+ iMeds.pl

Phoxilium -Ulotka Phoxilium

ULOTKA DLA PACJENTA

PHOXILXUM 1,2 ramol/1 fosforanów

Roztwór do hemofiltracji i hemodializy

Wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny, sodu chlorek, sodu wodorowęglan, potasu chlorek, disodu fosforan bezwodny

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest roztwór Phoxilium i w jakim celu sie go stosuje

2.    Zanim zastosuje się roztwór Phoxilium

3.    Jak stosować roztwór Phoxilium

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać roztwór Phoxilium

6.    Inne informacje

1,    Co to jest roztwór Phoxilium i w jakim celu się go stosuje

Produkt leczniczy PhoxiIium jest używany w ciągłym leczeniu nerkozastępczym u pacjentów w stanie krytycznym z ostrą niewydolnością nerek, po przywróceniu do normy pH i kaliemii, jeśli pacjenci wymagają suplementacji fosforanów z powodu ich utraty w czasie ultrafiltracji lub ubytku podczas ciągłego leczenia nerkozastępczego.Ciągłe leczenie nerkozastępcze ma na celu usunięcie zgromadzonych produktów przemiany materii z krwi w sytuacji, w której nerki nie pracują.

Phoxilium można również stosować w przypadku zatrucia lekami lub zatruć środkami zawierającymi substancje ulegające dializie lub filtracji.

Roztwór Phoxilium jest używany do leczenia pacjentów w stanie krytycznym z ostrą niewydolnością nerek, którzy cechują się:

-    normalnym stężeniem potasu we krwi (normokaliemia) lub

-    normalnym lub niskim stężeniem fosforanów we krwi (normo- lub hipofosfatemia).

2.    Zanim zastosuje się roztwór Phoxilium Nie stosować PhoxiIium jeśli:

-    u pacjenta występuję wysokie stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)

-    u pacjenta występuję wysokie stężenie wodorowęglanów we krwi (alkaloza metaboliczna)

-    u pacjenta występuje wysokie stężenie fosforanów we krwi (hiperfosfatemia)

Nie stosować hemodiafiltracji lub hemodializy w następujących trzech przypadkach:

-    jeśli za pomocą hemofiltracji nie można złagodzić objawów powodowanych przez wysokie stężenie mocznika we krwi (objawy uremii), które są wynikiem niewydolności nerek z wyraźnym hiperkatabolizmem (nieprawidłowy wzrost procesów rozpadu substancji),

-    niewystarczające ciśnienie tętnicze w dostępie naczyniowym,

-    zmniejszona krzepliwość krwi (antykoaguiacja ogólnoitstrojowa) przy istniejącym zagrożeniu krwawieniem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Phoxilium

Przed leczeniem i w czasie jego trwania sprawdzana będzie krew, tj. kontrolowana będzie równowaga kwasowo-zasadowa oraz stężenia soli (elektrolitów).

Stosowanie Phoxilium z innymi lekami    ,

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, także o tych sprzedawanych bez recepty. Należy to zrobić, ponieważ stężenie innych przyjmowanych leków może zostać obniżone podczas leczenia Phoxilium. Lekarz zdecyduje, czy należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany do innych zażywanych leków.

W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu:

-    witaminy D i leków zawierających wapń, ze względu na możliwość wzrostu zagrożenia wystąpienia wysokiego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia).

-    wodorowęglanu sodu, ponieważ może to podwyższyć ryzyko zwiększenia ilości wodorowęglanu we krwi (zasadowica metaboliczna).

Ciąża i karmienie piersią

Brak jest udokumentowanych danych klinicznych dotyczących stosowania roztworu Phoxilium u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Lekarz zlecający powinien rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed podaniem roztworu Phoxilium kobiecie w ciąży lub karmiącej piersią, i

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak doniesień o wpływie dializy otrzewnowej na zdolność prowadzdenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować Phoxilium

Phoxilium jest produktem do stosowania w szpitalach i podawania jedynie przez personel medyczny. Objętość roztworu PhoxiIium i tym samym dawka zależy od stanu pacjenta. Objętość dawki określi lekarz odpowiedzialny za leczenie.

Lek Phoxilium może być podawany bezpośrednio do krwioobiegu (dożylnie) lub za j pośrednictwem hemodializy, kiedy roztwór przepływa po jednej stronie błony do dializy, natomiast krew po drugiej stronie.    j

Instrukcja użycia znajduje się w części "Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia".

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Phoxilium

Lek Phoxilium jest przeznaczony do użycia szpitalnego i podawania wyłącznie przez lekarzy w sytuacji starannego monitorowania bilansu płynów i biochemii krwi.

2


Phoxilium PL worek poliolefinowy 2009-10

!■    ; ' v.'":'Vł

■    ■ <i:

t

Dlatego jest mato prawdopodobne przyjęcie większej niż zalecana dawki Phosilium.

W przypadku wystąpienia (mało prawdopodobnego) przedawkowania lekarz prowadzący podejmie wszelkie niezbędne działania korekcyjne i dostosuje dawkę.    :

Przedawkowanie może prowadzić do przeładowania płynami u pacjentów z niewydolnością nerek i może prowadzić do poważnych skutków, takich jak zastoinowa niewydolność serca i zaburzenia biochemii krwi,

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Phoxilium może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Są możliwe trzy działania niepożądane związane z używaniem Phoxilium:

-    nieprawidłowo duża lub mała zawartość wody w organizmie (przewodnienie lub odwodnienie),

-    zmiany zawartości soli mineralnych we krwi (zaburzenia elektro!iłowe) oraz

-    wzrost stężenia wodorowęglanu w osoczu (alkaloza metaboliczna).

Istnieją także pewne działania niepożądane, które mogą być powodowane przez procesy hemodiafiltracji i hemodializy, takie jak:

- nudności, wymioty, kurcze mięśni i niskie ciśnienie krwi (hipotensja).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. I

5. Jak przechowywać Fhtmlium

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować Phoxilium po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie! i na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze od +4°C do +30°C. Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.

Nie używać leku Phoxilium, jeśli roztwór jest mętny lub zewnętrzne opakowanie jest uszkodzone. Wszystkie spawy muszą być nienaruszone.

Phoxilium można wylewać do ścieków bez tworzenia zagrożenia dla środowiska.

6. INNE INFORMACJE

Skład

Substancje czynne:

Przed zmieszaniem:

1000 ml roztworu w malej komorze A zawiera:


Wapnia chlorek dwuwodny    3,68    g

Magnezu chlorek sześciowodny    2,44    g

1000 ml roztworu w dużej komorze B zawiera:

Sodu chlorek    6,44    g

Sodu wodorowęglan    2,92    g

Potasu chlorek    0,314 g

Disodu fosforan bezwodny    0,225    g

Substancje czynne po zmieszaniu:    ;

Roztwory w komorach A (250 ml) i B (4750 ml) są mieszane w celu otrzymania jednego odtworzonego roztworu (5000 ml) składającego się z:


mmol/1

Wapń, Ca2+    1,25

Magnez, Mg2+    0,6

Sód, Na+    140

Chlorki, Cl-    115,9

Wodorofosforan, HPO42'    1,2

Wodorowęglan, HCO3'    30

Potas, K+    4

Teoretyczna osmolamość: 293 mOsm/1 Inne składniki:

-    dwutlenek węgla (do ustalenia pH),

-    kwas solny (do ustalenia pH),

-    woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Phoxilium i co zawiera opakowanie    ,

Phoxilium jest roztworem do hemodializy i hemodiafiltracji pakowany w dwukomorowe worki.. Końcowy, odtworzony roztwór otrzymuje się po rozerwaniu spawu i zmieszaniu obydwu roztworów. Odtworzony roztwór jest przezroczysty i bezbarwny. Każdy worek (A+B) zawiera 5000 ml roztworu do hemofiltracji i hemodializy. Każdy worek jest umieszczony w ! przezroczystym opakowaniu zewnętrznym.

W każdym opakowaniu znajdują się dwa worki i ulotka informacyjna.

’■.v'-rr-.....nv

Podmiot odpowiedzialny:    |

Gambro Lundia AB, Magistratsvagen 16, SE-226 43 Lund, SZWECJA    i

Wytwórca:    j

Gambro Dasco S.p.A. Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, IT-23035 SONDALO (SO), WŁOCHY    ;

i

i

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującyminazwąmi:    j

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemej/, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania: Phbxilium

Węgry: Phoxil

Data zatwierdzenia ulotki

QA.Ol.toAQt-

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub 1 pracowników' służby zdrowia:

Phoxilium 1,2 mmol/1 fosforanów Roztwór do hemoflltracji i hemodializy

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność odtworzonego roztworu w ciągu 24 godzin, w temperaturze 22°C. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty od razu, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik i normalnie czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin, łącznie z czasem zabiegu.    ;

Dokładnie przestrzegać instrukcji użycia / obsługi.

Roztwór A musi zostać wymieszany z roztworem B przed użyciem w celu otrzymania roztworu końcowego nadającego się do hemodiafiltracji lub ciągłej hemodializy.    i

Jeżeli konieczne jest ogrzewanie roztworu do temperatury ciała (37°C), proces należy starannie nadzorować i sprawdzać, czy roztwór jest przezroczysty i czy nie zawiera cząstek, j

Należy regularnie mierzyć stężenie nieorganicznych fosforanów. Nieorganiczne należy uzupełniać w przypadkach niskiego stężenia fosforanów we krwi.

i

Dodatkowa substytucja wodorowęglanu sodu może zwiększyć ryzyko zasadowicy metabolicznej.

Objętość używanego roztworu Phoxilium zależy od stanu klinicznego pacjenta i docelowego bilansu płynów. Ciągłe stosowanie hemoflltracji usunie nadmiar płynów i elektrolitów.

W przypadku zaburzenia równowagi płynowej należy starannie kontrolować stan kliniczny, a równowagę płynową należy przywrócić:

W przypadku hiperwolemii należy zwiększyć ultrafiltrację i zmniejszyć wielkość przepływu roztworu do hemoflltracji.

W przypadkach ciężkiego odwodnienia zachodzi konieczność zaprzestania ultrafiltracji i odpowiedniego przyspieszenia dopływu roztworu do hemofiltracji.

Użycie zanieczyszczonych roztworów do hemofiltracji i hemodializy może spowodować posocznicę i wstrząs.

Zakresy szybkości przepływu dla roztworu zamiennego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynoszą:

Dorośli i młodzież: 500 do 3000 ml/godz.

Dzieci: 15 do 35 ml/kg mc./godz.

Zakresy szybkości przepływu dla roztworu do dializy (dializat) w ciągłej hemodializie i ciągłej hemodiafiltracji wynoszą:    i

Dorośli i młodzież: 500 do 2500 ml/godz.

Dzieci: 15 do 30 ml/kg mc./godz.

Instrukcja postępowania

Roztwór pakowany jest w dwukomorowe worki

Podczas podawania leku pacjentowi należy stosować technikę aseptyczną.

Używać wyłącznie wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, a zewnętrzne opakowanie nieuszkodzone. Wszystkie spawy muszą być nienaruszone. W przypadku zauważenia przecieku roztwór należy niezwłocznie wyrzucić, ponieważ nie można zagwarantować jałowości.

Duża komora B wyposażona jest w port do wstrzyknięć, umożliwiający po odtworzeniu dodanie do roztworu innych koniecznych leków.    j

Leki powinny być dodawane do roztworu na odpowiedzialność lekarza wyłącznie w; następujący sposób:

Usunąć płyn z portu do wstrzyknięć, przytrzymać worek odwrócony „do góry nogami”, wstrzyknąć lek przez port i starannie wymieszać. Roztwór należy podać niezwłocznie.

Odtworzony roztwór powinien zostać niezwłocznie zużyty. Jeśli odtworzony roztwór nie zostanie zużyty od razu, powinien zostać zużyty podczas 24 po dodaniu roztworu A do roztworu B godzin, włączając w to czas zabiegu .

Odtworzony roztwór służy wyłącznie do jednorazowego użycia. Usunąć cały niezużyty roztwór bezpośrednio po użyciu.

ULOTKA DLA PACJENTA

PHOXILIUM 1,2 m mol/l fosforanów

Roztwór do hemofiltracji i hemodializy

Wapnia chlorek dwuwodny, magnezu chlorek sześciowodny, sodu chlorek, sodu wodorowęglan, potasu chlorek, disodu fosforan bezwodny

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać, i

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.    ;

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek Objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, i

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest roztwór Phoxilium i w jakim celu sie go stosuje

2.    Zanim zastosuje się roztwór Phoxilium

3.    Jak stosować roztwór Phoxilium

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać roztwór PhoxiIium

6.    Inne informacje

1.    Co to jest roztwór PhoxiIium i w jakim celu się go stosuje

Produkt leczniczy Phoxilium jest używany w ciągłym leczeniu nerkozastępczym u pacjentów w stanie krytycznym z ostrą niewydolnością nerek, po przywróceniu do normy pH i kąliemii, jeśli pacjenci wymagają suplementacji fosforanów z powodu ich utraty w czasie ultrafiltrącji lub ubytku podczas ciągłego leczenia nerkozastępczego.Ciągłe leczenie nerkozastępcze ma na celu usunięcie zgromadzonych produktów przemiany materii z krwi w sytuacji, w której nerki nie pracują.    j

|

Phoxilium można również stosować w przypadku zatrucia lekami lub zatruć środkami zawierającymi substancje ulegające dializie lub filtracji.

Roztwór Phoxillum jest używany do leczenia pacjentów w stanie krytycznym z ostrą niewydolnością nerek, którzy cechują się:    i

-    normalnym stężeniem potasu we krwi (normokałiemia) lub    i

-    normalnym lub niskim stężeniem fosforanów we krwi (normo- lub hipofosfatemia).

2.    Zanim zastosuje się roztwór Phoxilium Nie stosować PhoxiIium jeśli:

-    u pacjenta występuję wysokie stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)    :

-    u pacjenta występuję wysokie stężenie wodorowęglanów we krwi (alkaloza metaboliczna)

-    u pacjenta występuje wysokie stężenie fosforanów we krwi (hiperfosfatemia) \

MINISTERSTWO;

Departament Polityki Lekc 00-052 Warsz

1 V'irvłnUJ;,

Nie stosować hemodiafiltracji lub hemodializy w następujących trzech przypadkach:

-    jeśli za pomocą hemofiltracji nie można złagodzić objawów powodowanych przez wysokie

stężenie mocznika we krwi (objawy uremii), które są wynikiem niewydolności nerek z wyraźnym hiperkatabolizmem (nieprawidłowy wzrost procesów rozpadu substancji),    \

-    niewystarczające ciśnienie tętnicze w dostępie naczyniowym,

-    zmniejszona krzepliwość krwi (antykoagulacja ogóinoustrojowa) przy istniejącym zagrożeniu

krwawieniem.    j

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Phoxilium    j

Przed leczeniem i w czasie jego trwania sprawdzana będzie krew, tj. kontrolowana będzie równowaga kwasowo-zasadowa oraz stężenia soli (elektrolitów).    '

Stosowanie Phoxilium z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, także o tych sprzedawanych bez recepty. Należy to zrobić, ponieważ stężenie innych przyjmowanych leków może zostać obniżone podczas leczenia Phoxilium. Lekarz zjdecyduje, czy należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany do innych zażywanych leków.

W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu:    i

-    witaminy D i leków zawierających wapń, ze względu na możliwość wzrostu zagrożenia

wystąpienia wysokiego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia).    j

-    wodorowęglanu sodu, ponieważ może to podwyższyć ryzyko zwiększenia ilości | wodorowęglanu we krwi (zasadowica metaboliczna).

Ciąża i karmienie piersią

Brak jest udokumentowanych danych klinicznych dotyczących stosowania roztworu Phoxilium u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Lekarz zlecający powinien rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed podaniem roztworu Phoxilium kobiecie w ciąży lub karmiącej piersią, j

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn    j

Brak doniesień o wpływie dializy otrzewnowej na zdolność prowadzdenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować Phoxilium

Lek Phoxilium jest produktem do stosowania w szpitalach i podawania jedynie przez personel medyczny. Objętość Phoxilium i tym samym dawka zależy od stanu pacjenta. Objętość dawki określi lekarz odpowiedzialny za leczenie.    j

Lek PhoxiIium może być podawany bezpośrednio do krwioobiegu (dożylnie) lub za j pośrednictwem hemodializy, kiedy roztwór przepływa po jednej stronie błony do dializy, natomiast krew po drugiej stronie.

Instrukcja użycia znajduje się w części "Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia".    \

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Phoxilium    j

Phoxilium jest przeznaczony do użycia szpitalnego i podawania wyłącznie przez lekarzy w sytuacji starannego monitorowania bilansu płynów i biochemii krwi. 1

Dlatego jest mało prawdopodobne przyjęcie większej niż zalecana dawki Phokilium.

W przypadku wystąpienia (mało prawdopodobnego) przedawkowania lekarz prowadzący podejmie wszelkie niezbędne działania korekcyjne i    dostosuje dawkę.    11

Przedawkowanie może prowadzić do przeładowania płynami u pacjentów z niewydolnością nerek i może prowadzić do poważnych skutków, takich jak zastoinowa niewydolność serca i zaburzenia biochemii krwi.    j

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.    I

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Phoxilium może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Są możliwe trzy działania niepożądane związane z używaniem Phoxilium:

-    nieprawidłowo duża lub mała zawartość wody w organizmie (przewodnienie lub odwodnienie),

-    zmiany zawartości soli mineralnych we krwi (zaburzenia elektrolitowe) oraz

-    wzrost stężenia wodorowęglanu w osoczu (alkaloza metaboliczna).

Istnieją także pewne działania niepożądane, które mogą być powodowane przez procesy hemodiafiltracji i hemodializy, takie jak:

-    nudności, wymioty, kurcze mięśni i niskie ciśnienie krwi (hipotensja).    :

i

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. j

5. Jak przechowywać Phoxilium

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować PhoxiIium po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecieji na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze od +4°C do +30°C. Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.

|

Nie używać leku Phoxilium Jeśli roztwór jest mętny lub zewnętrzne opakowanie jest uszkodzone. Wszystkie spawy muszą być nienaruszone.

Phoxilium można wylewać do ścieków bez tworzenia zagrożenia dla środowiska, j 2

r

6. INNE INFORMACJE


j

Skład

Substancje czynne:

Przed zmieszaniem:

1000 ml roztworu w małej komorze A zawiera:


Substancje czynne po zmieszaniu:    i

Roztwory w komorach A (250 ml) i B (4750 ml) są mieszane w celu otrzymania jednego odtworzonego roztworu (5000 ml) składającego się z:    1


mmol/1

Wapń, Ca2+    1,25

Magnez, Mg2+    0,6

Sód, Na+    140

Chlorki, Cl-    115,9

Wodorofosforan, HP042'    1,2

Wodorowęglan, HCO3'    30

Potas, K+    4

Teoretyczna osmolamość: 293 mOsm/1 Inne składniki:

-    dwutlenek węgla (do ustalenia pH),

-    kwas solny (do ustalenia pH),

- woda do wstrzykiwań.    Jak wygląda Phoxilium i co zawiera opakowanie

Phoxilium jest roztworem do hemodializy i hemodiafiltracji pakowanym w dwukomorowe worki.. Końcowy, odtworzony roztwór odtworzony się po złamaniu zatyczki i zmieszaniu obydwu roztworów. Odtworzony roztwór jest przezroczysty i bezbarwny. Każdy worek (A+B) zawiera 5000 ml roztworu do hemofiltracji i hemodializy. Każdy worek jest umieszczony w przezroczystym opakowaniu zewnętrznym,    I

W każdym opakowaniu znajdują się dwa worki i ulotka informacyjna.

;    4

ministerstwo żurowi a

Departament Policki Lekowej i Farmaci' 00-952 (Warszawa

ii? MÌìnHows* 1F

Podmiot odpowiedzialny:

Gambro Lundia AB, Magistratsvagen 16, SE-226 43 Lund, SZWECJA Wytwórca:

Gambro Dasco S.p.A. Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, IT-23035 SONDALO (SO), WŁOCHY    j

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nas tęp uj ącymi n a z wąm i:    j

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania: Phoxilium

Węgry: Phoxil

Data zatwierdzenia ulotki    , „ „

.....................................................aLP.LMdQ±:............................................i.................

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub 1 pracowników służby zdrowia:

Phoxilium 1,2 mmol/1 fosforanów Roztwór do hemofiltracji i hemodializy

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność odtworzonego roztworu w ciągu 24 godzin, w temperaturze 22°C. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty od razu, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik i normalnie czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin, łącznie z czasem zabiegu.    i

Dokładnie przestrzegać instrukcji użycia.    ;

Roztwór A musi zostać wymieszany z roztworem B przed użyciem w celu otrzymania roztworu końcowego nadającego się do hemodiafiltracji lub ciągłej hemodializy.

Jeżeli konieczne jest ogrzewanie roztworu do temperatury ciała (37°C), proces należy starannie nadzorować i sprawdzać, czy roztwór jest przezroczysty i czy nie zawiera cząstek, j

Należy regularnie mierzyć stężenie nieorganicznych fosforanów. Nieorganiczne należy uzupełniać w przypadku niskiego stężenia fosforanów we krwi.    '

Dodatkowa substytucja wodorowęglanu sodu może zwiększyć ryzyko zasadowicy nietabolicznej.

I

Objętość używanego roztworu Phoxilium zależy od stanu klinicznego pacjenta i docelowego bilansu płynów. Ciągłe stosowanie hemofiltracji usunie nadmiar płynów i elektrolitójw,

W przypadku zaburzenia równowagi płynowej należy starannie kontrolować stan kliniczny, a równowagę płynową należy przywrócić: 3

j

\ i

i

W przypadku hiperwolemii należy zwiększyć ultrafiltrację i zmniejszyć wielkość przepływu roztworu do hemofiltracji.

W przypadkach ciężkiego odwodnienia zachodzi konieczność zaprzestania ultrafiltracji i odpowiedniego przyspieszenia dopływu roztworu do hemofiltracji.

Użycie zanieczyszczonych roztworów do hemofiltracji i hemodializy może spowodować posocznicę i wstrząs.    [

Zakresy szybkości przepływu dla roztworu zamiennego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynoszą:    j

Dorośli i młodzież: 500 do 3000 ml/godz.

Dzieci: 15 do 35 ml/kg mc./godz.    j

i

Zakresy szybkości przepływu dla roztworu do dializy (dializat) w ciągłej hemodialiżie i ciągłej hemodiafiltracji wynoszą:

Dorośli i młodzież: 500 do 2500 ml/godz.

Dzieci: 15 do 30 ml/kg mc./godz.

Instrukcja postępowania

Roztwór pakowany j est w dwukomorowe worki

Podczas podawania leku pacjentowi należy stosować technikę aseptyczną.    j

Używać wyłącznie wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty a zewnętrzne opakowanie i nieuszkodzone. Wszystkie spawy muszą być nienaruszone. W przypadku zauważenia przecieku roztwór należy niezwłocznie wyrzucić, ponieważ nie można zagwarantować jałowości.

Duża komora B wyposażona jest w port do wstrzyknięć, umożliwiający po odtworzeniu dodanie do roztworu innych koniecznych leków.

Leki powinny być dodawane do roztworu na odpowiedzialność lekarza wyłącznie w! następujący sposób:    j

Usunąć płyn z portu do wstrzyknięć, przytrzymać worek odwrócony „do góry nogami”, wstrzyknąć lek przez port i starannie wymieszać. Roztwór należy podać niezwłocznie.

I    Opakowanie zewnętrzne zdjąć bezpośrednio przed użyciem, wyrzucić wszystkie pozostałe

opakowania. Otworzyć spawy pomiędzy obydwoma komorami worka, łamiąc kruchą zatyczkę. Złamana zatyczka pozostaje w worku.    i

II    Należy upewnić się, że cały płyn z małej komory A przemieścił się do dużej komory B,

III    Przepłukać dwukrotnie mały przedział A, wyciskając zmieszany roztwór z powrotem do

małego przedziału A, a następnie ponownie do dużego przedziału B,    j

IV    Po opróżnieniu małej komory A: wstrząsnąć dużą komorą B w taki sposób, aby zawartość

wymieszała się całkowicie. Roztwór jest już gotowy do użycia, a worek można1 zawiesić na stojaku.    |

V    Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.

V.a Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, należy używać techniki aseptycznej, usunąć zatyczkę i podłączyć męską końcówkę Luer Lock linii dializy lub wymiany do żeńskiej końcówki na worku; zacisnąć Używając obu rąk odłamać niebieską łamliwą zatyczkę u podstawy i poruszać nim tam i z powrotem. Nie należy używać narzędzia. Należy upewnić się, czy

6

MINISTERSTWO ZDRÓW U

Departament Polityki Lekowej i Farmao' 00-952 Warszawa t

zatyczka oddzieliła się całkowicie i czy płyn może przepływać swobodnie. Zatyczka pozostanie w porcie Luer podczas zabiegu.    j

IV.b Jeśli używany jest port do wstrzykiwań, najpierw usunąć odłamywanązatyczkę. Następnie wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Sprawdzić, czy płyn przepływa swobodnie. (Zobacz rysunek IV.b poniżej)    I

Odtworzony roztwór powinien zostać niezwłocznie zużyty. Jeśli odtworzony roztwór nie zostanie zużyty od razu, powinien zostać zużyty podczas 24 po dodaniu roztworu A do roztworu B godzin, włączając w to czas zabiegu .    ;

Odtworzony roztwór służy wyłącznie do jednorazowego użycia. Usunąć cały niezużyty roztwór bezpośrednio po użyciu.    '


i


I


i


i


i


i

Phoxilium PL PIL /worek PVC/ 2009-10

1

MlNiSTLRiłTWO ZDRÓW L; Departament Polityki Lekowej i Farmach 00-952 Warszawa u\.    15

2

MINISTERSTWO ZOkOW,..

Departament Polityki Lekowej i Farmao1 Q0-952j Warszawa

3

MINISTERSTWO ŻUKOWU,

Departament Pofityki Lekowej t Fanmaci. 00-9521 Warszawa ul. Miodowa 15

Phoxilium

Charakterystyka Phoxilium

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

i

PHOXILIUM 1,2 mmol/1 fosforanów, roztwór do hemofiltracji i hemodializy i

2, SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Roztwór substytucyjny i dializacyjny Phoxilium jest pakowany w dwukomorowe jworki. Końcowy roztwór po odtworzeniu uzyskuje się po złamaniu kruchej zatyczki lub]rozerwaniu spawu i wymieszania obu roztworów.

PRZED ZMIESZANIEM 1000 ml roztworu z ( mała komora A) zawiera:

Wapnia chlorek dwuwodny    3,68 g

Magnezu chlorek sześciowodny    2,44 g

1000 ml roztworu w duża komora B) zawiera: Sodu chlorek    6,44 g

Sodu wodorowęglan    2,92 g

Potasu chlorek    0,314 g

Disodu fosforan bezwodny    0,225 g


PO ZMIESZANIU

1000 ml odtworzonego roztworu zawiera:

Substancje czynne

mmol/1

mEq/l

Wapń

Ca2+

1,25

2,50

Magnez

Mg2+

0,600

1,20

Sód

Na+

140,0

140,0

Chlorki

Cl'

115,9

115,9

Wodorofosforan

HPO42'

1,20

2,40

Wodorowęglan

hco3

30,0

30,0

Potas

K+

4,00

4,00

Każdy litr końcowegoego roztworu po odtworzeniu odpowiada 50 ml roztworu A i 950 ml roztworu B.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

'II'


4.3 Przeciwwskazania

Przeciwwskazania zależne od roztworu

-    Hiperkaliemia

-    Alkaloza metaboliczna    ]

-    Hiperfosfatemia    ;

Przeciwwskazania zależne od hemofiltracji/dializy    \

-    Niewydolność nerek z wyraźnym hiperkatabolizmem, jeśli objawów uremii nie można złagodzić za pomocą,hemofiltracji lub hemodiafiltracji.

-    Niewystarczające ciśnienie tętnicze w dostępie naczyniowym;

-    Antykoagulacja ogólnoustrojowa, jeśli istnieje wysokie ryzyko krwotoku.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Roztwór powinien być używany wyłącznie przez lub pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego w leczeniu niewydolności nerek z zastosowaniem hemofiltracji i ciągłej hemodializy.    ;

Ostrzeżenia:

Przed wymieszaniem sprawdzić, czy roztwory są przezroczyste i czy wszystkie spawy są nienaruszone. Dokładnie przestrzegać instrukcji użycia produktu Phoxilium. ]

Roztwór A musi zostać wymieszany z roztworem B przed użyciem w celu otrzymania roztworu końcowego nadającego się do hemodiafiltracji lub ciągłej hemodializy. ;

Nie wolno podawać roztworu, jeżeli nie jest przezroczysty. Podczas podłączania/odłączania linii do zbiornika Phoxilium należy stosować technikę aseptyczną.

Należy używać wyłącznie z odpowiednimi urządzeniami do wymiany pozanerkowej.

r

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy starannie kontrolować ogrzewanie tego roztworu substytucyjnego do temperatury ciała (37°C), sprawdzając, czy roztwór jest przezroczysty i wolny od cząstek. \

Jeśli nie, roztwór należy wyrzucić.

Przez cały zabieg należy dokładnie monitorować stan hemodynamiczny, bilans płynów, równowagę elektrolitową i    kwasowo-zasadową.    i

W przypadku zaburzenia równowagi płynowej (np. niewydolność krążenia, uraz głowy) należy starannie kontrolować stan kliniczny iprzywracać normalny bilans płynów.!

Użycie zanieczyszczonych roztworów do hemofiltracji i hemodializy może spowodować posocznicę i wstrząs.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Podczas leczenia stężenia leków ulegających filtracji/dializie mogą ulec obniżeniti ze względu na ich usuwanie przez hemodializator, hemofiltr lub hemodiafiltr. W razie konieczności należy wprowadzić leczenie korygujące, aby ustalić właściwe dawki leków usuwanych podczas zabiegu.    ,

Interakcji z innymi lekami można uniknąć, stosując prawidłową dawkę roztworu do hemofiltracji i hemodializy oraz dokładnie monitorując pacjenta.    !

1

3

1


3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do hemofiltracji/hemodializy

Przed odtworzeniem: roztwór przezroczysty., bezbarwny.

Teoretyczna osmolamość:    293 mOsm/1

pH odtworzonego roztworu wynosi:    7,0 do 8,5

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Phoxilium jest używany w ciągłym leczeniu nerkozastępczym u pacjentów w stanie krytycznym z ostrą niewydolnością nerek, po przywróceniu do normy pH i kaliemii, jeśli pacjenci wymagają suplementacj i fosforanów z powodu ich utraty w czasie ultrafiltracji lub ubytku podczas ciągłego leczenia nerkozastępczego.

Phoxilium można również stosować w przypadku zatrucia lekami lub zatruć środkami zawierającymi substancje ulegające dializie lub filtracji.

Produkt leczniczy Phoxilium jest wskazany u pacjentów z normalnąkaliemią lub normo-/hipofosfatemią.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie:

Objętość używanego roztworu Phoxilium zależy od stanu klinicznego pacjenta i docelowego bilansu płynów. Objętość dawki zależy w związku z tym od decyzji i przepisu lekarza.

Szybkość przepływu dla roztworu zamiennego w hemofiltracji i hemodiafiltracji wynoszą: Dorośli i młodzież:    500 do 3000 ml/godz.

Dzieci:    15 do 35 ml/kg mc./godz.

]

Zakresy szybkości przepływu dla roztworu do dializy (dializat) w ciągłej hemodializie i ciągłej hemodiafiltracji wynoszą:    j

Dorośli i młodzież:    500 do 2500 ml/godz.

Dzieci:    15 do 30 ml/kg mc./godz.

Najczęściej używane szybkości przepływu u dorosłych wynoszą około 2000 ml/godz., co odpowiada dziennej objętości płynu zastępczego około 48 1.    ’

Sposób podawania

Do podawania dożylnego i hemodializy.

Produkt leczniczy Phoxilium stosowany jako roztwór zastępczy podaje się do obwodu krążenia pozaustrojowego przed (predylucja) lub za hemofiltrem lub hemodiafiltrem (postdylucja).    i

3

Dodatkowe informacje na temat użycia produktu leczniczego, patrz punkt 6.6. i

Phoxilium PL ChPL 2009-10


-

1 I

;l


2


Możliwe jest jednak wystąpienie interakcji leków z produktem Phoxilium:

-Witamina D i produkty lecznicze zawierające wapń (np. węglan wapnia jako substancja wiążącą fosforany) mogą zwiększyć ryzyko hiperkalcemii.

- Dodatkowa podawanie wodorowęglanu sodu w płynie substytucyjnym może zwiększyć ryzyko zasadowicy metabolicznej.

4.6 Ciąża laktacja

Brak jest udokumentowanych danych klinicznych dotyczących stosowania roztworu Phoxilium u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Lekarz zlecający powinien rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed podaniem roztworu Phoxifium kobiecie w ciąży lub karmiącej piersią.    '

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu    j

Brak doniesień o wpływie dializy otrzewnowej na zdolność prowadzdenia pojazdów i obsługę maszyn.    ■

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane mogą wynikać z używanego roztworu lub leczenia. ;

Zastosowanie do hemofiltracji i hemodializy roztworów buforowanych wodorowęglanami jest ogólnie dobrze tolerowane. Nie zgłaszano zdarzeń lub działań niepożądanych] które mogłyby być związane z buforowanym wodorowęglanem roztworem do hemofiltracji lub hemodializy.

Możliwe są jednak następujące działania niepożądane:

Hiper- lub hypohydratacja, zaburzenia elektrolitowe i alkaloza metaboliczna.

Mogą wystąpić pewne reakcje niepożądane związane z leczeniem (hemofiltracja lub hemodializa), np. nudności, wymioty, skurcze mięśni oraz niedociśnienie.    i

4.9 Przedawkowanie

Nie powinno dojść do przedawkowania roztworu Phoxilium w przypadku prawidłowego przeprowadzenia procedury i starannego monitorowania bilansu płynów, równowagi elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej przez wykwalifikowany personel.

Jednak u pacjentów z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek przedawkowanie może spowodować przeciążenie płynami. Można stosować kontynuację leczenia za pomocą hemofiltracji lub hemodiafiltracji w celu zwiększenia objętości usuwanego płynu poprzez ultrafiltrację, by przywrócić normalną objętość płynu i skorygować w jten sposób przedawkowanie. Tak więc, w przypadkach hyperhydratacji należy zwiększyć szybkość

ultrafiltracji hemofiltru lub hemodiafiltru, a ograniczyć szybkość podawania roztworu, hemofiltracyjnego lub hemodiafiltracyjnego W przypadkach odwodnienia podczas hemofiltracji lub hemodiafiltracji konieczne jest zmniejszenie ultrafiltracji i zwiększenie ilości podawanego roztworu zastępczego, w celu przywrócenia


zastępczego ciężkiego

poważnych

równowagi


normalnego bilansu płynów Przedawkowanie PhoxiIium może prowadzić do następstw, takich jak zastoinowa niewydolność serca, oraz zaburzeń elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

i

’H

,li

\V

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty do hemofiltracji

Kod ATC: B05ZB    j

Phoxilium, roztwór do hemofiltracji, hemodiafiltracji i hemodializy jest farmakologicznie nieaktywny. Jony sodu, wapnia, magnezu, potasów, fosforanów i chlorków są obecne w stężeniach zbliżonych do stężeń fizjologicznych w normalnym osoczu.    j

Produkt Phoxilium jest używany do zastępowania wody i elektrolitów usuniętych podczas hemofiltracji i hemodiafiltracji lub służy jako odpowiedni roztwór dializacyjny do użycia podczas ciągłej hemodiafiltracji lub ciągłej hemodializy.    j

j

Jako bufor alkalizujący wykorzystywany jest wodorowęglan.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne    ;

Substancje czynne w roztworze Phoxilium są farmakologicznie nieaktywne i obecne w stężeniach zbliżonych do stężeń fizjologicznych w osoczu.    !

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie    j

Brak odpowiednich danych z badań przedklinicznych. Substancje czynne są farmakologicznie nieaktywne i obecne sąw stężeniach zbliżonych do fizjologicznych poziomów w osoczu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mała komora A:    Woda do wstrzykiwań, kwas solny (do ustalenia pH) j

Duża komoraB:    Woda do wstrzykiwań, dwutlenek węgla (do ustalenia pH)i

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami,    :

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

Po odtworzeniu:    j

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność odtworzonego roztworu w ciągu 24 godzin, w temperaturze 22°C. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty od razu, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik i normalnie czas ten nie powinien przekraczać 24 godzin, łącznie z czasem zabiegu.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze od +4°C do +30°C. Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.

Informacje o przechowywaniu odtworzonego roztworu, patrz punkt 6,3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie wykonane z polichlorku winylu (PVC) lub poliolefinjj (laminaty wielowarstwowe z polipropylenową warstwą wewnętrzną) jest dwukomorowym workiem. Worek 5000 ml składa się z małej komory (250 ml) i dużej komoiy (4570 ml). Obie komory oddziela roztywalny spaw lub łamliwa zatyczka,    j

Duża komora B jest wyposażona w port injekcyjny w celu umożliwienia dodawania innych leków po odtworzeniu/zmieszaniu roztworu oraz złącze typu Luer do podłączenia worka do odpowiedniej lini płynu zamiennego/dializatu.    j

Każdy worek jest umieszczony w przezroczystym opakowaniu zewnętrznym wykonanym z wielowarstwowej folii polimerowej..

Każdy dwukomorowy worek zawiera 5000 ml. Wielkość opakowania: 2 x 5000 ml w pudełku

6.6 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Roztwór z małej komory A jest dodawany do roztworu z dużej komory B po złamaniu kruchej zatyczki lub rozerwaniu spawu bezpośrednio przed użyciem.

Odtworzony roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

1

Do opakowania dołączoną jest ulotka informacyjna dla pacjenta, zawierajaca szczegółowe instrukcje.    j

Podczas podawania leku pacjentowi należy posługiwać się techniką aseptyczną. Używać wyłącznie wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty a zewnętrzne opakowanie nieuszkodzone. Wszystkie spawy muszą być nienaruszone. W przypadku zauważenia przecieku roztwór należy niezwłocznie wyrzucić, ponieważ nie można zagwarantować jałowości. j

Duża komora B wyposażona jest w port do wstrzyknięć, umożliwiający, po odtworzeniu roztworu, dodanie innych koniecznych leków. Odpowiedzialność za ocenę zgodności leków dodawanych do roztworu Phoxilium poprzez kontrolę ewentualnej zmiany zabarwienia i (lub) precypitacji spoczywa na lekarzu. Należy zapoznać się z instrukcją użycia dodawanego leku. Przed dodaniem leku należy sprawdzić, czy jest on rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH takim jak roztworu Phoxilium (pH odtworzonego roztworu wynosi od 7,0 do 8,5).|

Leki powinny być dodawane do roztworu na odpowiedzialność lekarza wyłącznie w następujący sposób: usunąć płyn z portu do wstrzyknięć, przytrzymać odwróconyj worek („do góry nogami”), wstrzyknąć lek przez port i starannie wymieszać. Roztwór należy podać

niezwłocznie.    !

I

j i

-r í

I

W przypadku, gdy obydwie komory worka oddziela łamliwa zatyczka. należy postępować

według następujących wskazówek:

I    Opakowanie zewnętrzne zdjąć bezpośrednio przed użyciem, wyrzucić wszystkie

pozostałe opakowania. Otworzyć zaniknięcie pomiędzy obydwoma komorami worka, łamiąc zatyczkę. Złamana zatyczka pozostanie w worku.    j

II    Należy upewnić się, że cały płyn z małej komory A przemieścił się do dużej komory B.

III    Przepłukać dwukrotnie małą komorę A, wyciskając zmieszany roztwór z powrotem

do małej komory A, a następnie ponownie do dużej komory B.    |

IV    Po opróżnieniu małej komory A: wstrząsać dużą komorą B tak, aby zawartość

wymieszała się całkowicie. Roztwór jest gotowy do użycia. Worek można powiesić na stojaku.    j

V    Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.

Va Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, należy używać techniki aseptycznej, usunąć

zatyczkę i podłączyć męską końcówkę Luer Lock linii dializy lub wymiany do żeńskiej końcówki na worku; zacisnąć. Używając obu rąk, złamać niebieską łamliwą zatyczkę u podstawy i poruszać nią tam i z powrotem. Nie należy używaćj narzędzi. Należy upewnić się, czy zatyczka całkowicie się podzieliła i czy płyn może przepływać swobodnie, Zatyczka pozostaje w porcie Luer podczas terapii1.

Vb W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel.

Następnie wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Upewnić się, że płyn przepływa swobodnie.    ;

W przypadku, gdy obydwie komory worka oddziela rozrywalny spaw, należy postępować

według następujących wskazówek:

I    Opakowanie zewnętrzne zdjąć bezpośrednio przed użyciem, wyrzucić wszystkie pozostałe opakowania. Otworzyć spaw, trzymając małą komorę oburącz i ścisnąć do momentu powstania otworu w rozrywalnym spawie oddzielającym obie komory.

II    Dwoma dłońmi nacisnąć dużą komorę do momentu całkowitego otwarcia rozrywalnego

spawu pomiędzy dwoma komorami.    ]

III    Dokładne wymieszanie zapewnia się poprzez delikatne wstrząsanie workiem. Roztwór jest gotowy do użycia i worek można powiesić na stojaku.

IV    Do każdego z dwóch portów dostępu można podłączyć linię dializy lub wymiany.

IVa Jeśli korzysta się z dostępu typu Luer, należy używać techniki aseptycznej! usunąć kapsel i podłączyć męską końcówkę Luer Lock linii dializy lub wymiany do żeńskiej końcówki na worku; zacisnąć. Używając obu rąk, złamać niebieską łamliwą zatyczkę u podstawy i poruszać nią tam i z powrotem. Nie należy używać narzędzi. Należy upewnić się, czy zatyczka całkowicie się podzieliła i czy płyn może przepływać swobodnie. Zatyczka pozostaje w porcie Luer podczas terapii.    I

IVb W przypadku korzystania z portu do wstrzyknięć najpierw należy zdjąć kapsel. Następnie wprowadzić grot przez gumową przegrodę. Upewnić się, że płyn przepływa swobodnie.

Odtworzony roztwór powinien zostać niezwłocznie zużyty. Jeśli odtworzonjj roztwór nie zostanie zużyty od razu, powinien zostać zużyty podczas 24 godzin po dodaniu roztworu A do roztworu B, włączając w to czas zabiegu .    !

Odtworzony roztwór nie nadaje się do powtórnego użycia.

i

zgodnie


z lokalnymi


Niezużyty roztwór należy wyrzucić bezpośrednio po użyciu.

Wszelkie nieużyte produkty lub materiały odpadowe należy wyrzucić wymaganiami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY DOPUSZCZENIE DO OBROTU


POZWOL


LNIE


NA


Gambro Lundia AB Magistratsvâgen 16 SE-226 43 Lund SZWECJA

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AG kSę

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Oi.DlJ^PAOf -

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


ZMIANY


TEKSTU


OÍ-OJL. ?iOAO (~


!


i


Phoxilium PL ChPL 2009-10


Ü -.1


. 8


Phoxilium