+ iMeds.pl

Piperacillin/tazobactam sandoz 2 g/0,25 g 2 g + 0,25 gUlotka Piperacillin/tazobactam sandoz 2 g/0,25 g

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g,

2 g + 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g 4 g + 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Piperacillinum + Tazobactamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■ Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić inne j osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■ Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie (patrz punkt 4).

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Piperacillin/Tazobactam Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz

3.    Jak stosować Piperacillin/Tazobactam Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Piperacillin/Tazobactam Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Piperacillin/Tazobactam Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Piperacylina jest antybiotykiem z grupy penicylin o szerokim spektrum działania. Mogą one niszczyć wiele rodzajów bakterii. Tazobaktam może zapobiegać przeżyciu niektórych bakterii opornych na działanie piperacyliny. Oznacza to, że kiedy piperacylina i tazobaktam podawane są jednocześnie, niszczonych jest więcej rodzajów bakterii.

Lek Piperacillin/Tazobactam Sandoz stosuje się u dorosłych i młodzieży w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takich jak zakażenia dolnych dróg oddechowych (płuca), dróg moczowych (nerki i pęcherz moczowy), jamy brzusznej, skóry lub krwi. Lek Piperacillin/Tazobactam Sandoz może być stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z małą liczbą krwinek białych (ze zmniejszoną opornością na zakażenia).

Lek Piperacillin/Tazobactam Sandoz stosuje się u dzieci w wieku od 2 do 12 lat w leczeniu zakażeń w obrębie jamy brzusznej, takich jak zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie otrzewnej (błony wyścielającej ściany jamy brzusznej) i zapalenie pęcherzyka żółciowego. Lek Piperacillin/Tazobactam Sandoz można stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z małą liczbą krwinek białych (ze zmniejszoną odpornością na zakażenia).

W niektórych ciężkich zakażeniach lekarz może rozważyć stosowanie leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz razem z innymi antybiotykami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Kiedy nie stosować leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz

■ jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na piperacylinę lub tazobaktam.

■    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na antybiotyki takie jak penicyliny, cefalosporyny lub inne inhibitory beta-laktamaz, gdyż może być również uczulony na lek Piperacillin/Tazobactam Sandoz.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli przed zastosowaniem leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz, w trakcie jego stosowania lub po zakończeniu leczenia:

■    pacjent ma uczulenie. Jeśli pacjent ma kilka rodzajów uczulenia, przed otrzymaniem leku należy koniecznie poinformować o tym lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

■    u pacjenta wystąpi biegunka przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie jego trwania lub po zakończeniu. Należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Nie należy przyjmować żadnego leku przeciwbiegunkowego bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

■ pacjent ma małe stężenie potasu we krwi. Lekarz może zalecić badanie czynności nerek przed zastosowaniem leku i regularne badania krwi podczas leczenia.

■    pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby albo poddawany jest hemodializie. Lekarz może zalecić kontrolne badanie nerek przed rozpoczęciem stosowania leku oraz przeprowadzanie regularnych badań krwi w trakcie leczenia.

■    pacjent przyjmuje niektóre leki (tj. leki przeciwzakrzepowe) zapobiegające nadmiernemu krzepnięciu krwi (patrz także „Piperacillin/Tazobactam Sandoz a inne leki” w tej ulotce) lub podczas leczenia wystąpi nieoczekiwane krwawienie. W takim przypadku należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

■ u pacjenta wystąpią drgawki podczas leczenia. W takim wypadku należy powiadomić o tym lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

■ pacjent ma wrażenie, że rozwinęło się u niego nowe zakażenie lub zaostrzyło się istniejące zakażenie. W takim wypadku należy powiadomić o tym lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie zaleca się podawania piperacyliny z tazobaktamem dzieciom w wieku poniżej 2 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub innemu pracownikowi służby zdrowia o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z piperacyliną i tazobaktamem.

Są to między innymi:

■    lek stosowany w leczeniu dny moczanowej (probenecyd); może on wydłużać czas wydalania piperacyliny i tazobaktamu z organizmu;

■    leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi lub w leczeniu zakrzepów (np. heparyna, warfaryna lub kwas acetylosalicylowy);

■    leki stosowane w celu zwiotczenia mięśni podczas operacji; jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu ogólnemu, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz;

■    metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka, zapalenia stawów lub łuszczycy); piperacylina i tazobaktam mogą wydłużać czas wydalania metotreksatu z organizmu;

■ leki zmniejszające stężenie potasu we krwi (np. leki moczopędne lub niektóre leki przeciwnowotworowe);

■ leki zawierające inne antybiotyki: tobramycynę lub gentamycynę; jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, należy poinformować o tym lekarza.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Jeśli pacjent ma oddać próbkę krwi lub moczu, powinien poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub próbuje zajść w ciążę, przed zastosowaniem leku powinna poinformować o tym lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Lekarz zadecyduje, czy Piperacillin/Tazobactam Sandoz jest dla niej odpowiednim lekiem.

Piperacylina i tazobaktam mogą przenikać do organizmu dziecka w łonie matki lub z mlekiem matki karmiącej. Lekarz zadecyduje, czy lek Piperacillin/Tazobactam Sandoz można podawać kobiecie w ciąży lub karmiącej piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz nie powinno wpływać na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz zawiera sód

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g zawiera 4,72 mmol (109 mg) sodu. Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g zawiera 9,44 mmol (217 mg) sodu.

Dane te należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z ograniczoną zawartością soli kuchennej.

3. Jak stosować Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Lek Piperacillin/Tazobactam Sandoz podawany jest pacjentowi przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia w infuzji (kroplówce trwającej 30 minut) do jednej z żył. Dawka leku zależy od rodzaju choroby, wieku pacjenta oraz występowania problemów z nerkami.

Dorośli i młodzież w wieku co najmniej 12 lat

Zazwyczaj stosuje się dawkę 4 g + 0,5 g piperacyliny z tazobaktamem, podawaną co 6 do 8 godzin do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwiobiegu).

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

U dzieci z zakażeniami w obrębie jamy brzusznej zwykle stosowana dawka wynosi 100 mg + 12,5 mg piperacyliny z tazobaktamem na kg masy ciała, podawana co 8 godzin do jednej z żył (bezpośrednio do krwiobiegu). Dzieciom z małą liczbą krwinek białych podaje się zwykle 80 mg + 10 mg piperacyliny z tazobaktamem na kg masy ciała co 6 godzin do jednej z żył.

Lekarz oblicza dawkę leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz na podstawie masy ciała dziecka, ale pojedyncza dawka nie będzie większa niż 4 g + 0,5 g.

Lek stosuje się aż do całkowitego ustąpienia objawów zakażenia (przez 5 do 14 dni).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zmniejszyć dawkę lub częstość podawania leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz. Może również zalecić wykonanie kontrolnych badań krwi, aby upewnić się, czy dawka leku jest właściwa, zwłaszcza jeśli konieczne jest stosowanie leku przez dłuższy czas.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Ponieważ lek Piperacillin/Tazobactam Sandoz podawany jest przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, mało prawdopodobne jest otrzymanie przez pacjenta niewłaściwej dawki. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią działania niepożądane (takie jak drgawki) lub sądzi on, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, należy natychmiast poinformować lekarza.

Pominięcie podania leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Jeśli pacjent przypuszcza, że dawka leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz nie została podana, powinien natychmiast poinformować lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub personelu medycznego.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych potencjalnie ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast zwrócić się do lekarza:

Do ciężkich działań niepożądanych leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz należą:

■    obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała

■    skrócenie oddechu, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu

■    ciężka wysypka, świąd lub pokrzywka na skórze

■    zażółcenie oczu lub skóry

■    uszkodzenie komórek krwi (objawy obejmują: niespodziewany brak tchu , czerwone lub brązowe zabarwienie moczu, krwawienie z nosa i powstawanie siniaków)

■    ciężka lub uporczywa biegunka, przebiegająca z gorączką lub osłabieniem nieoczekiwane krwawienie, zwłaszcza u pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe, np. warfarynę

Inne możliwe działania niepożądane

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    biegunka, wymioty, nudności

■    wysypki skórne

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    pleśniawki

■ znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia, neutropenia) i płytek krwi (małopłytkowość)

■    reakcje uczuleniowe

■    ból głowy, bezsenność

■    niskie ciśnienie tętnicze krwi, zapalenie żył (odczuwane jako bolesność lub zaczerwienienie w obszarze objętym stanem zapalnym)

■    żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówek oczu), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, niestrawność, dolegliwości żołądkowe

■    zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej)

■    świąd, pokrzywka

■    zwiększenie stężenia we krwi produktu metabolizmu mięśni (kreatyniny)

■    gorączka, reakcja w miejscu wkłucia

■ zakażenie grzybicze (nadkażenie drożdżakami)

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    nadmierne zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub stężenia barwnika krwi (hemoglobiny), nadmierne zmniejszenie liczby krwinek czerwonych na skutek przedwczesnego rozpadu (niedokrwistość hemolityczna), małe plamkowe sińce (plamica), krwawienie z nosa i wydłużenie czasu krwawienia, nadmierne zwiększenie liczby szczególnego rodzaju krwinek białych (eozynofilia)

■    ciężka reakcja uczuleniowa (reakcja anafilaktyczna lub rzekomoanafilaktyczna, w tym wstrząs)

■    zaczerwienienie twarzy

■    pewien rodzaj zakażenia jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), ból brzucha

■ zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia produktu rozpadu barwnika krwi (bilirubiny), zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (fosfatazy zasadowej, gamma-glutamylotransferazy)

■    reakcje skórne z zaczerwienieniem i powstawaniem zmian skórnych (wysypka, rumień wielopostaciowy), reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy (pęcherzowe zapalenie skóry)

■    bóle stawów i mięśni

■    zaburzenia czynności nerek i choroby nerek

■    dreszcze

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

■    bardzo znaczne zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych (agranulocytoza), znaczne zmniejszenie krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi (pancytopenia)

■    wydłużony czas krzepnięcia krwi (wydłużony czas częściowej tromboplastyny, wydłużony czas protrombinowy), nieprawidłowy wynik testu laboratoryjnego (dodatni bezpośredni odczyn Coombsa), zwiększenie liczby płytek (trombocytemia)

■    zmniejszenie we krwi stężenia potasu (hipokaliemia), cukru (glukozy), albuminy, białka całkowitego

■ odwarstwienie się zewnętrznej warstwy skóry na całym ciele (toksyczne martwicze oddzielanie naskórka), ciężka ogólnoustrojowa reakcja uczuleniowa przebiegająca z wysypką na skórze

i błonach śluzowych i różnymi zmianami na skórze (zespół Stevensa-Johnsona)

■    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi

Podawanie piperacyliny wiązało się z częstszym występowaniem gorączki i wysypki u pacjentów z mukowiscydozą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Piperacillin/Tazobactam Sandoz

■    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Proszek:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

■    Warunki przechowywania rozpuszczonego i rozcieńczonego leku: patrz informacje znajdujące się na końcu ulotki „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

■    Lek jest przeznaczony wyłącznie do użytku jednorazowego. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Piperacillin/Tazobactam Sandoz

■    Substancje czynne

Substancjami czynnymi są piperacylina i tazobaktam.

Każda fiolka leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g zawiera 2 g piperacyliny (w postaci soli sodowej) i 0,25 g tazobaktamu (w postaci soli sodowej).

Każda fiolka lub butelka leku Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g zawiera 4 g piperacyliny (w postaci soli sodowej) i 0,5 g tazobaktamu (w postaci soli sodowej).

■    Lek nie zawiera żadnych innych składników poza substancjami czynnymi.

Jak wygląda Piperacillin/Tazobactam Sandoz i co zawiera opakowanie

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g jest białym lub prawie białym proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji w szklanych fiolkach. Fiolki pakowane są w pudełka tekturowe. Każde pudełko zawiera 1, 5, 10, 12 lub 50 fiolek.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g jest białym lub prawie białym proszkiem do sporządzania roztworu do infuzji w szklanych fiolkach lub butelkach. Fiolki i butelki pakowane są w pudełka tekturowe. Każde pudełko zawiera 1, 5, 10, 12 lub 50 fiolek lub butelek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca Sandoz GmbH Biochemiestrasse10 6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego Instrukcja stosowania

Lek Piperacillin/Tazobactam Sandoz podawany jest w infuzji dożylnej (w kroplówce trwającej 30 minut).

Podanie dożylne

Zawartość każdej fiolki należy rozpuścić we wskazanej w tabeli objętości jednego ze zgodnych rozpuszczalników. Mieszać ruchem okrężnym aż do rozpuszczenia. Następuje to zwykle w ciągu 3 minut ciągłego mieszania (szczegółowe informacje dotyczące postępowania z lekiem znajdują się niżej).

Zawartość fiolki

Objętość rozpuszczalnika*

2 g piperacyliny + 0,25 g tazobaktamu

10 ml

4 g piperacyliny + 0,5 g tazobaktamu

20 ml

•    Zgodne rozpuszczalniki

•    woda do wstrzykiwań

•    9 mg/ml (0,9%) roztwór sodu chlorku w wodzie do wstrzykiwań,

•    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w wodzie do wstrzykiwań,

•    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w 9 mg/ml (0,9%) roztworze sodu chlorku.

Przygotowany roztwór należy pobrać strzykawką z fiolki lub butelki. Po rozpuszczeniu proszku

w zalecany sposób zawartość fiolki lub butelki pobrana za pomocą strzykawki będzie zawierać podaną na etykiecie ilość piperacyliny i tazobaktamu.

Przygotowany roztwór można dalej rozcieńczać do potrzebnej objętości (np. 50 ml do 150 ml) jednym z następujących zgodnych rozcieńczalników:

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór sodu chlorku w wodzie do wstrzykiwań,

-    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w wodzie do wstrzykiwań,

-    60 mg/ml (6%) roztwór dekstranu 40 w 9 mg/ml (0,9%) roztworze sodu chlorku.

Niezgodności

Nie mieszać tego produktu ani nie stosować jednocześnie z żadnym aminoglikozydem. Mieszanie in vitro antybiotyków beta-laktamowych z aminoglikozydami może powodować istotną dezaktywację aminoglikozydu.

Piperacyliny z tazobaktamem nie należy mieszać z innymi substancjami w strzykawce ani w pojemniku do infuzji, gdyż nie ustalono zgodności.

Piperacylinę z tazobaktamem należy podawać przez osobny zestaw do infuzji. Wyjątek stanowią leki, których zgodność została potwierdzona.

Ze względu na niestabilność chemiczną, piperacyliny z tazobaktamem nie należy stosować w roztworach zawierających tylko sodu wodorowęglan.

Mleczanowy roztwór Ringera (Hartmanna) nie jest zgodny z produktem złożonym zawierającym piperacylinę z tazobaktamem.

Produktu złożonego zawierającego piperacylinę z tazobaktamem nie należy dodawać do preparatów krwi lub hydrolizatów albumin.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Po rozpuszczeniu (i rozcieńczeniu) wykazano trwałość chemiczną i fizyczną produktu przez 24 godziny w temperaturze 20-25°C i przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu.

7 NL/H/0856/001-002/R/001

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g

Charakterystyka Piperacillin/tazobactam sandoz 2 g/0,25 g

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g,

2 g + 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 2 g piperacyliny (Piperacillinum) w postaci soli sodowej i 0,25 g tazobaktamu (Tazobactamum) w postaci soli sodowej.

Każda fiolka produktu Piperacillin/Tazobactam Sandoz zawiera 4,72 mmol/l (109 mg) sodu.

Roztwór otrzymany po rozpuszczeniu w 10 ml rozcieńczalnika zawiera 200 mg/ml piperacyliny i 25 mg/ml tazobaktamu.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Proszek barwy białej lub prawie białej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat (patrz punkty 4.2 i 5.1):

Dorośli i młodzież

■    Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc i zapalenie płuc związane ze stosowaniem respiratora.

■    Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek).

■    Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

■    Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej).

Leczenie pacjentów z bakteremią, której związek z którymkolwiek z wyżej wymienionych zakażeń jest potwierdzony lub podejrzewany.

Produkt Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią oraz gorączką, którą prawdopodobnie spowodowało zakażenie bakteryjne.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

■    Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

Produkt Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g można stosować w leczeniu dzieci z neutropenią oraz gorączką, którą prawdopodobnie spowodowało zakażenie bakteryjne.

Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dawka i częstość podawania produktu Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g zależy od ciężkości i lokalizacji zakażenia oraz przewidywanych patogenów.

Dorośli i młodzież

Zakażenia

Zwykle stosowana dawka wynosi 4 g piperacyliny + 0,5 g tazobaktamu, podawana co 8 godzin.

W leczeniu szpitalnego zapalenia płuc i zakażeń bakteryjnych u pacjentów z neutropenią zalecana dawka wynosi 4 g piperacyliny + 0,5 g tazobaktamu, podawana co 6 godzin. Ten sposób dawkowania można również stosować w innych wymienionych wskazaniach, jeśli nasilenie zakażenia jest szczególnie ciężkie.

W poniższej tabeli podsumowano częstości podawania oraz zalecane dawki dla dorosłych i młodzieży, w zależności od wskazania lub stanu pacjenta:

Częstość podawania

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g + 0,5 g

Co 6 godzin

Ciężkie zapalnie płuc

Dorośli pacjenci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym

Co 8 godzin

Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek)

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej)

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dożylną należy dostosować do aktualnego zaburzenia czynności nerek wg poniższych wskazówek (każdego pacjenta należy ściśle obserwować, czy nie występują u niego objawy toksyczności substancji czynnych oraz odpowiednio dostosować dawkę produktu leczniczego i przerwy miedzy kolejnymi dawkami):

Klirens kreatyniny (ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Sandoz (zalecana dawka)

>40

Modyfikacja dawki nie jest konieczna

20-40

Sugerowana maksymalna dawka: 4 g + 0,5 g co 8 godzin

<20

Sugerowana maksymalna dawka: 4 g + 0,5 g co 12 godzin

Pacjentom poddawanym hemodializie należy podać po każdej sesji dializy jedną dodatkową dawkę piperacyliny z tazobaktamem 2 g + 0,25 g, gdyż hemodializa usuwa z organizmu 30-50% dawki piperacyliny w ciągu 4 godzin.

Zaburzenia czynności wątroby

Modyfikacja dawki nie jest konieczna (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek i klirensem kreatyniny powyżej 40 mg/min modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Dzieci (w wieku od 2 do 12 lat)

Zakażenia

W poniższej tabeli podsumowano częstość podawania oraz dawki zależnie od masy ciała dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat, w zależności od wskazania lub stanu pacjenta:

Dawka wg masy ciała i częstość podawania

Wskazanie lub stan pacjenta

80 mg piperacyliny + 10 mg tazobaktamu na kg masy ciała, co 6 godzin

Dzieci z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym*

100 mg piperacyliny + 12,5 mg tazobaktamu na kg masy ciała, co 8 godzin

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej*

* Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 4 g + 0,5 g w ciągu 30 minut.

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dożylną należy dostosować do aktualnego zaburzenia czynności nerek wg poniższych wskazówek (każdego pacjenta należy ściśle obserwować, czy nie występują u niego objawy toksyczności substancji czynnych oraz odpowiednio dostosować dawkę produktu leczniczego oraz przerwy miedzy kolejnymi dawkami):

Klirens kreatyniny (ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Sandoz (zalecana dawka)

>50

Modyfikacja dawki nie jest konieczna

<50

70 mg piperacyliny + 8,75 mg tazobaktamu na kg masy ciała, co 8 godzin

Dzieciom poddawanym hemodializie należy podać po każdej sesji dializy jedną dodatkową dawkę 40 mg piperacyliny + 5 mg tazobaktamu na kg masy ciała.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g u dzieci w wieku od 0 do 2 lat.

Nie są dostępne dane z kontrolowanych badań klinicznych.

Czas trwania leczenia

Leczenie w większości wskazań trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni, jednak czas ten należy ustalać w zależności od ciężkości zakażenia, rodzaju patogenu(ów) oraz klinicznego i bakteriologicznego przebiegu choroby u danego pacjenta.

Droga podania

Produkt Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g podaje się w infuzji dożylnej trwającej 30 minut. Sposób przygotowania roztworu, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub jakikolwiek inny lek przeciwbakteryjny z grupy penicylin.

Ostra, ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy (np. cefalosporyny, monobaktam lub karbapenem) w wywiadzie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przy wyborze piperacyliny z tazobaktamem do leczenia danego pacjenta należy brać pod uwagę zasadność zastosowania półsyntetycznej penicyliny o szerokim zakresie działania i uwzględniać takie czynniki, jak ciężkość zakażenia i rozpowszechnienie oporności na inne odpowiednie leki przeciwbakteryjne.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g należy zebrać szczegółowy wywiad dotyczący występujących u pacjenta wcześniej reakcji nadwrażliwości na penicyliny, inne leki beta-laktamowe (np. cefalosporyny, monobaktam lub karbapenem) i na inne alergeny. U pacjentów leczonych penicylinami, w tym również piperacyliną z tazobaktamem, opisywano ciężkie i w sporadycznych przypadkach zakończone zgonem reakcje nadwrażliwości (anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrząs). Wystąpienie tego typu reakcji jest bardziej prawdopodobne u osób z nadwrażliwością na wiele alergenów w wywiadzie.

W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości należy odstawić antybiotyk; może być konieczne podanie adrenaliny i innych środków stosowanych w stanach nagłych.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego wywołane przez antybiotyki może objawiać się ciężką, uporczywą biegunką, potencjalnie zagrażającą życiu. Objawy rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy mogą wystąpić w trakcie leczenia przeciwbakteryjnego lub po jego zakończeniu. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie produktu_Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g.

Leczenie produktemPiperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g może spowodować pojawienie się szczepów opornych, mogących wywoływać nadkażenia.

U niektórych pacjentów otrzymujących antybiotyki beta-laktamowe występowały krwawienia.

Objawy te wiązały się niekiedy z nieprawidłowymi parametrami krzepliwości krwi, takimi jak czas krzepnięcia, agregacja płytek i czas protrombinowy. Występują one częściej u pacjentów z niewydolnością nerek. W razie wystąpienia objawów krwawienia należy przerwać stosowanie antybiotyku i podjąć właściwe leczenie.

Może wystąpić leukopenia i neutropenia, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia. Dlatego należy okresowo badać czynność krwiotwórczą.

Tak jak podczas stosowania innych penicylin, podawanie dużych dawek produktu leczniczego może spowodować powikłania neurologiczne w postaci drgawek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Każda fiolka produktu Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g zawiera 4,72 mmol (109 mg) sodu. Ilość tę należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

U pacjentów z małymi zasobami potasu lub pacjentów otrzymujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą zmniejszać stężenie potasu, może wystąpić hipokaliemia. U tych pacjentów zaleca się okresowe oznaczanie stężenia elektrolitów.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie

Piperacylina stosowana jednocześnie z wekuronium wydłuża czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej, wywołanej przez wekuronium. Ze względu na podobny mechanizm działania niedepolaryzujących leków zwiotczających można się spodziewać, że piperacylina będzie wydłużała czas blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez którykolwiek lek z tej grupy.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Podczas jednoczesnego podawania heparyny, doustnych leków przeciwzakrzepowych i innych leków, które mogą wpływać na układ krzepnięcia krwi, w tym również na czynność płytek, należy częściej badać parametry układu krzepnięcia i regularnie kontrolować wyniki.

Metotreksat

Piperacylina może zmniejszać wydalanie metotreksatu, dlatego należy kontrolować stężenie metotreksatu w surowicy, aby uniknąć jego toksycznego działania.

Probenecyd

Tak jak w przypadku innych penicylin, jednoczesne podawanie probenecydu i piperacyliny z tazobaktamem wydłuża okres półtrwania i zmniejsza klirens nerkowy zarówno piperacyliny, jak i tazobaktamu, ale nie zmienia ich stężeń maksymalnych.

Aminoglikozydy

Piperacylina podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z tazobaktamem nie zmieniała znacząco właściwości farmakokinetycznych tobramycyny u pacjentów z prawidłową czynnością nerek ani u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Podawanie tobramycyny również nie zmieniało znacząco właściwości farmakokinetycznych piperacyliny, tazobaktamu i metabolitu M1.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek wykazano unieczynnienie tobramycyny i gentamycyny przez piperacylinę.

Informacje dotyczące podawania piperacyliny i tazobaktamu z aminoglikozydami, patrz punkt 6.2. Wankomycyna

Nie notowano interakcji farmakokinetycznych między piperacyliną z tazobaktamem a wankomycyną. Wpływ na wyniki badań diagnostycznych

Podobnie jak inne penicyliny, piperacylina z tazobaktamem może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczenia glukozy w moczu metodami nieenzymatycznymi. Dlatego podczas leczenia produktem Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g należy stosować metody enzymatyczne do oznaczenia glukozy w moczu.

Wyniki szeregu chemicznych metod oznaczania białka w moczu mogą być fałszywie dodatnie. Brak wpływu na oznaczanie białka w moczu za pomocą pasków.

Bezpośredni test Coombsa może być dodatni.

U pacjentów otrzymujących produkt Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g wyniki testów Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA mogą być fałszywie dodatnie. Odnotowano reakcje krzyżowe polisacharydów i polifuranoz niepochodzących z grzybów Aspergillus z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA.

Dodatnie wyniki powyższych testów u pacjentów otrzymujących produkt Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g należy potwierdzać innymi metodami diagnostycznymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Nie ma lub istnieje ograniczona ilość danych dotyczących stosowania produktu Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozwój, ale nie dowiedziono działania teratogennego w dawkach toksycznych dla ciężarnych samic (patrz punkt 5.3).

Piperacylina i tazobaktam przenikają przez łożysko. Piperacylinę z tazobaktamem można stosować w czasie ciąży wyłącznie w przypadku ścisłych wskazań, tzn. wtedy, gdy spodziewana korzyść z leczenia przeważa nad możliwym ryzykiem dla kobiety w ciąży i płodu.

Karmienie piersią

Piperacylina przenika w małych ilościach do mleka kobiecego. Nie badano stężenia tazobaktamu w mleku kobiecym. Kobiety karmiące piersią powinny być leczone wyłącznie wtedy, gdy spodziewana korzyść z leczenia przeważa nad możliwym ryzykiem dla matki i dziecka.

Płodność

Badanie na szczurach nie wykazało wpływu na płodność ani na kojarzenie się w pary po podaniu dootrzewnowym tazobaktamu lub złożonego produktu zawierającego piperacylinę z tazobaktamem (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (u 1 do 10 na 100 pacjentów) są biegunka, wymioty, nudności i wysypka.

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz terminologią wg MedDRA. W obrębie każdej grupy o określonej częstości działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

nadkażenie

drożdżakami

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

neutropenia,

małopłytkowość

niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna, plamica, krwawienia z nosa, wydłużenie czasu krwawienia, eozynofilia,

agranulocytoza,

pancytopenia,

wydłużenie czasu

częściowej

tromboplastyny,

wydłużenie czasu

protrombinowego,

dodatni

bezpośredni

odczyn Coombsa,

trombocytoza

Zaburzenia

układu

immunologicznego

reakcja

nadwrażliwości

anafilaksja lub reakcja rzekomoanafilaktyczna (w tym wstrząs)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipokaliemia, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia albuminy we krwi, zmniejszenie stężenia białka całkowitego we krwi

Zaburzenia

układu

nerwowego

bóle głowy, bezsenność

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył

nagłe zaczerwienienie skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka,

wymioty,

nudności

żółtaczka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, niestrawność

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, ból brzucha,

Zaburzenia

zwiększenie

zapalenie wątroby,

wątroby i dróg żółciowych

aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT

zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie we krwi aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie we krwi aktywności gamma-glutamylotransferazy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka (w tym wysypka grudkowo-plamkowa)

świąd,

pokrzywka

rumień

wielopostaciowy, pęcherzowe zapalenie skóry, wyprysk

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

zwiększenie stężenia mocznika we krwi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia

dreszcze

Leczenie piperacyliną wiąże się ze zwiększoną częstością gorączki i wysypki u pacjentów z mukowiscydozą.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu donoszono o przypadkach przedawkowania piperacyliny z tazobaktamem. W większości tych doniesień opisywano nudności, wymioty i biegunkę, które notowano również po stosowaniu produktu leczniczego w zalecanej dawce. Jeśli pacjent otrzymuje dożylnie dawki większe niż zalecane, może u niego wystąpić zwiększona pobudliwość nerwowo-mięśniowa lub drgawki (zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek).

Leczenie

W razie przedawkowania należy przerwać leczenie produktem złożonym zawierającym piperacylinę z tazobaktamem. Nie jest znana swoista odtrutka.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta należy zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe. Nadmierne stężenia piperacyliny lub tazobaktamu w surowicy można zmniejszyć metodą hemodializy

(patrz punkt 5.2).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego, połączenia penicylin z inhibitorami beta-laktamazy. Kod ATC: J01CR05

Mechanizm działania

Piperacylina, półsyntetyczna penicylina o szerokim spektrum, działa bakteriobójczo, hamując syntezę przegrody poprzecznej i ściany komórkowej.

Tazobaktam, beta-laktam strukturalnie powiązany z penicylinami, jest inhibitorem wielu beta-laktamaz, które często powodują oporność drobnoustrojów na penicyliny i cefalosporyny, ale nie hamuje enzymów AmpC ani metalo-beta-laktamaz. Tazobaktam rozszerza spektrum działania piperacyliny na wiele bakterii wytwarzających beta-laktamazy, które nabyły oporność na samą piperacylinę.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Czas, w którym stężenie piperacyliny utrzymuje się powyżej minimalnego stężenia hamującego (T>MIC) jest uznany za główny farmakodynamiczny wyznacznik jej skuteczności.

Mechanizm powstawania oporności

Dwoma głównymi mechanizmami powstawania oporności na piperacylinę z tazobaktamem są:

. unieczynnienie piperacyliny przez te beta-laktamazy, których nie hamuje tazobaktam: beta-

laktamazy z klasy molekularnej B, C i D. Ponadto tazobaktam nie ochroni przed beta-laktamazami o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) w grupie enzymów z klasy molekularnej A i D.

. modyfikacja białek wiążących penicylinę (PBP), co zmniejsza powinowactwo piperacyliny do docelowych elementów cząsteczkowych bakterii.

Ponadto zmiany przepuszczalności błony komórkowej bakterii oraz zwiększenie ekspresji wielolekowej pompy usuwającej lek z komórki może spowodować lub przyczynić się do powstania oporności na piperacylinę z tazobaktamem. Dotyczy to zwłaszcza bakterii Gram-ujemnych.

Stężenia graniczne

Wartości graniczne MIC piperacyliny z tazobaktamemwg Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów EUCAST (wersja 2.0, 2012-01-01).

Patogen

Stężenia graniczne (mg/l)

W <

O >

Enterobacteriaceae

81

161

Pseudomonas spp.2

163

163

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe (z wyjątkiem Clostridium difficile)

81

162

Gram-ujemne bakterie beztlenowe

81

161

Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem bakterii4

4

16

4 Stężenia graniczne dotyczą dawkowania piperacyliny z tazobaktamem 4 g x 3.

Wrażliwość

Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranych gatunków drobnoustrojów może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu; do oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) jest wątpliwa, należy zasięgnąć porady specjalistycznej.


_Zestawienie gatunków bakterii według wrażliwości na piperacylinę z tazobaktamem

GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus wrażliwe na metycylinę£

Staphylococcus spp. (koagulazo-ujemne, wrażliwe na metycylinę)

Streptococcus pyogenes Paciorkowce z grupy B Tlenowe balterie Gram-ujemne Citrobacter koseri Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis_

Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie:

Clostridium spp.

Eubacterium spp.

Peptostreptococcus spp.

Beztlenowe bakterie Gram-ujemne Grupa Bacteroides fragilis Fusobacterium spp.

Porphyromonas spp.

Prevotella spp._

GATUNKI, U KTÓRYCH MOŻE WYSTĘPOWAĆ PROBLEM OPORNOŚCI NABYTEJ

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecium%,+

Streptococcus pneumoniae Streptococcus z grupy viridans Tlenowe bakterie Gram-ujemne Acinetobacter baumanii$

Burkholderia cepacia Citrobacter freundii Enterobacter spp.

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Morganella morganii Proteus vulgaris Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa

Serratia spp._


GATUNKI O OPORNOŚCI WRODZONEJ

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Corynebacterium jeikeium Tlenowe bakterie Gram-ujemne Legionella spp.

Stenotrophomonas maltophilia +$

Inne drobnoustroje Chlamydophilia pneumonia Mycoplasma pneumonia


$ Gatunki wykazujące naturalną umiarkowaną wrażliwość.

+ Gatunki, w których duży odsetek oporności (ponad 50%) obserwowano w jednym lub więcej obszarach (krajach, regionach) UE.

£ Wszystkie gronkowce oporne na metycylinę są oporne na piperacylinę z tazobaktamem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Maksymalne stężenia piperacyliny i tazobaktamu po podaniu dawki 4 g + 0,5 g w infuzji dożylnej trwającej 30 minut wynoszą odpowiednio 298 ąg/ml i 34 ąg/ml.

Dystrybucja

Zarówno piperacylina, jak i tazobaktam wiążą się z białkami osocza w około 30%, a na wiązanie to nie ma wpływu obecność innych związków. Stopień wiązania metabolitu tazobaktamu z białkami osocza jest bardzo mały.

Piperacylina z tazobaktamem dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do błony śluzowej jelit, pęcherzyka żółciowego, płuc, żółci i kości. Średnie stężenia w tkankach stanowią na ogół od 50 do 100% stężenia w osoczu. Tak jak w przypadku innych penicylin, dystrybucja produktu leczniczego do płynu mózgowo-rdzeniowego pacjentów bez stanu zapalnego opon mózgowych jest mała.

Metabolizm

Piperacylina jest przekształcana do metabolitu deetylowego o słabszej aktywności mikrobiologicznej. Tazobaktam metabolizowany jest do jednego związku, niewykazującego aktywności mikrobiologicznej.

Wydalanie

Piperacylina i tazobaktam są wydalane przez nerki w procesach przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego.

Piperacylina jest wydalana szybko w postaci niezmienionej, a 68% podanej dawki wykrywane jest w moczu. Tazobaktam i jego metabolit wydalane są głównie przez nerki: 80% dawki występuje w moczu w postaci niezmienionej, a pozostała część w postaci jednego metabolitu. Piperacylina, tazobaktam i deetylopiperacylina są wydzielane również do żółci.

Po podaniu zdrowym osobom dawek pojedynczych lub wielokrotnych produktu złożonego piperacyliny z tazobaktamem okres półtrwania piperacyliny i tazobaktamu wynosił od 0,7 do

1.2    godziny i nie zależał od dawki ani czasu trwania infuzji. Okresy półtrwania piperacyliny

i tazobaktamu w fazie eliminacji zwiększają się wraz ze zmniejszaniem się klirensu nerkowego.

Tazobaktam nie zmienia istotnie farmakokinetyki piperacyliny. Piperacylina prawdopodobnie zmniejsza szybkość wydalania tazobaktamu.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów z marskością wątroby okres półtrwania piperacyliny i tazobaktamu zwiększa się odpowiednio o około 25% i 18% w porównaniu z osobami zdrowymi.

Okresy półtrwania piperacyliny i tazobaktamu wydłużają się w miarę zmniejszania się klirensu kreatyniny. U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 20 ml/min okres półtrwania piperacyliny jest dłuższy dwukrotnie, a tazobaktamu czterokrotnie niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Zabieg hemodializy usuwa 30% do 50% dawki piperacyliny z tazobaktamem oraz dodatkowo 5% dawki tazobaktamu w postaci metabolitu. Podczas dializy otrzewnowej usuwane jest około 6% dawki piperacyliny i 21% dawki tazobaktamu oraz do 18% dawki tazobaktamu w postaci metabolitu.

Dzieci i młodzież

W populacyjnej analizie farmakokinetyki szacunkowy klirens u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 12 lat był porównywalny do obserwowanego u dorosłych. Średnia wartość dla badanej populacji wynosiła 5,64 (0,34) ml/min/kg mc. U dzieci w wieku od 2 do 9 miesięcy szacunkowy klirens piperacyliny stanowi 80% tej wartości. Średnia objętość dystrybucji piperacyliny w populacji wynosi 0,243 (0,011) l/kg mc. i nie zależy od wieku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Średni okres półtrwania piperacyliny i tazobaktamu u pacjentów w podeszłym wieku jest dłuższy o odpowiednio 32% i 55% niż u osób młodszych. Ta różnica może być spowodowana zmianami klirensu kreatyniny związanymi z wiekiem.

Rasa

Nie obserwowano różnicy w farmakokinetyce piperacyliny lub tazobaktamu u zdrowych ochotników razy azjatyckiej (n=9) i kaukaskiej (n=9), otrzymującym pojedynczą dawkę 4 g + 0,5 g.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań działania rakotwórczego piperacyliny z tazobaktamem.

W badaniu wpływu na płodność i rozród u szczurów po dootrzewnowym podaniu tazobaktamu lub piperacyliny z tazobaktamem opisywano zmniejszenie liczebności miotów oraz zwiększenie liczby płodów z opóźnionym procesem kostnienia i wadami żeber, a także toksyczne działanie na matki. Płodność pokolenia F1 i rozwój zarodkowy w pokoleniu F2 nie były zaburzone.

Przeprowadzone na myszach i szczurach badania działania teratogennego tazobaktamu lub piperacyliny z tazobaktamem po podaniu dożylnym wykazały, że dawki toksyczne dla matek powodowały nieznaczne zmniejszenie masy ciała płodów, ale nie wykazywały działania teratogennego.

U szczurów obserwowano zaburzenia rozwoju około- i poporodowego (zmniejszenie masy ciała płodów, zwiększenie częstości martwych urodzeń, zwiększenie śmiertelności noworodków), połączone z działaniem toksycznym u matki, po dootrzewnowym podaniu tazobaktamu lub piperacyliny z tazobaktamem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Nie ma.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie mieszać z innymi produktami leczniczymi, poza wymienionymi w punkcie 6.6.

Nie mieszać tego produktu ani nie stosować jednocześnie z żadnym aminoglikozydem. Mieszanie in vitro antybiotyków beta-laktamowych z aminoglikozydami może powodować istotną dezaktywację aminoglikozydu.

Piperacyliny z tazobaktamem nie należy mieszać z innymi substancjami w strzykawce ani w butelce do infuzji, gdyż nie ustalono zgodności.

Piperacylinę z tazobaktamem należy podawać przez osobny zestaw do infuzji, z wyjątkiem leków, których zgodność została potwierdzona.

Ze względu na niestabilność chemiczną, piperacyliny z tazobaktamem nie należy stosować w roztworach zawierających tylko sodu wodorowęglan.

Mleczanowy roztwór Ringera (Hartmanna) nie jest zgodny z produktem złożonym zawierającym piperacylinę z tazobaktamem.

Produktu złożonego zawierającego piperacylinę z tazobaktamem nie należy dodawać do preparatów krwi lub hydrolizatów albumin.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem 2 lata

Po rozpuszczeniu (i rozcieńczeniu)

Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną produktu przez 24 godziny w temperaturze 20-25°C i przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Zasadniczo produktu nie należy przechowywać przez okres dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozpuszczanie (rozcieńczenie) przeprowadzano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu lub rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła typu III pojemności 30 ml, z korkiem z gumy halogenobutylowej, z uszczelnieniem aluminiowym i nakładką typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1, 5, 10, 12 i 50 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Rozpuszczanie i rozcieńczanie należy wykonywać w warunkach aseptycznych. Przed podaniem roztwór należy obejrzeć w celu wykrycia cząstek lub zmiany zabarwienia. Roztwór można zastosować tylko w przypadku, gdy jest przejrzysty i nie zawiera widocznych cząstek.

Podanie dożylne

Zawartość każdej fiolki należy rozpuścić we wskazanej w tabeli objętości jednego ze zgodnych rozpuszczalników. Mieszać ruchem okrężnym aż do rozpuszczenia. Następuje to zwykle w ciągu 3 minut ciągłego mieszania (szczegółowe informacje dotyczące postępowania z produktem leczniczym znajdują się niżej).

Zawartość fiolki

Objętość rozpuszczalnika*

2 g piperacyliny + 0,25 g tazobaktamu

10 ml

•    Zgodne rozpuszczalniki

•    woda do wstrzykiwań

•    9 mg/ml (0,9%) roztwór sodu chlorku w wodzie do wstrzykiwań,

•    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w wodzie do wstrzykiwań,

•    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w 9 mg/ml (0,9%) roztworze sodu chlorku.

Przygotowany roztwór należy pobrać z fiolki strzykawką. Po rozpuszczeniu proszku w zalecany sposób zawartość fiolki pobrana za pomocą strzykawki będzie zawierać podaną na etykiecie ilość piperacyliny i tazobaktamu.

Przygotowany roztwór można dalej rozcieńczać do potrzebnej objętości (np. 50 ml do 150 ml) jednym z następujących zgodnych rozcieńczalników

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór sodu chlorku w wodzie do wstrzykiwań,

-    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w wodzie do wstrzykiwań,

-    60 mg/ml (6%) roztwór dekstranu 40 w 9 mg/ml (0,9%) roztworze sodu chlorku.

Niezgodności, patrz punkt 6.2.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jednorazowego. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15568

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.05.2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14 NL/H/0856/001/R/001

1

   Dla celów zbadania wrażliwości stężenie tazobaktamu ustalono na 4 mg/l.

2

Stężenia graniczne oznaczono na podstawie leczenia z zastosowaniem dużej dawki 4 g x 4 (z tazobaktamem lub bez tazobaktamu).

3

   Dla celów zbadania wrażliwości stężenie inhibitora beta-laktamazy ustalono na 4 mg/l.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g