+ iMeds.pl

Pevazol 10 mg/gUlotka Pevazol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PEVAZOL, 10 mg/g, krem

(Econazoli nitras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Pevazol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pevazol

3.    Jak stosować Pevazol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Pevazol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Pevazol i w jakim celu się go stosuje

Pevazol jest lekiem w postaci kremu do stosowania na skórę, zawieraj ącym substancj ę czynną azotan ekonazolu. Jest to substancja o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego.

Krem Pevazol przeznaczony jest do leczenia miejscowego wszystkich rodzajów grzybic skóry oraz zakażeń mieszanych. Stosuje się go w grzybicach skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, grzyby pleśniowe, m.in. w leczeniu grzybicy stóp i rąk, grzybicy obrębnej pachwin, grzybicy owłosionej skóry głowy, drożdżycach skóry i paznokci, łupieżu pstrym, grzybiczym zapaleniu ucha zewnętrznego, a także w grzybicach powikłanych zakażeniami bakteriami Gram-dodatnimi.

W grzybicy paznokci oprócz leczenia miejscowego należy zastosować doustną kuracj ę przeciwgrzybiczą.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pevazol Kiedy nie stosować leku Pevazol:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na azotan ekonazolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje wypryskowe zapalenie skóry;

-    u dzieci w wieku do 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Inne leki i Pevazol

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kremu Pevazol nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba, że lekarz uzna to za to niezbędne, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pevazol krem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować Pevazol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zazwyczaj krem należy nakładać na chorobowo zmienioną skórę 2 razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem, lekko wcierając.

W grzybicy paznokci krem należy stosować pod opatrunkiem zamkniętym.

Zmiany sączące (np. obszary między palcami, fałdy pośladkowe) należy przede wszystkim osuszyć używając do tego celu gazy lub bandaża z gazy.

Leczenie należy kontynuować przez 7 dni po ustąpieniu zmian.

Czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni, w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian.

W kandydozie skóry, grzybicy ciała, paznokci i łupieżu pstrym leczenie trwa zazwyczaj 2 tygodnie; w grzybicy stóp 4 do 6 tygodni.

Pominięcie zastosowania leku Pevazol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominietej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku należy jak najszybciej zastosować lek i kontynuować leczenie stosuj ąc lek jak zwykle, nanosząc preparat na skórę, w tej samej ilości jak poprzednio.

Przerwanie stosowania leku Pevazol

Leczenie należy kontynuować przez 7 dni po ustąpieniu zmian.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą występować różne objawy skórne: bardzo rzadko miejscowy odczyn alergiczny, świąd, rumień, przemijające podrażnienie skóry.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać Pevazol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Pevazol

- Substancją czynną leku jest ekonazolu azotan.

1 g kremu zawiera 10 mg ekonazolu azotanu.

- Pozostałe składniki to: wazelina biała, glicerolu monostearynian, polisorbat 20, sorbitanu laurynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda Pevazol i co zawiera opakowanie

Pevazol jest jednorodną białą lub jasno-kremową masą.

Opakowanie leku to tuba zawierająca 20 g kremu. Tuba wraz z ulotką umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca CHEMA - ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3

Pevazol

Charakterystyka Pevazol

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PEVAZOL, 10 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 10 mg ekonazolu azotanu (Econazoli nitras). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Jednorodna biała lub jasno-kremowa masa

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy do leczenia miejscowego wszystkich rodzajów grzybic skóry oraz zakażeń mieszanych.

Stosuje się go w grzybicach skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, grzyby pleśniowe m.in. w leczeniu grzybicy stóp i rąk, grzybicy obrębnej pachwin, grzybicy owłosionej skóry głowy, drożdżycach skóry i paznokci, łupieżu pstrym, grzybiczym zapaleniu ucha zewnętrznego, a także w grzybicach powikłanych zakażeniami bakteriami Gram-dodatnimi.

W grzybicy paznokci oprócz leczenia miejscowego należy zastosować doustną kurację przeciwgrzybiczą.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dawkowanie

Sposób dawkowania jest taki sam dla wszystkich pacjentów.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian.

W kandydozie skóry, grzybicy ciała, paznokci i łupieżu pstrym leczenie trwa zazwyczaj 2 tygodnie; w grzybicy stóp 4 do 6 tygodni.

Leczenie należy kontynuować przez 7 dni po ustąpieniu zmian.

Sposób podawania

Nakładać na chorobowo zmienioną skórę 2 razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem, lekko wcieraj ąc krem.

W grzybicy paznokci krem należy stosować pod opatrunkiem zamkniętym.

Zmiany sączące (np. obszary między palcami, fałdy pośladkowe) należy przede wszystkim osuszyć używając do tego celu gazy lub bandaża z gazy.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować w leczeniu wypryskowego zapalenia skóry.

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Azotan ekonazolu stosowany na skórę może osłabić działanie innych, miejscowo stosowanych leków przeciwgrzybiczych, zwłaszcza antybiotyków polienowych (nystatyna, natamycyna). Stosowany miejscowo parahydroksybenzoesan propylu oraz sulfametoksazol potęgują niezależnie od siebie działanie przeciwgrzybicze azotanu ekonazolu.

Kortykosteroidy (np. dipropionian betametazonu) stosowane miejscowo łącznie z azotanem ekonazolu mogą powodować zwiększenie skuteczności przeciwgrzybiczej, co dowiedziono w badaniach in vitro i in vivo.

Zaobserwowano także wydłużenie czasu utrzymywania się przeżywalności grzybów i nasilenie objawów infekcji w efekcie steroidozależnej miejscowej immunosupresji oraz przypadki wystąpienia rozstępów skóry po jednoczesnym stosowaniu azotanu ekonazolu i dipropionianu betametazonu. Azotan ekonazolu zmniejsza AUC i Cmax równocześnie stosowanego albendazolu, leku przeciwpasożytniczego o szerokim zakresie działania, oraz zmniejsza aktywność terapeutyczną amfoterycyny B.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania ekonazolu u kobiet w ciąży, Produktu leczniczego nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Badania na zwierzętach nie wykazuj ą bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój płodu, przebieg porodu (patrz 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pevazol krem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

częstość nieznana: przemijaj ące podrażnienie skóry, świąd, rumień

Zaburzenia układu immunologicznego: częstość nieznana: odczyn alergiczny

4.9    Przedawkowanie

Nie dotyczy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybiczne do stosowania miejscowego; kod ATC: D01AC03

Ekonazol jest pochodną imidazolu o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Mechanizm działania jest trójkierunkowy: uszkadzanie błony komórkowej grzyba, która staje się przepuszczalna dla niektórych substancji zwykle nie przenikaj ących do komórek; hamowanie procesów oksydacyjnych, przejawiające się przedwczesnymi zmianami w mitochondriach; hamowanie syntezy RNA i białek w organizmie grzyba.

Mechanizm działania polega na hamowaniu 14-demetylacji podczas biosyntezy ergosterolu, niezbędnego do budowy ściany komórkowej grzyba. Następstwem jest niedobór ergosterolu oraz kumulacja 14-metylowanych steroli. Prowadzi to do zaburzenia wielu czynności błony, zmian jej przepuszczalności i zaburzeń czynnościowych w komórce. Mechanizm ten sprawia, że oporność pierwotna praktycznie nie występuje a rozwój oporności wtórnej spotyka się rzadko.

Ekonazol wywiera silne i szybkie działanie grzybostatyczne (w dużych stężeniach grzybobójcze) na dermatofity (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum), drożdżaki (m.in. Candida albicans, Candida guilliermondi, Torulopsis sp., Rhodotorula sp., Malassezia furfur), grzyby dimorficzne, pleśniaki. Działa również przeciwbakteryjnie na ziarniaki Gram-dodatnie (Nocardia minutissima, paciorkowce, gronkowce).

Po miejscowym zastosowaniu ekonazol szybko przenika do warstw naskórka i powierzchownych warstw skóry właściwej, osiągając, zwłaszcza w warstwie rogowej naskórka, stężenia przewyższające wartości MIC dla dermatofitów. Zastosowany na skórę praktycznie nie wywiera działania układowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miejscowym zastosowaniu ekonazol szybko przenika do warstw naskórka i powierzchownych warstw skóry właściwej.

W zakażeniach grzybiczych skóry przebiegających z rozwojem stanu zapalnego i przekrwienia skóry ilość azotanu ekonazolu wchłanianego do warstwy rogowej może się zwiększać, jeżeli zakażenie grzybicze powoduje rozrost warstwy rogowej. Przekrwienie może być przyczyną zwiększonego wchłaniania azotanu ekonazolu do krążenia.

Badania kliniczne z miejscowym stosowaniem na skórę azotanu ekonazolu znakowanego 14C wykazały brak dostępności ogólnoustrojowej tej substancji. Po zastosowaniu na nieuszkodzoną skórę azotanu ekonazolu w postaci kremu 1% stwierdzono, że substancja ta jest wydalana z moczem i kałem w ilości mniejszej niż 1% zastosowanej dawki.

Ekonazol podlega metabolizmowi wątrobowemu i jest przekształcany w nieczynne metabolity, które następnie wydalane są z moczem.

Stosunek powierzchni do masy ciała stwarza u dzieci ryzyko zwiększonego wchłaniania przezskórnego azotanu ekonazolu, w związku z czym nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku do 12 lat.

U osób w podeszłym wieku, ze względu na starcze ścieńczenie i wysuszenie skóry, nie można wykluczyć ryzyka zwiększonej biodostępności azotanu ekonazolu w warstwie rogowej i warstwie żywych komórek naskórka.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikaj ące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Ciężarnym myszom, szczurom i królikom podawano per os azotan ekonazolu w dawkach od 50 do 200 mg/kg/dzień. Nie obserwowano działania embriotoksycznego ani teratogennego. Azotan ekonazolu podawany szczurom per os w dawce 100 mg/kg nie wpływał na płodność, nie wywierał także działania toksycznego ani teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Glicerolu monostearynian Polisorbat 20 Sorbitanu laurynian Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu lub polipropylenu w tekturowym pudełku. 20 g kremu

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CHEMA - ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9559

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 4 września 2002 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 03 lipca 2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 5 z 5

Pevazol