+ iMeds.pl

Phlebodia 600 mgUlotka Phlebodia

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Phlebodia

600 mg, tabletki powlekane

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Phlebodia i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Phlebodia

3.    Jak przyjmować lek Phlebodia

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Phlebodia

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Phlebodia i w jakim celu się go stosuje

Phlebodia jest lekiem zwiększającym napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia i zmniejsza podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

Wskazania:

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała.

Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Phlebodia

Kiedy nie przyjmować leku Phlebodia

-    jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli objawy niewydolności krążenia żylnego i łamliwości włośniczek nie ustąpią w ciągu 15 dni leczenia, należy skontaktować się z lekarzem;

-    jeśli objawy dotyczące żylaków odbytu nie przeminą w ciągu kilku dni, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

Dzieci i młodzież

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych (od 18 lat).

Lek Phlebodia a inne leki

Interakcje leku Phlebodia z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie, jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie na zlecenie lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

Karmienie piersią

W związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu.

Lek Phlebodia zawiera lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek Phlebodia

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę, rano na czczo. Zaostrzenie dolegliwości żylaków odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem.

Sposób stosowania i droga podania Lek przeznaczony tylko dla osób dorosłych.

Droga podania: doustna.

Należy połknąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody (pół szklanki).

Leczenie będzie skuteczniejsze, jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia. Należy unikać słońca, wysokich temperatur, długiego stania, zmniejszyć masę ciała.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Phlebodia jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Phlebodia

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Brak danych na temat przedawkowania.

Pominięcie przyjęcia leku Phlebodia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Phlebodia

Brak danych na temat skutków przerwania leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występują działania niepożądane dotyczące zaburzeń żołądka i jelit, rzadko wymagające odstawienia produktu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Phlebodia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Phlebodia

-    Substancj ą czynną leku jest diosmina. Każda tabletka zawiera 600 mg diosminy.

-    Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerozol R 972), celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka:

1.    Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400 stearynian.

2.    Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

3.    Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), wosk Carnauba (E 903), wosk pszczeli (E 901).

Jak wygląda lek Phlebodia i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 15 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny LABORATOIRES INNOTHERA 22 Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil Francja

Wytwórca

INNOTHERA CHOUZY Rue Rene Chantereau l’Isle Vert 41150 Chouzy-sur-Cisse Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa tel. 22 319 12 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Phlebodia

Charakterystyka Phlebodia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Phlebodia, 600 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 600 mg diosminy (Diosminum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124). Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała.

Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.

Produkt Phlebodia, 600 mg, tabletki powlekane wskazany jest dla dorosłych (od 18 lat).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli (od 18 lat)

Droga podania: doustna.

Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletka na dobę (600 mg/dobę), rano na czczo.

Zaostrzenie dolegliwości żylaków odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę (1200 mg/dobę do 1800 mg/dobę), razem z posiłkiem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na diosminę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Stosowania produktu leczniczego nie zaleca się w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Żylaki odbytu

W przypadku, gdy występuje nasilenie objawów choroby hemoroidalnej, przyjmowanie produktu nie zwalnia z leczenia chorób odbytu. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe. Jeśli objawy nie ustąpią szybko, należy wykonać badanie proktologiczne i zastosować odpowiednie leczenie.

Produkt zawiera lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124). Może powodować reakcje alergiczne.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, nie zaobserwowano działania szkodliwego dla płodu. W związku z tym, nie należy spodziewać się działania teratogennego u ludzi (substancje wywołujące uszkodzenia płodu u ludzi zazwyczaj były teratogenne również u zwierząt). Obserwacje kliniczne nie wykazały uszkodzenia ani działania toksycznego na płód. Jednakże brak wystarczających danych, aby wykluczyć ryzyko. W związku z tym produkt może być stosowany w czasie ciąży jedynie gdy jest to konieczne.

Laktacja

Brak danych na temat przenikania produktu do mleka kobiet karmiących piersią. Leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Nie ma wpływu.

4.8.    Działania niepożądane

Odnotowano bardzo rzadko działania niepożądane dotyczące zaburzeń żołądka i jelit rzadko wymagające odstawienia produktu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki ochraniające ścianę naczyń, stabilizujące naczynia kapilarne, bioflawonoidy.

Kod ATC: C 05 CA 03

Substancja czynna zwiększająca napięcie żylne i działająca naczynioochronnie.

Diosmina zmniejsza podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych, poprawia napięcie żył oraz zmniejsza przepuszczalność żylną.

Właściwości te zostały wykazane na różnych modelach zwierzęcych oraz w badaniach klinicznych.

Badania na zwierzętach

Właściwości utrzymywania napięcia ściany naczyń żylnych:

-    zwiększenie ciśnienia żylnego u znieczulonego psa po podaniu drogą dożylną diosminy.

Właściwości ochronne ściany naczyń żylnych:

-    u szczurów zaobserwowano normalizację przepuszczalności naczyń włosowatych, działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe,

-    wpływ na deformację erytrocytów mierzony czasem filtracji erytrocytów,

-    u szczurów i świnek morskich z niedoborem witaminy P nastąpiło zwiększenie oporu naczyń włosowatych,

-    u świnek morskich z niedoborem witaminy P nastąpiło skrócenie czasu krwawienia,

-    zaobserwowano zmniej szenie przepuszczalności naczyń włosowatych, które wywołano chloroformem, histaminą i hialuronidazą.

Badania kliniczne

Właściwości utrzymywania napięcia żylnego ustalone na drodze farmakologii klinicznej:

Diosmina:

-    nasila zwężenie naczyń spowodowane adrenaliną, noradrenaliną i serotoniną w żyłach powierzchownych ręki i w izolowanej żyle odpiszczelowej,

-    powoduje zwiększenie napięcia żylnego (wykazany poprzez mierzenie objętości kończyny metodą pletyzmograficzną) oraz zmniejszenie zastoju żylnego,

-    powoduje zwężenie naczyń żylnych, działanie to jest zależne od dawki,

-    wyrównuje średnie ciśnienie w naczyniach żylnych powierzchownych i głębokich, co wykazano w badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą kontrolowaną placebo (pomiar metodą Dopplera),

-    powoduje zwiększenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w pooperacyjnej hipotonii ortostatycznej,

-    utrzymuje napięcie żylne po usunięciu żyły odpiszczelowej.

Działanie ochronne na naczynia żylne:

-    Działanie chroniące naczynia przed pękaniem zależne jest od dawki.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Dzięki zastosowaniu diosminy znakowanej węglem C14 u zwierząt było możliwe wykazanie: szybkiego wchłaniania produktu. Po 2 godzinach po podaniu drogą doustną rozpoczyna się faza wchłaniania. Maksymalne stężenie we krwi osiągano w 5-tej godzinie,

Dystrybucja

Diosmina i jej metabolity posiadają ograniczoną dystrybucję z wyjątkiem nerek, wątroby, płuc oraz żyły głównej i żył odpiszczelowych (poziom radioaktywności mierzony w nerkach, wątrobie, płucach, żyle głównej i żyłach odpiszczelowych był zawsze większy niż w innych tkankach).

Preferencyjne wiązanie diosminy i (lub) jej metabolitów do tkanki żylnej zwiększa się do 9 godziny i utrzymuje się przez 96 godzin.

Eliminacja.

Wydalanie następuje głównie przez nerki (79%), z kałem (11%) i z żółcią (2,4%), pozostałość jest metabolizowana w cyklu wątrobowym.

Powyższe dane, uzyskane z badań na zwierzętach, mogą sugerować dobrą wchłanialność diosminy po podaniu doustnym.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność diosminy szczególnie po podaniu doustnym jest bardzo mała.

Krótko- i długotrwałe badania toksykologiczne na zwierzętach wykazały, że toksyczność diosminy jest bardzo mała.

LD50 diosminy po podaniu doustnym u myszy jest większe niż 10 000 mg/kg, u szczurów jest większe niż 5 000 mg/kg.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas stearynowy Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna (Aerozol R 972)

Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka:

1.    Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400 stearynian.

2.    Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

3.    Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), wosk Carnauba (E 903), wosk pszczeli (E 901).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie po 15 tabletek; 1 blister po 15 tabletek, w pudełku tekturowym.

Opakowanie po 30 tabletek; 2 blistry po 15 tabletek, w pudełku tekturowym.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Nie ma specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LABORATOIRES INNOTHERA 22 Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10202

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.02.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.03.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Phlebodia