+ iMeds.pl

Piascledine 100 mg + 200 mgUlotka Piascledine

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Piascledine, 100 mg + 200 mg, kapsułki twarde Niezmydlające się frakcje oleju awokado i oleju sojowego

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Piascledine i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piascledine

3.    Jak stosować lek Piascledine

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Piascledine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Piascledine i w jakim celu się go stosuje

Substancjami czynnymi leku Piascledine są niezmydlające się frakcje oleju awokado i oleju sojowego. Piascledine należy do grupy leków zwanych innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwreumatycznymi, określanymi także jako objawowe, powolnie działające leki w chorobie zwyrodnieniowej stawów (symptomatic slow-acting drugs in osteoarthritis, SYSADOA).

Lek Piascledine stosuje się u dorosłych w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, takich jak ból i trudności w poruszaniu się.

Pełna skuteczność leku Piascledine może wystąpić z opóźnieniem do kilku tygodni i zazwyczaj utrzymuje się po zakończeniu leczenia.

Jeśli po upływie kilku tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piascledine Kiedy nie stosować leku Piascledine:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na awokado i (lub) soję lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma uczulenie na orzechy ziemne (np. orzeszki arachidowe, fistaszki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Piascledine.

Dzieci i młodzież

Piascledine jest lekiem przeznaczonym wyłącznie dla dorosłych. Nie należy go stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Piascledine

Dotychczas nie stwierdzono oddziaływania (interakcji) między lekiem Piascledine a innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje lek Piascledine jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.

Piascledine z jedzeniem lub piciem

Stosując ten lek, pacjent może jeść i pić jak zwykle.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Piascledine

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

•    Zalecana dawka to jedna kapsułka na dobę, przyjmowana podczas posiłku.

•    Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Nie należy jej rozgryzać ani żuć.

•    Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

•    Działanie leku Piascledine może wystąpić z opóźnieniem do kilku tygodni.

•    Jeśli pacjent uważa, że poprawa nie następuje zbyt szybko, nie powinien przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

•    W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Piascledine

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Piascledine należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Piascledine

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, jakie mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Piascledine, są objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak biegunka, ból brzucha lub ból żołądka.

Podczas stosowania leku Piascledine mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    Niezbyt często (rzadziej niż u 1 pacjenta na 100): biegunka, ból brzucha, ból lub pieczenie w żołądku (gastralgia), czerwona wysypka na skórze (wykwity skórne), ból głowy, nieprawidłowości dotyczące moczu (ciemny mocz).

•    Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000): nudności, wymioty, zapalenie wątroby, żółtaczka lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi - szczególnie aminotransferaz lub gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP), swędzenie skóry, wysypka lub zaczerwienienie skóry, ból stawów, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C,02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Piascledine

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Piascledine

Substancjami czynnymi leku są niezmydlające się frakcje oleju awokado i oleju sojowego. Każda kapsułka zawiera 100 mg oleju awokado frakcji niezmydlającej się i 200 mg oleju sojowego frakcji niezmydlającej się .

Pozostałe składniki to: butylohydroksytoluen, krzemu dwutlenek koloidalny, tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, erytrozyna (E 127), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna wołowa (Typu B), polisorbat 80.

Jak wygląda lek Piascledine i co zawiera opakowanie

Lek Piascledine ma postać kapsułek z pomarańczowym wieczkiem i nieprzezroczystym szarym denkiem z nadrukiem „P 300”.

Kapsułki są pakowane w tekturowe pudełko zawierające 1 blister po 15 kapsułek lub 2 blistry po 15 kapsułek (30 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Laboratoires Expanscience

10 Avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie, Francja

Wytwórca

Laboratoires Expanscience

Rue des Quatre Filles, 28230 Epernon, Francja

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

05-552 Łazy, ul. Podleśna 83 tel.: (22) 70-28-200 e-mail: angelini@angelini .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Piascledine

Charakterystyka Piascledine

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Piascledine, 100 mg + 200 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 300 mg niezmydlających się frakcji oleju awokado i oleju sojowego, w tym:

•    oleju awokado frakcji niezmydlającej się - 100 mg

•    oleju sojowego frakcji niezmydlającej się - 200 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde z pomarańczowym wieczkiem i nieprzezroczystym szarym denkiem z nadrukiem „P 300”.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Piascledine jest wskazany do stosowania u dorosłych w powolnym leczeniu (łagodzeniu) objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli:

Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg (jedna kapsułka).

Leczenie trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

Dzieci i młodzież:

Nie należy stosować produktu leczniczego Piascledine u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4).

Pozostałe grupy pacjentów: pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. W badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Piascledine średnia wieku pacjentów wynosiła powyżej 60 lat, ze znaczącym udziałem grupy pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Sposób podawania

Doustnie.

Kapsułki należy połykać w całości, bez rozgryzania i żucia, popijając szklanką wody. Produkt leczniczy przyjmuje się w trakcie posiłku.

4.3 Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Udokumentowana nadwrażliwość na orzechy ziemne - ze względu na ryzyko krzyżowych reakcji alergicznych, jakie mogą wystąpić między soją a orzechami ziemnymi.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu leczniczego Piascledine u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono badań interakcji produktu leczniczego Piascledine. Na podstawie profilu farmakodynamicznego substancji czynnych oraz biorąc pod uwagę doświadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego Piascledine do obrotu, nie należy spodziewać się klinicznie istotnych interakcji z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Produkt leczniczy Piascledine nie wpływa na płodność (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Piascledine u kobiet w ciąży.

U zwierząt, którym podawano duże dawki Piascledine, stwierdzono objawy toksycznego wpływu na rozród (patrz punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Piascledine w okresie ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym, niestosujących skutecznej antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy produkt leczniczy Piascledine jest wydzielany do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków i niemowląt. Produktu leczniczego Piascledine nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Piascledine nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa - podsumowanie

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Piascledine były zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunka (0,8% pacjentów), ból brzucha (0,8%), ból żołądka (0,5%).

Niektóre działania niepożądane występowały nieznacznie częściej po stosowaniu Piascledine niż w grupie otrzymującej placebo: wysypka skórna (0,18 vs 0%), ból głowy (0,36 vs 0,25%) i nieprawidłowe zabarwienie moczu (0,36 vs 0%). W przypadku działań niepożądanych dotyczących pozostałych układów lub narządów nie odnotowano różnic w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Około 87% działań niepożądanych miało nasilenie łagodne do umiarkowanego. W mniej niż 10% przypadków wystąpiła konieczność trwałego odstawienia produktu leczniczego z powodu wystąpienia działań niepożądanych. Wydłużenie czasu leczenia do 36 miesięcy nie wpływało na zwiększenie częstości występowania reakcji niepożądanych ani stopnia ich nasilenia.

Dane z raportów spontanicznych zgłaszanych po wprowadzeniu Piascledine do obrotu w połowie lat 70. potwierdzają, że najczęstszymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia żołądka i jelit. Bardzo rzadko raportowano o zaburzeniach skóry i tkanki podskórnej oraz zaburzeniach wątroby i dróg żółciowych.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

W tabeli przedstawiono działania niepożądane odnotowane u pacjentów stosujących produkt leczniczy Piascledine w badaniach klinicznych oraz pochodzące z raportów spontanicznych otrzymanych po wprowadzeniu produktu do obrotu. Działania te przedstawiono z uwzględnieniem narządów oraz częstości występowania, stosując następujące określenia: niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100); bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka*, ból brzucha*, ból żołądka*

Nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy (aminotransferaz, gamma-glutamylotranspeptydazy), zapalenie wątroby (w tym cytolityczne), żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka*

Świąd, wyprysk i (lub) rumień

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy*

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Nieprawidłowości dotyczące moczu (ciemny kolor moczu)*

Zaburzenia mięśni szkieletowych i tkanki łącznej

Ból stawów

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipercholesterolemia

Powyższe dane pochodzą z badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania Piascledine (*) i (lub) z raportów o działaniach niepożądanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. W przypadku, gdy pochodzą one z obu źródeł, w tabeli uwzględniono jedynie działania o większej częstości występowania.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie w badaniach klinicznych dawek do 600 mg na dobę przez kilka miesięcy nie wykazało toksyczności zależnej od dawki.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu raportowano o 7 przypadkach nieumyślnego przedawkowania po stosowaniu w dawkach 600 do 1800 mg na dobę przez okres do 5 dni. W 4 przypadkach nie odnotowano wystąpienia działań niepożądanych, w pozostałych 3 raportowano o występowaniu zaburzeń żołądka i jelit o nasileniu niewielkim lub umiarkowanym oraz zaburzeń wątroby i dróg żółciowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, kod ATC: M01AX26.

Produkt leczniczy Piascledine należy do grupy leków określanych jako objawowo, powolnie działające leki w chorobie zwyrodnieniowej stawów (symptomatic slow-acting drugs in osteoarthritis, SYSADOA).

Mechanizm działania substancji czynnych produktu Piascledine oceniano w badaniach in vitro oraz in vivo w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Badania te wykazały następujące główne właściwości farmakologiczne:

1.    Bezpośrednie i pośrednie działanie wspomagające syntezę makrocząsteczek macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki (szlak anaboliczny):

-    zwiększenie syntezy proteoglikanów zarówno przez prawidłowe chondrocyty chrząstki stawowej, jak i dotknięte zwyrodnieniową chorobą stawów, w szczególności proteoglikanów o dużej masie cząsteczkowej, w ilości podobnej do proteoglikanów fizjologicznych,

-    hamowanie degradacji proteoglikanów,

-    stymulacja syntezy i kumulacji agrekanu (głównych proteoglikanów chrząstki) w chondrocytach dotkniętych zwyrodnieniową chorobą stawów,

-    stymulacja wytwarzania kolagenu typu II przez synowiocyty i chondrocyty w stawach,

-    zapobieganie hamującemu działaniu osteoblastów podchrzęstnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów na syntezę agrekanu i kolagenu typu II przez chondrocyty w modelu hodowli wspólnej,

-    stymulacja ekspresji czynników, takich jak TGF-pi i TGF-P2.

2.    Działanie ograniczające degradację składników macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki (szlak kataboliczny):

-    hamowanie niekorzystnego działania IL-ip na wytwarzanie kolagenu i agrekanu,

-    hamowanie działania stymulującego IL-ip zwiększającego aktywność kolagenolityczną w komórkach błony maziowej stawów i chondrocytach,

-    hamowanie syntezy i aktywności kolagenazy (MMP-13) i stromelizyny (MMP-3) w chondrocytach, indukowanej przez IL-ip,

-    zmniejszenie wytwarzania cytokin prozapalnych IL-6 i IL-8 oraz nadmiernego wytwarzania PGE2 indukowanego przez IL-ip,

-    stymulacja inhibitora aktywatora plazminogenu 1 (PAI-1).

Wszystkie te czynniki przyczyniają się do potencjalnego korzystnego oddziaływania produktu leczniczego Piascledine na naprawę i ochronę składników macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki.

3.    Działanie modyfikujące strukturę chrząstki i osłabienie procesu niszczenia chrząstki stawowej:

U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych przeprowadzono 3-letnie randomizowane badanie kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą [ERADIAS 2010] w celu oceny potencjalnego działania modyfikującego strukturę chrząstki po stosowaniu Piascledine raz na dobę. Głównym kryterium skuteczności była ocena szerokości szpary stawowej w stawie biodrowym (JSW) na podstawie kilkukrotnego badania rtg. Zgodnie z zaleceniami OARSI-OMERACT ocenę skuteczności prowadzono poprzez obliczenie odsetka pacjentów z progresją choroby, tj. ze zmniejszeniem JSW >0,5 mm. Badanie wykazało znamienne zmniejszenie (p = 0,039) procesu niszczenia chrząstki stawowej w postaci mniejszego odsetka (-20%) pacjentów z progresją choroby zwyrodnieniowej w grupie stosującej Piascledine w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.

Wyniki badań klinicznych dotyczących stosowania Piascledine w objawach choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych nie są jednoznaczne. Wyniki niektórych badań są pozytywne, jednak nie są wystarczające do potwierdzenia skuteczności klinicznej w tym wskazaniu.

Ponadto u pacjentów stosujących Piascledine oceniono możliwość potencjalnego zmniejszenia dawki leków z grupy NLPZ. Wykazano, że średnie dawkowanie NLPZ (w przeliczeniu na ekwiwalent wyrażony w mg diklofenaku) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych lub kolanowych mogło zostać zmniejszone o około 60 tabletek po 25 mg diklofenaku miesięcznie. Zmniejszenie dawki lub odstawienie leków NLPZ było decyzją pacjenta w zależności od poprawy objawów w przebiegu leczenia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie jest znana swoista i dokładna metoda oznaczania frakcji niezmydlających się oleju awokado i oleju sojowego w płynach biologicznych. Z tego powodu nie są dostępne dane dotyczące właściwości farmakokinetycznych produktu leczniczego Piascledine.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Główne właściwości toksykologiczne produktu leczniczego Piascledine badano na różnych gatunkach zwierząt, w tym na gryzoniach, królikach i psach. Przeprowadzono badania dotyczące toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej .

Wyniki badań toksyczności ostrej i podostrej wykazały bardzo małą toksyczność Piascledine. Ze względu na brak śmiertelności po podaniu dawek przewyższających do 1000 razy dawkę leczniczą u człowieka, nie było możliwe wyznaczenie LD50. U szczurów, którym podawano największą dawkę (750 mg/kg), stwierdzono nieprawidłowe wyniki niektórych badań czynnościowych wątroby i gruczołu tarczowego.

W badaniach toksyczności przewlekłej (6 miesięcy), prowadzonych na szczurach i psach, ogólna tolerancja produktu leczniczego Piascledine była zadowalająca, jednak - podobnie jak w badaniach toksyczności podostrej - jako narządy docelowe uwzględniono także wątrobę i gruczoł tarczowy. W grupach zwierząt, którym podawano średnie i duże dawki, stwierdzono umiarkowanie nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i histopatologicznych wątroby i gruczołu tarczowego, zaznaczone wyraźniej u psów niż u szczurów. U obu gatunków stosowanie małej dawki produktu Piascledine (30 - 50 mg/kg w zależności od gatunku) było związane z występowaniem minimalnego działania toksycznego.

Produkt leczniczy Piascledine nie indukuje metabolizmu u szczurów.

Badania toksycznego wpływu na rozród wykazały, że produkt leczniczy Piascledine stosowany w dużej dawce (750 mg/kg) u szczurów może zakłócać proces implantacji zapłodnionego jaja i (lub) przeżycie zarodka w bardzo wczesnym okresie. Nie stwierdzono wpływu na płodność. Produkt leczniczy nie działał teratogennie ani embriotoksycznie, jednak po stosowaniu w dużych dawkach (750 mg/kg u szczurów oraz 500 mg/kg u królików) obserwowano niewielkie zaburzenia kośćca. Nie wykazano działania toksycznego w okresie okołoporodowym i po urodzeniu.

Badania z zastosowaniem produktu leczniczego Piascledine nie wykazały działania mutagennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wypełnienie kapsułki: butylohydroksytoluen, krzemu dwutlenek koloidalny Skład kapsułki:

część I - biała: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna

część II - pomarańczowa: erytrozyna (E 127), tlenek żelaza żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna

Powłoka uszczelniająca kapsułkę: żelatyna wołowa (Typu B), polisorbat 80 Tusz do oznaczania kapsułki

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister z folii Al/PVC.

Pudełko tekturowe zawierające 1 blister po 15 kapsułek lub 2 blistry po 15 kapsułek (30 kapsułek). Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LABORATOIRES EXPANSCIENCE 10 Avenue de l’Arche 92400 Courbevoie, Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8118

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:18.12.1998 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Piascledine