+ iMeds.pl

Pimafucin 20 mg/gUlotka Pimafucin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pimafucin, 20 mg/g, krem (Natamycinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pimafucin w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin

3.    Jak stosować lek Pimafucin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pimafucin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pimafucin i w jakim celu się go stosuje

Lek Pimafucin w postaci kremu zawiera natamycynę, antybiotyk o działaniu przeciwgrzybiczym z grupy polienów do stosowania miejscowego.

Natamycyna działa miejscowo i nie wchłania się przez skórę ani przez błony śluzowe.

Pimafucin w postaci kremu jest wskazany w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez drożdżaki Candida albicans.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pimafucin Kiedy nie stosować leku Pimafucin

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Pimafucin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pimafucin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pimafucin zawiera alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy oraz parahydroksybenzoesany metylu i propylu.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Pimafucin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Pimafucin krem zwykle stosuje się na zmienione chorobowo miejsca od 1 do 4 razy na dobę. Leczenie trwa zwykle od 2 do 3 tygodni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pimafucin

Brak doniesień na temat przedawkowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- reakcje nadwrażliwości, uczucie pieczenia i podrażnienia

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Pimafucin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie po: {EXP}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pimafucin

-    Substancją czynną leku jest natamycyna.

-    Pozostałe składniki to: decylu oleinian, estry cetylowe wosku, alkohol cetostearylowy, sodu laurylosiarczan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pimafucin i co zawiera opakowanie

Pimafucin jest kremem w kolorze białym do lekko żółtego.

Opakowanie zawiera 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Wytwórca:

1.    Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Holandia

2.    Temmler Italia S.R.L.

Via Delle Industrie 2 20061 Carugate (MI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa tel. 22 545 11 11

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Pimafucin

Charakterystyka Pimafucin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pimafucin, 20 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram kremu zawiera 20 mg natamycyny (Natamycinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krem

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez drożdżaki Candida albicans.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy stosuje się na zmienione chorobowo miejsca od 1 do 4 razy na dobę. Leczenie trwa zwykle od 2 do 3 tygodni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na natamycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego produkt leczniczy może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dotychczasowe dane nie wskazują, że produktu leczniczego Pimafucin nie można stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pimafucin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

4.8


Działania niepożądane wymieniono poniżej według malejącej częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (od >1/100 do <1/10); niezbyt często (od >1/1000 do <1/100); rzadko (od >1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rzadko: reakcje nadwrażliwości, uczucie pieczenia i podrażnienie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego. kod ATC: D01AA02

Mechanizm działania

Natamycyna jest antybiotykiem z grupy polienów, który powoduje zaburzenia w syntezie steroli w błonie komórkowej grzybów.

Drożdżaki Candida albicans są wrażliwe na natamycynę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Natamycyna działa miejscowo i nie wchłania się przez skórę ani przez błony śluzowe.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Bez znaczenia klinicznego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Decylu oleinian Estry cetylowe wosku Alkohol cetostearylowy

Sodu laurylosiarczan Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Glikol propylenowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba powlekana aluminium z membraną zabezpieczona nakrętka z polietylenu, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 g kremu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Astellas Pharma Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1918

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14 kwiecień 1980 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29 lipiec 2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Pimafucin