+ iMeds.pl

Pezilgen 10 mgUlotka Pezilgen

ULOTKA DLA PACJENTA; INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pezilgen

5 mg, tabletki powlekane 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

| - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pezilgen i w jakim celu się go stosuje

2.    informacje ważne przed zastosowaniem leku Pezilgen

3.    Jak stosować lek Pezilgen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pezilgen

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST PEZILGEN IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Pezilgen należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinoesterazy. Jest to lek stosowany w leczeniu objawów otępienia u pacjentów, u których rozpoznano łagodną do średnio ciężkiej postać choroby Alzheimera. Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PEZILGEN Kiedy nie stosować leku Pezilgen

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pezilgen

-jeśli pacjentka jest w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pezilgen

Leczenie lekiem Pezilgen powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera.

Należy poinformować lekarza jeśli:

-    pacjent kiedykolwiek cierpiał na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, lub jeżeli przyjmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

-    pacjent kiedykolwiek miał napady drgawkowe. Donepezyl może powodować skłonność do drgawek. Lekarz będzie monitorował objawy występujące u pacjenta

-jeśli u pacjenta występują problemy z sercem (zwłaszcza jeżeli pacjent ma nieregularne bicie serca, zespół chorego węzła zatokowego lub inne stany wpływające na rytm serca), ponieważ donepezyl może spowalniać rytm serca

-    pacjent choruje na astmę oskrzelową lub inną przewlekłą chorobę płuc

-    u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła choroba wątroby

-    pacjent ma problemy z oddawaniem moczu

-    pacjent ma zostać poddany operacji w znieczuleniu ogólnym, ponieważ konieczne może się okazać dostosowanie dawki leku stosowanego do znieczulenia.

Stosowanie leku Pezilgen z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest to zwłaszcza istotne w przypadku:

-    leków stosowanych w leczeniu bólu i stanów zapalnych (niesteroidowe leki przeciwzapalne)

-    antybiotyków, takich jak erytromycyna lub ryfampicyna

-    leków przeciwgrzybicznych, takich jak ketokonazol lub itrakonazol

-    leków zmniejszających napięcie mięśniowe

-    leków przećiwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna

-    leków przeciwdrgawkowych, takich jak fenytoina lub karbamazepina

-    leków nasercowych lub przeciwnadciśnieniowych, takich jak beta-blokery

-    innych leków, które działają w taki sam sposób jak donepezyl (tj. galantamina lub rywastygmina) i niektórych leków stosowanych w leczeniu biegunki, chorobie Parkinsona lub astmie.

Stosowanie leku Pezilgen z jedzeniem i piciem

Pacjent musi unikać picia alkoholu podczas leczenia donepezylem, ponieważ alkohol może zmniejszać efekt działania donepezylu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży. Nie wolno stosować leku Pezilgen w czasie ciąży.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli pacjentka karmi piersią.

Lek Pezilgen nie powinien być stosowany przez pacjentki karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Pezilgen i choroba Alzheimera mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Lek może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia i jeśli takie objawy wystąpią nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Przed rozpoczęciem wykonywania takich czynności należy poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pezilgen

Lek Pezilgen zawiera w swoim składzie laktozę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku powinien skonsultować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PEZILGEN

Lek Pezilgen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Moc tabletki przyjmowanej przez pacjenta może się zmieniać w zależności od czasu trwania leczenia i choroby, w której jest ona zalecana.

Zwykle leczenie rozpoczyna się od przyjęcia 1 tabletki powlekanej (5 mg chlorowodorku donepezylu) każdego wieczora. Po okresie 1 miesiąca lekarz może zalecić stosowanie 2 tabletek powlekanych (10 mg chlorowodorku donepezylu) każdego wieczora. Maksymalna zalecana dawka to 10 mg każdego wieczora.

Lek Pezilgen należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody, wieczorem bezpośrednio przed snem.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki w przypadku problemów z nerkami.

W przypadku pacjentów dorosłych z łagodnymi lub średnio ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, lekarz może dostosować dawkę leku.

W razie ciężkich zaburzeń czynności wątroby, pacjent może wymagać szczególnej opieki podczas stosowania leku Pezilgen (patrz punkt 2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pezilgen).

W przypadkach niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby podczas leczenia donepezylem należy rozważyć przerwanie leczenia lekiem Pezilgen.

Donepezyl nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy się zgłosić do lekarza lub farmaceuty. Nie należy bez porozumienia z lekarzem zmieniać dawkowania leku. Nie należy przerywać leczenia bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Jak długo należy stosować lek Pezilgen

Lekarz poinformuje pacjenta jak długo pacjent powinien kontynuować przyjmowanie leku. Pacjent będzie potrzebował regularnych wizyt u lekarza prowadzącego, w celu oceny prowadzonego leczenia i występujących objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Pezilgen

Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub szpitalem, w razie przyjęcia większej dawki niż zalecana. Należy zabrać ze sobą tabletki i opakowanie po leku, aby pokazać lekarzowi, jaki lek został przyjęty.

Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, ślinotok, pocenie się, wolne tętno, trudności w oddychaniu, osłabienie mięśni, omdlenie i drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Pezilgen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie pominięcia tabletki, należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze. Jeśli leczenie zostało przerwane na dłużej niżjeden tydzień, przed przyjęciem następnej dawki należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Pezilgen

W przypadku przerwania leczenia, korzyści wynikające z działania donepezylu będą stopniowo się zmniejszać. Nie należy przerywać przyj mowania tabletek, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze, chyba że lekarz tak zdecyduje.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Pezilgen, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane, częściej niżu 1 na JO leczonych pacjentów:

-    biegunka

-    nudności

-    ból głowy.

Często występujące działania niepożądane, częściej niż u 1 na 100 ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów:

- częste przeziębianie się

-    utrata apetytu    ,

-    omamy, zachowania agresywne, pobudzenie, które ustępują po zmniejszeniu dawki lńbfp<S|J

zakończeniu leczenia    i

-    zawroty głowy, bezsenność, omdlenia    |

-    wymioty, zaburzenia żołądkowo- jelitowe    i

-    skurcze mięśni

-    nietrzymanie moczu

-    uczucie zmęczenia, bóle

-    wypadki.

Niezbyt często występujące działania niepożądane, częściej niż u 1 na 1000 ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów:

-    napady padaczkowe

-    zwolnienie czynności serca

-    krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzody żołądka i dwunastnicy

-    nieznaczne zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy.

Rzadko występujące działania niepożądane, rzadziej niżu 1 na 1000 leczonych pacjentów:

-    sztywność lub mimowolne ruchy w obrębie zwłaszcza twarzy i języka, ale także kończyn

-    zaburzenia serca

-    zaburzenia wątroby łącznie z zapaleniem wątroby.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU PEZILGEN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Pezilgen po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pojemniku plastikowym lub opakowaniu zewnętrznym. Data odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przechowywanie leku Pezilgen: brak specjalnych zaleceń.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Pezilgen

Substancją czynną leku jest chlorowodorek donepezylu.

Pezilgen, 5 mg tabletki powlekane: każda tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu. Pezilgen, 10 mg tabletki powlekane: każda tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu.

Inne składniki leku to

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu

stearynian,

otoczka tabletki:

-    alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk, dwutlenek tytanu (E171)

-    żółty tlenek żelaza (El72) (tylko w leku Pezilgen 10 mg).

Jak wygląda lek Pezilgen i co zawiera opakowanie

Tabletki teku Pezilgen, 5 mg tabletki powlekane są okrągłe, białe, dwuwypukłe z wytłoczeniem „DZ5” pojednej stronie.

Tabletki leku Pezilgen, 10 mg tabletki powlekane sąjasnożółte, okrągłe, dwuwypukłe z wytłoczeniem „DZ 10” pojednej stronie

Wielkości opakowań:

Blister PCV/Aluminium: 28 (4 x 7 tabletek i 2 x 14 tabletek), 30 (3x10 tabletek), 56 (8 x 7 i 4 x 14 tabletek), 60 (6 x 10) tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

BIOGENED S.A. ul. Pojezierska 99 91-342 Łódź

Wytwórca:

Actavis Ltd.

B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08, Malta

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Pezilgen

Charakterystyka Pezilgen

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pezilgen, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum). Substancja pomocnicza:

Pezilgen, 10 mg, tabletka powlekana zawiera 185 mg laktozy (jako laktoza jednowodna).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane.

Pezilgen, 10 mg, tabletka powlekana jasno żółta, okrągła i dwuwypukła z wytłoczeniem „DZ 10” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Pezilgen jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli/osoby w podeszłym wieku

Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg na dobę (w jednorazowej dawce). Produkt Pezilgen powinien być przyjmowany doustnie, wieczorem, bezpośrednio przed snem. Dawkę 5 mg powinno się stosować przez okres, co najmniej jednego miesiąca, co pozwoli oszacować najwcześniejszą odpowiedź kliniczną na leczenie i uzyskać stężenie stacjonarne chlorowodorku donepezylu. Po jednomiesięcznej ocenie skuteczności leczenia dawką 5 mg na dobę, dawkę produktu Pezilgen można zwiększyć do 10 mg na dobę (w jednorazowej dawce). Maksymalna zalecana dawka dobowa to 10 mg. Dawki większe niż 10 mg na dobę nie były zbadane klinicznie.

Leczenie powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z zaakceptowanymi wytycznymi (np. DSMIV, ICD 10). Można rozpocząć leczenie donepezylem, tylko jeśli opiekun pacjenta będzie mógł nadzorować regularne przyjmowanie produktu przez chorego. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo, jak długo występują korzyści z leczenia dla pacjenta. Dlatego konieczna jest regularna ocena kliniczna działania donepezylu.

Gdy nie stwierdza się już działania leczniczego, należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Po odstawieniu leczenia obserwuje się stopniowe ustępowanie korzystnych efektów działania donepezylu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Ten sam schemat dawkowania należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ w tych warunkach klirens chlorowodorku donepezylu nie jest zakłócony.

W związku ze zwiększoną ekspozycją u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami' czynności wątroby (patrz punkt 5.2), dawka powinna być zwiększana w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Produkt Pezilgen nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Ciąża, patrz punkt 4.6.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie przeprowadzono badan dotyczących stosowania donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, innymi rodzajami otępienia lub innymi typami zaburzeń pamięci (np. zaburzenia pamięci związane z procesami starzenia).

Znieczulenie ogólne:

Donepezyl, jako inhibitor cholinoesterazy, prawdopodobnie nasila działanie leków zwiotczających mięśnie, pochodnych sukcyny locho liny, stosowanych podczas znieczulenia.

Choroby układu sercowo-naczyniowego:

Ze względu na swe działanie farmakologiczne, inhibitory cholinoesterazy mogą wywierać efekt wagotoniczny na częstość pracy serca (np. bradykardia). Może to być szczególnie ważne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego (ang. „sick sinus sindrome”) lub innymi zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Obserwowano także omdlenia i napady drgawkowe. W takim przypadku należy sprawdzić, czy jest to spowodowane przez blok przewodzenia I stopnia.

Choroby żołądka i jelit:

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem choroby wrzodowej, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub ci, którzy przyjmują jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być pod ścisłą kontrolą lekarską. W badaniach klinicznych nie stwierdzono jednak, aby donepezyl zwiększał, w stosunku do placebo, ryzyko choroby wrzodowej bądź krwawień z przewodu pokarmowego.

Układ moczowo-płciowy:

Chociaż nie obserwowano tego w badaniach klinicznych donepezylu, leki o działaniu cholinomimetycznym mogą spowodować utrudnienie w odpływie moczu z pęcherza.

Zaburzenia neurologiczne:

Napady drgawkowe: przypuszcza się, że leki cholinomimetyczne mogą przyczyniać się do wystąpienia uogólnionych napadów drgawkowych. Nie mniej jednak napady drgawkowe mogą być także objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Choroby układu oddechowego:

Ze względu na działanie cholinomimetyczne, inhibitory cholinoesterazy powinny być ostrożnie przepisywane pacjentom z astmą oskrzelową lub przewlekłymi chorobami obturacyjnymi płuc (POChP) w wywiadzie.

Powinno się unikać jednoczesnego przyjmowania donepezylu z innymi inhibitorami acety locho! in oeste razy, agonistami i antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby:

Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Nietolerancja laktozy:

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Umieralność w badaniach klinicznych otępienia naczyniopochodnego

W trzech badaniach klinicznych, trwających 6 miesięcy, badano pacjentów wg kryteriów NINDS-AIREN z prawdopodobnym lub możliwym otępieniem naczyniopochodnym (VaD - ang. Vascular dementia). Kryteria NINDS-AIREN są przeznaczone do identyfikacji pacjentów, których otępienie wydaje się mieć wyłącznie przyczyny naczyniowe i wyłącza pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu, współczynniki umieralności wynosiły 2/198 (1%) w przypadku chlorowodorku donepezylu 5 mg, 5/206 (2,4%) w przypadku chlorowodorku donepezylu 10 mg i 7/199 (3,5%) w przypadku placebo. W drugim badaniu współczynniki umieralności wynosiły 4/208 (1,9%) w przypadku chlorowodorku donepezylu 5mg, 3/215 (1,4%) w przypadku chlorowodorku donepezylu 10 mg i 1/193 (0,5%) w przypadku placebo. W trzecim badaniu współczynniki umieralności wynosiły 11/648 (1,7%) w przypadku chlorowodorku donepezylu 5 mg i 0/326 (0%) w przypadku placebo. Współczynnik umieralności w trzech badaniach połączonych VaD w grupie chlorowodorku donepezylu (1,7%) był liczbowo wyższy niż w grupie placebo (1,1%), jednak ta różnica nie była znacząca statystycznie. Większość zgonów u pacjentów przyjmujących chlorowodorek donepezylu lub placebo było rezultatem różnych przyczyn naczyniowych, czego można było oczekiwać w takiej populacji pacjentów w podeszłym wieku z podstawową chorobą naczyniową. Analiza wszystkich zdarzeń naczyniowych niezakończonych zgonem i śmiertelnych nie wykazała różnicy we współczynniku występowania w grupie chlorowodorku donepezylu w stosunku do grupy placebo.

W randomizowanych badaniach nad chorobą Alzheimera (n = 4146) oraz w zestawieniu tych badań z innymi badaniami nad otępieniem, włączając badania nad otępieniem naczyniopochodnym (całkowite n = 6888), współczynnik umieralności w grupach placebo liczbowo przewyższał współczynnik w grupach chlorowodorku donepezylu.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Chloroworek donepezylu i (lub) jego metabolity nie wpływają na metabolizm teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny u ludzi. Metabolizm chlorowodorku donepezylu nie jest zaburzany przy jednoczesnym przyjmowaniu digoksyny lub cymetydyny. Badania in vitro pokazują, że w metabolizmie donepezylu uczestniczą izoenzymy 3A4 i 2D6 cytochromu P450. Badania interakcji lekowych przeprowadzone in vitro wykazały, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory - odpowiednio -CYP3A4 i 2D6 hamują metabolizm donepezylu. Dlatego też, leki te, jak również inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna, i inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu.

W badaniach przeprowadzonych na zdrowych ochotnikach, ketokonazol powodował zwiększenie stężenia donepezylu o około 30%. Leki powodujące indukcję enzymów, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol mogą powodować zmniejszenie stężenia donepezylu. Ponieważ nie zostało określone znaczenie procesów inhibicji i indukcji, takie połączenia leków powinny być stosowane z ostrożnością. Chlorowodorek donepezylu wykazuje potencjalną możliwość współoddziaływania z lekami posiadającymi aktywność antycholinergiczną. W tym wypadku, może potencjalnie wystąpić aktywność synergistyczną przy jednocześnie zastosowanym leczeniu takimi lekami jak sukcynylocholina, innymi produktami hamującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe lub agonistami układu cholinergicznego lub beta-adrenolitykami, które działają na układ przewodzący serca.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących zastosowania donepezylu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, stwierdzono natomiast toksyczność około- i poporodową (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie zostało określone.

Produktu Pezilgen nie wolno stosować podczas ciąży (patrz punkt 4.3).

Laktacja:

Donepezyl jest wydzielany w mleku szczurów. Nie wiadomo czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem ludzkim i nie ma badań u kobiet karmiących.

Z tego względu kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt Pezilgen ma słaby lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Otępienie może powodować upośledzenie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Ponadto donepezyl może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub w trakcie zmiany dawki. Z tego powodu lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać zdolność pacjenta stosującego donepezyl do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi skomplikowanych maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są biegunka, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane w więcej niż pojedynczych przypadkach wyszczególnione wg klasyfikacji układów i narządów i częstości występowania.

Częstość występowania została zdefiniowana w sposób następujący:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100) i rzadko (>1/10000 do <1/1000).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Częste

przeziębienia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

Zaburzenia

psychiczne

Omamy **, pobudzenie**, zachowania agresywne**

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia*, zawroty głowy, bezsenność

Napady

padaczkowe*

Objawy

pozapiramidowe

Zaburzenia serca

Bradykardia N1 ^

law

przedsionkowy,

blok

przed sionkowo-komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, nudności

Wymioty, bóle brzucha

Krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzód żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby włącznie z zapaleniem wątroby1

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Uczucie zmęczenia, ból

Badania

Nieznaczne zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy

Urazy i zatrucia

Wypadki

* W badaniu pacjentów z omdleniem lub napadem padaczkowym należy rozważyć możliwość wystąpienia bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

** Po zredukowaniu dawki lub odstawieniu leczenia omamy, pobudzenie i zachowania agresywne ustąpiły.

dawki zalecanej dla ludzi, tj. 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki btifiakf 7-] stymulacji cholinergicznej, które obejmowały redukcję ruchów spontanicznych, leżenie na brzuchu , chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, spowolniony oddech, ślinotok, zwężenie źrenic, drganie pęczkowe mięśni i obniżenie temperatury ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinoesterazy, może spowodować przełom cholinergiczny, który objawia się ciężkimi nudnościami, wymiotami, ślinotokiem, poceniem się, bradykardią, spadkiem ciśnienia krwi, utrudnieniem oddychania, zapaścią i drgawkami. Narastające osłabienie mięśni, jeżeli będzie dotyczyć mięśni oddechowych, może w konsekwencji spowodować śmierć.

Tak jak w innych przypadkach przedawkowania, należy zastosować środki ogólne, podtrzymujące funkcje życiowe. Jako antidotum w przypadkach przedawkowania produktu Pezilgen można zastosować trzeciorzędowe leki przeciwcholinergiczne, tj. atropinę. Zaleca się podanie dożylne siarczanu atropiny w stopniowo zwiększanej dawce: początkowo 1 mg do 2 mg dożylnie i dalej w zależności od klinicznej odpowiedzi pacjenta.

Odnotowano nietypowe zmiany w ciśnieniu tętniczym krwi i częstości pracy serca w przypadku zastosowania innych produktów cholinomimetycznych jednocześnie z czwartorzędowymi środkami przeciwcholinergicznymi, takimi jak glikopirolat. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu i (lub) jego metabolity mogą być usuwane za pomocą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw otępieniu, inhibitory cholinoesterazy.

Kod ATC: N 06 DA 02

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym i odwracalnych inhibitorem acetylocholinoesterazy, głównej cholinoesterazy w mózgu. W badaniach in vitro chlorowodorek donepezylu jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem acetylocholinoesterazy niż butyrylocholinoesterazy, głównego enzymu występującego przede wszystkim poza ośrodkowym układem nerwowym.

U pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, uczestniczących w badaniach klinicznych, podanie pojedynczych dawek dobowych 5 mg lub 10 mg donepezylu związane było z zahamowaniem aktywności acetylocholinoesterazy w stanie równowagi (mierzonej w błonach erytrocytów) o odpowiednio 63,6% i 77,3% mierzonych po podaniu leku.

Zahamowanie aktywności acetylocholinoesterazy w czerwonych krwinkach po podaniu chlorowodorku donepezylu korelowało ze zmianami w skali ADAS-Cog, czułej skali, która bada wybrane aspekty poznawcze. Nie badano wpływu chlorowodorku donepezylu na przebiegu leżących u podłoża choroby zmian neuropatologicznych. Dlatego nie można uznać, by donepezyl miał wpływ na postęp choroby.

Skuteczność leczenia donepezylem oceniono w czterech kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, z czego dwa badania trwały 6 miesięcy, a pozostałe dwa - 1 rok.

W 6- miesięcznych badaniach klinicznych skuteczność leczenia donepezylem oceniano na podstawie łącznych wyników trzech testów: skali ADAS-Cog (ocena zdolności poznawczych), the Clinician Interview Basic Impression of Change with Caregiver Input (ocena ogólnych zdolności intelektualnych) i Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementi Rating Scale (ocena zdolności przystosowania do funkcjonowania w społeczeństwie, samodzielnej egzystencji, ocena zainteresowań i dbałości o siebie).

Pacjenci, którzy spełnili wymienione niżej warunki, zostali uznani za reagujących na leczenie.

Reakcja na leczenie = lepszy o co najmniej 4 punkty wynik ADAS-Cog.

Niepogorszony wynik CIBIC.

Niepogorszony wynik Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementi Rating Scale.

% reagujących na leczenie

Populacja według zamiaru

leczenia

n=365

Grupa oceniana n=352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa-Donepezyl 5mg

18%*

18%*

Grupa-Donepezyl 10 mg

21%**

22%**

* p <0,05

** p <0,01

Stosowanie donepezylu powodowało zależny od dawki znamienny statystycznie wzrost odsetka pacjentów, u których leczenie było oceniane jako skuteczne.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Najwyższe stężenie w osoczu obserwuje się 3 do 4 godzin po doustnym podaniu leku. Stężenie w osoczu i pole powierzchni pod krzywą stężenia w czasie wzrasta proporcjonalnie do dawki. Okres półtrwania wynosi około 70 godzin, dlatego wielokrotne podawanie jednorazowych dawek dobowych powoduje stopniowe osiąganie stanu równowagi. Stan stacjonarny osiągany jest w przybliżeniu po 3 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu równowagi, stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu, a także powiązane parametry farmakologiczne wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Spożycie posiłku nie wpływa na wchłanianie chlorowodorku donepezylu.

Dystrybucja

Chlorowodorek donepezylu w około 95% związany jest z białkami osocza. Nieznany jest stopień wiązania się z białkami aktywnego metabolitu 6-O-demetylodonepezylu. Dystrybucja chlorowodorku donepezylu w różnych tkankach organizmu nie została ostatecznie zbadana. Jednak w badaniach metabolizmu leku, przeprowadzonych na zdrowych ochotnikach, 240 godzin po podaniu jednorazowej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znakowanego węglem 14C nie odzyskano około 28% podanego znacznika. Należy przypuszczać, że chlorowodorek donepezylu i (lub) jego metabolity mogą pozostać w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm/wydalan ie

Chlorowodorek donepezylu jest wydalany z moczem zarówno w postaci niezmienionej, jak również metabolizowany poprzez układ cytochrom P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Po podaniu chlorowodorku donepezylu w pojedynczej dawce 5 mg znakowanej węglem 14C, radioaktywność osocza, wyrażona jako procent zastosowanej dawki, dotyczyła przede wszystkim niezmienionego chlorowodorku donepezylu (30%), 6-O-demetylodonepezylu (11% jedyny metabolit, który wykazuje aktywność podobną do chlorowodorku donepezylu), tlenku cis-N-donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezylu (7%) i związanego z glukuronidem 5-O-demetylodonepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej dawki wykryto w moczu (17% w postaci niezmienionego donepezylu), 14,5% w kale, co może sugerować że biotransformacja i wydalanie z moczem są pierwotnymi drogami eliminacji. Brak danych, które sugerowałyby istnienie krążenia wątrobowo-jelitowego chlorowodorku donepezylu i (lub) jakiegokolwiek jego metabolitu.

Stężenie donepezylu w osoczu zmniejsza się, a okres półtrwania wynosi około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu w wywiadzie nie mają klinicznie znaczącego wpływu na stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu. Farmakokinetyka donepezylu nie byłą formalnie badana, ani u osób zdrowych podeszłym wieku, ani u pacjentów z chorobą Alzheimera czy pacjentów z otępieniem pochodzenia naczyniowego. Niemniej jednak, średnie stężenie leku w osoczu było podpjbp^doićgcsB/ zdrowych młodych ochotników.

Pacjenci z łagodnym do średniego stopniem zaburzeń czynności wątroby mieli zwiększone stężenie donepezylu w stanie stacjonarnym, gdzie wartość AUC zwiększyła się o 48% i średnia wartość Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach o szerokim zasięgu prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że produkt ten wywołuje mało efektów innych niż zamierzone działanie farmakologiczne, czyli stymulacja cholinergiczna (patrz punkt 4.9). Donepezyl nie wykazuje działania mutagennego w badaniach hodowli komórek bakterii i ssaków. Obserwowano in vitro niektóre efekty klastogeniczne w stężeniach ewidentnie toksycznych dla komórek i ponad 3000 razy wyższych niż poziom w osoczu w stanie stacjonarnym. Nie obserwowano klastogenicznych i innych genotoksycznych działań w teście mikrojądrowym in vivo u myszy. Brak danych dotyczących onkogennego wpływu w długoterminowych badaniach rakotwórczości u szczurów i myszy.

Chlorowodorek donepezylu nie wpływał na płodność u szczurów i nie miał działania teratogennego u szczurów i królików, ale miał niewielki wpływ na zwiększenie częstości martwych porodów i zmniejszenie przeżywalności młodych, jeżeli podawany był ciężarnym samicom szczura w dawkach 50-krotnie przekraczających dawki stosowane u ludzi (patrz punkt 4.6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Alkohol poliwinylowy Makrogol 3350 Talk

Dwutlenek tytanu (El71)

Tlenek żelaza żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania filister PYC/Al

Pojemnik polietylenowy na tabletki z nakrętką polietylenową i blokadą odkręcania Wielkości opakowań:

Blister: 7, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 98 lub 120 tabletek powlekanych. Pojemnik na tabletki: 28,30, 100, 250 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BIOGENED S.A. ul. Pojezierska 99 91-342 Łódź

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

Należy rozważyć przerwanie podawania produktu Pezilgen w przypadku wystąpienia niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Mediana dawki śmiertelnej chlorowodorku donepezylu po podaniu doustnym pojedynczej dawki wynosiła 45 i 32 mg/kg mc. odpowiednio u myszy i szczurów lub 225- i 160-krotność maksymalnej

Pezilgen