczas ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, stosowanie każdego leku może wiązać się z ryzykiem, jednak przerwanie podawania preparatów przeciwdrgawkowych może spowodować jeszcze większe ryzyko dla zdrowia matki i płodu. Dlatego lekarz zadecyduje, czy PETINIMID może być stosowany w czasie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Uwaga! Stosowanie PETINIMIDU może powodować opóźnienie reakcji i tym samym ograniczenie zdolności do prowadzenia pojazdów. Z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAC LEK PETINIMID

Lek PETINIMID należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Kapsułki powinny być połykane w całości z wystarczającą ilością płynu podczas posiłku.

Jeżeli lekarz nie przepisze inaczej, należy stosować poniższy schemat dawkowania.

Schemat dawkowania powinien być traktowany jako ogólne wytyczne.

Ilość kapsułek na dobę

Tydzień 1

Tydzień 2

Tydzień 3

Tydzień 4

Dzieci od 3 do 6 roku życia

1

2

3

3

Dzieci w wieku szkolnym - od 6 roku życia

1

2

4

4 (-6)

Dorośli


2


4


6


6 (-8)


Ponieważ dawka może być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, lekarz może przepisać inne dawkowanie leku. Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, lekarz może zalecić niższą dawkę.

Dawka dobowa zazwyczaj podzielona jest na dwie dawki w ciągu dnia.

Dla dzieci dostępny jest PETINIMID w syropie.

Stosowanie leku PETINIMD nie może być rozpoczęte, ani przerwane bez zgody lekarza.

Zażycie większej dawki leku PETINIMID

Objawy przedawkowania to: senność, zaburzenia równowagi, zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, zaburzenia oddychania, hipotonia, zwiotczenie mięśni, zniesienie odruchów, sinica, hipotermia lub hipertermia.

Ostre przedawkowanie może prowadzić do śmierci.

W przypadku przedawkowania wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Pominięcie zażycia leku PETINIMID.

Nie należy zażywać podwójnej dawki, aby uzupełnić zapomnianą dawkę. Należy zażyć kolejną dawkę o stałej porze. Jeśli nasuwają się jakieś pytania związane z użyciem tego leku, należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak wszystkie leki, lek PETINIMID może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na początku leczenia mogą wystąpić przejściowo: nudności, wymioty, utrata apetytu, bóle żołądka, utrata wagi, biegunka, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów i światłowstręt. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić: zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, czkawka, białkomocz, pokrzywka, wysypka, poważne reakcje skórne, liszaj rumieniowaty układowy, twardzina skóry, nadmierne owłosienie, pobudliwość, agresywność, krótkowzroczność, krwawienie z pochwy, opuchnięcie j ęzyka i podniebienia, zaburzenia czynności wątroby, zmiany w obrazie krwi (objawiaj ące się bladością, zmęczeniem, obniżoną odpornością na infekcje, zwiększoną tendencj ą do krwawienia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Nie jest znane działanie uzależniające.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PETINIMID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Nie używać leku PETINIMID po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co należy zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek PETINIMID

Substancją czynną leku jest etosuksymid Inne składniki leku to

Rdzeń kapsułki:

Polietylenoglikol 400 Skład otoczki Żelatyna Glicerol 85%

Etylu para-hydroksybenzoesanu sodowy Propylu para- hydroksybenzoesanu sodowy Dwutlenek tytanu Tlenek żelaza żółty Etylowanilina

Jak wygląda lek PETINIMID i co zawiera opakowanie

Beżowe żelatynowe kapsułki miękkie, 18 mm

Lek PETINIMID jest dostępny w blistrach z folii PVC/PVDC/Al po 10 kapsułek w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 100 kapsułek - 10 blistrów po 10 sztuk

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

G.L. Pharma GmbH SchloPplatz 1 A-8502 Lannach Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 61

01-031 Warszawa Polska

Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02 Fax: 022/ 636 50 76

Data zatwierdzenia ulotki

5

Petinimid

Charakterystyka Petinimid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PET1NIMID, 250 mg kapsułki (Ethoswcimidum)

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 250 mg etosuksymidu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Pierwotnie uogólniona padaczka z typowymi i nietypowymi napadami nieświadomości.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Kapsułki powinny być połykane w całości z odpowiednią ilością płynu podczas posiłku. Dawkowanie

Poniższy schemat dawkowania należy traktować jako ogólne wytyczne; dawkowanie powinno być dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta.

Ilość kapsu

ek na dobę

Tydzień l

Tydzień 2

Tydzień 3

Tydzień 4

Dzieci od 3 do 6 roku życia

l

2

3

3

Dzieci w wieku szkolnym - od 6 roku życia

l

2

4

4 (-6)

Dorośli

2

4

6

6 (-8)

Maksymalna dawka dobowa:

Należy zachować szczególną ostrożność stosując dawki powyżej 750 mg do maksimum 1000 mg u dzieci oraz dawki powyżej 1500 mg u dorosłych pacjentów. Dawki podtrzymujące powinny być ustalane

.    Depa.....

1

ul. Miodowa 15

indywidualnie. Zazwyczaj wynoszą one 20 mg/kg masy ciała u dzieci oraz 15 mg/kg masy ciała u dorosłych. Terapeutyczne stężenie w surowicy wynosi około 40 - 100 mg/l (= 280 - 700 pmol/1).

Całkowita dawka dobowa zazwyczaj podzielona jest na dwie dawki.

Dostępny jest również Petinimid Syrop dla dzieci.

Dawkowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek

Należy obniżyć dawkę u pacjentów, u których klirens kreatyniny wynosi poniżej 10 ml/min.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etosuksymid lub inne sukcynimidy.

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z dysfunkcją nerek lub wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy przeprowadzać regularne badania morfologii krwi i moczu , początkowo co 4 tygodnie, później co 8 - 12 tygodni. Zalecane są również okresowe badania czynności wątroby.

Podczas leczenia produktem Petinimid należy powstrzymać się od spożywania alkoholu.

Nie należy nagle przerywać leczenia etosuksymidem ponieważ może to wywołać napad padaczkowy W celu uniknięcia poważnych napadów z towarzyszącą piknolepsją (oraz jeśli pojawią się napady uogólnione typu Grand mai lub odpowiadające objawy w zapisie EEG), etosuksymid powinien być skojarzony z innymi produktami przeciwdrgawkowymi działającymi na ten typ padaczki.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Działanie uspokajające etosuksymidu może być zwiększone poprzez alkohol lub inne substancje działające tłumiąco na ośrodkowy układ nerwowy.

Etosuksymid zwiększa stężenie fenytoiny we krwi i zmniejsza stężenie pirydoksyny.

Karbamazepina zmniejsza stężenie etosuksymidu we krwi.

Izoniazyd i kwas walproinowy zwiększają stężenie etosuksymidu we krwi.

Podczas stosowania etosuksymidu, działanie doustnych środków antykoncepcyjnych może zostać zmniejszone.

4.6 Ciąża i laktacja

Etosuksymid przenika przez łożysko. Stężenie etosuksymidu we krwi płodu jest podobne jak we krwi matki. Stężenie etosuksymidu w mleku ludzkim jest zbliżone do stężenia w surowicy.

Podczas ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży, stosowanie każdego leku związane jest z ryzykiem. Nie ma wystarczających danych, aby określić ryzyko wad wrodzonych płodu. Nieliczne obserwacje kliniczne wskazują na zależność występowania wad wrodzonych od poziomu leku w surowicy. Dlatego wskazane jest obniżenie dawek etosuksymidu, szczególnie w pierwszym trymestrze. Jednak przerwanie podawania preparatów przeciwdrgawkowych może wiązać się z jeszcze większym ryzykiem dla zdrowia matki i płodu. Podczas ciąży działanie terapeutyczne powinno być starannie rozważone i porównane z możliwym ryzykiem. Dawkowanie należy utrzymywać na najniższym możliwym poziomie, szczególnie do 40 dnia ciąży. Najlepiej w okresie ciąży stosować monoterapię.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lakowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu z uwagi na możliwość opóźnienia reakcji poprzez uspokajające działanie preparatu.

4.8 Działania niepożądane

Nudności, wymioty, anoreksja, bóle żołądka, utrata wagi, biegunka, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, ataksja i światłowstręt mogą wystąpić przejściowo na początku leczenia.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić: zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, czkawka, białkomocz, pokrzywka, wysypka, zespół Stevensa-Johnsona, liszaj rumieniowaty układowy, twardzina skóry, nadmierne owłosienie, zespół parkinsonowski, pobudliwość, agresywność,, krótkowzroczność, krwawienie z pochwy, opuchnięcie języka i podniebienia, wzrost transaminazy glutaminowo-szczawiooctowej i urobilinogenu, leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia, eozynofilia i niedokrwistość aplastyczna.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania to: senność, zaburzenia równowagi, zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, zaburzenia oddychania, hipotonia, zwiotczenie mięśni, zniesienie odruchów, sinica, hipotermia lub h ipertermia.

Ostre przedawkowanie może prowadzić do śmierci.

Nie jest znane antidotum. Należy przeprowadzić leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdrgawkowe Kod ATC: N 03 AD 01

Etosuksymid wykazuje dobre działanie przeciwdrgawkowe, które uwidacznia się zwłaszcza przy leczeniu napadów nieświadomości. W próbach ze zwierzętami wykazano, że etosuksymid likwiduje drgawki wywołane metrazolem, w dawkach 125 mg/kg masy ciała. Substancja jest przy podawaniu stosunkowo nietoksyczna. LD 50 myszy wynosi 1300 mg/kg. Małpy znoszą 300 mg/kg masy ciała bez zmian obrazu krwi względnie uszkodzeń organów miąższowych. Badania kliniczne wykazały ogólnie dobrą tolerancję tego leku.

Pentinimid zawiera pochodne sukcynimidu hamujące neurony wzgórzowe i przypuszczalnie działające na pobudzenie obwodów wzgórzowo-korowych. Ponieważ etosuksymid hamuje powstawanie napadów nieświadomości, nie wpływa zaś na inne rodzaje napadów, może być konieczne zastosowanie innych leków przy współwystępowaniu np. napadów toniczno-klonicznych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Etosuksymid wchłaniany jest szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po około 1 do 4 godzin po podaniu.

Stężenie w płynie mózgowo rdzeniowym i ślinie w przybliżeniu odpowiada stężeniu w surowicy.

Dystrybucja:


MINIS i l'.KSi i

Departament Polityki Lake 00-952 Warsul. Miodowa

Wiązanie z białkami osocza jest mniejsze niż 10%. Metabolizm:

Etosuksymid metabolizowany jest do nieczynnych metabolitów.

Wydalanie:

Wydalanie odbywa się przez nerki: 20% w postaci niezmienionej, reszta w postaci nieczynnych metabolitów.

Okres półtrwania w osoczu wynosi od 48- 60 godzin u dorosłych i od 16-58 godzin u dzieci.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na postawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kapsułki zawierają:

Polietylenoglikol 400

Skład otoczki:

Żelatyna Glicerol 85%

Sól sodowa hydroksybenzoesanu etylu Sól sodowa hydroksybenzoesanu propylu Dwutlenek tytanu Tlenek żelaza żółty Etylowanilina

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

60 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

MINISTER* 1WU Departament Polityki Lekowej 00-952 Warszaw; ul. Miodowa 15

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 100 kapsułek - 10 blistrów po 10 kapsułek

Blistry z folii PVC/PVDC/AI w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gerot Pharmazeutika GmbH Arnethgasse 3 1160 Wiedeń Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2449

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.06.1999

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -12- ) 2

MINISTERSTWO Depatiam&nt Polityki Lei

5


ul. Miodow;

MINISTER ZDROWIA

nr . XWJ. F.J&S

Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kieł Niemcy

DECYZJA

Na podstawie art. 7 ust. 2, w związku art. 31 ust. 1, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) i § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 235), po rozpatrzeniu wniosku nr PL/ZR-4020-4564/08

dokonuje się zmiany dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia nr 8188 z dnia 20 marca 2008 r., na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

PENTASA

Mesalazinum

zawiesina doodbytnicza, 1 g/lOOml Ferring GmbH Wittland 11, D-24109 Kieł Niemcy

w zakresie zmiany: typ I nr 08_

Zmiana specyfikacji opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego z: PElg501-P7.CTD version 00 z dnia 08.06.2006 r. na: PElg501-P7.CTD version 01 z dnia 13.08.2008 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia

niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1.Strona reprezentowana przez: Bogusław Kultys, Ferring Pharmaceuticals B.V. Sp. z o.o., Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Królowej Marysieńki 11/4, 02-954 Warszawa

2. URPLWMiPB

3. a/a

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dn. 14 czerwca I960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do ministra właściwego do spraw zdrowia

MINISTER ZDROWIA podpis i pieczęć

Z up. Ministra Zdrowia

dyrektor

Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

imif^Fałek


Warszawa, dnia


.2008 r.


PL/ZR-4020-4564/08

Petinimid