+ iMeds.pl

Pevaryl 10 mg/gUlotka Pevaryl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta PEVARYL 10 mg/g krem

Econazoli nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pevaryl, krem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pevaryl, krem

3.    Jak stosować lek Pevaryl, krem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pevaryl, krem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek PEVARYL, krem i w jakim celu się go stosuje

Pevaryl w postaci kremu do stosowania na skórę, zawiera substancję czynną ekonazolu azotan. Ekonazol należy do grupy leków przeciwgrzybiczych i zastosowany miejscowo wykazuje działanie na dermatofity, drożdżaki i pleśnie.

Wskazania

Leczenie miejscowe grzybiczych zakażeń skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PEVARYL, krem Kiedy nie stosować leku Pevaryl, krem

- jeśli pacjent ma uczulenie na ekonazolu azotan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pevaryl, krem jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Nie należy stosować go do oczu ani doustnie.

Rzadko występują reakcje uczuleniowe na lek. W przypadku ich wystąpienia należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci uczuleni na leki z grupy pochodnych imidazoli mogą być także uczuleni na lek Pevaryl, krem.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Lek Pevaryl, krem a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zapoznać się z informacją o jednocześnie stosowanych lekach w celu sprawdzenia możliwości wystąpienia interakcji.

Interakcje o znaczeniu klinicznym występują rzadko. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (warfaryna, acenokumarol), gdyż podczas jednoczesnego leczenia tymi lekami i lekiem Pevaryl krem, należy kontrolować ich działanie przeciwzakrzepowe.

Osoby w podeszłym wieku

Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pevaryl, krem zawiera kwas benzoesowy i butylohydroksyanizol

Lek zawiera kwas benzoesowy (E210), który może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Lek zawiera butylohydroksyanizol (E320), który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3. Jak stosować lek PEVARYL, krem

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zazwyczaj niewielką ilość leku nakłada się dwa razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo i delikatnie wciera w skórę. Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia zmian chorobowych. W przypadku leczenia grzybicy paznokci lek stosuje się raz na dobę, przykrywając chore miejsce opatrunkiem okluzyjnym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pevaryl, krem

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

W razie przypadkowego doustnego przyjęcia leku należy zastosować leczenie objawowe. W razie przypadkowego dostania się leku do oczu należy przepłukać je czystą wodą lub roztworem fizjologicznym soli a gdy objawy niepożądane nie ustępują poradzić się lekarza.

W przypadku zastosowania dawki leku większej niż zalecana lub omyłkowego spożycia leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Pevaryl

Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe, a następną dawkę zastosować w zwykłym czasie. Przerwanie stosowania leku Pevaryl

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia zmian chorobowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej (u mniej niż 1 osoby na 10) obserwowanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych jak i po wprowadzeniu leku do obrotu były: świąd, uczucie pieczenia skóry i ból w miej scu podania .

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 osoby na 100) występowały rumień, uczucie dyskomfortu i obrzęk w miejscu podania.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 osoby na 10 000) występowały: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk twarzy lub gardła utrudniający mówienie, przełykanie a nawet oddychanie), kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, pokrzywka, pęcherze i złuszczanie się skóry.

W razie wystąpienia wyżej opisanych objawów niepożądanych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek PEVARYL, krem

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pevaryl, krem

-    Substancją czynną leku jest ekonazolu azotan; 1 g kremu zawiera 10 mg ekonazolu azotanu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: butylohydroksyanizol (E 320), kwas benzoesowy (E 210), kompozycja zapachowa kwiatowa 4074, parafina ciekła, makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo-6 i makrogolo-32 glikolu stearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek PEVARYL, krem i co zawiera opakowanie

Lek Pevaryl ma postać kremu.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa powlekana wewnątrz żywicą epoksydową, zamknięta membraną oraz zakrętką PP lub PE, zawierająca 30 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Janssen-Cilag International NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

Wytwórca

Janssen Pharmaceutica NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa Tel. +48 22 237 60 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Pevaryl

Charakterystyka Pevaryl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PEVARYL 10 mg/g krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 10 mg ekonazolu azotanu (Econazoli nitras). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe grzybiczych zakażeń skóry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Pevaryl, krem stosuje się dwa razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca na skórze i delikatnie wciera w skórę. Leczenie należy kontynuować do ustąpienia zmian chorobowych.

W leczeniu grzybicy paznokci należy stosować produkt leczniczy raz na dobę i przykrywać chore miejsce opatrunkiem okluzyjnym.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat.

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat, ze względu na niewystarczającze dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Osoby w podeszłym wieku

Brak danych dotyczących zastosowania produktu leczniczego u osób w podeszłym wieku ( powyżej 65 lat).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Pevaryl, krem jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Nie należy stosować go do oczu ani doustnie.

Rzadko obserwuje się reakcje nadwrażliwości. W przypadku ich wystąpienia należy przerwać leczenie.

Pacjenci uczuleni na leki z grupy pochodnych imidazoli zgłaszali także uczulenie na azotan ekonazolu. Produkt leczniczy zawiera kwas benzoesowy (E210), który może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Produkt leczniczy zawiera butylohydroksyanizol (E320), który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ekonazol hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczony całkowity wpływ ekonazolu na organizm po podaniu miejscowym, klinicznie istotne interakcje wystepują rzadko. Stwierdzano je jednak podczas stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych. U pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i acenokumarol, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego leczenia produktem leczniczym Pevaryl krem i częściej kontrolować działanie przeciwzakrzepowe (czas protrombinowy - INR).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3)Wchłanianie układowe ekonazolu u ludzi jest małe (<10%) po podaniu miejscowym na nieuszkodzoną skórę. Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań oceniających działania niepożądane podczas stosowania produktu leczniczego Pevaryl, krem u kobiet w ciąży, ani nie ma innych odpowiednich danych epidemiologicznych.

Z uwagi na wchłanianie układowe produktu leczniczego Pevaryl, krem nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna, że jest to konieczne dla zdrowia pacjentki. Pevaryl, krem może być stosowany w drugim lub trzecim trymestrze ciąży w przypadku, gdy potencjalne korzyści przeważają ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym azotanu ekonazolu karmiącym samicom szczura, ekonazol i(lub) jego metabolity przenikały do mleka matki i do krwi potomstwa. Nie wiadomo, czy azotan ekonazolu podany miejscowo na skórę przenika do mleka ludzkiego. Z tego względu należy zachować ostrożność zalecając stosowanie produktu leczniczego Pevaryl, krem pacjentkom karmiącym piersią.

Płodność

Wyniki badań reprodukcji u zwierząt otrzymujących ekonazol nie wykazały wpływu na płodność (patrz punkt 5.3)

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie stwierdzono.

4.8    Działania niepożądane

Badania kliniczne

Bezpieczeństwo stosowania azotanu ekonazolu w postaci kremu (1%) i emulsji (1%) oceniano u 470 osób uczestniczących w 12 badaniach klinicznych, które otrzymały co najmniej jedną dawkę leku w którejkolwiek z postaci.

W tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w tych badaniach u >1% pacjentów leczonych azotanem ekonazolu w postaci kremu lub emulsji.

Tabela 1. Działania niepożądane zgłaszane w 12 badaniach klinicznych produktem Pevaryl w postaciach dermatologicznych

u >1% pacjentów leczonych

Klasyfikacja układów i narządów

%

Działanie niepożądane

(N=470)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

1,3

Uczucie pieczenia skóry

1,3

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból

1,1


W tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone w 12 badaniach klinicznych u <1% pacjentów leczonych azotanem ekonazolu w postaci kremu lub emulsji.

Tabela 2. Działania niepożądane zgłaszane w 12 badaniach klinicznych u <1% pacjentów leczonych produktem Pevaryl w postaciach dermatologicznych Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rumień

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie dyskomfortu Obrzęk

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu

W tabeli 3 przedstawiono działania niepożądane stwierdzone po raz pierwszy po wprowadzeniu produktu Pevaryl w postaciach dermatologicznych do obrotu. Działania niepożądane uszeregowano wg częstości występowania zgodnie z następującym schematem:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko


>1/10

>1/100 i <1/10 >1/1 000 i <1/100 >1/10 000 i <1/1000

<1/10 000, w tym pojedyncze doniesienia

W tabeli 3 przedstawiono wg częstości występowania działania niepożądane oszacowane na podstawie częstości raportów spontanicznych.

Tabela 3. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu Pevaryl w postaciach dermatologicznych do obrotu, wg częstości występowania oszacowane na podstawie częstości raportów spontanicznych

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko    Nadwrażliwość

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko    Obrzęk naczynioruchowy, kontaktowe zapalenie

skóry, wysypka, pokrzywka, pęcherze, złuszczanie skóry

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Pevaryl, krem stosuje się wyłącznie miejscowo na skórę. W razie przypadkowego, doustnego przyjęcia produktu leczniczego należy zastosować leczenie objawowe.

W razie przypadkowego dostania się produktu do oczu należy przepłukać je czystą wodą lub roztworem fizjologicznym soli, a gdy objawy niepożądane nie ustępują poradzić się lekarza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D01AC03.

Ekonazol wykazuje szerokie spektrum działania przeciwgrzybiczego. Lek działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie oraz na niektóre bakterie Gram-dodatnie.

Mechanizm działania ekonazolu azotanu polega na niszczeniu błon komórkowych. Pod wpływem ekonazolu dochodzi do zwiększenia przepuszczalności w obrębie komórki oraz uszkodzenia błon wewnątrzkomórkowych w cytoplazmie. Prawdopodobnie, miejscem działania ekonazolu są rodniki acylowe nienasyconych kwasów tłuszczowych fosfolipidów błony komórkowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ekonazol jest tylko w niewielkim stopniu wchłaniany przez skórę.

Średnie stężenia ekonazolu i (lub) jego metabolitów w surowicy/osoczu stwierdzane po 1 do 2 dniach od podania dawki wynosiły <1 ng/ml dla kremu 2% zastosowanego na nieuszkodzoną skórę oraz 20 ng/ml dla kremu 2% zastosowanego na zdartą skórę. Chociaż większość ekonazolu pozostaje na powierzchni skóry (około 90%) po podaniu 1% kremu, stężenia ekonazolu wykryte w warstwie rogowej przekraczają minimalne stężenie hamujące dla dermatofitów, a w skórze właściwej osiągane są stężenia hamujące.

Dystrybucja

Ekonazol i (lub) jego metabolity wiążą się z białkami osocza w znacznym stopniu (>98%).

Metabolizm

Ekonazol który przeniknie do krążenia ustrojowego jest intensywnie metabolizowany w procesie oksydacji pierścienia imidazolowego, po której następuje O-dealkilacja i wiązanie z kwasem glukuronowym.

Eliminacja

Ekonazol i metabolity wydalane są z moczem i kałem w równych ilościach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne ekonazolu obserwowano jedynie w przypadku narażenia na lek przekraczającego w stopniu wystarczającym maksymalne narażenie człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

Badania toksyczności ostrej wskazują na szeroki margines bezpieczeństwa u gryzoni, u których wartości LD50 były w zakresie 160-430 mg/kg mc.. W badaniach toksyczności przewlekłej przy stosowaniu wysokich dawek (50 mg/kg mc./dobę), jako narząd docelowy zidentyfikowano wątrobę, przy minimalnej toksyczności i pełnym powrocie do zdrowia po odstawieniu.

Nie stwierdzono istotnej toksyczności miejscowej, fototoksyczności, miejscowego podrażnienia skóry, czy uczulenia. Stwierdzono jedynie nieznaczne podrażnienie oczu przy kontakcie z ekonazolem w kremie.

Nie przeprowadzono badań nad właściwościami kancerogennymi leku ze względu na krótki okres proponowanego leczenia i brak jakiejkolwiek istotnej genotoksyczności ekonazolu w sposób, w który mogłaby doprowadzić do inicjacji lub promowania powstawania guza.

W różnych układach testowych wykazano brak genotoksyczności lub jedynie ograniczone działanie genotoksyczne (zaburzenia strukturalne chromosomów). Na podstawie przekrojowej analizy tych danych oraz zalecanej drogi podania i wynikającej z tego minimalnej ekspozycji ogólnoustrojowej na ekonazol, stwierdzono, że zmiany te mają małe znaczenie w klinicznym zastosowaniu leku.

Wyniki badań dotyczących działania ekonazolu na rozmnażanie nie wykazały wpływu na płodność, czy działania teratogennego.

Zmniejszona przeżywalność noworodków i toksyczność dla płodu wiązała się jedynie z występowaniem toksyczności dla matki. W badaniach na zwierzętach azotan ekonazolu nie wykazywał działań teratogennych lecz był toksyczny dla płodów gryzoni w dawkach 20 mg/kg mc./dobę podawanych matkom podskórnie oraz 10 mg/kg mc./dobę podawanych matkom doustnie. Znaczenie tego dla ludzi jest nieznane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Butylohydroksyanizol (E 320), kwas benzoesowy (E 210), kompozycja zapachowa kwiatowa 4074, parafina ciekła, makrogologlicerydów oleiniany, makrogolo-6 i makrogolo-32 glikolu stearynian, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa powlekana wewnątrz żywicą epoksydową, zamknięta membraną oraz zakrętką PP lub PE, zawierająca 30 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Janssen-Cilag International NV Tumhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2340

9.    data WYDANIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA

PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.12.1977 / 07.05.1999 / 23.05.2005/ 01.07.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Pevaryl