+ iMeds.pl

Pharmalgen hymenoptera venoms dawki podstawowe: stężenie "1"- 0,12 mcg; "2" - 1,2 mcg; "3"-12 mcg; "4" - 120 mcg; dawka podtrzymująca: stężenie "4" - 120 mcgUlotka Pharmalgen hymenoptera venoms

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pharmalgen Hymenoptera venoms Wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły)

0,12 pg, 1,2 pg, 12 pg, 120 pg

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pharmalgen Hymenoptera venoms i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pharmalgen Hymenoptera venoms

3.    Jak stosować lek Pharmalgen Hymenoptera venoms

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pharmalgen Hymenoptera venoms

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pharmalgen Hymenoptera venoms i w jakim celu się go stosuje

Pharmalgen Hymenoptera venoms jest lekiem zawierającym wyciągi alergenowe jadu owadów błonkoskrzydłych.

Lek stosuje się w diagnostyce i leczeniu IgE zależnej alergii (uczulenia) na jad pszczoły i osy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pharmalgen Hymenoptera venoms Kiedy nie stosować leku Pharmalgen Hymenoptera venoms

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, z wyjątkiem substancji czynnej (wymienionych w punkcie 6),

-    jeżeli u pacj enta występuj ą j akiekolwiek choroby immunologiczne,

-    jeśli pacjent ma ciężką astmę,

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono przewlekłą chorobę serca lub płuc,

-    jeśli pacjent ma ciężkie nadciśnienie tętnicze krwi,

-    jeżeli u pacjenta występują ostre i przewlekłe choroby zakaźne,

-    jeżeli u pacjenta występuje silny wyprysk,

-    jeżeli pacjent jest leczony beta-adrenolitykami (beta blokerami), także w postaci kropli do oczu,

-    j eżeli pacj ent jest leczony inhibitorami ACE,

-    jeśli pacjent jest leczony trój cyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi,

-    jeśli pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy (MAO),

-    jeśli pacjent ma chorobę nowotworową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zasady ogólne

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pharmalgen Hymenoptera venoms należy omówić to z lekarzem. W dniu wstrzyknięcia leku należy unikać znacznego wysiłku fizycznego, gorących kąpieli i spożywania alkoholu.

Jeśli u pacjenta występuje zwiększony poziom tryptazy we krwi i (lub) pacjent ma mastocytozę, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może być większe.

Jeśli pacjent ma mastocytozę, skuteczność działania leku może być mniejsza, niż w całej populacji pacjentów z uczuleniem na jady owadów.

Przed każdym wstrzyknięciem leku Pharmalgen Hymenoptera venoms:

•    lekarz sprawdzi objętość i datę poprzedniego wstrzyknięcia (przerwę między dawkami),

•    lekarz oceni czynność płuc pacjenta,

•    lekarz skontroluje stan zdrowia pacjenta,

•    jeśli wystąpiła reakcja alergiczna po ostatnim wstrzyknięciu, należy o tym powiedzieć lekarzowi, gdyż może to oznaczać konieczność zastosowania mniejszej dawki (redukcji dawki),

•    należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu lub nie innych leków przeciwalergicznych.

Iniekcje należy przełożyć z następujących przyczyn:

•    jeśli u pacjenta uległa pogorszeniu czynność płuc,

•    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek objawy infekcji (choroby zakaźnej) lub choroby z towarzyszącą gorączką,

•    jeśli u pacjenta wystąpiły w ciągu ostatnich 3-4 dni jakiekolwiek objawy uczulenia,

•    jeśli pogorszyły się objawy atopowego zapalenia skóry.

Po każdym wstrzyknięciem leku Pharmalgen Hymenoptera venoms

•    pacjent musi pozostać pod obserwacją w placówce leczniczej przez 30 minut po iniekcji,

•    jeśli wystąpi jakakolwiek reakcja alergiczna należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce przed opuszczeniem placówki leczniczej,

•    lekarz oceni czynność płuc pacjenta,

•    należy uważnie obserwować miejsce wstrzyknięcia i powiedzieć lekarzowi w czasie następnej wizyty o jakiejkolwiek reakcji alergicznej, która wystąpiła u pacjenta po opuszczeniu placówki leczniczej,

•    należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym, jeżeli wystąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli lek Pharmalgen Hymenoptera venoms jest stosowany u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

U każdego dziecka lekarz powinien uważnie ocenić stosunek ryzyka do korzyści.

Dane dotyczące skuteczności klinicznej u dzieci w wieku 5 lat i starszych są ograniczone, jakiekolwiek dane dotyczące bezpieczeństwa nie wskazują większego ryzyka niż u dorosłych.

Pharmalgen Hymenoptera venoms a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki, które modyfikują reakcję alergiczną, takie jak przeciwhistaminowe, rozszerzające oskrzela, kromoglikan sodu i glikokortykosteroidy podawane przed iniekcją alergenów, zwiększają tolerancję leku. Jeżeli pacjent zlekceważy zastosowanie standardowych leków przed iniekcją, mogą nastąpić poważne reakcje.

Nie należy stosować leczenia równocześnie ze środkami immunosupresyjnymi obniżającymi odporność organizmu.

Nie wolno wykonywać żadnych szczepień w ciągu 7 dni przed lub po podaniu Pharmalgen Hymenoptera venoms.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy rozpoczynać leczenia lekiem Pharmalgen Hymenoptera venoms podczas ciąży. Kobiety, które zaszły w ciążę w trakcie leczenia tym lekiem, mogą kontynuować stosowanie leku po wcześniej przeprowadzonej przez lekarza ocenie stanu ogólnego i reakcji na dotychczasowe wstrzyknięcia leku Pharmalgen Hymenoptera venoms.

Karmienie piersią

Nie ma doświadczeń dotyczących stosowania leku Pharmalgen Hymenoptera venoms w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Pharmalgen Hymenoptera venoms może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Po wstrzyknięciu może wystąpić zmęczenie, które z kolei może mieć wpływ na zdolność prowadzenia samochodu i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Pharmalgen Hymenoptera venoms

Leczenie będzie prowadzone wyłącznie przez lekarzy, mających doświadczenie w swoistej immunoterapii.

Lek Pharmalgen Hymenoptera venoms będzie podawany pacjentowi w postaci wstrzyknięcia podskórnego w górną część ramienia lub w przedramię.

Powinny być dostępne odpowiednie środki do leczenia wstrząsu anafilaktycznego.

Diagnostyka

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Pharmalgen Hymenoptera venoms należy potwierdzić alergię na jad pszczoły lub osy w historii choroby oraz metodami diagnostycznymi in vivo (test skórny punktowy z zastosowaniem kropli roztworu lub test śródskórny) i (lub) in vitro (oznaczenie swoistych immunoglobulin E (IgE) w surowicy krwi pacjenta).

Leczenie

Leczenie dzieli się na dwie fazy: fazę początkową (stopniowo zwiększa się dawkę podczas kolejnego wstrzyknięcia) i fazę podtrzymującą (podczas której stosuje się stałą dawkę).

Dawkowanie w obydwu fazach jest indywidualnie ustalane przez lekarza, zależnie od tolerancji i wrażliwości pacjenta na alergen.

Faza początkowa

Podczas fazy początkowej dawkę leku Pharmalgen Hymenoptera venoms zwiększa się stopniowo, aż do osiągnięcia największej dawki, właściwej dla pacjenta (leczenie podtrzymujące).

Faza początkowa trwa od 7 do 12 tygodni, z wyjątkiem leczenia przyspieszonego, które wymaga pobytu w szpitalu przez około 1 tydzień.

Faza podtrzymująca (leczenie podtrzymujące)

Lekarz zdecyduje, jaka dawka podtrzymująca jest właściwa dla pacjenta. Po osiągnięciu dawki podtrzymującej zwiększa się stopniowo przerwę pomiędzy wstrzyknięciami leku Pharmalgen Hymenoptera venoms z 1 do 2 i 4 tygodni. Dawka podtrzymująca będzie podawana co 4 tygodnie przez co najmniej 3 lata (3-5 lat). Po osiągnięciu dawki podtrzymującej, możliwa jest zmiana leku Pharmalgen Hymenoptera venoms na produkt typu depot (powoli uwalnianej postaci leku) Alutard SQ Jad pszczoły lub Jad osy. Po zmianie na Alutard SQ Jad pszczoły lub Jad osy, odstępy między dawkami zwiększa się stopniowo z 1 do 2, 4 i 6 tygodni. Następnie należy podawać dawkę podtrzymującą co 6 tygodni ± 2 tygodnie. Dawka podtrzymująca będzie podawana co 6 tygodni ± 2 tygodnie, przez co najmniej 3 lata (3-5 lat).

Zmniejszenie dawki

Lekarz skoryguje dawkę leku w następujących sytuacjach:

•    gdy przerwa pomiędzy dwoma wstrzyknięciami była dłuższa, niż zalecono,

•    jeśli wystąpiła nasilona reakcj a w miej scu wstrzyknięcia,

•    w przypadku wystąpienia uogólnionej reakcji na lek. Jeśli wystąpiła ciężka reakcja, należy starannie rozważyć, czy można kontynuować leczenie. W przypadku kontynuacji leczenia, należy zmniejszyć dawkę do 1/10 ostatniej dawki i zwiększać ją stopniowo.

Leczenie więcej, niż jednego uczulenia

Pacjenci uczuleni na jad pszczoły i jad osy powinni być leczeni najpierw jednym lekiem (zawierającym jad osy lub jad pszczoły). Gdy osiągnie się dawkę podtrzymującą, można rozpocząć leczenie drugim lekiem. Dawki podtrzymujące leku, obu jadów, należy podawać z zachowaniem przerwy 2-3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PharmalgenHymenoptera venoms

W przypadku wstrzyknięcia większej dawki leku Pharmalgen Hymenoptera venoms niż zalecana, wzrasta ryzyko rozwoju reakcji alergicznej. Pacjent powinien znajdować się pod obserwacją i w przypadku wystąpienia reakcji należy wszcząć leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku PharmalgenHymenoptera venoms

Jeśli pacjent przypuszcza, że pominięto wstrzyknięcie, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

W przypadku zbyt długiej przerwy pomiędzy dwoma wstrzyknięciami, lekarz zmniej szy dawkę, aby uniknąć reakcji alergicznych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zapytać lekarza, jak postąpić w razie wystąpienia alergicznego działania niepożądanego. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli rozwinie się ciężkie działanie niepożądane. Działania niepożądane mogą być odpowiedzią alergiczną na podanie alergenu, którym leczony jest pacjent.

Objawy wczesnych działań niepożądanych mogą wystąpić w ciągu pierwszych 30 minut po wstrzyknięciu leku, choć mogą również pojawić się reakcje opóźnione do 24 godzin po wykonaniu zastrzyku.

Większość alergicznych działań niepożądanych ma łagodne lub umiarkowane nasilenie i może być leczone objawowo za pomocą leków przeciwhistaminowych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 10 osób)

Ból głowy

Obrzęk w miejscu podania

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż u 1 na 100, ale u mniej, niż u 1 na 10 osób)

Zaczerwienienie oczu

Biegunka, wymioty, nudności, niestrawność Swędzenie i pokrzywka w miejscu podania Uczucie dyskomfortu i zmęczenia Świszczący oddech, kaszel i duszność

Pokrzywka, swędzenie i wysypka Uczucie gorąca (zaczerwienienie)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej, niż u 1 na 1000, ale u mniej, niż u 1 na 100 osób)

Reakcje anafilaktyczne (jak obrzęk twarzy, ust lub gardła, trudności w oddychaniu i pokrzywka)

Ból pleców

Rzadkie działania niepożądane (występujące u więcej, niż u 1 na 10 000, ale u mniej, niż u 1 na 1000 osób)

Wstrząs anafilaktyczny. Częstymi objawami sygnalizującymi ciężką reakcję anafilaktyczną mogą być uderzenia gorąca, silny świąd wewnętrznej strony dłoni, stóp lub innych części ciała, pokrzywka i trudności z oddychaniem. Może się pojawić uczucie gorąca, ogólny dyskomfort i pobudzenie.

Inne działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana

Uczucie przyspieszonego lub nieregularnego bicia serca i niebieskawe zabarwienie skóry Omdlenie (zawroty głowy)

Obrzęk powieki Ból brzucha

Świąd, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, dreszcze, rumień w miejscu iniekcji, ból w miejscu iniekcji, uczucie obcego ciała Zaczerwienienie skóry Obrzęk i ból stawów

Zawroty głowy, uczucie wirowania i uczucie kłucia i drętwienia skóry

Astma, uczucie zatkanego nosa lub katar, kichanie, skurcz oskrzeli, podrażnienie gardła i uczucie ucisku w gardle

Obrzęk twarzy, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

Niskie ciśnienie tętnicze krwi i bladość

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpi, którykolwiek z podanych objawów:

Nagłe poczucie dyskomfortu z uderzeniem gorąca, intensywny świąd i trudności z oddychaniem

Obrzęk twarzy, ust i gardła

Trudności z połykaniem

Trudności z oddychaniem

Zaostrzenie się istniejącej astmy

Wysypka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pharmalgen Hymenoptera venoms

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po rekonstytucji rozcieńczalnikiem z albuminą:

< 0,1 mikrograma/ml - 1 dzień 0,1 mikrograma/ml i l mikrogram/ml - 1 tydzień 10 mikrogramów/ml - 2 tygodnie 100 mikrogramów/ml - 6 miesięcy

Po rekonstytucji, leku Pharmalgen Hymenoptera venoms należy wpisać nową datę ważności. Data ważności po rekonstytucji nie może przekroczyć daty liofilizowanego Pharmalgen Hymenoptera venoms i nie może przekroczyć daty ważności rozcieńczalnika.

Do rekonstytucji i rozcieńczania tego leku powinno się używać tylko rozcieńczalnika z albuminą.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pharmalgen Hymenoptera venoms

Substancją czynną leku są:

Wyciągi alergenowe jadu owadów błonkoskrzydłych:

801    jad pszczoły

802    jad osy

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

1 fiolka z proszkiem zawiera następujące dawki wyciągów alergenowych jadu owadów błonkoskrzydłych:

Leczenie podstawowe: stężenie „1” - 0,12 mikrograma stężenie „2” - 1,2 mikrograma stężenie „3” - 12 mikrogramów stężenie „4” - 120 mikrogramów

Leczenie podtrzymujące: stężenie „4” - 120 mikrogramów

Pozostałe składniki to: proszek: mannitol i albumina ludzka. Rozcieńczalnik: albumina ludzka, fenol i sodu chlorek, kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Pharmalgen Hymenoptera venoms

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej i aluminiowymi wieczkami (inny kolor do każdego stężenia: szary - stężenie „1”, zielony -stężenie „2”, pomarańczowy - stężenie „3”, czerwony stężenie „4”.

Zestaw do leczenia podstawowego:

4 fiolki z proszkiem (stężenia „1”- „4”) + 4 fiolki po 5 ml rozcieńczalnika.

Zestaw do leczenia podtrzymującego:

4 fiolki z proszkiem (stężenie „4”) + 4 fiolki po 5 ml rozcieńczalnika.

Zestaw do rozcieńczania:

10 fiolek po 5 ml rozcieńczalnika.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

ALK-Abelló A/S B0ge Allé 6-8 DK-2970 H0rsholm, Dania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Pharmalgen Hymenoptera venoms

Charakterystyka Pharmalgen hymenoptera venoms

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pharmalgen Hymenoptera venoms

Wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły) Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka z proszkiem zawiera wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły)

odpowiednio:

dawki podstawowe:

stężenie „1” - 0,12 mikrograma jadu,

stężenie „2” - 1,2 mikrograma jadu,

stężenie „3” - 12 mikrogramów jadu,

stężenie „4” - 120 mikrogramów jadu,

dawka podtrzymująca: stężenie „4” - 120 mikrogramów.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proszek w kolorze białawym po rozpuszczeniu rozpuszczalnikiem staje się przejrzysty.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Diagnostyka i leczenie (immunoterapia) alergii IgE zależnej na jad osy lub pszczoły.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Immunoterapia powinna być stosowana wyłącznie po swoistej diagnozie, a dawka powinna być zawsze ustalona indywidualnie dla pacjenta.

Leczenie powinno być prowadzone wyłącznie przez lekarzy mających doświadczenie w swoistej immunoterapii.

Należy dysponować wyposażeniem niezbędnym do leczenia wstrząsu anafilaktycznego.

Pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez przynajmniej 30 minut po każdym wstrzyknięciu.

Diagnostyka

Przed rozpoczęciem immunoterapii za pomocą jadu pszczoły lub osy, powinna być wykonana szczegółowa diagnoza na podstawie wywiadu na temat objawów oraz diagnostyki in vivo (test skórny) i (lub) diagnostyki in vitro.

Diagnostyka in vivo Testy skórne:

Test punktowy (prick test)

Do wykonania testu skórnego punktowego zaleca się zastosowanie jadu owadów błonkoskrzydłych o stężeniu 100 mikrogramów/ml. W przypadku bardzo wrażliwych pacjentów zaleca się wykonanie testu za pomocą mniejszych stężeń (1 lub 10 mikrogramów/ml).

Alternatywnie, do ustalenia indywidualnych bezpiecznych stężeń początkowych w swoistej immunoterapii można zastosować oznaczenie punktu końcowego. Oznaczanie punktu końcowego przeprowadza się z użyciem stężenia jadu od 0,01 mikrograma/ml do 100 mikrogramów/ml.

W przypadku wystąpienia dodatniego odczynu po podaniu stężenia 0,01 mikrograma w/ml należy przeprowadzić ponowne badania za pomocą mniejszego stężenia. Jeżeli nie obserwuje się dodatniego odczynu po podaniu stężenia 0,01 mikrograma/ml, można stosować kolejne stężenia.

Najmniejsze stężenie, powodujące dodatnią reakcję, jest uznawane za punkt końcowy.

Odczyny odczytuje się po po 15-20 minutach. Reakcję uważa się za dodatnią, gdy wystąpi bąbel o średnicy większej niż 3 mm.

Do rozcieńczania i jako kontrolę należy stosować rozcieńczalnik z albuminą.

Test śródskórny:

Test śródskórny jest 100-1000 razy bardziej czuły niż test punktowy.

Test śródskórny powinien być wykonywany wyłącznie jako określenie punktu końcowego. Zaleca się, aby rozpocząć test od stężenia 0,0001 mikrograma/ml i objętości 0,02-0,05 ml. Jeśli po zastosowaniu stężenia 0,0001 mikrograma/ml występuje znacząca reakcja, należy ustalić punkt końcowy za pomocą mniejszych stężeń. Jeśli po 15-20 min nie wystąpi reakcja, oznaczanie należy kontynuować za pomocą stężeń 0,001-0,01-0,1 mikrograma/ml. Stężenia te można stosować wyłącznie u pacjentów, którzy tolerowali dobrze test skórny punktowy o stężeniu 100 mikrogramów/ml.

Do testu śródskórnego nie należy stosować stężeń > 1 mikrograma/ml, gdyż mogą one powodować reakcje nieswoiste.

Odczyny odczytuje się po 15-20 minutach. Reakcję uważa się za dodatnią, gdy wystąpi bąbel o średnicy większej niż 5 mm i rumień.

Do rozcieńczania i jako kontrolę należy stosować rozcieńczalnik z albuminą.

Diagnostyka in vitro

Ustalenie gatunku powodującego objawy można przeprowadzić za pomocą testu na swoistość IgE, który pozwala potwierdzić, że występuje alergia wzbudzana za pośrednictwem IgE.

Leczenie

Leczenie przebiega w dwóch fazach: faza podstawowa (zwiększanie dawki) i faza podtrzymująca (stała dawka).

Leczenie za pomocą produktu Pharmalgen Hymenoptera venoms jest szczególnie korzystne, gdy pożądane jest szybkie zwiększenie dawki. Zwiększenie dawki może przebiegać stopniowo (według schematu „clustered”) w warunkach ambulatoryjnych lub jako szybkie zwiększanie dawki w warunkach pobytu szpitalnego (według schematu „rush”). Podczas konwencjonalnego zwiększania dawki zaleca się stosowanie Alutard SQ odpowiednio ALK 802 Jad osy lub ALK 801 Jad pszczoły.

Sposób podawania

Zaleca się stosowanie 1 ml strzykawki tuberkulinowej i igły 27 G 0,4 x 19.

Ewentualnie podczas zwiększenia dawki można stosować 0,5 ml strzykawkę insulinową.

Ostrożnie wstrząsnąć fiolką (10-20 obrotów).

Pobrać właściwą ilość.

Wstrzyknięcie wykonuje się głęboko podskórnie bocznie (lateralnie) w ramię lub grzbietowo (dorsalnie) w przedramię.

Tkankę podskórną unosi się dwoma palcami i wprowadza igłę ok. 1 cm w głąb do tkanki podskórnej, pod katem 30o -60o.

Przed rozpoczęciem wstrzykiwania aspiruje się lekko strzykawkę, aby uniknąć wstrzyknięcia donaczyniowo. Powtarza się to po każdej dawce 0,1 ml.

Wstrzyknięcie wykonuje się powoli, tak aby 1 ml podać w ciągu 60 sekund.

Dawkowanie

Zwiększanie dawki

Doświadczenia z zastosowaniem Pharmalgen Hymenoptera venoms wykazały, iż dawka początkowa 0,01 mikrograma jest tolerowana przez 90-95% pacjentów. Dlatego zalecana dawka początkowa to 0,1 ml stężenia 0,1 mikrograma/ml. W przypadku bardzo wrażliwych pacjentów, zaleca się dziesięciokrotne zmniejszenie dawki tzn. 0,1 ml o stężeniu 0,01 mikrograma/ml.

Jeśli do ustalenia indywidualnych stężeń początkowych stosuje się oznaczenie punktu końcowego, dawka początkowa wynosi 0,1 ml roztworu o stężeniu, które jest 1000 razy mniejsze, niż stężenie punktu końcowego w teście skórnym punktowym i 10 razy mniejsze niż stężenie punktu końcowego w teście śródskórnym.

W kolejnych wstrzyknięciach dawka będzie zwiększana dziesięciokrotnie, aż do stężenia 0,01 mikrograma/ml. Dalsze wstrzyknięcia dokonywane są według zaleceń Tabel 1, 2 lub 3.

Podczas każdego wstrzyknięcia zwiększa się dawkę aż do osiągnięcia dawki maksymalnej (tolerowanej przez pacjenta). W niektórych przypadkach obserwuje się niższy próg tolerancji z powodu miejscowych lub uogólnionych reakcji. Po trzykrotnej konieczności zmniejszania dawki, kontynuuje się podawanie tym pacjentom największej osiągniętej dawki.

Zwiększoną dawkę powinno się podawać wyłącznie po dokonaniu oceny miejscowych i uogólnionych reakcji opisanych poniżej.

Wszystkie zalecenia mają charakter ogólnych wytycznych. Zawsze należy dokonywać indywidualnej oceny zwiększania dawki w oparciu o:

-    ogólny stan pacjenta,

-    reakcje po ostatnim wstrzyknięciu,

-    przedział czasowy między wstrzyknięciami.

Każda dawka musi być dostosowana do reaktywności pacjenta i może być zwiększona jedynie wtedy, gdy pacjent tolerował poprzednie dawki. Za pomocą sukcesywnie wzrastających dawek stymuluje się system immunologiczny bez wywoływania reakcji.

Istnieją trzy schematy leczenia początkowego:

Konwencjonalne zwiększanie dawki

Jedno wstrzyknięcie co 3 - 7 dni (patrz Tabela 1.).

Podczas tego sposobu podwyższania dawki, można - zamiast tego produktu - rozważyć zastosowanie postaci depot (wolno uwalnianej), Alutard SQ produktu ALK 802 Jad osy lub ALK 801 Jad pszczoły.

Jeśli nastąpi przekroczenie 7-dniowego odstępu między wstrzyknięciami w fazie zwiększania dawki, należy odpowiednio zmniejszyć dawkę:

Odstęp do 2 tygodni:

Dawka bez zmian.

Odstęp do 3 tygodni:

Zmniejszenie dawki do połowy ostatnio podanej dawki.

Odstęp do 4 tygodni:

Zmniejszenie dawki do 1/10 dawki ostatnio podanej.

Odstęp dłuższy niż 4 tygodnie:

Ponowne rozpoczęcie dawkowania od stężenia początkowego.

Wstrzyknięcia wykonuje się ambulatoryjnie w odstępach 1-tygodniowych. Dawkę ustala się Indywidualnie, w zależności od wrażliwości pacjenta. Tabela 1. może być wykorzystana jako orientacyjna propozycja dawkowania.

Tabela 1. Orientacyjna instrukcja dawkowania podczas konwencjonalnej immunoterapii.

Numer

tygodnia

Numer dnia

Stężenie

mikrogram/ml

Objętość ml

Mikrogramy j adu owada/iniekcję

1

1

0,1

0,1

0,01 •

2

8

1

0,1

0,1

3

15

10

0,1

1

4

22

10

0,5

5"

5

29

100

0,1

10"

6

36

100

0,2

20"

7

43

100

0,3

30"

8

50

100

0,4

40"

9

57

100

0,5

50"

10

64

100

0,6

60"

11

71

100

0,8

80"

12

78

100

1,0

100"

•    Jeśli konieczne, dawka może być mniejsza, zależnie od wrażliwości pacjenta.

•    • Aby uniknąć wtórnych odczynów zaleca się, by każda dawka (5-100 pg) została podzielona na połowę, tzn. te dawki należy wstrzykiwać zachowując 30 minutową przerwę.

b) Immunoterapia przyspieszona zmodyfikowana („clustered”).

Od dwóch do czterech wstrzyknięć co 30 minut raz w tygodniu (Tabela 2.). Jeśli to konieczne, odstępy między sesjami można zwiększyć maksymalnie do 2 tygodni. Pacjent powinien pozostawać w placówce medycznej przez przynajmniej 30 minut po ostatnim wstrzyknięciu. W przypadku przekroczenia przerwy dwóch tygodni, należy zastosować zmniejszenie dawki zgodnie ze schematem zmniejszania dawki w schemacie konwencjonalnym (patrz punkt a).

Dawkę zmniejsza się indywidualnie. Generalnie, maksymalnie 4 wstrzyknięcia co 30 minut raz w tygodniu aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej. Jeśli to konieczne, odstępy między sesjami można zwiększyć maksymalnie do 2 tygodni (patrz Tabela 2.).

Pacjenci powinni pozostawać w placówce medycznej przez przynajmniej 30 minut po ostatnim wstrzyknięciu.

Tabela 2. Schemat dawkowania w zmodyfikowanej immunoterapii przyspieszonej (clustereď

Numer

tygodnia

Numer dnia

Stężenie

mikrogram/ml

Objętość ml

Mikrogramy j adu owada/iniekcję

1

1

0,1

0,1

0,01 •

1

0,1

0,1

1

1

1

10

0,3

3

2

8

10

0,25

2,5

10

0,25

2,5

3

15

100

0,05

5

100

0,05

5

4

22

100

0,1

10

100

0,1

10

5

29

100

0,2

20

100

0,2

20

6

36

100

0,3

30

100

0,3

30

7

43

100

0,5

50

100

0,5

50

• Jeśli konieczne, dawka może być mniejsza, zależnie od wrażliwości pacjenta. c) Immunoterapia przyspieszona („rush”).

Wstrzyknięcia w odstępach 2 godzinnych podczas pobytu szpitalnego.

Maksymalnie 4 wstrzyknięcia dziennie (patrz Tabela 3.).

Wstrzyknięcia wykonuje się w odstępach 2-godzinnych podczas pobytu pacjenta w szpitalu.

Na początku, wstrzyknięcia mogą być wykonywane co 30 minut.

Tabela 3. może być wykorzystana jako orientacyjna propozycja dawkowania.

Pacjenta należy poddawać obserwacji przez przynajmniej 30 minut po ostatnim wstrzyknięciu. Pierwsza dawka w dniu następnym zawsze powinna być taka jak ostatnia dawka w poprzednim dniu.

Tabela 3. Schemat dawkowania w immunoterapii przyspieszonej („rush”).

Stężenie

mikrogram/ml

Dawka ml

Dawka mikrogramy

0,1

0,1

0,01 •

0,1

0,2

0,02

0,1

0,4

0,04

1

0,05

0,05

1

0,1

0,1

1

0,2

0,2

1

0,4

0,4

10

0,05

0,5

10

0,1

1

10

0,2

2

10

0,4

4

100

0,05

5

100

0,1

10

100

0,2

20

100

0,3

30

100

0,4

40

100

0,5

50

100

0,6

60

100

0,8

80

100

0,9

90

100

1

100

Maksymalnie 4 wstrzyknięcia dziennie

• Jeśli konieczne dawka może być mniejsza, w zależności od wrażliwości pacjenta Leczenie podtrzymujące

Zalecana dawka podtrzymująca wynosi 1 ml - 100 mikrogramów/ml produktu Pharmalgen Hymenoptera venoms.

W niektórych przypadkach próg tolerancji może być niższy z powodu miejscowych lub uogólnionych reakcji. Po trzykrotnej konieczności zmniejszania dawki, kontynuuje się podawanie największej osiągniętej dawki.

Po osiągnięciu dawki podtrzymującej, zaleca się zmianę tego produktu na produkt typu depot (powoli uwalnianej postaci leku), zgodnie z wytycznymi ujętymi w punkcie „Zmiana na produkt typu depot”.

Jeśli po osiągnięciu dawki podtrzymującej nie jest podjęta decyzja o zmianie na produkt typu depot, zwiększa się odstęp do 1, 2 i czterech tygodni.

W fazie podtrzymującej, Pharmalgen Hymenoptera venoms podaje się co 4 tygodnie. Jeśli u pacjentów otrzymujących w fazie podtrzymującej dawkę 100 mikrogramów obserwuje się reakcje alergiczne po ukłuciu owadów, można powoli zwiększyć dawkę do 200 mikrogramów.

Immunoterapia powinna być kontynuowana przez co najmniej trzy lata (3-5 lat).

Zmniejszenie dawki w przypadku przekroczenia odstępu czasu pomiędzy dawkami w fazie podtrzymującej

Odstęp dłuższy niż 4 ale krótszy niż 6 tygodni:

Zmniejszenie dawki do poziomu 3/4 ostatnio podanej dawki.

Odstęp dłuższy niż 6 ale krótszy niż 8 tygodni:

Zmniejszenie dawki do poziomu 1/2 ostatnio podanej dawki.

Odstęp dłuższy niż 8 ale krótszy niż 10 tygodni:

Zmniejszenie dawki do poziomu % ostatnio podanej dawki.

Odstęp dłuższy niż 10 tygodni:

Ponowne rozpoczęcie dawkowania od stężenia początkowego.

W przypadku wątpliwości, w jakim stopniu zmniejszyć dawkę, należy albo wybrać najmniejszą z rozważanych alternatyw albo podzielić dawkę na dwie równe części i po każdym wstrzyknięciu obserwować pacjenta przez 30 minut.

Zmiana na produkt typu depot.

Po osiągnięciu dawki podtrzymującej (największej dawki tolerowanej), zaleca się kontynuację terapii za pomocą produktu typu depot Alutard SQ (ALK 801 Jad pszczoły lub ALK 802 Jad osy). Po zmianie na Alutard SQ ALK 801 Jad pszczoły lub Alutard SQ 802 Jad osy, dawkę podtrzymującą podaje się w dwóch porcjach.

Najpierw podaje się 1/3 dawki, a po 30 minutach obserwacji pacjenta, podaje się pozostałą część. Po drugim wstrzyknięciu, pacjenta obserwuje się przez 30 minut.

Następnie zaleca się zwiększenie odstępów czasowych między podaniem ALK 801 Jad pszczoły lub ALK 802 Jad osy (Alutard SQ) o 2, 4 i 6 tygodni.

Gdy kontynuuje się terapię za pomocą ALK 801 Jad pszczoły lub ALK 802 Jad osy (Alutard SQ), dawkę podtrzymującą podaje się co 6 tygodni ± 2 tygodnie.

Jeśli zmiana jest w fazie zwiększania dawki lub w przypadkach, kiedy nie jest możliwe osiągnięcie dawki podtrzymującej na poziomie 100 ąg/ml, podaje się takie stężenie ALK 801 Jad pszczoły lub ALK 802 Jad osy (Alutard SQ) jakie odpowiada dawce podtrzymującej.

0,01mikrograma odpowiada 10 SQ-U 0,1 mikrograma odpowiada 100 SQ-U 1 mikrogram odpowiada 1 000 SQ -U 10 mikrogramów odpowiada 10 000 SQ - U 100 mikrogramów odpowiada 100 000 SQ - U

ALK 801 Jad pszczoły lub ALK 802 Jad osy (Alutard SQ) do terapii podtrzymującej powinno się zamówić jednocześnie z zestawem Pharmalgen Hymenoptera venoms.

Równoczesne leczenie więcej niż jednym alergenem

Produkty Pharmalgen Hymenoptera venoms nie mogą być mieszane. Pacjenci uczuleni na jad pszczoły jak i jad osy powinni być leczeni najpierw jednym produktem (zawierającym jad osy lub jad pszczoły) Gdy osiągnie się dawkę podtrzymującą, można rozpocząć leczenie drugim produktem. Dawki podtrzymujące obu produktów należy podawać z zachowaniem przerwy 2-3 dni.

Zmiana dawkowania po reakcji w miejscu wstrzyknięcia lub ogólnoustrojowej.

Pacjenta obserwuje się przez 30 minut po każdym wstrzyknięciu i odnotowuje wszystkie reakcje alergiczne. Reakcje opóźnione mogą powstać w ciągu 24 godzin lub później i powinny być także odnotowane. Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje, których nie akceptuje, należy zmniejszyć dawkę zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Natychmiastowa reakcja w miejscu podania

Obrzęk, zaczerwienienie i swędzenie wokół miejsca wstrzyknięcia. Mierzy się maksymalną średnicę obrzęku (nie zaczerwienienia). W przypadku wystąpienia natychmiastowych reakcji w miejscu podania, nie wykonuje się żadnych kolejnych wstrzyknięć tego samego dnia.

Średnica obrzęku:

Maksymalna średnica obrzęku

Dzieci

Dorośli

Zalecane zmniejszanie dawki.

< 5 cm

< 8 cm

Kontynuować zwiększanie dawki według schematu dawkowania.

5-7 cm

8-12 cm

Powtórzyć ostatnio podaną dawkę.

7-12 cm

12-20 cm

Zmniejszyć dawkę do dawki podanej wcześniej niż ostatnia.

12-17 cm

> 20 cm

Zmniejszyć dawkę do odpowiedniej dawki podanej dwa okresy wcześniej niż ostatnia.

>17 cm

-

Zmniejszyć dawkę do odpowiedniej dawki podanej trzy okresy wcześniej niż ostatnia.

Po zmniejszeniu dawki, należy podjąć stopniowe zwiększanie dawki.

Stopień zmniejszenia dawki, zależy od ciężkości reakcji alergicznej i przerwy między wstrzyknięciami itd. Nadrzędną wartością jest tu bezpieczeństwo pacjenta i w razie wątpliwości zalecane jest zmniejszenie dawki.

Opóźniona reakcja w miejscu wstrzyknięcia (może wystąpić w ciągu 24-48 godzin po wstrzyknięciu).

Jeśli reakcja, która wystąpiła w fazie zwiększania dawki, była dla pacjenta uciążliwa, należy powtórzyć poprzednią dawkę. Dotyczy to także przypadków, w których średnica obrzęku była większa niż 8 cm. Jeśli uciążliwa dla pacjenta reakcja wystąpiła podczas terapii podtrzymującej, należy zmniejszyć dawkę. W przypadku nieuciążliwych dla pacjenta reakcji, nie ma powodu do wprowadzania zmian, ponieważ takie reakcje nie powodują reakcji ogólnoustrojowych.

Reakcje o charakterze ogólnoustrojowym:

Łagodne reakcje ogólnoustrojowe

Na przykład: zapalenie spojówki, nieżyt nosa. Jeśli łagodne reakcje uogólnione wystąpią w ciągu 24 godzin po wstrzyknięciu, zmniejsza się kolejną dawkę o 2-3 stopnie wstecz, ewentualnie kontynuuje się terapię z wolniejszym zwiększaniem dawki.

Umiarkowane reakcje ogólnoustrojowe

Na przykład: pokrzywka i astma, które łatwo poddają się leczeniu. Jeśli umiarkowane reakcje uogólnione wystąpią do 24 godzin po iniekcji, należy zmniejszyć kolejną dawkę o 3-4 stopnie wstecz i kontynuować terapię z wolniejszym zwiększaniem dawki.

Ciężkie reakcje ogólnoustrojowe

Na przykład: złe ogólne samopoczucie, kilka jednoczesnych objawów lub słaba odpowiedź na leczenie objawowe. Jeśli ciężkie reakcje uogólnione wystąpią do 24 godzin po iniekcji, należy ponownie rozważyć stosowność terapii. Jeśli leczenie będzie kontynuowane, należy zredukować kolejną dawkę do 1/10 ostatnio podanej a następnie zwiększać dawkę.

Wstrząs anafilaktyczny

Szybko rozwijająca się reakcja ze świądem skóry, poczuciem gorąca, rumieniem, skurczem oskrzeli itd. wymaga zaawansowanego leczenia. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, należy ponownie ocenić bezpieczeństwo terapii. Jeśli podejmie się kontynuację terapii, zaleca się rozpoczęcie dawkowania od początku.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    Choroby immunologiczne (np. choroby kompleksów immunologicznych i niedobory odporności);

•    Ciężka, chroniczna lub sezonowa astma oskrzelowa (FEV1 stale poniżej 70% wartości przewidywanej po odpowiednim leczeniu farmakologicznym);

•    Choroby lub stany uniemożliwiające leczenie potencjalnych reakcji anafilaktycznych (w tym wstrząsu anafilaktycznego) za pomocą adrenaliny, np. przewlekłe choroby serca, ciężkie nadciśnienie tętnicze, przewlekłe choroby płuc lub leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (w tym także krople do oczu);

•    Leczenie inhibitorami ACE (patrz punkt 4.5);

•    Nowotwory złośliwe;

•    Ostre i chroniczne postacie chorób infekcyjnych;

•    Poważne wypryski lub zapalenie skóry;

U pacjentów leczonych trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) działanie adrenaliny (w przypadku wstrząsu anafilaktycznego) może być zwiększone, co w konsekwencji może prowadzić do zgonu. Należy mieć to na uwadze przed rozpoczęciem swoistej immunoterapii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie produktem Pharmalgen Hymenoptera venoms powinno być prowadzone wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w stosowaniu swoistej immunoterapii.

Przed zastosowaniem należy dokładnie przeczytać punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania.

Przed zastosowaniem tego produktu leczniczego u dzieci poniżej 5 lat należy szczególnie rozważyć stosunek ryzyka do korzyści. Dane dotyczące skuteczności klinicznej u dzieci w wieku 5 lat i starszych są ograniczone, natomiast dane dotyczące bezpieczeństwa nie wskazują na wyższe ryzyko niż u dorosłych.

Ze względu na ryzyko ciężkich reakcji anafilaktycznych, należy zapewnić bezpośredni dostęp do pełnego wyposażenia do resucytacji krążeniowo-oddechowej oraz odpowiednich leków, w tym adrenaliny do wstrzyknięć oraz obecność personelu wyszkolonego w ich stosowaniu.

Pacjent powinien znajdować się pod obserwacją przez 30 minut po wstrzyknięciu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji ogólnoustrojowej, takie jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub ciężka astma, należy niezwłocznie rozpocząć leczenie objawowe.

Środki ostrożności związane z leczeniem

•    Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznych;

•    Przed każdym wstrzyknięciem należy u pacjenta wykonać badanie czynnościowe płuc (patrz punkt 4.3);

•    Przed każdym wstrzyknięciem należy dwukrotnie sprawdzić alergen, stężenie, objętość oraz poprzednią datę wstrzyknięcia (odstęp czasu między dawkami);

•    Nie wolno podawać donaczyniowo;

•    Nie należy wstrzykiwać w pobliżu nerwów obwodowych oraz dużych nerwów;

•    U pacjentów ze zwiększonym stężeniem tryptazy w surowicy krwi i (lub) mastocytozą, ryzyko ogólnoustrojowych reakcji alergicznych i stopień ich nasilenia może być większy.

Środki ostrożności związane ze stanem ogólnym pacjenta

•    Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego, gorących kąpieli oraz spożywania alkoholu w dniu wstrzyknięcia produktu;

•    Należy dokumentować wszelkie reakcje alergiczne (zarówno miejscowe, jak i ogólnoustrojowe) które wystąpiły po poprzednich wstrzyknięciach i na tej podstawie ustalić odpowiednie dawkowanie produktu (patrz punkt 4.2);

•    Tolerancja produktu przez pacjenta może się zmieniać, jeżeli zostanie zmieniona dawka innych leków przeciwalergicznych (patrz punkt 4.5);

•    W przypadku wszelkich zmian w przyjmowaniu leków od czasu ostatniego wstrzyknięcia należy również ocenić stan ogólny i alergiczny pacjenta;

Wstrzyknięcie należy przełożyć jeśli pacjent:

■    ma gorączkę lub objawy ostrego lub przewlekłego zakażenia,

■    miał objawy alergiczne w ciągu ostatnich 3-4 dni przed wstrzyknięciem,

■    ma istotne pogorszenie czynności płuc (przepływ szczytowy FEVi < 70% wartości

prawidłowej u danego pacjenta),

■    ma zaostrzenie atopowego zapalenia skóry.

•    U pacjentów z mastocytozą można spodziewać się zmniejszenia skuteczności działania produktu w porównaniu z ogólną populacją uczuloną na jady owadów.

Środki ostrożności po każdym wstrzyknięciu.

•    Należy odnotować wszelkie reakcje alergiczne (zarówno miejscowe, jak i ogólnoustrojowe) przed wypisem pacjenta ze szpitala;

•    Należy zmierzyć przepływ szczytowy płuc;

•    Należy pouczyć pacjenta o konieczności obserwacji wszystkich reakcji miejscowych lub ogólnoustrojowych, które mogą wystąpić z opóźnieniem i poinformowania o nich lekarza w czasie następnej wizyty;

• Należy poinformować pacjenta o konieczności natychmiastowego skontaktowania się

z lekarzem lub oddziałem ratunkowym szpitala, jeśli wystąpią poważne, uogólnione, późne rekacje.

Inne szczepienia

Nie należy wykonywać innych szczepień jeden tydzień przed i jeden tydzień od podania produktu Pharmalgen Hymenoptera venoms.

Substancje pomocnicze

Pharmalgen Hymenoptera venoms zawiera mniej niż 1 mmol (22 mg) sodu w każdym ml.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne leczenie lekami przeciwalergicznymi np. lekami przeciwhistaminowymi do podawania ogólnego, lekami rozszerzającymi oskrzela, kortykosteroidami i stabilizatorami mastocytów może zwiększyć poziom tolerancji alergenu przez pacjenta.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, poddawanych równoczesnemu odczulaniu produktem Pharmalgen Hymenoptera venoms bardzo rzadko zgłaszano występowanie zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych. Można temu zapobiec, przerywając na pewien czas leczenie inhibitorem ACE (w oparciu o okres półtrwania inhibitora ACE). Jednakże, u każdego pacjenta należy rozważyć dokładnie ryzyko przerwania leczenia inhibitorem ACE w stosunku do korzyści wynikających z immunoterapii (patrz punkt 4.3). Nie należy jednocześnie prowadzić immunoterapii i leczenia lekami immunosupresyjnymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Pharmalgen Hymenoptera venoms można stosować w okresie ciąży wyłącznie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Nie ma danych klinicznych na temat stosowania produktu podczas ciąży. Nie należy rozpoczynać immunoterapii w okresie ciąży. Jeżeli zajście w ciążę nastąpi w trakcie leczenia, terapię można kontynuować po starannej ocenie stanu ogólnego pacjentki i jej reakcji na uprzednie wstrzyknięcia produktu Pharmalgen Hymenoptera venoms.

Należy skrupulatnie rozważyć ryzyko ciężkich reakcji alergicznych u matki i płodu.

Karmienie piersią

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania produktu podczas karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Nie ma danych klinicznych dotyczących wpływu produktu Pharmalgen Hymenoptera venoms na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na działania niepożądane (zmęczenie) produkt leczniczy Pharmalgen Hymenoptera venoms może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zazwyczaj reakcje, związane ze stosowaniem produktu leczniczego Pharmalgen Hymenoptera venoms spowodowane są reakcjami immunologicznymi (w miejscu podania i (lub) ogólnoustrojowymi na dany alergen).

Objawy wczesnej reakcji pojawiają się w ciągu pierwszych 30 minut po wstrzyknięciu.

Objawy późnej reakcji pojawiają się zazwyczaj w ciągu 24 godzin od wstrzyknięcia.

Bardzo często zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi u pacjentów leczonych Pharmalgen Hymenoptera venoms były reakcje w miejscu iniekcji.

Działania niepożądane uszeregowano według układów narządowych, zgodnie z częstością występowania wg. konwencji MedDRA:

bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (>1/10 000). Częstość występowania oparta jest o wyniki z badań klinicznych dotyczących immunoterapii.

Określenie „częstość nieznana” oznacza, że nie można jej ocenić na podstawie dostępnych danych z badań klinicznych a jest oparta na podstawie danych po wprowadzeniu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często Rzadko

Reakcja anafilaktyczna Wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Nieznana

Zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka

Często

Zapalenie spojówek

Nieznana

Obrzęk powieki

Zaburzenia ucha i błędnika

Nieznana

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Nieznana

Kołatanie, tachykardia, sinica

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca

Nieznana

Niedociśnienie tętnicze, bladość

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Świsty, kaszel, duszność

Nieznana

Astma, nieżyt nosa, alergiczny nieżyt nosa, kichanie, skurcz oskrzeli, podrażnienie gardła, uczucie ucisku w gardle

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka, wymioty, nudności, niestrawność

Nieznana

Ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Nieznana

Pokrzywka, świąd, wysypka Obrzęk naczynioruchowy, rumień

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często Nieznana

Ból pleców

Obrzęk stawów, ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często Często

Obrzęk w miejscu iniekcji

Świąd w miejscu iniekcji, pokrzywka w miejscu iniekcji, uczucie dyskomfortu, uczucie zmęczenia

Świąd, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, dreszcze, rumień w miejscu iniekcji, ból w miejscu iniekcji, uczucie obcego ciała

Nieznana


Miejscowe reakcje występują w miejscu iniekcji i obejmują obrzęk, zaczerwienienie, ból, swędzenie, odbarwienie i krwiaki w miejscu iniekcji.

Reakcje układowe są to wszystkie objawy pochodzące z narządów odległych od miejsca iniekcji. Reakcje układowe mogą mieć postać od alergicznego nieżytu nosa aż do wstrząsu anafilaktycznego. Leczenie ciężkich reakcji układowych należy wdrożyć niezwłocznie.

W przypadku nasilonych reakcji miejscowych i reakcji układowych należy ocenić możliwość kontynuowania leczenia (patrz punkt 4.2).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W przypadku wstrzyknięcia większej dawki, niż to zamierzono, wzrasta ryzyko rozwoju ciężkich reakcji alergicznych.

Leczenie

Pacjent powinien znajdować się pod obserwacją i w przypadku wystąpienia reakcji należy wszcząć leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych.

Kod ATC: V01AA07

Reakcja biologiczna na wyciągi alergenowe jest głównie wynikiem odpowiedzi immunologicznej ustroju.

Ponieważ mogą wystąpić reakcje alergiczne I typu, właściwe postępowanie lecznicze obejmuje podanie leków, które przeciwdziałają odpowiedzi ustrojowej oraz leków o właściwościach sympatykomimetycznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ekstrakty składają się z substancji wielkocząsteczkowych i stosowane dawki są małe (^g). Podaje się je podskórnie, przy czym działaniem objęty jest układ immunologiczny. Nie przeprowadzono badań w celu wyjaśnienia drogi metabolizowania poszczególnych składników. Większa część ekstraktów to

polipeptydy i białka i przypuszcza się, że są one metabolizowane do aminokwasów i mniejszych polipeptydów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Celem badań przedklinicznych jest uzyskanie informacji odnośnie ryzyka związanego ze stosowaniem produktu u ludzi. Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że jady osy i pszczoły (Hymenoptera Venoms) mogą prowadzić do degeneracji peryferyjnych nerwów. Zaobserwowano to także u pacjentów. Dlatego nie należy podawać iniekcji w bliskości nerwów obwodowych.

Nie prowadzono żadnych badań, aby to potwierdzić.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Mannitol Albumina ludzka

Rozcieńczalnik z albuminą:

Sodu chlorek Albumina ludzka Fenol

Woda do wstrzykiwań Kwas solny (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Proszek: 5 lat

Rozcieńczalnik z albuminą: 3 lata

Roztwór po rozpuszczeniu proszku (odpowiednio stężenia 1 - 4) w 1,2 ml rozcieńczalnika z albuminą: 0,1 mikrograma/ml i 1 mikrogram/ml - 1 tydzień,

10 mikrogramów/ml - 2 tygodnie,

100 mikrogramów/ml - 6 miesięcy,

Po rozcieńczeniu do stężenia poniżej 0,1 mikrograma/ml - należy wykorzystać tego samego dnia.

Po rozpuszczeniu, każdą fiolkę produktu Pharmalgen Hymenoptera venoms należy oznaczyć terminem przydatności. Termin przydatności od chwili rozpuszczenia produktu nie może przekraczać terminu ważności liofilizowanego Pharmalgen Hymenoptera venoms lub rozcieńczalnika z albuminą. Do rozpuszczania i rozcieńczania powinno się stosować wyłącznie rozcieńczalnik z albuminą.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC).

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolki w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki ze szkła typu I z korkami z gumy chlorobutylowej, i aluminiowymi wieczkami (inny kolor każdego stężenia: szary - stężenie „1”, zielony -stężenie „2”, pomarańczowy - stężenie „3”, czerwony stężenie „4”).

Zestaw do leczenia podstawowego:

4 fiolki z proszkiem (stężenia „1” - „4”) + 4 fiolki po 5 ml rozcieńczalnika Zestaw do leczenia podtrzymującego:

4 fiolki z proszkiem (stężenie „4”) + 4 fiolki po 5 ml rozcieńczalnika

Zestaw do rozcieńczania:

10 fiolek po 5 ml rozcieńczalnika

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sporządzanie roztworów

Należy pobrać 1,2 ml rozcieńczalnika do jednorazowej strzykawki.

1,2 ml rozcieńczalnika wstrzykuje się ostrożnie do fiolki z liofilizowanym jadem.

UWAGA: należy pamiętać o sprawdzeniu stężenia.

Przed wyjęciem igły wyciąga się 1,2 ml powietrza, aby usunąć nadciśnienie.

Fiolkę należy ostrożnie obrócić kilka razy, po czym produkt jest gotowy do użytku. Należy sprawdzić czy proszek uległ rozpuszczeniu.

Po rozpuszczeniu proszku, fiolki zawierają 0,1 mikrograma/ml; 1,0 mikrogram/ml;

10 mikrogramów/ml lub 100 mikrogramów/ml jadu owadów. Należy rozpuszczać produkt tylko w tej fiolce, która ma być użyta. Na etykiecie fiolki należy odnotować datę rozpuszczenia oraz termin przydatności.

Rozcieńczanie seryjne

Dla pacjentów szczególnie wrażliwych należy przygotować rozcieńczenie seryjne. W tym celu dostępny jest zestaw 10 fiolek z rozcieńczalnikiem. Wykonuje się serię dziesięciokrotnych rozcieńczeń, stosując roztwór początkowy 0,1 mikrograma/ml lub 100 mikrogramów/ml.

Aby nie pomylić stężeń, należy je uprzednio opisać na etykietach (nalepkach). Do sporządzania 10-krotnego rozcieńczenia należy pobrać 0,55 ml rozpuszczonego ekstraktu i przy zastosowaniu techniki aseptycznej wstrzyknąć go do buteleczki z 5,0 ml rozcieńczalnika. W analogiczny sposób można wykonać kolejne rozcieńczenie.

UWAGA: nie należy używać tej samej sterylnej strzykawki do przenoszenia roztworu o różnych stężeniach. Do każdego stężenia należy użyć nowej sterylnej strzykawki jednorazowej.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ALK-Abelló A/S B0ge Allé 6-8 DK-2970 H0rsholm Dania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0104

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.02.1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.11.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Pharmalgen Hymenoptera venoms