Imeds.pl

Piperacillin/Tazobactam Teva 2 G + 0,25 G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Piperacillin/Tazobactam Teva, 2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

piperacylina + tazobaktam

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Piperacillin/Tazobactam Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piperacillin/Tazobactam Teva

3.    Jak stosować lek Piperacillin/Tazobactam Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Piperacillin/Tazobactam Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Piperacylina należy do grupy leków znanych jako „antybiotyki z grupy penicylin o szerokim zakresie działania”. Jest antybiotykiem, który zabija wiele rodzajów bakterii. Tazobaktam może zapobiec przeżywaniu niektórych bakterii niszczącego działania piperacyliny. To znaczy, że jeśli piperacylina i tazobaktam są podawane jednocześnie, więcej rodzajów bakterii jest zabijanych.

Lek Piperacillin/Tazobactam Teva stosuje się u dorosłych i młodzieży w leczeniu zakażeń bakteryjnych dolnych dróg oddechowych (płuca), układu moczowego (nerki i pęcherz moczowy), zakażeń jamy brzusznej, skóry i krwi. Piperacillin/Tazobactam Teva można stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z małą liczbą białych krwinek (zmniejszona odporność na zakażenia).

Lek Piperacillin/Tazobactam Teva stosuje się u dzieci w wieku od 2 do 12 lat w leczeniu zakażeń w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenia otrzewnej (zakażenie płynu i błony wewnątrz narządów jamy brzusznej), zapalenia pęcherzyka (woreczka) żółciowego. Piperacillin/Tazobactam Teva można stosować w leczeniu zakażeń bakteryjnych u pacjentów z małą liczbą białych krwinek (zmniejszona odporność na zakażenia).

W niektórych ciężkich zakażeniach lekarz może rozważyć podawanie leku Piperacillin/Tazobactam Teva razem z innymi antybiotykami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA

Kiedy NIE stosować leku Piperacillin/Tazobactam Teva

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na piperacylinę lub tazobaktam.

-    Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na antybiotyki zwane penicylinami, cefalosporynami lub na inne inhibitory beta-laktamazy, ponieważ może być uczulony na Piperacillin/Tazobactam Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Piperacillin/Tazobactam Teva

-    Jeśli u pacjenta występują reakcje alergiczne. Jeśli u pacjenta występuje kilka alergii, powinien

być pewien, że przed przyjęciem leku powiedział o nich lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia.

-    Jeśli pacjent ma biegunkę przed leczeniem lub wystąpi ona podczas lub po zakończeniu leczenia. Należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia. Nie należy zażywać żadnych leków na biegunkę bez konsultacji z lekarzem.

-    Jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi. Możliwe, że przed podaniem leku lekarz zbada nerki oraz w trakcie leczenia będzie wykonywać regularne badania krwi.

-    Jeśli pacjent ma chore nerki lub wątrobę bądź jest poddawany hemodializom. Lekarz może zbadać czynność nerek przed podaniem tego leku i może zalecić wykonywanie regularnych badań krwi w czasie leczenia.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki zapobiegające nadmiernemu krzepnięciu krwi, nazywane lekami przeciwzakrzepowymi (patrz również Stosowanie innych leków opisane w tej ulotce) lub podczas leczenia wystąpi nieoczekiwane krwawienie. Należy wówczas natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią drgawki podczas leczenia. Należy wówczas natychmiast powiadomić o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia.

-    Jeśli pacjent sądzi, że wystąpiło u niego nowe zakażenie lub nasiliło się istniejące zakażenie. W takim przypadku należy powiadomić o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia.

-    Jeśli pacjent jest na diecie niskosodowej.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie zaleca się stosowania piperacyliny z tazobaktamem u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z piperacyliną i tazobaktamem. Może to dotyczyć:

-    leku stosowanego w dnie moczanowej (probenecyd); może wydłużać się czas, w którym piperacylina i tazobaktam są usuwane z organizmu;

-    leków stosowanych w celu zmniejszenia gęstości krwi lub w zapobieganiu powstawania zakrzepów (np. heparyna, warfaryna lub kwas acetylosalicylowy);

-    leków stosowanych do zwiotczenia mięśni w czasie operacji; należy powiedzieć lekarzowi o planowanym znieczuleniu ogólnym;

-    metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka, zapalenia stawów lub łuszczycy); piperacylina i tazobaktam mogą wydłużać czas potrzebny do wydalenia metotreksatu z organizmu;

-    leków obniżających stężenie potasu we krwi (np. leków moczopędnych lub niektórych leków stosowanych w leczeniu raka);

-    leków zawierających inne antybiotyki: tobramycynę lub gentamycynę; jeśli pacjent ma chore nerki, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Jeśli pacjent ma oddać próbkę krwi lub moczu, powinien poinformować lekarza lub personel laboratorium o przyjmowaniu leku Piperacillin/Tazobactam Teva.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub stara się zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza lub pracownika służby zdrowia przed otrzymaniem tego leku.

Lekarz prowadzący zdecyduje, czy lek Piperacillin/Tazobactam Teva jest dla niej odpowiedni. Piperacylina i tazobaktam mogą przenikać do dziecka, które znajduje się wewnątrz macicy lub za pośrednictwem mleka matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, lekarz prowadzący zdecyduje, czy lek Piperacillin/Tazobactam Teva jest dla niej odpowiedni.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Piperacillin/Tazobactam Teva prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Piperacillin/Tazobactam Teva

Lek Piperacillin/Tazobactam Teva, 2 g + 0,25 g zawiera 4,7 mmol (108 mg) sodu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA

Ten lek jest podawany przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia w infuzji (trwającej do 30 minut) do jednej z żył pacjenta. Dawka leku podana pacjentowi zależy od rodzaju zakażenia, wieku pacjenta oraz od tego czy u pacjenta występuje choroba nerek.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat lub więcej

Zazwyczaj stosowana dawka to 4 g piperacyliny i 0,5 g tazobaktamu podawana co 6-8 godzin do jednej z żył pacjenta (bezpośrednio do krwi).

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

U dzieci z zakażeniami w obrębie jamy brzusznej zazwyczaj podaje się 100 mg piperacyliny i 12,5 mg tazobaktamu na kg masy ciała dożylnie (bezpośrednio do krwi), co 8 godzin. Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci z niską liczbą białych krwinek wynosi 80 mg piperacyliny i 10 mg tazobaktamu na kg masy ciała dożylnie (bezpośrednio do krwi), co 6 godzin.

Lekarz obliczy dawkę leku na podstawie masy ciała dziecka, lecz dawka dobowa leku Piperacillin/Tazobactam Teva nie będzie większa niż 4 g + 0,5 g.

Lekarz będzie podawał lek Piperacillin/Tazobactam Teva aż do całkowitego ustąpienia objawów zakażenia (przez 5 do 14 dni).

Pacjenci z chorobami nerek

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku Piperacillin/Tazobactam Teva lub częstotliwość jego podawania. Lekarz może także zlecić wykonywanie badań krwi, aby upewnić się, że podawana jest odpowiednia dawka, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Piperacillin/Tazobactam Teva

Ze względu na fakt, że lek Piperacillin/Tazobactam Teva będzie podawany przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, jest mało prawdopodobne, by pacjent otrzymał niewłaściwą dawkę. Niemniej jednak, jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak drgawki, lub jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Piperacillin/Tazobactam Teva

Jeśli pacjent sądzi, że nie otrzymał dawki leku Piperacillin/Tazobactam Teva, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Piperacillin/Tazobactam Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia.

Ciężkie działania niepożądane leku Piperacillin/Tazobactam Teva to:

- obrzęk twarzy, ust, języka lub innych części ciała

-    zadyszka, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu

-    ciężka wysypka, świąd lub pokrzywka na skórze

-    żółte zabarwienie skóry lub białkówek oczu

-    uszkodzenie komórek krwi (objawy obejmują: niespodziewany brak tchu, czerwone lub brązowe zabarwienie moczu, krwawienie z nosa, siniaki)

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast udać się do lekarza.

Częstość występowania została podana poniżej.

Możliwe działania niepożądane są pogrupowane w następujące kategorie:

-    częste: występują u 1 do 10 pacjentów na 100

-    niezbyt częste: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000

-    rzadkie: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000

-    bardzo rzadkie: występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000

Często występujące działania niepożądane:

-    biegunka, nudności, wymioty

-    wysypki skórne

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

-    pleśniawki

- (nieprawidłowe) zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, neutropenia) i płytek krwi (małopłytkowość)

-    reakcja alergiczna

-    ból głowy, bezsenność

- niskie ciśnienie krwi, zapalenie żył (uczucie tkliwości lub zaczerwienienie obszaru objętego stanem zapalnym)

- żółtaczka (żółte zabarwienie skóry lub białek oczu), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, niestrawność, dolegliwości żołądkowe

-    zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej)

-    świąd, pokrzywka

-    zwiększenie stężenia produktu metabolizmu mięśni we krwi (zwiększenie we krwi stężenia kreatyniny)

-    gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia

-    zakażenie grzybicze (nadkażenie drożdżakami)

Rzadko występujące działania niepożądane:

-    (nieprawidłowe) zmniejszenie liczby czerwonych krwinek lub barwnika krwi (hemoglobiny), zmniejszona liczba czerwonych krwinek z powodu przedwczesnego rozkładu (rozpadu) -niedokrwistość hemolityczna, małe plamkowe sińce (plamica), krwawienie z nosa, przedłużony czas krwawienia, (nieprawidłowe) zwiększenie liczby szczególnego rodzaju białych krwinek (eozynofilia)

-    ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub rzekomoanafilaktyczna, w tym wstrząs)

-    zaczerwienienie twarzy

-    szczególny rodzaj zakażenia okrężnicy (rzekomobłoniaste zapalenie jelit), bóle brzucha

-    zapalenie wątroby, zwiększenie produktów rozpadu barwnika krwi (bilirubiny), zwiększenie stężenia niektórych enzymów we krwi (fosfataza zasadowa, gamma-glutamylotranspeptydaza)

-    reakcje skórne objawiające się zaczerwienieniem i powstawaniem zmian skórnych (wysypka, rumień wielopostaciowy), reakcje skórne objawiające się powstawaniem pęcherzy (pęcherzykowe zapalenie skóry)

-    bóle stawów i mięśni

-    niewydolność nerek i problemy z nerkami

-    dreszcze

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

-    znaczne zmniejszenie we krwi liczby granulocytów (agranulocytoza), czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi (pancytopenia)

- przedłużony czas krzepnięcia krwi (przedłużony czas częściowej tromboplastyny, przedłużony czas protrombinowy), nieprawidłowy wynik testu laboratoryjnego (dodatni odczyn bezpośredni Coombsa), zwiększenie liczby płytek (nadpłytkowość)

- występowanie we krwi zmniejszonego stężenia potasu (hipokaliemia), cukru (glukozy), albumin, białka całkowitego

- odwarstwienie się wierzchniej warstwy skóry na całym ciele (martwica toksyczno-rozpływna naskórka), ciężka ogólnoustrojowa reakcja alergiczna przebiegająca z pęcherzami i zaczerwienieniem skóry i błon śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona)

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi

Podawanie piperacyliny wiązało się z częstszym występowaniem gorączki i wysypki u pacjentów z

mukowiscydozą.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Piperacillin/Tazobactam Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po wyrażeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nieotwarte fiolki:

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Sporządzony roztwór

Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną przez 8 godzin w temperaturze poniżej 25°C lub przez 48 godzin podczas przechowywania w lodówce (2-8°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za ustalenie warunków i czasu przechowywania jest odpowiedzialny użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny, jeśli przechowuje się w lodówce (2-8°C), chyba że rozpuszczanie i rozcieńczanie roztworu odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach.

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Należy wyrzucić wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Piperacillin/Tazobactam Teva

- Substancj ą czynną leku jest piperacylina i tazobaktam.

Każda fiolka zawiera 2 g piperacyliny (w postaci soli sodowej) i 0,25 g tazobaktamu (w postaci soli sodowej).

Jak wygląda lek Piperacillin/Tazobactam Teva i co zawiera opakowanie

Lek Piperacillin/Tazobactam Teva, 2 g + 0,25 g, to biały lub prawie biały proszek w fiolce. Wielkość opakowania: 1 fiolka, 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Laboratory Reig Jofre S.A., C/Jarama s/n Pol. Ind., 45007, Toledo, Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Republika

Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Węgry

Irlandia

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Norwegia

Polska

Słowacja

Słowenia

Szwecja


Piperacillin/Tazobactam Teva 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslosung Piperacilline/Tazobactam Teva 2 g/250 mg poeder voor oplossing voor infusie Piperacillin/Tazobactam - Teva 2 g/250 mg, prasek pro pnpravu infuzniho roztoku

Piperacillin/Tazobactam Teva Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg

Piperacillin / Tazobactam Teva 2 g/0,25g infuusiokuiva-aine, liuosta varten PIPERACILLINE/TAZOBACTAM TEVA 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion

Piperacillin/Tazobactam- Teva 2 g/0.25g Pulver zur Herstellung einer Infusionslosung Zytabakt 2 g/0,25 g por oldatos infuzióhoz

Piperacillin/Tazobactam Teva 2 g/250 mg Powder for Solution for infusion Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg pulveris infuziju skiduma pagatavosanai

Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg milteliai infuziniam tirpalui

Piperacilline/Tazobactam Teva 2 g/250 mg poudre pour solution pour perfusion

Piperacillin/Tazobactam Teva 2 g/0,25g pulver til

infusjonsv$ske, opplosning

Piperacillin/Tazobactam Teva

Piperacillin/Tazobactam Teva 2000 mg/250 mg

Piperacilin/tazobaktam Teva 2 g/0,25 g prasek za raztopino za infundiranje Piperacillin/Tazobactam Teva 2 g/0,25 g pulver till infusionsvatska, losning

Data zatwierdzenia ulotki: marzec 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Niezgodności

Mleczanowy roztwór Ringera nie jest zgodny z lekiem Piperacillin/Tazobactam Teva.

Jeżeli lek Piperacillin/Tazobactam Teva podaje się równocześnie z innym antybiotykiem (np. aminoglikozydami), to substancje te należy podawać oddzielnie. Mieszanie antybiotyków beta-laktamowych z aminoglikozydem in vitro może powodować znaczną inaktywację aminoglikozydu.

Nie mieszać leku Piperacillin/Tazobactam Teva z innymi substancjami w strzykawce ani w butelce infuzyjnej, ponieważ nie ustalono zgodności.

Ze względu na niestabilność chemiczną, piperacyliny z tazobaktamem nie należy stosować z roztworami zawierającymi tylko wodorowęglan sodu.

Nie dodawać leku Piperacillin/Tazobactam Teva do preparatów krwi ani hydrolizatów albumin.

Instrukcje dotyczące sporządzania roztworu Przygotowywanie roztworu

Zgodne rozpuszczalniki do przygotowania roztworu:

-    jałowa woda do wstrzykiwań

-    roztwór sodu chlorku 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań

Zawartość 1 fiolki produktu Piperacillin/Tazobactam Teva, 2 g + 0,25 g, należy rozpuścić w 10 ml jednego z wyżej wymienionych rozpuszczalników.

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

Wstępnie przygotowany roztwór należy dalej rozcieńczać do potrzebnej objętości (np. 50 do 150 ml) jednym z niżej wymienionych rozcieńczalników do podawania dożylnego, z którymi potwierdzono zgodność:

-    jałowa woda do wstrzykiwań (maksymalna zalecana objętość wynosi 50 ml na dawkę)

-    9 mg/ml (0,9%) roztwór sodu chlorku do infuzji

-    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w wodzie do infuzji

-    50 mg/ml (5%) roztwór glukozy w roztworze 9 mg/ml (0,9%) chlorku sodu

-    60 mg/ml (6%) roztwór dekstranu w roztworze 9 mg/ml (0,9%) chlorku sodu

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości roztworu należy usunąć.

Rozpuszczanie i rozcieńczanie należy wykonywać w jałowych warunkach.

Aby zapewnić całkowite rozpuszczenie zawartości po dodaniu rozpuszczalnika, należy odwrócić fiolkę i wstrząsnąć aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć w celu wykrycia widocznych cząstek lub przebarwienia. Roztwór należy użyć wyłącznie, jeśli jest przezroczysty i nie zawiera widocznych cząstek.

7