+ iMeds.pl

Phosphosorb 660 mg 660 mgUlotka Phosphosorb 660 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Phosphosorb 660 mg, tabletki powlekane

Substancja czynna: wapnia octan bezwodny 660 mg, co odpowiada

167 mg wapnia

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. -

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Phosphosorb 660 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Phosphosorb 660 mg

3.    Jak stosować lek Phosphosorb 660 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Phosphosorb 660 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Phosphosorb 660 mg i w jakim celu się go stosuje

Phosphosorb 660 mg jest stosowany w leczeniu zbyt dużego stężenia fosforanów we krwi u dializowanych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

Phosphosorb 660 mg należy do grupy leków wiążących fosforany i zmniejsza ich wchłanianie z pożywienia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Phosphosorb 660 mg Kiedy nie stosować leku Phosphosorb 660 mg:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wapnia octan bezwodny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Phosphosorb 660 mg;

•    jeśli u pacjenta występuje za małe stężenie fosforanu we krwi;

•    jeśli u pacjenta występuje zbyt duże stężenie wapnia we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Phosphosorb 660 mg:

•    j eśli pacj ent przyj muj e preparaty wapnia.

•    j eśli pacj ent j est leczony adrenaliną (epinefryną).

•    jeśli u pacjenta występują choroby, które przebiegają z dużym stężeniem wapnia we krwi,

np. niektóre guzy (np. rak płuca, rak piersi) lub niektóre choroby płuc (sarkoidoza).

•    jeśli pacjent ma kamienie w nerkach lub miał je w przeszłości.

Phosphosorb 660 mg należy zawsze stosować pod ścisłym nadzorem; przede wszystkim, w czasie leczenia lekarz powinien kontrolować stężenie wapnia i fosforanów.

Możliwe objawy zwiększonego stężenia wapnia we krwi podano w punkcie 4. Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, gdyż może być konieczne dostosowanie dawki dobowej.

Przed leczeniem Phosphosorb 660 mg pacjent powinien być poinstruowany co do zalecanej diety i powinien stosować się do tych zaleceń.

Inne leki i Phosphosorb 660 mg

Nie należy przyjmować leków doustnych, wymienionych w tej części ulotki, w ciągu 1-2 godzin przed i po przyjęciu leku Phosphosorb 660 mg.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

   Przyjmowanie innych leków zawierających wapń

Należy to wziąć pod uwagę ustalając dawkę leku Phosphosorb 660 mg, gdyż zbyt duże stężenie wapnia może prowadzić do odkładania się soli wapnia w niektórych tkankach, takich jak mięśnie, tkanka łączna i naczynia krwionośne.

   Leczenie adrenaliną (epinefryną)

Stosowanie adrenaliny u pacjentów, u których występuje zbyt duże stężenie wapnia we krwi, może powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca. Adrenalina stosowana jest, na przykład, w przypadku zatrzymania czynności serca, podczas ciężkich reakcji nadwrażliwości, podczas napadów astmy lub jako składnik miejscowego znieczulenia.

   Leczenie glikozydami naparstnicy (glikozydy nasercowe, digoksyna)

Phosphosorb 660 mg zwiększa ryzyko zatrucia glikozydami naparstnicy. Jeśli wskazane jest przyjmowanie leków, takich jak glikozydy naparstnicy, lekarz będzie zlecał wykonanie badania EKG.

•    Podczas stosowania leku Phosphosorb 660 mg może być zmniejszone wchłanianie

następujących leków:

-    niektórych antybiotyków (leków przeciwbakteryjnych), takich jak tetracyklina, cyprofloksacyna, ofloksacyna, cefpodoksym, cefuroksym;

-    ketokonazol, lek stosowany w zakażeniach grzybiczych;

-    estramustyna, lek przeciwnowotworowy;

-    cynk i żelazo;

-    kwasy urso- i chenodeoksycholowy, leki stosowane w kamicy żółciowej;

-    bisfosfoniany, takie jak alendronian i rysendronian, i fluorki, leki stosowane w leczeniu osteoporozy;

-    leki przeciwcholinergiczne, leki mające działanie hamujące na specyficzną część układu nerwowego, takie jak atropina i skopolamina.

•    Przyjmowanie leków, które zwiększają ryzyko podwyższenia stężenia wapnia we krwi (objawy tego stanu, patrz punkt 4):

-    niektóre leki moczopędne, jak bendroflumetiazyd i inne (diuretyki tiazydowe);

-    estrogeny (żeńskie hormony płciowe, estradiol);

-    preparaty witaminy D;

-    preparaty witaminy A.

•    Przyjmowanie leków, których działanie może zostać osłabione, takich jak:

- niektóre leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i zaburzeń rytmu serca, takie jak werapamil i inne leki z grupy antagonistów wapnia.

Phosphosorb 660 mg z jedzeniem i piciem

Tabletki należy zawsze przyjmować razem z posiłkami, aby uzyskać związanie jak największej ilości fosforanów i zmniejszyć ilość wchłoniętego wapnia (patrz także punkt 3 “Jak stosować Phosphosorb 660 mg”).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność • Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania leku Phosphosorb 660 mg w czasie ciąży.

Podczas przyjmowania leku Phosphosorb 660 mg w czasie ciąży należy zachować ostrożność. Lekarz przepisujący Phosphosorb 660 mg powinien rozważyć korzyści i ryzyko.

Jeśli lek został przepisany w czasie ciąży, podczas leczenia lekarz będzie sprawdzał stężenie wapnia.

o Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy wapnia octan bezwodny przenika do mleka kobiet. Nie zaleca się stosowania leku Phosphosorb 660 mg u kobiet karmiących piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

Ważne informacje o niektórych składników leku Phosphosorb 660 mg

Uwaga:

Phosphosorb 660 mg zawiera sacharozę (rodzaj cukru). W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, można przyjmować lek tylko po konsultacji z lekarzem.

3. Jak stosować lek Phosphosorb 660 mg

Aby uzyskać jak największą ilość związanych fosforanów, tabletki należy zawsze przyjmować razem z posiłkami. Należy połykać tabletki w całości, z niewielką ilością wody. Nie należy ich żuć. W przypadku trudności z połknięciem tabletek ze względu na ich wielkość, należy bezpośrednio przed przyjęciem przełamać je na pół, wzdłuż linii podziału i połykać połówki jedną po drugiej.

Dawkowanie i czas trwania leczenia

•    Pacjenci dorośli i w podeszłym wieku

Phosphosorb 660 mg należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawka początkowa: 2 tabletki 3 razy na dobę

Dawkę należy zwiększać powoli. Większość pacjentów wymaga 3 do 4 tabletek 3 razy na dobę.

Może być konieczne dostosowanie dawki: zmniejszenie lub zwiększenie, w zależności od ilości fosforanów przyjmowanych w pożywieniu.

W przypadku leczenia za pomocą dializy, konieczna może być modyfikacja dawki w zależności od ilości fosforanów usuwanych w trakcie dializy.

•    Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ma wystarczających informacji dotyczących stosowania leku Phosphosorb 660 mg u dzieci. Dlatego nie zaleca się stosowania leku Phosphosorb 660 mg u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Phosphosorb 660 mg:

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Phosphosorb 660 mg, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie leku Phosphosorb 660 mg może powodować zwiększenie stężenia wapnia we krwi. Objawy tego stanu są wymienione w punkcie 4.

Pominięcie zastosowania leku Phosphosorb 660 mg

W przypadku pominięcia dawki leku Phosphosorb 660 mg należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Phosphosorb 660 mg

Phosphosorb 660 mg należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza.

W wyniku przerwania przyjmowania leku Phosphosorb 660 mg, wbrew zaleceniom, może dojść do zbyt dużego stężenia fosforanów we krwi. Może to prowadzić do ciężkich zaburzeń, jak choroba kości i zwapnienia, np. naczyń krwionośnych.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Phosphosorb 660 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ocena działań niepożądanych oparta jest na następujących danych dotyczących częstości ich występowania:

Bardzo często:

u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów

Często:

u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często:

u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko:

u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko:

u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Często:

   nudności

•    wymioty

•    wzdęcia

•    odbijanie

•    zaparcie

•    biegunka

•    zbyt duże stężenie wapnia we krwi może powodować następujące objawy:

-    zaparcie

-    utratę apetytu

-    nudności

-    wymioty

Niezbyt często:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

• Bardzo duże stężenie wapnia we krwi powodujące następujące objawy:

-    zaburzenia rytmu serca

-    dezorientację

-    letarg (osłabienie)

-    delirium

-    częściową lub niemal całkowitą utratę świadomości (osłupienie)

-    w bardzo ciężkich przypadkach śpiączkę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Phosphosorb 660 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Phosphosorb 660 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie należy stosować dłużej niż 3 miesiące po pierwszym otwarciu opakowania.

Jeśli tabletki zmienią kolor lub widoczne są jakiekolwiek inne zmiany ich wyglądu, należy zwrócić się po radę do farmaceuty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Phosphosorb 660 mg

•    Substancj ą czynną leku j est wapnia octan bezwodny

1 tabletka zawiera 660 mg wapnia octanu bezwodnego, co odpowiada 167 mg wapnia.

•    Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

sacharoza, żelatyna (E441), kroskarmeloza sodowa (E468), magnezu stearynian (E470b). Otoczka tabletki:

olej rycynowy oczyszczony, sacharyna sodowa (E954), hypromeloza (E464).

Jak wygląda Phosphosorb 660 mg i co zawiera opakowanie

Phosphosorb 660 mg ma postać powlekanych tabletek, koloru białego lub żółtawego, kształtu podłużnego, z linią podziału.

Tabletki pakowane są w pojemniki polietylenowe.

Wielkości opakowań: 100 i 200 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W Polsce dostępne jest opakowanie zawierające 200 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Else-Kröner-Strasse 1 Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

CY, GR, L,LV, M, P : Phosphosorb

D, EST, NL, PL : Phosphosorb 660 mg

E : Phosphosorb 660 mg comprimidos recubiertos con pelicula

F : Phosphosorb 660 mg, comprime pellicule

H : Phosphosorb 660 mg filmtabletta

LT : Phosphosorb 660 mg plevele dengtos tabletes

SLO: Phosphosorb 660 mg filmsko oblozene tablete.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, włącznie z ulotką przeznaczoną dla pacjentów niewidomych lub słabo widzących, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Medical Care Polska S.A.

ul. Krzywa 13

60-118 Poznań

tel.: 0-61 83-92-600

fax: 0-61 83-92-633

Data zatwierdzenia ulotki: 13.06.2013

7

Phosphosorb 660 mg

Charakterystyka Phosphosorb 660 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Phosphosorb 660 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 660 mg wapnia octanu bezwodnego, co odpowiada 167 mg wapnia.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 68,3 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe lub żółtawe, podłużne tabletki z linią podziału.

Linia podziału na tabletce służy tylko do przełamania w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hiperfosfatemia u poddawanych dializom pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Phosphosorb 660 mg należy zawsze stosować pod ścisłym nadzorem (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie

Dorośli

Zalecana początkowa dawka wynosi dwie tabletki (334 mg wapnia) trzy razy na dobę. Dawkę zwiększa się stopniowo, aż do osiągnięcia pożądanego stężenia fosforu w surowicy, pod warunkiem, że nie wystąpi hiperkalcemia. Większość pacjentów wymaga 3 do 4 tabletek z każdym posiłkiem.

Może być konieczne zmniejszenie lub zwiększenie dawki, w zależności od ilości przyjmowanych fosforanów i ich usuwania w trakcie dializy.

Dzieci i młodzież

Nie ma wystarczających informacji dotyczących działania wapnia octanu bezwodnego w zależności od wieku u dzieci i młodzieży, dlatego nie należy zalecać produktu leczniczego Phosphosorb 660 mg w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku zalecany jest zwykły schemat dawkowania.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować wyłącznie razem z posiłkami w celu związania jak największej ilości fosforanów. Zaleca się połykanie tabletek w całości. Jeśli pacjent ma trudności z połykaniem całych tabletek ze względu na ich wielkość, można je przełamywać na pół wzdłuż linii podziału i połykać połówki tabletki bezpośrednio jedną po drugiej. W takim przypadku tabletki należy dzielić na połowy bezpośrednio przed połknięciem, aby uniknąć odczuwania smaku octanu wapnia.

W przypadku pominięcia dawki, następną dawkę należy przyjąć w zaplanowanym czasie (nie należy uzupełniać pominiętej dawki).

4.3    Przeciwwskazania

■    Hipofosfatemia

■    Hiperkalcemia

■    Nadwrażliwość na bezwodny octan wapnia lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zalecić pacjentowi, aby nie przyjmował leków doustnych wymienionych w punkcie

4.5    , w ciągu 1-2 godzin przed i po przyjęciu produktu Phosphosorb 660 mg.

Długotrwałe przedawkowanie preparatów wapnia u pacjentów z mocznicą może powodować zwapnienia tkanek miękkich. Ryzyko hiperkalcemii jest zwiększone w przypadkach jednoczesnego leczenia preparatami witaminy D.

Zwiększona ilość soli wapnia w przewodzie pokarmowym może powodować wytrącanie kwasów tłuszczowych i żółciowych w postaci soli wapnia. Może to prowadzić do zaparć.

Podawanie adrenaliny (epinefryny) u pacjentów ze zwiększonym stężeniem wapnia w surowicy może prowadzić do ciężkich zaburzeń rytmu serca.

Stężenie fosforu i wapnia w surowicy należy oznaczać w regularnych odstępach czasu. Iloczyn wapniowo-fosforanowy nie powinien przekraczać 5,25 mmol2/l2, gdyż powyżej tej wartości zwiększa się częstość występowania zwapnień w tkankach miękkich.

Stężenie fosforu i wapnia w surowicy należy oznaczać częściej po rozpoczęciu terapii, np. co tydzień lub co 2 tygodnie w ciągu trzech pierwszych miesięcy. Następnie, wystarczające jest wykonywanie oznaczeń co miesiąc, w zależności od stanu pacjenta. Ogólnie, częstość oznaczania stężeń zależy od decyzji lekarza i zależy od stanu klinicznego pacjenta. Jeśli wartości iloczynu wapniowo-fosforanowego utrzymują się powyżej 5,25 mmol2/l2, należy niezwłocznie zmienić leczenie.

Aby uniknąć zwiększenia stężenia wapnia w surowicy powyżej wartości prawidłowych, w przypadku wcześniejszej terapii preparatami wapnia, należy wziąć pod uwagę ilość wapnia podawaną z produktem Phosphosorb 660 mg.

W przypadku wystąpienia hiperkalcemii należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie, w zależności od stopnia hiperkalcemii. Objawy hiperkalcemii, patrz punkt 4.8.

Należy unikać stosowania soli wapnia u pacjentów z występującą obecnie kamicą wapniową układu moczowego lub z kamicą moczową w wywiadzie. Sole wapnia należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami, które przebiegają z hiperkalcemią, takimi jak sarkoidoza i niektóre nowotwory.

Pacjentów należy ostrzec, że mogą wystąpić objawy hiperkalcemii.

U pacjentów, u których trudno utrzymać odpowiednie stężenie fosforu w surowicy, np. z ciężką hiperfosfatemią (stężenia w surowicy >2,26 mmol/l), można w krótkotrwałej terapii (4 tygodnie) stosować wiążące fosforany preparaty zawierające glin.

Podawanie preparatów wiążących fosforany powinno być poprzedzone pouczeniem pacjenta co do przyjmowania fosforanów w diecie i może zależeć od rodzaju stosowanej u pacjenta dializoterapii.

Ten produkt zawiera sacharozę. Z tego powodu pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na Phosphosorb 660 mg

W przypadku jednoczesnego podawania diuretyków tiazydowych (bendroflumetiazydu) lub preparatów witaminy D istnieje zwiększone ryzyko hiperkalcemii. Jeśli leki te są przepisywane jednocześnie, konieczne może być dodatkowe monitorowanie stężenia wapnia w surowicy, w stosunku do oznaczeń podanych w punkcie 4.4, np. raz w tygodniu.

Jednoczesne stosowanie soli wapnia i estrogenów (estradiol) lub preparatów witaminy A może zwiększać wchłanianie wapnia.

Wpływ produktu Phosphosorb 660 mg na inne produkty lecznicze Phosphosorb 660 mg stosowany jednocześnie z innymi lekami doustnymi może zmieniać szybkość i (lub) stopień ich wchłaniania. Dlatego należy pouczyć pacjentów, że nie należy przyjmować leków doustnych wymienionych w tym punkcie, w ciągu 1-2 godzin przed i po przyjęciu preparatu Phosphosorb 660 mg.

Sole wapnia mogą tworzyć kompleksy z cytrynianami, fosforanami, węglanami/wodorowęglanami, szczawianami, winianami, fitynianami i siarczanami.

Kationy wapnia, podobnie jak inne wielowartościowe kationy, wpływają na wchłanianie licznych anionowych substancji czynnych, poprzez tworzenie słabo rozpuszczalnych soli. Tak więc, jednoczesne stosowanie leków zawierających wapń z tetracyklinami, bisfosfonianami, fluorkami, niektórymi fluorochinolonami (cyprofloksacyna, ofloksacyna), niektórymi cefalosporynami (cefpodoksym, cefuroksym), ketokonazolem, preparatami estramustyny i lekami przeciwcholinergicznymi może zmniejszać jelitowe wchłanianie tych substancji. Może być również zmniejszone jelitowe wchłanianie cynku i żelaza.

Zwiększona ilość soli wapnia w przewodzie pokarmowym może zmniejszać wchłanianie podawanego w celu terapeutycznym kwasu urso- i chenodeoksycholowego z powodu tworzenia mydeł wapniowych.

Wapń nasila działanie glikozydów naparstnicy (digoksyna), co może powodować zatrucie glikozydami naparstnicy, włącznie z ryzykiem arytmii. Podczas podawania preparatu Phosphosorb 660 mg u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy należy zachować ostrożność, np. zapewnić monitorowanie EKG.

Wapń może zmniejszać farmakologiczne działanie werapamilu i prawdopodobnie innych leków blokujących kanał wapniowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania wapnia octanu bezwodnego w czasie ciąży. Nie przeprowadzono przedklinicznych badań wpływu produktu Phosphosorb 660 mg na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, poród i (lub) rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu Phosphosorb 660 mg kobietom w ciąży. Podczas ciąży należy w regularnych odstępach czasu oznaczać stężenie wapnia w surowicy.

Nie wiadomo, czy octan wapnia przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią, jeśli kobieta równocześnie przyjmuje Phosphosorb 660 mg.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Phosphosorb 660 mg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo często (>1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko    (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często:

• lekka hiperkalcemia

Lekka hiperkalcemia (Ca>2,6 mmol/l) może wystąpić u około 1% pacjentów i może być bezobjawowa lub objawiać się zaparciem, anoreksją, nudnościami i wymiotami.

Niezbyt często:

•    bardziej nasilona hiperkalcemia Bardziej nasilona hiperkalcemia (Ca>3,0 mmol/l) może wystąpić u około 0,1% pacjentów i objawiać się zaburzeniami rytmu serca, splątaniem, letargiem, delirium, osłupieniem i w bardzo ciężkich przypadkach, śpiączką. Pacjentów należy poinformować o konieczności skontaktowania się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często:

•    nudności

•    wymioty

•    wzdęcia

•    odbijanie

•    zaparcie

•    biegunka

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować hiperkalcemię. Przewlekłe przedawkowanie u pacjentów z mocznicą może powodować zwapnienie tkanek miękkich.

Leczenie w nagłych przypadkach, antidota

W przypadku hiperkalcemii (stężenie wapnia w surowicy > 2,5 mmol/l należy zmniejszyć stężenie wapnia w płynie dializacyjnym (do 1,25 mmol/l) i (lub) dawkowanie produktu Phosphosorb 660 mg. Jeśli stężenie wapnia w surowicy jest większe niż 2,75 mmol/l, należy na jakiś czas przerwać podawanie produktu Phosphosorb 660 mg i, jeśli to konieczne, rozpocząć podawanie niezawierających wapnia preparatów wiążących fosforany. Przełom hiperkalcemiczny (stężenie wapnia w surowicy >3,5 mmol/l) wymaga terapii płynem dializacyjnym nie zawierającym wapnia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: związki mineralne, wapnia octan bezwodny Kod ATC: A 12 AA 12

Phosphosorb 660 mg zawiera bezwodny octan wapnia i przeznaczony jest głównie do stosowania u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Tacy pacjenci nie są zdolni do wydalania w stopniu wystarczającym fosforanów przez nerki, co prowadzi do hiperfosfatemii. Dieta lub eliminacja fosforanów są niewystarczające i należy stosować substancje wiążące fosforany, aby zmniejszyć wchłanianie fosforanów z przewodu pokarmowego. Bezwodny octan wapnia, przyjmowany w czasie posiłków, tworzy z fosforanem, pochodzącym z

pożywienia, słabo rozpuszczalny fosforan wapnia, który jest wydalany z kałem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Chociaż ten produkt działa miejscowo, tzn. wiąże się z fosforanami w jelicie, ilość wapnia wiążącego się z fosforanami jest zmienna i niezwiązany wapń może być wchłaniany w przewodzie pokarmowym na drodze biernej dyfuzji i czynnego transportu. Wchłanianie wapnia w wyniku transportu aktywnego zachodzi w dwunastnicy, bliższej części jelita czczego oraz w mniejszym stopniu, w dalszej części jelita cienkiego. Bezwodny octan wapnia jest wchłaniany w około 40% po podaniu doustnym na czczo, a w około 30%, jeśli nie jest podany na czczo. Wchłanianie wapnia zmniejsza się u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, w innych stanach chorobowych i w przypadkach, gdy wapń wiąże się z fosforanami. Związany wapń nie ulega wchłanianiu.

Dystrybucja

W kościach znajduje się 99% wapnia zawartego w organizmie. Pozostały 1% jest równomiernie rozmieszczony w płynie zewnątrz- i wewnątrzkomórkowym. Z całego wapnia znajdującego się w surowicy 50% pozostaje w formie zjonizowanej, a 5% w kompleksach z fosforanami, cytrynianami i innymi anionami.

Około 45% wapnia znajdującego w surowicy jest związane z białkami osocza.

Metabolizm

Anion bezwodnego octanu wapnia (jon octanowy) jest metabolitem przemiany glukozy W połączeniu z grupą sulfhydrylową koenzymu A może być katabolizowany w cyklu kwasu cytrynowego oraz w wielu innych przemianach metabolicznych. Wchłonięty octan jest szybko metabolizowany do wodorowęglanu.

Eliminacja

W warunkach fizjologicznych około 90% przyjętej na dobę ilości wapnia jest wydalane z kałem, a 10% z moczem. Wraz z rozwojem niewydolności nerek wydalanie wapnia z moczem zmniejsza się.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne badania z wapnia octanem bezwodnym są bardzo nieliczne i nie wykazują dodatkowego ryzyka poza tym, które wymieniono w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego. W badaniach przedklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku zastosowania dawek, uważanych za przekraczające w wystarczającym stopniu maksymalne dawki stosowane u ludzi, a więc te obserwacje nie mają istotnego znaczenia w praktyce klinicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

•    sacharoza

•    żelatyna (E 441)

•    kroskarmeloza sodowa (E 468)

•    magnezu stearynian (E 470b)

Otoczka:

•    olej rycynowy oczyszczony

•    sacharyna sodowa (E 954)

•    hypromeloza (E 464)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2    lata

3    miesiące po pierwszym otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z HDPE z wieczkiem z LDPE.

Wielkości opakowań:

100, 200 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14419

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.02.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.06.2013

8

Phosphosorb 660 mg