Imeds.pl

Pigmentum Castellani (40 Mg + 80 Mg + 8 Mg)/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pigmentum Castellani, (40 mg + 80 mg + 8 mg)/g, płyn na skórę

(Phenolum + Resorcinolum + Acidum boricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosowć dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Pigmentum Castellani i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Pigmentum Castellani

3.    Jak stosować Pigmentum Castellani

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Pigmentum Castellani

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Pigmentum Castellani i w jakim celu się go stosuje

Lek Pigmentum Castellani ma postać płynu do stosowania na skórę.

Jest on lekiem złożonym, który wykazuje skojarzone działanie substancji czynnych - fenolu, rezorcynolu i kwasu borowego. Lek ma działanie odkażające, w tym grzybobójcze, przeciwzapalne i złuszczające.

Zawarty w leku fenol działa grzybobójczo i bakteriobójczo, kwas borowy działa słabo bakteriostatycznie (hamuje wzrost bakterii) i grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów), a rezorcynol ma słabe działanie odkażające i złuszczające.

Wskazania

Lek Pigmentum Castellani stosuje się w miejscowym leczeniu grzybic powierzchownych i powierzchownych zakażeń bakteryjnych skóry.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Pigmentum Castellani Kiedy nie stosować leku Pigmentum Castellani

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fenol, rezorcynol, kwas borowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- u noworodków i niemowląt;

-    u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Pigmentum Castellani, należy omówić to z lekarzem.

Leku nie należy stosować na duże powierzchnie skóry, na skórę pozbawioną naskórka i ze zmianami zapalnymi, gdyż zawarty w leku kwas borowy może wchłonąć się ze skóry i działać toksycznie na organizm.

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 7 dni.

Nie należy stosować opatrunków okluzyjnych (uszczelniających) i bandaży na skórę leczoną lekiem Pigmentum Castellani, ze względu na obecność fenolu i związane z tym ryzyko znacznego podrażnienia skóry.

Nie należy stosować leku w przypadku widocznego zmętnienia i wytrącenia się osadu, ze względu na ryzyko wystąpienia methemoglobinemii (zaburzeń dotyczących krwi).

Uwaga: lek silnie barwi skórę.

Dzieci i młodzież

Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Pigmentum Castellani u dzieci.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Lek Pigmentum Castellani a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Pigmentum Castellani nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że w opinii lekarza korzyści wynikające ze stosowania leku są większe niż ryzyko dla płodu.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Pigmentum Castellani nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować Pigmentum Castellani

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, miejsca chorobowo zmienione należy smarować lub pędzlować 2 lub 3 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci w wieku powyżej 3 lat i młodzieży, należy smarować lekiem zmienione chorobowo miejsca na skórze raz na dobę.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Czas leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pigmentum Castellani

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Pigmentum Castellani

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następuj ąco: bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów);

często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów);

niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów);

rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów);

bardzo rzadko (występuj ące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Rzadko może wystąpić podrażnienie skóry.

Jeśli nasili się podrażnienie skóry lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Pigmentum Castellani

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmętnienie płynu i wytrącenie się osadu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pigmentum Castellani

-    Substancjami czynnymi w leku są fenol, rezorcynol, kwas borowy.

1 g płynu na skórę zawiera 40 mg fenolu, 80 mg rezorcynolu, 8 mg kwasu borowego.

-    Pozostałe składniki to: fuksyna zasadowa, aceton, etanol 96%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pigmentum Castellani i co zawiera opakowanie

Lek Pigmentum Castellani jest płynem o intensywnej wiśniowo-czerwonej barwie i zapachu fenolu.

Opakowanie leku

Butelka ze szkła brunatnego zawierająca 50 g lub 125 g płynu na skórę, umieszczona w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema. rze szow .pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 4 z 4