+ iMeds.pl

Pioglitazone pfizer 30 mgUlotka Pioglitazone pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pioglitazone Pfizer, 15 mg, tabletki Pioglitazone Pfizer, 30 mg, tabletki Pioglitazone Pfizer, 45 mg, tabletki

Pioglitazonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pioglitazone Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pioglitazone Pfizer

3.    Jak stosować lek Pioglitazone Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pioglitazone Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pioglitazone Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Pioglitazone Pfizer zawiera pioglitazon. Jest lekiem przeciwcukrzycowym stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej), gdy metformina nie jest odpowiednia lub nie wywiera odpowiedniego efektu. Ten typ cukrzycy zazwyczaj rozwija się u ludzi dorosłych.

Pioglitazone Pfizer pomaga kontrolować stężenie cukru we krwi u osób chorych na cukrzycę typu 2, umożliwiając lepsze wykorzystanie wytwarzanej przez organizm insuliny. Lekarz w ciągu 3 do 6 miesięcy powinien ocenić, czy lek Pioglitazone Pfizer wywiera pożądane działanie.

Pioglitazone Pfizer można stosować jako jedyny lek u pacjentów którzy nie mogą stosować metforminy i gdy leczenie za pomocą diety i aktywności fizycznej nie umożliwia kontroli glikemii, lub w terapii skojarzonej (z takimi lekami jak: metformina, pochodne sulfonylomocznika lub insulina), jeśli glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pioglitazone Pfizer Kiedy nie stosować leku Pioglitazone Pfizer

- Jeśli pacjent ma uczulenie na pioglitazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

- Jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał niewydolność serca.

- Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

- Jeśli pacjent miał cukrzycową kwasicę ketonową (powikłanie cukrzycy powoduj ące szybkie zmniejszenie masy ciała, nudności lub wymioty).

- Jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał raka pęcherza moczowego.

- Jeśli pacjent ma krwiomocz, którego przyczyna nie jest znana.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza, jeśli występuje zatrzymanie wody (retencja płynów) lub pacjent ma niewydolność serca; dotyczy to szczególnie pacjentów w wieku powyżej 75 lat;

- występuje specyficzna choroba oka, związana z cukrzycą, zwana obrzękiem plamki żółtej (obrzęk w obrębie tylnej części oka);

- występuj ą torbiele w jaj nikach (ze spół policystycznych j ajników). Pioglitazone Pfizer może zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, gdyż lek może wznowić owulację. Pacjentki, których to dotyczy, powinny stosować odpowiednią metodę antykoncepcji w celu uniknięcia nieplanowanej ciąży;

- występują choroby wątroby lub serca. Przed zastosowaniem leku Pioglitazone Pfizer, należy wykonać badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby Badanie to można przeprowadzać okresowo. U niektórych pacjentów chorych od wielu lat na cukrzycę typu 2 oraz na serce lub po udarze, którzy przyjmowali pioglitazon i insulinę, wystąpiła niewydolność serca. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią objawy niewydolności serca, takie jak duszność, nagłe zwiększenia masy ciała, lub miejscowy obrzęk.

Jeśli pacjent przyjmuje Pioglitazone Pfizer z innymi lekami przeciwcukrzycowymi stężenie cukru we krwi może zmniejszyć się do wartości mniejszych od prawidłowych (hipoglikemia).

Może także wystąpić zmniejszenie liczby czerwonych ciałek krwi (niedokrwistość).

Złamania kości

Zaobserwowano zwiększoną liczbę złamań kości u kobiet (lecz nie u mężczyzn) przyjmujących pioglitazon. Podczas leczenia cukrzycy lekarz weźmie te informacje pod uwagę.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Pioglitazone Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Zazwyczaj można przyjmować inne leki podczas stosowania leku Pioglitazone Pfizer. Jednak niektóre leki mają szczególny wpływ na stężenie cukru we krwi:

-    gemfibrozyl (stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu);

-    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy i innych zakażeń).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu któregokolwiek z tych leków. Należy zbadać stężenie cukru we krwi, gdyż dawka leku Pioglitazone Pfizer może wymagać zmiany.

Pioglitazone Pfizer z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletki należy połknąć popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli:

-    pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, lub planuje zajść w ciążę;

-    karmi piersią lub gdy planuje karmić piersią.

Lekarz zaleci przerwanie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pioglitazon nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, jednak należy zachować ostrożność, jeśli wystąpią zaburzenia wzroku.

Pioglitazone Pfizer zawiera laktozę jednowodną.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

Jak stosować lek Pioglitazone Pfizer

3.


Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować jedną tabletkę zawierającą 15 mg pioglitazonu raz na dobę. Jeżeli to będzie konieczne, lekarz może zalecić stosowanie innej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Pioglitazone Pfizer jest za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Jeżeli lek Pioglitazone Pfizer jest stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. insuliną, chlorpropamidem, glibenklamidem, gliklazydem lub tolbutamidem), lekarz zadecyduje, czy konieczne jest zmniejszenie dawki tych leków.

Podczas stosowania leku Pioglitazone Pfizer lekarz zaleci przeprowadzanie okresowych badań krwi. Celem badań jest sprawdzenie, czy czynność wątroby jest prawidłowa.

Osoby stosujące dietę cukrzycową powinny nadal jej przestrzegać podczas przyjmowania leku Pioglitazone Pfizer.

Pacjenci powinni regularnie sprawdzać masę ciała. Należy poinformować lekarza, jeżeli masa ciała się zwiększy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pioglitazone Pfizer

Jeżeli przez przypadek pacjent przyjął zbyt wiele tabletek leku lub jeżeli inna osoba, lub dziecko przyjęło lek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Stężenie cukru we krwi może gwałtownie zmniejszyć się do wartości mniejszych od prawidłowych. W takiej sytuacji należy spożyć produkt zawierający cukier. Zaleca się, aby pacjent miał przy sobie kostki cukru, cukierki, ciastka lub słodzony sok owocowy.

Pominięcie przyjęcia leku Pioglitazone Pfizer

Należy starać się przyjmować lek Pioglitazone Pfizer codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pioglitazone Pfizer

Lek Pioglitazone Pfizer powinien być stosowany codziennie, żeby miał właściwe działanie.

Przerwanie stosowania leku Pioglitazone Pfizer może spowodować zwiększenie stężenia cukru we krwi. Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W szczególności, obserwowano, następujące ciężkie działania niepożądane:

U pacjentów przyjmujących pioglitazon jednocześnie z insuliną, niewydolność serca występowała często (od 1 do 10 na 100 pacjentów). Objawami niewydolności serca są: duszność lub nagłe zwiększenia masy ciała, lub miejscowy obrzęk. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza, zwłaszcza w przypadku pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

U pacjentów przyjmujących pioglitazon, obserwowano niezbyt często (od 1 do 10 na 1000 pacjentów) wystąpienie raka pęcherza moczowego. Objawy przedmiotowe i podmiotowe są następujące: krew w moczu, ból przy oddawaniu moczu lub nagła potrzeba oddawania moczu. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy jak najszybciej poinformować lekarza.

U pacjentów przyjmujących pioglitazon jednocześnie z insuliną, obserwowano bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów) miejscowy obrzęk. W przypadku wystąpienia takiego działania niepożądanego, należy jak najszybciej poinformować lekarza.

U kobiet przyjmujących pioglitazon często (od 1 do 10 na 100 pacjentek) zgłaszano złamania kości. W przypadku wystąpienia takiego działania niepożądanego, należy jak najszybciej poinformować lekarza.

U pacjentów przyjmujących pioglitazon zgłaszano z nieznaną częstością występowanie niewyraźnego widzenia, które było spowodowane obrzękiem (lub płynem) w tylnej części oka. W przypadku wystąpienia po raz pierwszy takiego działania niepożądanego, należy jak najszybciej poinformować lekarza. Należy również jak najszybciej poinformować lekarza w przypadku pogorszenia się już występuj ącego niewyraźnego widzenia.

Inne działania niepożądane występuj ące u niektórych pacjentów przyjmujących pioglitazon są następujące:

Często (od 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    zakażenia układu oddechowego;

-    zaburzenia widzenia;

-    zwiększenie masy ciała;

- odrętwienie.

Niezbyt często (od 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    zapalenie zatok;

- trudności w zasypianiu (bezsenność).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Następujące działania niepożądane wystąpiły u niektórych pacjentów stosujących pioglitazon z innymi lekami przeciwcukrzycowymi:

Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia).

Często (od 1 do 10 na 100 pacjentów):

- ból głowy;

-    zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego);

-    ból stawów;

-    impotencja;

-    ból pleców;

-    zadyszka;

-    niewielkie zmniejszenie liczby czerwonych krwinek;

- wzdęcia.

Niezbyt często (od 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    obecność cukru lub białka w moczu;

- zwiększone wydzielanie enzymów;

- zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego);

- potliwość;

-    zmęczenie;

-    zwiększenie apetytu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Pioglitazone Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze, etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pioglitazone Pfizer

Substancją czynną leku jest pioglitazon. Każda tabletka zawiera 15 mg, 30 mg lub 45 mg pioglitazonu w postaci chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karmeloza wapniowa, hydroksypropyloceluloza i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Pioglitazone Pfizer i co zawiera opakowanie

Tabletki.

Pioglitazone Pfizer, 15 mg, tabletki

Tabletki barwy białej do prawie białej, okrągłe, dwuwypukłe, z wytłoczonymi znakami „31” na jednej stronie i „H” na drugiej.

Pioglitazone Pfizer, 30 mg, tabletki

Tabletki barwy białej do prawie białej, okrągłe, płaskie, o ściętych krawędziach, z wytłoczonymi znakami „32” na jednej stronie i „H” na drugiej.

Pioglitazone Pfizer, 45 mg, tabletki

Tabletki barwy białej do prawie białej, okrągłe, płaskie, o ściętych krawędziach, z wytłoczonymi znakami „33” na jednej stronie i „H” na drugiej.

Lek Pioglitazone Pfizer w tabletkach jest dostępny w blistrach z PA/Aluminium/PVC/Aluminium lub w butelkach z HDPE z polipropylenowym zamknięciem.

Wielkości opakowań:

Blistry: 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 i 98 tabletek.

Butelki z HDPE: 30 i 500 tabletek [moc 15 mg i 30 mg]

30, 90 i 500 tabletek [moc 45 mg]

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l., Località Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska:    Pioglitazone Pfizer

Portugalia:    Pioglitazona Pfizer

Wielka Brytania:    Pioglitazone Pfizer 15 mg/ 30 mg/ 45 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Pioglitazone Pfizer

Charakterystyka Pioglitazone pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pioglitazone Pfizer, 15 mg, tabletki Pioglitazone Pfizer, 30 mg, tabletki Pioglitazone Pfizer, 45 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 15 mg pioglitazonu w postaci chlorowodorku.

Każda tabletka zawiera 30 mg pioglitazonu w postaci chlorowodorku.

Każda tabletka zawiera 45 mg pioglitazonu w postaci chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 37,865 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).

Każda tabletka zawiera 75,731 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).

Każda tabletka zawiera 113,596 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Pioglitazone Pfizer, 15 mg, tabletki

Tabletki barwy białej do prawie białej, okrągłe (o średnicy 5,5 mm), dwuwypukłe, z wytłoczonymi znakami „31” na jednej stronie i „H” na drugiej.

Pioglitazone Pfizer, 30 mg, tabletki

Tabletki barwy białej do prawie białej, okrągłe (o średnicy 7,0 mm), płaskie, o ściętych krawędziach, z wytłoczonymi znakami „32” na jednej stronie i „H” na drugiej.

Pioglitazone Pfizer, 45 mg, tabletki

Tabletki barwy białej do prawie białej, okrągłe (o średnicy 8,0 mm), płaskie, o ściętych krawędziach, z wytłoczonymi znakami „33” na jednej stronie i „H” na drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pioglitazon jest stosowany jako lek drugiego lub trzeciego rzutu w leczeniu cukrzycy typu 2 jak opisano poniżej:

monoterapia:

-    u dorosłych pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą) z niedostateczną kontrolą glikemii za pomocą diety i aktywności fizycznej i, u których nie można stosować metforminy, ze względu na przeciwwskazania lub nietolerancję.

dwulekowa terapia doustna w skojarzeniu z:

-    metforminą, u dorosłych pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą), u których glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana, pomimo stosowania maksymalnych tolerowanych dawek metforminy w monoterapii,

-    pochodną sulfonylomocznika, tylko u dorosłych pacjentów z nietolerancją metforminy lub u których metformina jest przeciwwskazana; u których glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana, pomimo stosowania maksymalnych tolerowanych dawek pochodnej sulfonylomocznika w monoterapii.

trzylekowa terapia doustna w skojarzeniu z:

- metforminą i pochodną sulfonylomocznika, u dorosłych pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą), u których glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana, pomimo stosowania dwulekowej terapii doustnej.

Pioglitazon jest również wskazany w leczeniu skojarzonym z insuliną w cukrzycy typu 2 u pacjentów z niedostateczną kontrolą glikemii za pomocą insuliny, u których metformina jest przeciwwskazana lub źle tolerowana (patrz punkt 4.4).

Po 3 do 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia pioglitazonem, pacjenci powinni być poddani kontroli w celu oceny czy odpowiedź na leczenie jest wystarczająca (np. zmniejszenie poziomu HbA1c). U pacjentów, którzy nie wykazują właściwej reakcji na pioglitazon, należy przerwać leczenie. Wobec potencjalnego zagrożenia wynikającego z długotrwałego stosowania, lekarz powinien potwierdzić na kolejnych rutynowych kontrolach, że korzyść ze stosowania pioglitazonu jest zachowana (patrz punkt 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Leczenie pioglitazonem można rozpocząć od dawki 15 mg lub 30 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do dawki 45 mg raz na dobę.

W przypadku leczenia skojarzonego z insuliną, po rozpoczęciu stosowania pioglitazonu, można kontynuować podawanie aktualnie stosowanej dawki insuliny. Jeśli u pacjenta wystąpi hipoglikemia, należy zmniejszyć dawkę insuliny.

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku zmiana dawki nie jest konieczna (patrz punkt 5.2). Lekarz powinien rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki i stopniowo ją zwiększać zwłaszcza, gdy pioglitazon jest stosowany w skojarzeniu z insuliną (patrz punkt 4.4 Retencja płynów i niewydolność serca).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny > 4 ml/min) nie jest konieczna zmiana dawki produktu leczniczego (patrz punkt 5.2). Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów dializowanych, dlatego nie należy stosować pioglitazonu u tych pacjentów.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie należy stosować pioglitazonu u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt

4.3 i 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Pioglitazone Pfizer u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Pioglitazon w postaci tabletek należy przyjmować raz na dobę z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletki należy połknąć popijając wodą.

4.3    Przeciwwskazania

Pioglitazon jest przeciwwskazany u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    z występującą obecnie lub w wywiadzie niewydolnością serca (stopień I-IV wg klasyfikacji NYHA);

-    z zaburzeniem czynności wątroby;

-    z kwasicą ketonową;

-    z występującym obecnie lub w wywiadzie rakiem pęcherza moczowego;

-    z niezdiagnozowanym krwiomoczem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Retencja płynów i niewydolność serca

Pioglitazon powoduje retencję płynów, co może zaostrzyć lub przyspieszyć wystąpienie niewydolności serca. Podczas leczenia pacjentów, u których występuje przynajmniej jeden czynnik ryzyka wystąpienia zastoinowej niewydolności serca (np. przebyty zawał serca, objawowa choroba niedokrwienna serca lub podeszły wiek), lekarz powinien rozpocząć stosowanie produktu leczniczego od najmniejszej dostępnej dawki i stopniowo ją zwiększać. Należy obserwować czy u pacjentów, zwłaszcza tych z ograniczoną rezerwą sercową, nie występuj ą objawy przedmiotowe i podmiotowe niewydolności serca, zwiększenie masy ciała lub obrzęki.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki wystąpienia niewydolności serca u pacjentów leczonych pioglitazonem w skojarzeniu z insuliną, lub z niewydolnością serca w wywiadzie. Podczas stosowania pioglitazonu w leczeniu skojarzonym z insuliną, należy obserwować u pacjentów występowanie przedmiotowych i podmiotowych objawów niewydolności serca, zwiększenia masy ciała i obrzęków. Ponieważ zarówno insulina jak i pioglitazon powodują retencję płynów w organizmie, jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych może zwiększyć ryzyko wystąpienia obrzęków. W przypadku jakiegokolwiek pogorszenia stanu kardiologicznego należy przerwać leczenie pioglitazonem.

Badanie oceniające wpływ pioglitazonu na układ sercowo-naczyniowy przeprowadzono z udziałem pacjentów w wieku poniżej 75 lat z cukrzycą typu 2 i ze współistniejącą makroangiopatią. Pacjenci otrzymywali pioglitazon lub placebo jako uzupełnienie dotychczasowego leczenia cukrzycy lub choroby sercowo-naczyniowej, maksymalnie przez okres do 3,5 roku. Badanie wykazało zwiększenie liczby przypadków niewydolności serca, jednak nie obserwowano zwiększenia śmiertelności podczas tego badania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosując leczenie skojarzone z insuliną, należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku, w związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkiej niewydolności serca.

W związku z zagrożeniami związanymi z wiekiem (szczególnie rakiem pęcherza moczowego, złamaniami i niewydolnością serca), należy starannie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie leczenia pacjentów w podeszłym wieku.

Rak pęcherza moczowego

Przypadki wystąpienia raka pęcherza moczowego stwierdzano częściej w metaanalizie kontrolowanych badań klinicznych w grupie otrzymującej pioglitazon (19 przypadków z

12506 pacjentów, 0,15%) niż w grupach kontrolnych (7 przypadków z 10212 pacjentów, 0,07%) HR = 2,64 (95% CI 1,11-6,31, P = 0,029). Po wykluczeniu pacjentów, u których ekspozycja na lek podczas badania wynosiła mniej niż jeden rok od momentu rozpoznania raka pęcherza moczowego, odnotowano 7 przypadków w grupie przyjmującej pioglitazon (0,06%) i 2 przypadki w grupie kontrolnej (0,02%). Dostępne dane epidemiologiczne sugerują niewielkie zwiększenie ryzyka zachorowania na raka pęcherza moczowego u chorych na cukrzycę leczonych pioglitazonem, w szczególności u pacjentów leczonych najdłużej i z zastosowaniem największych dawek skumulowanych. Nie można wykluczyć ryzyka w krótkotrwałym leczeniu pioglitazonem.

Przed rozpoczęciem leczenia pioglitazonem należy ocenić czynniki ryzyka zachorowania na raka pęcherza moczowego (należą do nich: wiek, palenie tytoniu w wywiadzie, zawodowe narażenie na niektóre substancje chemiczne lub chemioterapeutyki np. cyklofosfamid lub przed rozpoczęciem radioterapii okolic miednicy). Przyczyny obecności krwi w moczu powinny być zbadane przed rozpoczęciem leczenia pioglitazonem.

Należy poinformować pacjenta, aby natychmiast zgłosił się do lekarza, jeśli w trakcie leczenia zauważy u siebie krew w moczu lub inne objawy takie jak: trudności w oddawaniu moczu lub nagłą potrzebę oddawania moczu.

Monitorowanie czynności wątroby

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu rzadko zgłaszano przypadki zaburzeń czynności komórek wątroby (patrz punkt 4.8). Dlatego zaleca się okresowe monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych u pacjentów leczonych pioglitazonem. U wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem leczenia pioglitazonem należy oznaczyć aktywność enzymów wątrobowych. Nie należy rozpoczynać leczenia pioglitazonem u pacjentów, u których aktywność enzymów wątrobowych jest zwiększona (aktywność AlAT >2,5 krotnie większa od górnej granicy normy) lub jeżeli występują jakiekolwiek inne objawy choroby wątroby.

Po rozpoczęciu stosowania pioglitazonu zaleca się okresowe przeprowadzanie badań aktywności enzymów wątrobowych na podstawie oceny klinicznej. Jeżeli podczas leczenia pioglitazonem aktywność AlAT będzie trzykrotnie większa niż górna granica normy, należy jak najszybciej powtórzyć oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych. Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego, jeżeli aktywność AlAT jest nadal trzykrotnie większa niż górna granica normy. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy mogące wskazywać na zaburzenia czynności wątroby, w tym nudności o niewyjaśnionym podłożu, wymioty, bóle brzucha, zmęczenie, brak apetytu i (lub) ciemne zabarwienie moczu, należy oznaczyć aktywność enzymów wątrobowych. Decyzj ę o kontynuacji leczenia pioglitazonem, przed uzyskaniem wyników badań laboratoryjnych, należy podjąć na podstawie oceny klinicznej. W przypadku wystąpienia żółtaczki należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Zwiększenie masy ciała

W badaniach klinicznych z zastosowaniem pioglitazonu stwierdzono uzależnione od dawki zwiększenie masy ciała pacjentów, co może wynikać z kumulacji tłuszczu, a w niektórych przypadkach jest związane z zatrzymaniem płynów. Niekiedy zwiększenie masy ciała może być objawem niewydolności serca, dlatego należy ściśle kontrolować masę ciała. Kontrola diety jest elementem leczenia cukrzycy. Pacjentom należy zalecić ścisłe przestrzeganie diety o ograniczonej wartości kalorycznej.

Parametry hematologiczne

Podczas leczenia pioglitazonem obserwowano niewielkie zmniejszenie średniego stężenia hemoglobiny (względne zmniejszenie o 4%) i hematokrytu (względne zmniejszenie o 4,1%), związane z hemodylucją. W klinicznych badaniach porównawczych pioglitazonu podobne zmiany obserwowano u pacjentów przyjmujących metforminę (hemoglobina - względne zmniejszenie o 3 - 4%, hematokryt - względne zmniejszenie o 3,6 - 4,1%) oraz w mniejszym stopniu u pacjentów przyjmuj ących pochodne sulfonylomocznika i insulinę (hemoglobina-względne zmniejszenie o 1 - 2%, hematokryt - względne zmniejszenie o 1 - 3,2%).

Hipoglikemia

W wyniku zwiększenia wrażliwości na insulinę pacjenci otrzymujący pioglitazon w dwulekowej lub trzylekowej terapii doustnej z pochodną sulfonylomocznika, lub w dwulekowej terapii z insuliną, mogą być narażeni na większe ryzyko wystąpienia hipoglikemii związanej z dawką tego produktu leczniczego i może być konieczne zmniejszenie dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny.

Zaburzenia oka

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki wystąpienia lub pogorszenia przebiegu cukrzycowego obrzęku plamki żółtej i pogorszenia ostrości wzroku, które stwierdzano u osób przyjmujących tiazolidynodiony, w tym również pioglitazon. U wielu spośród tych pacjentów stwierdzano jednocześnie obrzęki obwodowe. Nie wiadomo, czy istnieje bezpośredni związek między przyjmowaniem pioglitazonu i obrzękiem plamki żółtej, jednak lekarze powinni być świadomi, że u pacjentów zgłaszających zaburzenia ostrości wzroku przyczyną może być obrzęk plamki żółtej i należy wówczas rozważyć konsultacj ę okulistyczną.

Inne

W zbiorczej analizie zgłoszonych działań niepożądanych związanych ze złamaniami kości, obserwowanych podczas randomizowanych badań z grupą kontrolną prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, podczas leczenia trwającego do 3,5 roku, z udziałem ponad 8100 pacjentów leczonych pioglitazonem i 7400 pacjentów leczonych porównawczym produktem leczniczym, obserwowano zwiększoną częstość występowania złamań kości u kobiet.

Złamania obserwowano u 2,6% kobiet przyjmujących pioglitazon w porównaniu do 1,7% kobiet przyjmuj ących porównawczy produkt leczniczy. Nie obserwowano zwiększenia częstości złamań u mężczyzn leczonych pioglitazonem (1,3%) w porównaniu do pacjentów leczonych porównawczym produktem leczniczym (1,5%).

Obliczona częstość złamań wynosiła 1,9 złamania na 100 pacjento-lat u pacjentek leczonych pioglitazonem i 1,1 złamania na 100 pacjento-lat u pacjentek leczonych porównawczym produktem leczniczym. Zwiększone ryzyko złamań zaobserwowane u pacjentek w grupie leczonej pioglitazonem wynosi zatem 0,8 złamania na 100 pacjento-lat stosowania.

Podczas trwającego 3,5 roku badania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych PROactive, złamania wystąpiły u 44/870 (5,1%; 1 złamanie na 100 pacjento-lat) pacjentek leczonych pioglitazonem w porównaniu do 23/905 (2,5%; 0,5 złamania na 100 pacjento-lat) pacjentek leczonych porównawczym produktem leczniczym. Nie obserwowano zwiększenia częstości złamań u mężczyzn leczonych pioglitazonem (1,7%) w porównaniu do pacjentów leczonych porównawczym produktem leczniczym (2,1%).

W długotrwałym leczeniu kobiet pioglitazonem należy brać pod uwagę ryzyko złamań.

Stosowanie produktu leczniczego u pacjentek z zespołem policystycznych jajników może spowodować wznowienie owulacji, ponieważ pioglitazon wspomaga działanie insuliny.

U tych pacjentek istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy poinformować pacjentki o możliwości zajścia w ciążę. Pacjentki chcące zajść w ciążę oraz te, które zaszły w ciążę, powinny przerwać stosowanie produktu leczniczego (patrz punkt 4.6).

Pioglitazon należy stosować ostrożnie, jeżeli jednocześnie przyjmowane są produkty lecznicze hamujące (np. gemfibrozyl) lub indukujące (np. ryfampicyna) cytochrom P450 2C8. Należy ściśle kontrolować glikemię i rozważyć modyfikację dawki pioglitazonu (w zakresie zalecanego dawkowania) lub zmianę leczenia przeciwcukrzycowego (patrz punkt 4.5).

Produkt leczniczy Pioglitazone Pfizer w tabletkach zawiera laktozę jednowodną, w

związku z czym nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach interakcji wykazano, że pioglitazon nie wpływa w istotny sposób na farmakokinetykę i farmakodynamikę digoksyny, warfaryny, fenprokumonu i metforminy. Jednoczesne stosowanie pioglitazonu i pochodnych sulfonylomocznika przypuszczalnie nie wpływa na farmakokinetykę pochodnej sulfonylomocznika. Badania u ludzi nie wykazały indukcji głównych, najczęściej indukowanych izoenzymów cytochromu P450: 1A, 2C8/9 i 3A4. W badaniach in vitro nie stwierdzono hamowania któregokolwiek z podtypów cytochromu P450. Nie należy spodziewać się interakcji z substancjami metabolizowanymi przez te enzymy, np. z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, cyklosporyną, lekami blokującymi kanały wapniowe i inhibitorami reduktazy HMGCoA.

Podczas jednoczesnego stosowania pioglitazonu i gemfibrozylu (inhibitora cytochromu P450 2C8) obserwowano trzykrotne zwiększenie AUC (pola powierzchni pod krzywą) pioglitazonu. Ponieważ istnieje możliwość nasilenia się objawów niepożądanych w zależności od zastosowanej dawki, w przypadku jednoczesnego stosowania pioglitazonu i gemfibrozylu może być konieczne zmniejszenie dawki pioglitazonu. Należy rozważyć ścisłe monitorowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.4). Podczas jednoczesnego stosowania pioglitazonu i ryfampicyny (produkt leczniczy indukujący cytochrom P450 2C8) obserwowano zmniejszenie AUC pioglitazonu o 54%. Podczas jednoczesnego stosowania pioglitazonu i ryfampicyny konieczne może być zwiększenie dawki pioglitazonu. Należy rozważyć ścisłe monitorowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania pioglitazonu u kobiet w ciąży. W badaniach pioglitazonu na zwierzętach stwierdzono hamowanie wzrostu płodu. Można to tłumaczyć działaniem pioglitazonu powodującym zmniejszenie występującej u matek hiperinsulinemii oraz pojawiającej się w ciąży zwiększonej insulinooporności, co w konsekwencji zmniejszało dostępność substratów metabolicznych koniecznych do wzrostu płodu. Znaczenie takiego mechanizmu działania u ludzi nie jest jasne i dlatego pioglitazonu nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Wykazano obecność pioglitazonu w mleku samic szczurów w okresie laktacji. Nie wiadomo, czy pioglitazon przenika do mleka kobiet. Z tego powodu nie należy podawać leku kobietom karmiącym piersią.

Płodność

W badaniach płodności zwierząt nie stwierdzono wpływu na wskaźnik kopulacji, zapłodnienia czy wskaźnik płodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pioglitazone Pfizer nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak pacjenci, u których wystąpiły zaburzenia wzroku, powinni być ostrożni kiedy prowadzą pojazdy lub obsługują maszyny.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej podano działania niepożądane u pacjentów przyjmujących pioglitazon, zgłaszane z większą częstością (> 0,5%) w porównaniu z grupą pacjentów przyjmujących placebo oraz występujące częściej niż w pojedynczych przypadkach podczas badań z podwójnie ślepą próbą. Działania niepożądane podano zgodnie z terminologią przyjętą przez MedDRA, klasyfikując je według układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania definiuje się w sposób następujący: bardzo często >1/10; często >1/100, <1/10; niezbyt często >1/1000, <1/100; rzadko >1/10 000, <1/1000; bardzo rzadko <1/10 000; częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W każdej kategorii częstości kolejne działania niepożądane charakteryzuj ą się mniejszą ciężkością.

Działania

niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych w trakcie leczenia

pioglitazonem

Monoterapia

Leczenie skojarzone

z metfor-miną

z

pochodnymi

sulfonylo-

mocznika

z metforminą i pochodnymi sulfonylo-mocznika

z insuliną

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenia górnych dróg oddechowych

często

często

często

często

często

zapalenie

oskrzeli

często

zapalenie zatok

niezbyt

często

niezbyt

często

niezbyt

często

niezbyt

często

niezbyt

często

Zaburzenia krwi i układu chłonne

go_

niedokrwistość

często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipoglikemia

niezbyt

często

bardzo

często

często

wzmożone

łaknienie

niezbyt

często

Zaburzenia układu nerwowego

hipoestezja

często

często

często

często

często

ból głowy

często

niezbyt

często

zawroty głowy

często

bezsenność

niezbyt

często

niezbyt

często

niezbyt

często

niezbyt

często

niezbyt

często

Zaburzenia oka

zaburzenia

wzroku1

często

często

niezbyt

często

obrzęk plamki1

nieznana

nieznana

nieznana

nieznana

nieznana

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

niezbyt

często

Zaburzenia serca

niewydolność

serca2

często

Nowotwory łagodne, złośliwe i niespecyficzne (w tym torbiele i

polipy)

rak pęcherza moczowego

niezbyt

często

niezbyt

często

niezbyt

często

niezbyt

często

niezbyt

często

1    - Zaburzenia wzroku zgłaszano zazwyczaj w początkowym okresie leczenia. Podobnie jak w przypadku stosowania innych produktów leczniczych hipoglikemizujących, objawy te są związane ze zmianami stężenia glukozy we krwi wywołującymi przejściowe obrzmienie i zmiany współczynnika załamania światła przez soczewkę oka. 1 2

(pochodne sulfonylomocznika, metformina) wynosiła 2-5%. Obrzęki miały zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie; przerwanie leczenia nie było konieczne.

3    - W kontrolowanych badaniach klinicznych przypadki niewydolności serca zgłaszano z taką samą częstością u pacjentów stosujących pioglitazon jak w grupach pacjentów przyjmujących placebo, metforminę i pochodne sulfonylomocznika. Ich liczba zwiększyła się jednak, gdy stosowano pioglitazon w leczeniu skojarzonym z insuliną. Wyniki badania, w którym dodano pioglitazon do leczenia insuliną, z udziałem pacjentów ze współistniejącą ciężką makroangiopatią wykazały, że częstość występowania poważnej niewydolności serca była o 1,6 % większa w grupie otrzymującej pioglitazon niż w grupie otrzymującej placebo. Nie prowadziło to jednak do zwiększenia śmiertelności podczas badania. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niewydolności serca. Zgłaszano je jednak częściej, gdy pioglitazon był stosowany w skojarzeniu z insuliną lub u pacjentów z niewydolnością serca w wywiadzie.

4    - Przeprowadzono zbiorczą analizę zgłoszonych działań niepożądanych dotyczących złamań kości obserwowanych podczas randomizowanych badań z grupą kontrolną otrzymuj ącą porównawczy produkt leczniczy, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z udziałem 8100 pacjentów leczonych pioglitazonem i 7400 pacjentów leczonych porównawczym produktem leczniczym do 3,5 roku. Większy odsetek złamań obserwowano u kobiet przyjmujących pioglitazon (2,6%) w porównaniu do kobiet przyjmujących porównawczy produkt leczniczy (1,7%). Nie obserwowano zwiększenia częstości złamań u mężczyzn leczonych pioglitazonem (1,3%) w porównaniu do pacjentów leczonych porównawczym produktem leczniczym (1,5%).

Podczas trwającego 3,5 roku badania PROactive złamania wystąpiły u 44/870 (5,1%) pacjentek leczonych pioglitazonem w porównaniu do 23/905 (2,5%) pacjentek leczonych porównawczym produktem leczniczym. Nie obserwowano zwiększenia częstości złamań u mężczyzn leczonych pioglitazonem (1,7%) w porównaniu do pacjentów leczonych porównawczym produktem leczniczym (2,1%).

5    - W badaniach z aktywnym porównawczym produktem leczniczym średnie zwiększenie masy ciała u pacjentów stosujących pioglitazon w monoterapii po roku wynosiło 2-3 kg. Podobne zwiększenie masy ciała obserwowano w grupie porównawczej, w której stosowano aktywny produkt leczniczy z grupy pochodnych sulfonylomocznika.

W badaniach schematów leczenia skojarzonego dołączenie pioglitazonu u pacjentów stosujących wcześniej metforminę powodowało zwiększenie masy ciała średnio o 1,5 kg w ciągu roku, a dołączenie pioglitazonu u pacjentów leczonych wcześniej pochodną sulfonylomocznika powodowało średnie zwiększenie masy ciała o 2,8 kg w ciągu roku. W grupach porównawczych dołączenie produktu leczniczego z grupy pochodnych sulfonylomocznika u osób stosujących wcześniej metforminę powodowało średnie zwiększenie masy ciała o 1,3 kg, natomiast dołączenie metforminy u osób stosujących wcześniej pochodną sulfonylomocznika powodowało zmniejszenie masy ciała średnio o 1 kg.

6    - W badaniach klinicznych częstość występowania aktywności AlAT powyżej trzykrotności górnej granicy normy była taka sama jak w grupie placebo, ale mniejsza niż w grupach porównawczych, w których stosowano metforminę lub pochodną sulfonylomocznika. Średnia aktywność enzymów wątrobowych zmniejszała się podczas stosowania pioglitazonu. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu rzadko zgłaszano przypadki zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych i zaburzeń czynności komórek wątroby. Bardzo rzadko zgłaszano przypadki zgonów, jednak związek przyczynowy ze stosowaniem produktu leczniczego nie został ustalony.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych, pacjenci przyjmowali pioglitazon w dawce większej niż maksymalna zalecana dawka dobowa, tj. 45 mg. Przyjmowanie największej zgłoszonej dawki: 120 mg na dobę przez cztery dni, a następnie 180 mg na dobę przez siedem dni, nie wiązało się z żadnymi objawami.

Podczas stosowania produktu leczniczego jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną może wystąpić hipoglikemia. W przypadku przedawkowania produktu leczniczego należy zastosować leczenie objawowe i postępowanie podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w cukrzycy, zmniejszające stężenie glukozy we krwi z wyłączeniem insuliny, tiazolidynodiony; kod ATC: A10 BG 03.

Pioglitazon może działać poprzez zmniejszenie insulinooporności. Prawdopodobnie pioglitazon działa poprzez aktywację swoistych receptorów jądrowych (receptory gamma aktywowane przez proliferatory peroksysomów), nasilając u zwierząt wrażliwość komórek wątroby, tkanki tłuszczowej i mięśni szkieletowych na insulinę. Wykazano, że leczenie pioglitazonem prowadzi do zmniejszenia wytwarzania glukozy przez wątrobę i zwiększenia wychwytu glukozy przez tkanki obwodowe w przypadku insulinooporności.

U pacjentów z cukrzycą typu 2 uzyskuje się lepsze wyrównanie glikemii na czczo i po posiłkach. Lepsze wyrównanie glikemii jest związane ze zmniejszeniem stężenia insuliny w osoczu zarówno na czczo, jak i po posiłkach. Aby oszacować czas, po którym można stwierdzić niepowodzenie leczenia (HbA1c > 8,0 % po pierwszych sześciu miesiącach terapii), badanie kliniczne pioglitazonu w porównaniu z gliklazydem w monoterapii przedłużono do dwóch lat. Analiza Kaplana-Meiera wykazała krótszy czas, po którym można stwierdzić niepowodzenie leczenia pacjentów leczonych gliklazydem w porównaniu z pacjentami leczonymi pioglitazonem. Po upływie dwóch lat wyrównanie glikemii (definiowane jako (HbA1c < 8,0%) utrzymywało się u 69% pacjentów leczonych pioglitazonem w porównaniu z 50% pacjentów leczonych gliklazydem. W dwuletnim badaniu porównującym pioglitazon z gliklazydem w skojarzeniu z metforminą, wyrównanie glikemii - mierzone jako średnia zmiana HbA1c w porównaniu ze stanem wyjściowym - po upływie roku było podobne w obu grupach pacjentów. Stopień pogarszania się HbA1c w drugim roku był mniejszy w grupie pioglitazonu w porównaniu z grupą gliklazydu.

W badaniu prowadzonym z grupą kontrolną otrzymującą placebo pacjenci z niedostatecznie kontrolowaną glikemią, pomimo trzymiesięcznego okresu optymalizacji insulinoterapii, zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymuj ącej pioglitazon lub placebo przez 12 miesięcy. U pacjentów otrzymujących pioglitazon nastąpiło zmniejszenie stężenia HbA1c średnio o 0,45 % w porównaniu do pacjentów kontynuujących stosowanie insuliny w monoterapii, oraz zmniejszenie dawki insuliny w grupie leczonej pioglitazonem.

Badanie metodą HOMA pokazuje, że pioglitazon poprawia czynność komórek beta oraz zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Badania kliniczne trwające dwa lata wykazały utrzymywanie się tego działania.

W badaniach klinicznych trwających jeden rok pioglitazon zawsze wykazywał statystycznie istotne zmniejszenie stosunku albumin do kreatyniny w porównaniu ze stanem wyj ściowym.

Działanie pioglitazonu (45 mg w monoterapii, w porównaniu z placebo) oceniano w 18-tygodniowym badaniu obejmującym niewielką liczbę pacjentów z cukrzycą typu 2. Stosowanie leku powodowało istotne zwiększenie masy ciała. Obserwowano istotne zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej i zwiększenie masy tkanki tłuszczowej w innych okolicach. Podobnym zmianom rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w czasie przyjmowania pioglitazonu towarzyszyło zwiększenie wrażliwości na insulinę.

W większości badań klinicznych u pacjentów leczonych pioglitazonem obserwowano zmniej szenie całkowitego stężenia triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu, oraz zwiększenie stężenia frakcji HDL cholesterolu w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo; obserwowano niewielkie, lecz klinicznie nieistotne zwiększenie stężenia frakcji LDL cholesterolu.

W badaniach klinicznych trwających maksymalnie dwa lata pioglitazon zmniejszał całkowite stężenie triglicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu, oraz zwiększał stężenie frakcji HDL cholesterolu w porównaniu z placebo, metforminą albo gliklazydem.

Pioglitazon nie powodował statystycznie istotnego zwiększenia stężenia frakcji LDL cholesterolu w porównaniu z placebo, zaś w porównaniu z metforminą i gliklazydem obserwowano zmniejszenie stężenia frakcji LDL cholesterolu. W badaniu trwającym 20 tygodni pioglitazon zmniejszał stężenie triglicerydów na czczo. Ponadto, dzięki oddziaływaniu na wchłonięte, jak również syntetyzowane przez wątrobę triglicerydy, zmniejszał hipertrójglicerydemię poposiłkową. To działanie przebiegało niezależnie od oddziaływania pioglitazonu na glikemię i było statystycznie istotne w odróżnieniu od glibenklamidu.

W badaniu PROactive oceniającym wpływ leku na układ sercowo-naczyniowy 5238 pacjentów z cukrzycą typu 2 i współistniejącą poważną makroangiopatią przydzielono losowo do dwóch grup przyjmujących pioglitazon lub placebo - jako uzupełnienie dotychczasowego leczenia cukrzycy i choroby sercowo-naczyniowej maksymalnie przez okres do 3,5 roku. Średnia wieku badanej populacji wynosiła 62 lata; średni okres trwania cukrzycy wynosił 9,5 roku. W przybliżeniu jedna trzecia pacjentów otrzymywała insulinę w leczeniu skojarzonym z metforminą i (lub) pochodnymi sulfonylomocznika. Kryteriami włączenia do badania było występowanie jednego lub kilku następujących chorób w wywiadzie: zawał serca, udar mózgu, przezskórna angioplastyka wieńcowa lub pomost aortalno-wieńcowy, ostry zespół wieńcowy, choroba niedokrwienna serca lub choroba tętnic obwodowych. Niemal połowa pacjentów przebyła wcześniej zawał serca, a około 20% przebyło udar mózgu. W przybliżeniu połowa pacjentów spełniała przynajmniej dwa kryteria włączenia do badania w związku z chorobą sercowo-naczyniową w wywiadzie. Niemal wszyscy pacjenci (95%) otrzymywali leki działające na układ sercowo-naczyniowy (leki beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), antagoniści angiotensyny II, leki blokujące kanały wapniowe, azotany, diuretyki, kwas acetylosalicylowy, statyny, fibraty).

Jakkolwiek badanie nie osiągnęło spodziewanych wyników w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego, który uwzględniał zgon z jakiejkolwiek przyczyny, zawał serca niezakończony zgonem, udar mózgu, ostry zespół wieńcowy, amputacj ę nogi, rewaskularyzację wieńcową i rewaskularyzację kończyn dolnych, jego wyniki sugerują, że nie ma obaw odnośnie długookresowego wpływu pioglitazonu na układ sercowo-naczyniowy. Jednak częstość występowania obrzęków, zwiększenia masy ciała i występowania niewydolności serca zwiększyła się. Nie zaobserwowano wzrostu śmiertelności w związku z niewydolnością serca.

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyla obowiązek dołączania wyników badań produktu Pioglitazone Pfizer we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w cukrzycy typu 2, zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji dotyczącej planu badań populacji dzieci i młodzieży (PIP, ang. Paediatric Investigation Plan), (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym pioglitazon jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie substancji macierzystej w osoczu występuje zazwyczaj po 2 godzinach od podania produktu leczniczego. Obserwowano proporcjonalne zwiększenie stężenia produktu leczniczego w osoczu po zastosowaniu dawki od 2 mg do 60 mg. Stan stacjonarny jest osiągany jest po 4-7 dniach podawania produktu leczniczego. Wielokrotne podanie pioglitazonu nie prowadzi do kumulacji produktu leczniczego ani jego metabolitów w organizmie. Wchłanianie nie zależy od spożywanych pokarmów. Całkowita dostępność biologiczna wynosi więcej niż 80%.

Dystrybucja

Oszacowana objętość dystrybucji pioglitazonu u ludzi wynosi 0,25 l/kg mc.

Pioglitazon i wszystkie jego czynne metabolity są w bardzo dużym stopniu (> 99%) związane z białkami osocza.

Metabolizm

Pioglitazon jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie, gdzie alifatyczne grupy metylenowe ulegają hydroksylacji.

W reakcji uczestniczy głównie izoenzym 2C8 cytochromu P450, chociaż w mniejszym stopniu mogą w niej także brać udział inne izoenzymy. Trzy metabolity z sześciu wykrytych (M-II, MIII i M-IV) są aktywne. Biorąc pod uwagę działanie, stężenia i stopień wiązania z białkami, pioglitazon i jego metabolit M-III w równym stopniu odpowiadaj ą za działanie farmakologiczne. Określone w ten sam sposób działanie metabolitu M-IV jest około trzy razy silniejsze niż pioglitazonu, natomiast względne działanie metabolitu M-II jest znikome.

W badaniach in vitro nie stwierdzono, aby pioglitazon hamował którykolwiek z podtypów cytochromu P450. Nie stwierdzono, aby u ludzi występowała indukcja głównych ulegających indukcji izoenzymów cytochromu P450, tj. 1A, 2C8/9 i 3A4.

W badaniach interakcji wykazano, że pioglitazon nie wpływa w istotny sposób na farmakokinetykę i farmakodynamikę digoksyny, warfaryny, fenprokumonu i metforminy. Wykazano, że jednoczesne stosowanie pioglitazonu i gemfibrozylu (inhibitora cytochromu P450 2C8) lub ryfampicyny (leku indukującego cytochrom P450 2C8) może, odpowiednio, zwiększać lub zmniejszać stężenie pioglitazonu w osoczu (patrz punkt 4.5).

Eliminacja

U ludzi, po doustnym podaniu znakowanego radioizotopem pioglitazonu, aktywność wydalonego znacznika wykrywano głównie w kale (55%), a w mniejszym stopniu w moczu (45%). U zwierząt, zarówno w kale jak i w moczu, można wykryć tylko niewielkie ilości niezmienionego pioglitazonu. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji niezmetabolizowanego pioglitazonu w organizmie człowieka wynosi od 5 do 6 godzin, a okres półtrwania wszystkich czynnych metabolitów wynosi od 16 do 23 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku

Parametry farmakokinetyczne leku w stanie stacjonarnym u pacjentów w wieku powyżej 65 lat i u osób młodszych były podobne.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek stężenie pioglitazonu i jego metabolitów w osoczu jest mniejsze niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, lecz klirens substancji macierzystej po podaniu doustnym jest podobny. Z tego powodu stężenie wolnego (niezwiązanego) pioglitazonu nie zmienia się.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Całkowite stężenie pioglitazonu w osoczu nie zmienia się, lecz wzrasta objętość dystrybucji leku. Powoduje to zmniejszenie wewnętrznego klirensu pioglitazonu ze wzrostem niezwiązanej frakcji leku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych po wielokrotnym podaniu pioglitazonu myszom, szczurom, psom i małpom obserwowano zwiększenie obj ętości osocza z hemodylucj ą, niedokrwistość i odwracalny przerost odśrodkowy serca. Stwierdzano także zwiększone odkładanie się tłuszczu i nacieki tłuszczowe. Opisane zmiany wykrywano u różnych gatunków, gdy stężenia leku były do 4 razy mniejsze od stężeń uzyskiwanych u pacjentów podczas leczenia lub równe tym stężeniom. W badaniach pioglitazonu na zwierzętach stwierdzono hamowanie wzrostu płodu. Można to tłumaczyć działaniem pioglitazonu powodującym zmniejszenie występującej u matek hiperinsulinemii oraz pojawiającej się w ciąży zwiększonej insulinooporności, co w konsekwencji zmniejszało dostępność substratów metabolicznych koniecznych do wzrostu płodu.

Badania genotoksyczności, obejmujące zestaw różnorodnych testów zarówno in vitro jak i in vivo nie wykryły genotoksycznego działania pioglitazonu. U szczurów otrzymujących pioglitazon przez okres do 2 lat obserwowano zwiększoną częstość występowania rozrostu nabłonka pęcherza moczowego (u samców i samic) i nowotworów wywodzących się z nabłonka pęcherza moczowego (u samców).

Tworzenie się i obecność kamieni moczowych u samca szczura oraz następujące w wyniku tego podrażnienie i rozrost nabłonka pęcherza moczowego było postulowane jako mechanistyczna podstawa do obserwacji odpowiedzi rakotwórczej. Trwające 24 miesiące mechanistyczne badania na samcach szczurów dowiodły, że przyjmowanie pioglitazonu prowadziło do zwiększenia częstości występowania zmian rozrostowych w pęcherzu moczowym. Zakwaszenie moczu pokarmem znacząco zmniejszało częstość występowania guzów nowotworowych, ale nie znosiło sporadycznego ich wystąpienia. Obecność mikrokryształów zaostrzała odpowiedź rozrostową, ale nie uznano jej jako głównej przyczyny zmian rozrostowych. Znaczenie dla ludzi obserwacji o działaniu rakotwórczym leku u samca szczura nie może być wykluczone.

U samców i samic myszy lek nie indukował powstania guzów. U psów i małp, którym podawano pioglitazon przez okres do 12 miesięcy, nie obserwowano rozrostu ściany pęcherza moczowego.

W modelu zwierzęcym rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (ang. FAP, familial adenomatous polyposis) leczenie dwoma innymi lekami z grupy tiazolidynodionów prowadziło do zwiększenia liczby guzów jelita grubego. Znaczenie tych danych nie zostało ustalone.

Ocena ryzyka dla środowiska

Nie przewiduje się wpływu na środowisko na podstawie wyniku badań klinicznych stosowania pioglitazonu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Karmeloza wapniowa Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Pioglitazone Pfizer w tabletkach jest dostępny w blistrach z PA/Aluminium/PVC/Aluminium lub w butelkach z HDPE z polipropylenowym zamknięciem.

Wielkości opakowań:

Blistry: 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 i 98 tabletek.

Butelki z HDPE: 30 i 500 tabletek [moc 15 mg i 30 mg]

30, 90 i 500 tabletek [moc 45 mg]

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Działania

niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych w trakcie leczenia

pioglitazonem

Monoterapia

Leczenie skojarzone

z metfor-miną

z

pochodnymi

sulfonylo-

mocznika

z metforminą i pochodnymi sulfonylo-mocznika

z insuliną

Zaburzenia układu oddechowego,

datki piersiowej i śródpiersia

duszność

często

Zaburzenia żołądka i jelit

wzdęcia

niezbyt

często

często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

potliwość

niezbyt

często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

złamania kości 4

często

często

często

często

często

ból stawów

często

często

często

ból pleców

często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

krwiomocz

często

cukromocz

niezbyt

często

białkomocz

niezbyt

często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia

erekcji

często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęk

bardzo

często

zmęczenie

niezbyt

często

Badania diagnostyczne

zwiększenie masy ciała 5

często

często

często

często

często

zwiększenie stężenia fosfokinazy kreatynowej we krwi

często

zwiększenie

stężenia

dehydrogenazy

mleczanowej

niezbyt

często

zwiększenie

stężenia

aminotransferazy alaninowej 6

nieznana

nieznana

nieznana

nieznana

nieznana


14

1

   - W kontrolowanych badaniach klinicznych obrzęki zgłaszano u 6-9% pacjentów leczonych

2

pioglitazonem przez rok. Częstość występowania obrzęków w grupach porównawczych

Pioglitazone Pfizer