+ iMeds.pl

Piracetam mylan 1200 mgUlotka Piracetam mylan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Piracetam Mylan, 800 mg, tabletki powlekane Piracetam Mylan, 1200 mg, tabletki powlekane

(Piracetamum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce.Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Piracetam Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piracetam Mylan

3.    Jak stosować lek Piracetam Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Piracetam Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Piracetam Mylan i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Piracetam Mylan jest piracetam. Piracetam należy do grupy leków nootropowych, które wpływaj ą na komórki nerwowe i poprawiaj ą przepływ krwi w mózgu.

Piracetam Mylan jest stosowany u osób dorosłych:

•    w leczeniu mioklonii pochodzenia korowego (mimowolne skurcze mięśni)

•    w leczeniu zawrotów głowy (uczucie wirowania albo siebie lub otoczenia) oprócz zawrotów głowy wywołanych przez czynniki psychiczne, emocjonalne i behawioralne.

Piracetam jest stosowany u dzieci od 8 roku życia oraz u osób dorosłych:

•    w leczeniu dysleksji (u dziecka występują zaburzenia mowy i problemy z czytaniem, które nie są wynikiem upośledzonej inteligencji) w połączeniu z odpowiednimi środkami, takimi jak terapia logopedyczna.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po zastosowaniu leku Piracetam Mylan pacjent nie odczuwa poprawy lub jeśli poczuje się gorzej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Piracetam Mylan

Kiedy nie stosować leku Piracetam Mylan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na piracetam lub inne pochodne pirolidonu

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent cierpi na schyłkową niewydolność nerek

-    jeśli u pacjenta występuje choroba Huntingtona (znana też jako pląsawica Huntingtona)

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił wylew krwi do mózgu

Jeśli któryś z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku Piracetam Mylan, ale trzeba skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Piracetam Mylan należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:

•    pacjent ma problemy z nerkami. Lek Piracetam jest wydalany przez nerki, u pacjentów z niewydolnością nerek lekarz może obniżyć dawkę leku;

•    u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia krzepnięcia lub owrzodzenie żołądka

•    pacjent musi poddać się operacji lub niedawno przeszedł operację, w tym poważną interwencję stomatologiczną

Piracetam Mylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    wyciąg tarczycy (T3 i T4) lub tyroksynę

•    leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna lub acenokumarol

•    kwas acetylosalicylowy w małych dawkach

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W wypadku przyjmowania leku Piracetam Mylan należy stosować skuteczne metody antykoncepcji, aby uniknąć zajścia w ciążę. Jeśli pacjentka przyjmuje Piracetam Mylan i uważa, że może być w ciąży, należy skonsultować się z lekarzem.

Piracetam przenika do kobiecego mleka. Dlatego należy unikać stosowania piracetamu podczas karmienia piersią lub zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia piracetamem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Piracetam Mylan może powodować senność i drżenie. W razie ich wystąpienia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Piracetam Mylan zawiera laktozę. Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że jego organizm nie toleruje niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3.    Jak stosować lek Piracetam Mylan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego

Zalecana stosowana dawka początkowa to 7,2 g (9 tabletek 800 mg lub, jeśli są dostępne, 6 tabletek 1200 mg) w dwóch lub trzech dawkach podzielonych, zwiększana o 4,8 g co trzy-cztery dni. Maksymalna dawka dobowa wynosi 24 g. Jeśli Piracetam Mylan stosowany jest w połączeniu z innymi lekami antymioklonicznymi, ich dawka powinna być podawana zgodnie z zakresem zalecanego dawkowania.

W razie zaostrzenia choroby, należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenie zawrotów głowy

Zalecana dzienna dawka wynosi od 2,4 g do 4.8 g (3-6 tabletki 800 mg lub, jeśli są dostępne, 2-4 tabletki 1200 mg) w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Tabletkę można podzielić na równe dawki

Stosowanie u dzieci od 8 roku życia i młodzieży

Leczenie zaburzeń dyslektycznych w połączeniu z terapią logopedyczną

U dzieci w wieku od 8 lat i młodzieży, zalecana dawka dobowa wynosi 3,2 g, czyli 2 tabletki po 800 mg dwa razy dziennie.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z niewydolnością nerek

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub ma problemy z nerkami lekarz może zmniejszyć dawkę leku. Sposób podawania

Piracetam Mylan może być przyjmowany z pokarmem lub bez. Tabletkę należy połykać, popijając szklanką wody. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Piracetam Mylan

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zawiadomić lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Piracetam Mylan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Piracetam Mylan

Nie należy przerywać przyjmowania leku Piracetam Mylan bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Nagle odstawienie leku może spowodować skurcze i drgawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z podanych objawów, nie należy przyjmować więcej leku Piracetam Mylan. Należy natychmiast powiadomić lekarza lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala:

Częstość nieznana (częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

•    reakcję anafilaktoidalne (reakcja podobna do reakcji alergicznej), nadwrażliwość

•    obrzęk skóry

Pozostałe działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić co najwyżej u 1 pacjenta na 10):

•    nerwowość

•    hiperkinezj ę (nietypowe ruchy)

•    zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste (mogą wystąpić co najwyżej u 1 na 100 pacjentów) :

•    depresje

•    senność

•    astenię (ogólne poczucie osłabienia)

Częstość nieznana (częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

•    zaburzenia krwotoczne (zaburzenia krzepnięcia)

•    , niepokój, lęk, splątanie, omamy

•    ataksję (niezborność ruchów podczas chodu), zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaostrzenie przebiegu padaczki, bóle głowy, bezsenność (trudności z zasypianiem)

•    bóle brzucha, bóle w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty

•    zapalenie skóry, świąd, pokrzywka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Piracetam Mylan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Piracetam Mylan

Substancją czynną leku jest piracetam.

Każda tabletka 800 mg zawiera 800 mg piracetamu Każda tabletka 1200 mg zawiera 1200 mg piracetamu

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, powidon (K-30), powidon (K-90), kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, laktoza jednowodna, talk, makrogol 6000, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Piracetam Mylan i co zawiera opakowanie

800mg: białe lub białawe, powlekane, obustronnie wypukłe tabletki w kształcie kapsułki, z wytłoczonym napisem "PM" i "8" po obu stronach linii podziału z jednej strony tabletki i "M"z drugiej strony.

1200mg: białe lub białawe, powlekane, obustronnie wypukłe tabletki w kształcie kapsułki, z wytłoczonym napisem "PM" i "12" po obu stronach linii podziału z jednej strony tabletki i "M" z drugiej strony.

Piracetam Mylan jest dostępny w blistrach po 60 i 90 tabletek oraz butelkach HDPE (z pochłaniaczem wilgoci - pojemnikiem z HDPE zawierającym 2 g żelu silikonowego) po 60 i 90 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint Priest Francja

Wytwórca:

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Ltd.

Mylan utća 1 H-2900 Komarom Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2014

5

Piracetam Mylan

Charakterystyka Piracetam mylan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Piracetam Mylan, 800 mg, tabletki powlekane Piracetam Mylan, 1200 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka 800 mg zawiera 800 mg piracetamu Jedna tabletka 1200 mg zawiera 1200 mg piracetamu

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Produkt zawiera 0,0168 mg laktozy jednowodnej w każdej tebletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

800mg: białe lub białawe, powlekane, obustronnie wypukłe tabletki w kształcie kapsułki, z wytłoczonym napisem "PM" i "8" po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki i "M" po drugiej stronie tabletki. Tabletka o wymiarach 19 mm x 8 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

1200mg: białe lub białawe, powlekane, obustronnie wypukłe tabletki w kształcie kapsułki, z wytłoczonym napisem "PM" i "12" po obu stronach linii podziału po jednej stronie tabletki i "M" po drugiej stronie tabletki. Tabletka o wymiarach 21 mm x 9 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Piracetam Mylan jest wskazany do stosowania

•    u dorosłych pacjentów w mioklonii pochodzenia korowego

•    w leczeniu zawrotów głowy

•    w leczeniu zaburzeń dyslektycznych u dzieci od 8 roku życia oraz u dorosłych w połączeniu z odpowiednimi środkami, takimi jak terapia logopedyczna

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego

Leczenie należy rozpocząć od dawki 7,2 g, zwiększając co 3 lub 4 dni o 4,8 g leku na dobę, do maksymalnej dawki 24 g piracetamu na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwmioklonicznymi dawkowanie piracetamu powinno być utrzymane w tych samych zalecanych dawkach. W zależności od uzyskanych efektów klinicznych, dawki innych leków przeciwmioklonicznych, jeżeli to możliwe, powinny być zmniejszone.

Raz rozpoczęte leczenie piracetamem należy kontynuować dopóki utrzymuje się podstawowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów w przebiegu ostergo epizodu mioklonii może z czasem dojść do spontanicznej ewolucji objawów, w związku z czym należy co 6 miesięcy podejmować próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia leku. W tym celu dawkę piracetamu należy zmniejszać o 1,2 g co dwa dni (co trzy lub cztery dni w przypadku zespołu Lance-Adamsa, aby zapobiec nagłemu nawrotowi choroby lub napadom drgawek z odstawienia).

Leczenie zawrotów głowy

Zalecana dawka piracetamu wynosi od 2,4 g do 4,8 g na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież

Leczenie zaburzeń dyslektycznych równocześnie z terapią logopedyczną

U dzieci od 8. roku życia i młodzieży zalecana dawka wynosi 3,2 g na dobę w dwóch dawkach

podzielonych.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecane jest dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (patrz poniżej „Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek”). W wypadku długoterminowej terapii u osób w podeszłym wieku zalecane jest okresowe oznaczanie klirensu kreatyniny (CL kr) w celu ewentualnego dostosowania dawki.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Dobową dawkę należy dostosowywać indywidualnie, w zależności od czynności nerek. Poniższa tabela przedstawia sposób dostosowywania dawki. Aby skorzystać z poniższej tabeli, niezbędne jest oznaczenie klirensu kreatyniny (CL kr) w ml/min.

Klirens kreatyniny w ml/min można określic na podstawie oznaczenia kreatyniny w surowicy (mg/dl) za pomocą wzoru:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)

CLkr (ml/min)=-----(x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Grupa

Klirens

kreatyniny(ml/min)

Sposób dawkowania

Prawidłowa

>80

Zwykła dawka dobowa, w 2 do 4 dawkach podzielonych

Łagodne zaburzenie czynności nerek

50-79

2/3 zwykłej dawki dobowej, w 2 lub 3 dawkach podzielonych

Umiarkowane zaburzenie czynności nerek

30-49

1/3 zwykłej dawki dobowej, w 2 dawkach podzielonych

Ciężkię zaburzenie czynności nerek

<30

1/6 zwykłej dawki dobowej, w pojedynczej dawce

Schyłkowe zaburzenie czynności nerek

--

lek przeciwwskazany

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z samą tylko niewydolnością wątroby. U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i nerek zalecane jest dostosowanie dawki (patrz punkt „Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek”).

Sposób podawania

Piracetam należy stosować doustnie w trakcie lub pomiędzy posiłkami. Tabletkę należy połknąć, popijając płynem. Zalecane jest stosowanie dobowej dawki w 2 - 4 dawkach podzielonych.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na piracetam lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Krwotok mózgowy.

•    Schyłkowa niewydolność nerek.

•    Pląsawica Huntingtona.

•    Udar krwotoczny.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na agregację płytek

Ze względu na wpływ piracetamu na agregację płytek (patrz punkt 5.1), należy zachować ostrożność, stosując lek u pacjentów z ciężkimi krwotokami, z ryzykiem krwawienia np. z wrzodu trawiennego, u pacjentów z zaburzeniami hemostazy, z udarem krwotocznym mózgu w wywiadzie, poddawanych dużemu zabiegowi operacyjnemu, w tym chirurgii stomatologicznej, oraz u pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe lub leki zmniejszające agregację płytek krwi, w tym niskie dawki kwasu acetylosalicylowego.

Zaburzenia czynności nerek

Piracetam jest wydalany przez nerki. Należy zachować ostrożność, podaj ąc lek osobom z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku leczonych przez dłuższy czas niezbędne jest regularne oznaczanie klirensu kreatyniny i ewentualne dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Przerwanie leczenia

Nie należy nagle odstawiać leku u pacjentów leczonych z powodu mioklonii, ponieważ może to spowodować nawrót mioklonii lub drgawek uogólnionych związanych z nagłym odstawieniem leku.

Piracetam Mylan zawiera laktozę jednowodną

Nie należy stosować tego produktu leczniczego u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakokinetyczne

Spodziewany potencjał interakcji z innymi lekami, którego efektem byłyby zmiany w farmakokinetyce piracetamu, jest niski, gdyż około 90% dawki piracetamu wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej.

W badaniach in vitro piracetam w stężeniach 142, 462 i 1422 pg/ml nie hamuje izoform CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ani 4A9/11 ludzkiego cytochromu wątrobowego P450.

Obserwowano słabe działanie hamujące piracetamu w stężeniu 1422 pg/ml na izoformy CYP 2A6 (21%) i 3A4/5 (11%). Jednak wartości Ki hamowania tych dwóch izoform przez piracetam wydają się o wiele większe niż 1422 pg/ml. Z tego względu prawdopodobieństwo metabolicznych interakcji piracetamu z innymi lekami jest niewielkie.

Hormony tarczycy

U pacjentów, u których podczas leczenia piracetamem stosowano jednocześnie preparat tarczycy (T3 + T4), obserwowano przypadki splątania, drażliwości i bezsenności.

Acenokumarol

Zgodnie z wynikami opublikowanego badania, przeprowadzonego metodą pojedynczej ślepej próby z udziałem pacjentów z ciężką nawracającą zakrzepicą żylną, piracetam w dawce 9,6 g/dobę nie miał wpływu na wielkość dawki acenokumarolu potrzebnej do utrzymania wskaźnika INR na poziomie 2,5-3,5, jednak w porównaniu z efektami stosowania acenokumarolu w monoterapii dodanie piracetamu w dawce 9,6 g/dobę prowadziło do istotnego zmniejszenia agregacji płytek, zmniejszenia uwalniania ß-tromboglobuliny, zmniejszenia stężenia fibrynogenu i czynników von Willebranda (VIII : C; VIII : vW : Ag; VIII : vW : RCo) oraz zmniejszenia lepkości krwi pełnej i osocza.

Leki przeciwpadaczkowe

Piracetam w dawce dobowej 20 g podawany przez 4 tygodnie nie zmieniał wartości największego i najmniejszego stężenia w surowicy leków przeciwpadaczkowych (karbamazepiny, fenytoiny, fenobarbitalu, kwasu walproinowego) u pacjentów z padaczką otrzymujących stałe dawki tych leków.

Alkohol

Równoczesne podawanie alkoholu nie miało wpływu na stężenie piracetamu w surowicy. Podanie dawki 1,6 g piracetamu doustnie nie wpłynęło na stężenie alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania piracetamu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie dostarczaj ą dowodów na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie leku na ciążę, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3)

Piracetam przenika przez barierę łożyskową. Stężenie leku we krwi noworodków jest równe około 7090% stężenia we krwi matki. Nie należy stosować piracetamu u kobiet w ciąży, chyba że jest to niezbędne, a korzyść przewyższa ryzyko i stan kliniczny matki wymaga leczenia piracetamem.

Karmienie piersią

Piracetam przenika do mleka matki u ludzi. Z tego względu nie należy stosować piracetamu w okresie karmienia piersią lub należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia piracetamem. Należy zdecydować, czy zaprzestać leczenia piracetamem w okresie karmienia piersią lub zaprzestać karmienia piersią w trakcie leczenia piracetamem, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych z zastosowaniem piracetamu w dawkach 1,6-15 g na dobę, obserwowano hiperkinezę, senność, nerwowość i depresję częściej u pacjentów otrzymujących piracetam niż u pacjentów otrzymujących placebo. Brak doświadczeń dotyczących wpływu piracetamu w dawkach 15 -20 g na dobę, na zdolnośc prowadzenia pojazdów. Biorąc pod uwagę działąnia niepożądane obserwowane po zażyciu leku, możliwy jest jego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci mający zamiar prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny, podczas stosowania piracetamu muszą zachować ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Kliniczne lub farmakologiczne badania kontrolowane placebo, przeprowadzone metodą podwójnej ślepej próby, w odniesieniu do których dostępne są dane liczbowe dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku, obejmowały ponad 3000 pacjentów, otrzymujących piracetam w różnych wskazaniach, różnej dawce dobowej i postaci.

Tabelaryczna lista działań niepożądanych

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych i badaniach po wprowadzeniu produktu do obrotu, uszeregowano w tabeli wg następującej częstości występowania, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MeDRA: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dane uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu są niewystarczające, żeby jednoznacznie oszacować częstość występowania działań niepożądanych w leczonej populacji.

Bardzo często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

zaburzenia

krwotoczne

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcja

anafilaktoidalna,

nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

nerwowość

depresja

pobudzenie, lęk, splątanie, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

hiperkinezja

senność

ataksja,

zaburzenia

równowagi,

zaostrzenie

przebiegu

padaczki, bóle

głowy,

bezsenność

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

Zaburzenia żoh

^dka i jelit

bóle brzucha, bóle w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

obrzęk

naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

Badania diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Nie zgłaszano jakichkolwiek dodatkowych działań niepożądanych po przedawkowaniu piracetamu.

Największa odnotowana dawka przyjęta doustnie wynosiła 75 g piracetamu. Krwawa biegunka z towarzyszącym bólem brzucha były prawdopodobnie związane z bardzo wysoką dawką sorbitolu zawartego w przyjętej postaci leku.

Postępowanie w wypadku przedawkowania produktu leczniczego

W razie ostrego znacznego przedawkowania najlepiej opróżnić żołądek, stosując płukanie żołądka lub wywołując wymioty. Nie istnieje swoista odtrutka po przedawkowaniu piracetamu. Leczenie przedawkowania jest objawowe i może polegać na wykonaniu hemodializy. Dla piracetamu wydajność eliminacji w wyniku hemodializy wynosi 50-60%.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki psychostymulujące (leki nootropowe, analeptyki), kod ATC: N06B X03.

Substancją czynną jest piracetam z grupy pirolidonów (2-okso-1-pirolidynoacetamid), pierścieniowa pochodna kwasu gamma-aminomasłowego (GABA).

Mechanizm działania

Z dostępnych danych wynika, że podstawowy mechanizm działania piracetamu nie jest swoisty ani dla określonego rodzaju komórek, ani dla określonego narządu. W modelach błon fosfolipidowych piracetam wiąże się fizycznie proporcjonalnie do wielkości dawki z grupą polarną, zapoczątkowując odtwarzanie lamellarnej struktury błony (dwuwarstwowej), którą cechuje tworzenie ruchomych kompleksów cząsteczek leku i fosfolipidów. To prawdopodobnie poprawia stabilność błony, dzięki czemu białka błonowe lub przezbłonowe utrzymuj ą lub odzyskuj ą odpowiednią strukturę trójwymiarową lub pofałdowanie, co pozwala im na pełnienie ich funkcji.

Piracetam oddziałuje na komórki nerwowe i układ naczyniowy.

W neuronach piracetam ma różnorodne działanie na błony komórkowe. U zwierząt piracetam wzmaga różne typy neurotransmisji, przede wszystkim przez modulację gęstości i aktywności receptorów postsynaptyczych.

Działanie farmakodynamiczne

Piracetam modyfikuje właściwości reologiczne krwi, oddziałuj ąc na płytki krwi, krwinki czerwone i ściany naczyń krwionośnych poprzez zwiększenie elastyczności erytrocytów, zmniejszenie agregacji płytek krwi, zmniejszenie przylegania erytrocytów do ścian naczyń krwionośnych oraz poprzez zmniejszanie skurczu naczyń włosowatych.

-Wpływ na krwinki czerwone:

U pacjentów chorych na niedokrwistość sierpowatą piracetam zwiększa elastyczność erytrocytów, ,zmniejsza lepkość krwi, zapobiega tworzeniu rulonów przez krwinki czerwone.

-    Wpływ na płytki krwi:

W otwartych badaniach z udziałem zdrowych ochotników i osób, u których występował objaw Raynauda, leczenie zwiększanymi dawkami piracetamu (do maksymalnej dawki 12 g) powodowało zależne od dawki hamowanie czynności płytek krwi w porównaniu z wartościami sprzed leczenia (testy agregacji pod wpływem ADP, kolagenu, adrenaliny i ßTG) bez znamiennego zmniejszenia ich liczby. W badaniach tych obserwowano wydłużenie czasu krwawienia pod wpływem piracetamu.

-    Wpływ na naczynia:

W badaniach na zwierzętach piracetam hamował skurcz naczyń krwionośnych i przeciwdziałał skutkom różnych czynników wywołujących skurcz naczyń. Nie stwierdzono, aby piracetam miał działanie rozszerzajace na naczynia, powodował zjawisko podkradania wieńcowego czy też zaburzenia przepływu (niewielki przepływ lub brak przepływu po udrożnieniu naczynia) albo obniżał ciśnienie tętnicze krwi.

U zdrowych ochotników piracetam zmniejszał adhezję erytrocytów do śródbłonka naczyń krwionośnych oraz wywierał bezpośredni wpływ pobudzaj ący na syntezę prostacykliny w niezmienionym śródbłonku.

-    Wpływ na czynniki krzepnięcia

Uzdrowych ochotników, w porównaniu ze stanem sprzed leczenia, piracetam w dawkach do 9,6 g zmniejszał stężenie fibrynogenu i czynników von Willebranda (VIII : C; VIII R : AG; VIII R : vW) w osoczu o 30-40% oraz wydłużał czas krwawienia.

U osób z idiopatycznym oraz wtórnym objawem Raynauda, w porównaniu ze stanem sprzed leczenia, piracetam w dawce 8 g na dobę przez 6 miesięcy, zmniejszał o 30-40% stężenie fibrynogenu i czynników von Willebranda (VIII : C; VIII R : AG; VIII R : vW) w osoczu oraz zmniejszał lepkość osocza i wydłużał czas krwawienia.

W innym badaniu z udziałem zdrowych ochotników nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych różnic pomiędzy piracetamem (w dawkach do 12 g 2 razy na dobę) i placebo, pod względem wpływu na parametry krzepnięcia i czas krwawienia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Profil farmakokinetyczny piracetamu ma charakter liniowy i zależny od czasu, wykazując niewielką osobniczą zmienność w szerokim zakresie dawek. Jest to zgodne z dużą przenikalnością, rozpuszczalnością i minimalnym metabolizmem piracetamu. Okres półtrwania piracetamu w osoczu wynosi 5 godzin i ma podobną wartość u dorosłych ochotników i osób chorych. Okres półtrwania wydłuża się u osób w podeszłym wieku (głównie w związku ze zmniejszeniem klirensu nerkowego), oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek. Piracetam osiąga stężenie odpowiadające stanowi stacjonarnemu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia stosowania.

Wchłanianie

Piracetam wchłania się szybko i w znacznym stopniu po podaniu doustnym. Przyjęty na czczo osiąga maksymalne stężenie po godzinie od podania. Bezwzględna biodostępność postaci doustnych piracetamu wynosi prawie 100%. Pokarm nie ma wpływu na stopień wchłaniania, ale zmniejsza wartość Cmax o 17% oraz powoduje zwiększenie wartości tmax z 1 h do 1,5 h.

Zazwyczaj szczytowe stężenie w osoczu wynosi 84 pg/ml po podaniu pojedynczej dawki doustnej 3,2 g i 115 pg/ml przy podawaniu wielokrotnym dawki 3,2 g 3 razy na dobę.

Dystrybucja

Piracetam nie wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi ok. 0,6 l/kg. Piracetam przenika przez barierę krew-mózg, czego dowodem jest wykrywanie leku w płynie mózgowo-rdzeniowym po podaniu dożylnym. W płynie mózgowo-rdzeniowym wartość tmax wynosi ok. 5 godzin, a okres półtrwania ok. 8,5 godzin. U zwierząt największe stężenia piracetamu w mózgu stwierdzano w korze mózgowej (w płacie czołowym, ciemieniowym i potyliczym), w korze móżdżku i zwojach podstawy mózgu.

Piracetam przenika do wszytstkich tkanek, z wyjątkiem tkanki tłuszczowej, przenika przez barierę łożyskową i przez błony komórkowe izolowanych erytrocytów.

Metabolizm

Brak danych wskazujących, że piracetam jest metabolizowany w organiźmie człowieka. Potwierdza to znacznie wydłużony okres półtrwania w osoczu u pacjentów z bezmoczem i fakt wykrywania większości przyj ętej dawki piracetamu w moczu.

Wydalanie

Okres półtrwania piracetamu w osoczu osób dorosłych wynosi około 5 godzin po podaniu. Całkowity klirens ustrojowy wynosi 80-90 ml/min. Produkt leczniczy wydala się głównie z moczem (80-100% dawki). Wydalanie odbywa się w procesie przesączania kłębuszkowego.

Liniowość lub nieliniowość

Stwierdzono liniowość właściwości farmakokinetycznych piracetamu w zakresie dawek od 0,8 do 12 g. Parametry farmakokinetyczne, takie jak półokres trwania i klirens, nie zmieniają się w zależności od wielkości dawki i czasu trwania leczenia.

Szczególne grupy pacjentów Płeć:

W badaniu biorównoważności różnych postaci leku w dawce 2,4 g stwierdzono, że wartości Cmax i AUC są około 30% większe u kobiet (N=6) niż u mężczyzn (N=6). Jednak wartości klirensu po uwzględnieniu różnic masy ciała były porównywalne.

Rasa:

Nie prowadzono formalnych badań dotyczących farmakokinetyki piracetamu u osób różnych ras. Jednak krzyżowe badania porównawcze dotyczące pacjentów rasy kaukaskiej i mongolskiej wykazały, że farmakokinetyka piracetamu jest u nich porównywalna. Piracetam jest wydalany przede wszystkim przez nerki, a ponieważ nie ma istotnych różnic pomiędzy rasami dotyczących klirensu kreatyniny, nie należy oczekiwać zróżnicowania farmakokinetyki leku u osób o różnym pochodzeniu etniczym.

Osoby w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku okres półtrwania piracetamu jest wydłużony, co ma związek ze zmniejszeniem czynności nerek w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież:

Nie prowadzono badań dotyczących farmakokinetyki piracetamu u dzieci.

Zaburzenia czynności nerek:

Klirens piracetamu jest skorelowany z klirensem kreatyniny. Z tego względu zalecana jest modyfikacja dobowej dawki piracetamu u osób z zaburzeniami czynności nerek odpowiednia do klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2).

U osób z bezmoczem w schyłkowym okresie niewydolności nerek okres półtrwania piracetamu jest wydłużony do 59 godzin. Podczas typowej 4-godzinnej dializy usuwano 50-60% piracetamu.

Zaburzenia czynności wątroby:

Nie badano wpływu zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę piracetamu. Ponieważ 80-100% dawki leku wydala się z moczem, nie należy oczekiwać, aby z powodu samego tylko zaburzenia czynności wątroby dochodziło do istotnych zmian w wydalaniu piracetamu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane z badań nieklinicznych wskazują na potencjalnie niską toksyczność piracetamu. U myszy uzyskano LD50 (średnia dawka śmiertelna) po podaniu pojedynczej dawki 26g/kg, natomiast u szczurów wartości LD50 nie zostały osiągnięte. U psów po ostrym doustnym podaniu piracetamu w maksymalnej przetestowanej dawce 10 g/kg nie obserwowano śmiertelności, a objawy kliniczne miały łagodny charakter.

Wielokrotne leczenie doustne trwające do 1. roku u psów (w dawce 10 g/kg) do 6. miesięcy u szczurów (w dawce 2g/kg) było bardzo dobrze tolerowane: nie obserwowano wyraźych objawów toksycznego wpływu na narządy docelowe ani objawów (nieprzemijającej) toksyczności. Dawki bezpieczne stanowią wielokrotność dawki dobowej przeznaczonej dla ludzi, wynoszącej 0,4 g/kg. U psów obserwowano łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, zmianę konsystencji stolca, zwiększone spożycie wody) po doustnym podawaniu piracetamu przez 1 rok we wzrastających dawkach 1-10 g/kg na dobę. Również dożylne stosowanie piracetamu u szczurów i myszy w dawce do 1 g/kg/dobę przez 4-5 tygodni nie powodowało toksyczności.

Pod względem ekspozycji (Cmax) bezpieczne poziomy osiągnięte u szczurów i psów stanowią odpowiednio 8-krotność i 50-krotność maksymalnych poziomów terapeutycznych u ludzi. Wartości AUC stwierdzane u zwierząt stanowią wielokrotności wartości AUC osiąganych u ludzi po podaniu leku w maksymalnej dziennej dawce.

Jedyną zmianą, którą ewentualnie można przypisać przewlekłemu leczeniu u samców szczurów (ale nie u samic), w dawce 2,4 g/kg na dobę podawanej przez 112 tygodni, był wzrost czętości postępującego kłębuszkowego zapalenia nerek.

Chociaż piracetam przenika przez barierę łożyskową do krążenia płodu, nie obserwowano działania teratogennego po podawaniu produktu leczniczego w dawkach do 4,8 g/kg/dobę u szczurów i myszy, oraz w dawce 2,7 g/kg/dobę u królików. Ponadto piracetam w dawkach do 2,7 g/kg/dobę nie wykazuje wpływu na płodność, ani na rozwój w okresie ciąży i po porodzie.

Stwierdzono, że piracetam nie wykazuje działania mutagennego ani klastogennego, nie stwarza też zagrożenia genotoksycznego ani kancerogennego dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki

Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon (K-30)

Powidon (K-90)

Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Hypromeloza Laktoza j ednowodna Talk

Makrogol 6000 Glikol propylenowy Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie dotyczy.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z zakrętką z PP, zabezpieczeniem gwarancyjnym i środkiem pochłaniającym wilgoć (w pojemniku z HDPE umieszczonym w butelce z HDPE) zawierająca 60 i 90 tabletek.

Blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium umieszczone w tekturowych pudełkach zawierających 60 i 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint Priest Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Luty 2014

10

Piracetam Mylan