Imeds.pl

Pioglitazone Bioton 15 Mg

Document: dokument 0 change

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PIOGLITAZONE BIOTON 15 mg, tabletki PIOGLITAZONE BIOTON 30 mg, tabletki PIOGLITAZONE BIOTON 45 mg, tabletki

(Pioglitazon um)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pioglitazone Bioton i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pioglitazone Bioton

3.    Jak stosować lek Pioglitazone Bioton

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pioglitazone Bioton

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK PIOGLITAZONE BIOTON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Pioglitazone Bioton15/30/45 mg w postaci tabletek zawiera pioglitazon. Jest to lek przeciwcukrzycowy stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej), kiedy metformina nie jest odpowiednia lub nie działa właściwie. Ten typ cukrzycy zazwyczaj rozwija się u ludzi dorosłych.

Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg ułatwia kontrolę stężenia cukru (glukozy) we krwi u osób chorych na cukrzycę typu 2 poprzez lepsze wykorzystanie wytwarzanej przez organizm insuliny.

Lekarz w ciągu 3 do 6 miesięcy powinien ocenić, czy lek Pioglitazone Bioton wywiera pożądane działanie.

Pioglitazone Bioton15/30/45 mg można stosować jako jedyny lek u pacjentów, którzy nie mogą przyj mować metforminy i u których nie można wystarczaj ąco kontrolować stężenia cukru we krwi za pomocą diety i aktywności fizycznej. Pioglitazone Bioton można też stosować łącznie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (takimi jak metformina, pochodne sulfonylomocznika lub insulina), jeżeli kontrola stężenia cukru we krwi nie jest wystarczająca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PIOGLITAZONE BIOTON Kiedy nie stosować leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pioglitazon lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku (patrz punkt 6),

-    jeśli pacjent ma niewydolność serca lub miał ją w przeszłości,

-    jeśli pacjent ma chorobę wątroby,

-jeżeli wystąpiła kwasica ketonowa (powikłanie cukrzycy powodujące szybkie zmniejszenie masy ciała, nudności lub wymioty),

-    jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek raka pęcherza moczowego,

-    jeśli w moczu obecna jest krew (należy zwrócić się do lekarza).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza, że:

-    nastąpiło zatrzymanie wody w organizmie lub pacjent ma niewydolność serca, szczególnie gdy pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 75 roku życia). Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzapalne, które mogą powodować zatrzymanie wody w organizmie i obrzęki, należy również poinformować o tym lekarza.

-    występuje specyficzna choroba oka, związana z cukrzycą, zwana obrzękiem plamki żółtej (obrzęk w obrębie tylnej części oka),

-    występują cysty w jajnikach (zespół policystycznych jajników). Może to zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, gdyż lek może wznowić owulację. Może być konieczne zastosowanie odpowiednich leków antykoncepcyjnych.

-    występują choroby wątroby lub serca. Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badanie krwi oceniające stan wątroby. Badanie to należy przeprowadzać okresowo. U niektórych pacjentów z cukrzycą typu 2 trwającą od długiego czasu i z chorobą serca lub przebytym udarem, którzy byli leczeni pioglitazonem i insuliną obserwowano rozwój niewydolności serca. Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli pojawią się objawy niewydolności serca takie jak duszność lub gwałtowny przyrost wagi, lub miejscowy obrzęk.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Pioglitazone Bioton jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, jest możliwe, że stężenie cukru we krwi obniży się poniżej normy (hipoglikemia).

Może również nastąpić obniżenie wartości morfologii krwi (niedokrwistość).

Złamania kości

Zaobserwowano większą ilość złamań kości, w szczególności u kobiet przyjmujących pioglitazon. Lekarz powinien wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia takiego powikłania.

Dzieci i młodzież

Stosowanie pioglitazonu u pacjentów poniżej 18 roku życia nie jest zalecane.

Inne leki i Pioglitazone Bioton 15/30/45

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach.

15/30/45


mg.


Zazwyczaj można przyjmować inne leki podczas stosowania leku Pioglitazone Bioton Niektóre leki mogą jednak wpływać na stężenie cukru we krwi:

-    gemfibrozil (stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu),

-    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy i innych zakażeń).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu tych leków, gdyż może być konieczna dodatkowa kontrola stężenia cukru we krwi i dawka leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg może wymagać zmiany.

Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W sytuacji kiedy pacjentka jest w ciąży lub karmi, myśli, że jest w ciąży lub planuje mieć dziecko, przed rozpoczęciem leczenia należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pioglitazon nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku, gdy pojawią się zaburzenia widzenia.

Lek Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg zawiera laktozę jednowodną.

Ten lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli pacjent kiedykolwiek był poinformowany przez lekarza, że nie toleruje jakiegokolwiek cukru, przed zastosowaniem leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować jedną tabletkę raz na dobę. Jeżeli to będzie konieczne, lekarz może zalecić stosowanie innej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Pioglitazone Bioton15 mg/30/45 mg jest za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Jeżeli lek Pioglitazone Bioton15/30/45 mg jest stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. insuliną, chlorpropamidem, glibenklamidem, gliklazydem lub tolbutamidem), lekarz zadecyduje, czy konieczne jest zmniejszenie dawki tych leków.

Podczas stosowania leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg lekarz zaleci przeprowadzanie okresowych badań krwi. Celem badań jest sprawdzenie, czy czynność wątroby jest prawidłowa.

Pacjenci stosujący dietę cukrzycową powinny nadal jej przestrzegać podczas przyjmowania leku Pioglitazone Bioton15/30/45 mg.

Pacjenci powinni regularnie sprawdzać masę ciała. Należy poinformować lekarza, jeżeli masa ciała się zwiększy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pioglitazone Bioton15/30/45 mg

Jeżeli pacjent przyjmie zbyt dużą ilość tabletek przez pomyłkę lub jeżeli inna osoba, lub dziecko przyjęło lek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

U takiej osoby stężenie cukru we krwi może się znacznie zmniejszyć; w takiej sytuacji należy spożyć produkt zawierający cukier, np. kostkę lub łyżeczkę cukru, cukierki, ciastka lub wypić słodki sok owocowy.

Pominięcie zastosowania leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg

Należy starać się przyjmować lek Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć następną o normalnej porze.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg

Lek Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg należy przyjmować codziennie, żeby uzyskać właściwy efekt leczenia. Przerwanie stosowania leku może spowodować zwiększenie stężenia cukru we krwi.

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

Bioton 15/30/45 mg należy


W przypadku innych pytań dotyczących stosowania leku Pioglitazone zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią.

W szczególności, obserwowano następujące ciężkie działania niepożądane:

Niewydolność serca występowała często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) przyjmujących pioglitazon razem z insuliną. W niewydolności serca występują objawy takie, jak duszność, nagłe zwiększenie masy ciała lub obrzęk. W przypadku wystąpienia któregokolwiek objawu, zwłaszcza u pacjentów powyżej 65 roku życia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rak pęcherza moczowego występował niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów). W przypadku wystąpienia takich objawów jak krew w moczu, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, lub uczucie parcia na mocz, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Obrzęki występowały bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów) u pacjentów przyjmujących jednocześnie pioglitazon i insulinę. W przypadku wystąpienia obrzęku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Złamanie kości występowało często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentek) wyłącznie u kobiet przyjmujących pioglitazon. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Niewyraźne widzenie (pogorszenia się ostrości wzroku) spowodowane obrzękiem (lub płynem) w tylnej części oka obserwowano u pacjentów przyjmujących pioglitazon (częstość występowania nie została określona). Jeśli objaw ten wystąpił po raz pierwszy lub nasilił się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Obserwowano reakcje alergiczne u pacjentów przyjmujących pioglitazon. Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna z pokrzywką i opuchnięciem twarzy, ust, języka, gardła oraz trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów stosujących pioglitazon wystąpiły inne działania niepożądane: często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    zakażenia układu oddechowego

-    zaburzenia widzenia

-    zwiększenie masy ciała

-    odrętwienie

niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

-    zapalenie zatok

-    trudności w zasypianiu (bezsenność)

częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych)

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    reakcje alergiczne

Inne działania niepożądane obserwowano u niektórych pacjentów stosujących pioglitazon łącznie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi:

bardzo często (więcej niż 1 przypadek na 10 pacjentów)

-    zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia)

często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    bóle głowy

-    zawroty głowy

-    bóle stawów

-    impotencja

-    ból pleców

-    zadyszka

-    niewielkie zmniejszenie liczby czerwonych krwinek

-    wzdęcia

niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)

-    obecność cukru (glukozy), białka w moczu

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    zawroty głowy

-    wzmożona potliwość

-    znużenie

-    wzmożony apetyt

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania działań niepożądanych:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PIOGLITAZONE BIOTON 15/30/45 mg

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg

Substancją czynną leku Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg jest pioglitazon.

Każda tabletka zawiera 15/30/45 mg pioglitazonu (w postaci chlorowodorku).

Inne składniki leku to laktoza jednowodna, karmeloza wapniowa, hydroksypropyloceluloza (E 463), oraz magnezu stearynian (E 572).

Jak wygląda lek Pioglitazone Bioton 15/30/45 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki Pioglitazone Bioton 15 mg mają barwę białą lub kremową, są okrągłe, wypukłe, niepowlekane z wytłoczonym „P” po jednej stronie i „15” po drugiej stronie.

Tabletki są pakowane w blistry zawierające 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 lub 196 tabletek.

Tabletki Pioglitazone Bioton 30 mg mają barwę białą lub kremową, są okrągłe, płaskie, niepowlekane ze ściętą krawędzią, z wytłoczonym „PIO” po jednej stronie i „30” po drugiej stronie.

Tabletki są pakowane w blistry zawierające 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 lub 196 tabletek.

Tabletki Pioglitazone Bioton 45 mg mają barwę białą lub kremową, są okrągłe, płaskie, niepowlekane ze ściętą krawędzią, z wytłoczonym „PIO” po jednej stronie i „45” po drugiej stronie. Tabletki są pakowane w blistry zawierające 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 lub 196 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu BIOTON S.A.

02-516 Warszawa ul. Starościńska 5

Wytwórca BIOTON SA. ul. Starościńska 5 02-516 Warszawa

Accord Healthcare Limited Sage house, 319 Pinner road North Harrow HA1 4HF, Middlesex Wielka Brytania

Kern Pharma, S.L.

Poligono Ind. Colon II Venus 72 08228 Terrassa Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

BIOTON SA.

02-516 Warszawa ul. Starościńska 5 Tel: + 48 (22) 721 40 00

Ten lek został dopuszczony do obrotu w następujących krajach Unii Europejskiej:

Kraj

Nazwa leku

Wielka Brytania

Pioglitazone Hydrochloride 15/30/45 mg Tablets

Grecja

Pioglitazone Intas 15/30/45 mg AraKaa

Włochy

PIOGLITAZONE DOC Generici 15/30/45 mg compresse

Polska

Pioglitazone Bioton

Hiszpania

Pioglitazona Kern Pharma 15/30 mg comprimidos

Data zatwierdzenia ulotki

005/10.2013/14t

7