+ iMeds.pl

Pirolam 10 mg/gUlotka Pirolam

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pirolam, 10 mg/g, żel

Ciclopirox olaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pirolam i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pirolam

3.    Jak stosować lek Pirolam

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pirolam

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pirolam i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Pirolam jest cyklopiroks z olaminą.

Pirolam jest lekiem przeciwgrzybiczym przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę.

Lek ten działa na występujące na skórze dermatofity, grzyby drożdżopodobne, Aspergillus fumigatus oraz niektóre bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Ma on również działanie przeciwzapalne, co jest istotne szczególnie wtedy, gdy grzybicy towarzyszy stan zapalny.

Do skóry lek przenika poprzez naskórek, mieszki włosowe i gruczoły łojowe.

Wskazania do stosowania

Leczenie grzybic skóry gładkiej, owłosionej, grzybic stóp, paznokci, podudzia spowodowanych przez:

-    Trichophyton rubrum

-    Trichophyton mentagrophytes

-    Epidermophyton floccosum

-    Microsporum canis

-    Microsporum gypseum

-    Candida albicans

-    Candida tropicalis

-    Candida krusei

-    Candida parapsilosis

-    Cryptococcus neoformans

-    Aspergillus fumigatus

-    Malassezia furfur (dawniej Pityrosporum ovale).

Zakażenia niektórymi bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz mykoplazmami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pirolam

Kiedy nie stosować leku Pirolam

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma grzybicze zapalenie oka, okolic oczu lub pochwy.

-    Leku nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pirolam należy omówić to z lekarzem.

-    Swędzących, zakażonych miejsc nie należy drapać.

-    Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

-    Unikać noszenia ubrań i obuwia nieprzepuszczającego wilgoci i ciepła.

-    Po myciu i kąpieli miejsca chorobowo zmienione należy dokładnie osuszyć.

-    Odzież stykającą się ze zmienioną chorobowo skórą, ręczniki i gąbki należy zmieniać codziennie i prać w temperaturze 90°C (zaleca się używanie ręczników jednorazowych).

Dzieci

Nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek Pirolam a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych na temat interakcji pomiędzy cyklopiroksem z olaminą a innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje, że nie jest to bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pirolam żel nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pirolam zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218), parahydroksybenzoesan propylu (E216) oraz glikol propylenowy

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) oraz podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Pirolam

Lek Pirolam należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Lek stosuje się miejscowo na skórę.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle lek Pirolam stosuje się 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia. Leczenie należy prowadzić aż do ustąpienia objawów chorobowych. Optymalny czas leczenia wynosi 3 tygodnie. Aby zapobiec nawrotowi choroby, zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres do 10 dni po ustąpieniu zmian chorobowych. Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować opatrunków i plastrów; wyjątek stanowi grzybica paznokci. W grzybicy paznokci żel należy nanieść na zmienione chorobowo miejsca i zastosować opatrunek zamknięty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pirolam

Brak danych na temat przedawkowania leków zawierających cyklopiroks z olaminą stosowanych miejscowo.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Pirolam może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić pieczenie oraz podrażnienie skóry, rumień, świąd, obrzęk (u 1 do 4% pacjentów). Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pirolam

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Pirolam po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pirolam

Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą. 1 g żelu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą. Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, glicerol, karbomer, trolamina, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pirolam i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa zamknięta plastikową nakrętką, zawierająca 20 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

3

odpowiedzialnego:

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz, tel. 43 829-92-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Pirolam

Charakterystyka Pirolam

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pirolam, 10 mg/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 g żelu zawiera 1 g cyklopiroksu z olaminą (Ciclopiroxi olaminum).

Produkt zawiera glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie grzybic skóry gładkiej, owłosionej, grzybic stóp, paznokci, podudzia spowodowanych przez:

-    Trichophyton rubrum

-    Trichophyton mentagrophytes

- Epidermophyton floccosum

-    Microsporum canis

-    Microsporum gypseum

-    Candida albicans

-    Candida tropicalis

-    Candida krusei

-    Candida parapsilosis

-    Cryptococcus neoformans

-    Aspergillus fumigatus

-    Malassezia furfur (dawniej Pityrosporum ovale).

Zakażenia niektórymi bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi oraz mykoplazmami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Produkt należy aplikować 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia. Leczenie należy prowadzić aż do ustąpienia objawów chorobowych. Optymalny czas leczenia cyklopiroksem z olaminą wynosi 3 tygodnie. Aby zapobiec nawrotowi choroby, zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres do 10 dni po ustąpieniu zmian chorobowych. Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach, pacjent powinien ponownie skontaktować się z lekarzem. Nie stosować opatrunków i plastrów; wyjątek stanowi grzybica paznokci. W grzybicy paznokci żel należy nanieść na zmienione chorobowo miejsca i zastosować opatrunek zamknięty.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na cyklopiroks z olaminą lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Grzybicze zapalenia oka i okolic oczu.

-    Nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Cyklopiroks z olaminą u kobiet ciężarnych i karmiących piersią można stosować tylko w przypadkach bezwzględnej konieczności.

Swędzących zakażonych miejsc nie wolno drapać.

Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem.

Produkt nie jest przeznaczony do leczenia grzybic pochwy.

Unikać noszenia ubrań i obuwia nieprzepuszczającego wilgoci i ciepła.

Po myciu i kąpieli miejsca chorobowo zmienione należy dokładnie osuszyć.

Odzież stykającą się ze zmienioną chorobowo skórą, ręczniki i gąbki należy zmieniać codziennie i prać w temperaturze 90°C (zaleca się używanie ręczników jednorazowych).

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego produkt może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych na temat interakcji cyklopiroksu z olaminą z innymi substancjami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cyklopiroksu z olaminą u kobiet w ciąży. Nie stosować produktu Pirolam w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cyklopiroksu z olaminą u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie stosować produktu Pirolam w okresie laktacji, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Płodność

Aktualnie brak danych na temat wpływu cyklopiroksu z olaminą na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pirolam nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Obserwowano niepożądane objawy: pieczenie, podrażnienie skóry, rumień, świąd, obrzęk (u 1-4% pacjentów).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma doniesień na temat przedawkowania produktów zawierających cyklopiroks z olaminą stosowanych miejscowo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego, kod ATC: D01AE14

Cyklopiroks z olaminą jest syntetycznym lekiem przeciwgrzybiczym, pochodną pirydynonu

0    szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Działa on na dermatofity, grzyby drożdżopodobne, pleśnie i grzyby mieszane.

Cyklopiroks z olaminą działa grzybobójczo i przetrwalnikobójczo, co jest związane z hamowaniem wychwytu aminokwasów (leucyny) i gromadzenia przez komórki substratów mających istotne znaczenie dla procesów przemiany materii i wzrostu komórek grzyba, między innymi poprzez hamowanie napływu jonów wapnia i potasu do komórki grzyba. Tworząc związki chelatowe z poliwalentnymi kationami (Fe3+, Al3+) hamuje on aktywność niektórych enzymów, biorących udział w procesie oddychania komórkowego grzyba.

Lek gromadzi się we wnętrzu komórki i wiąże się nieraz nieodwracalnie z różnymi strukturami, jak np. z siateczką endoplazmatyczną, rybosomami, mitochondriami a także ścianą komórek. Lek przenika do skóry przez naskórek, mieszki włosowe i gruczoły łojowe.

Działanie przeciwzapalne cyklopiroksu z olaminą jest związane z hamowaniem aktywności cyklooksygenazy i lipooksygenazy. Cyklopiroks z olaminą działa także na niektóre bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, niezależnie od pH środowiska oraz hamuje wzrost Mycoplazma,

Trichomonas i Chlamydia.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Cyklopiroks z olaminą przenika do włosów i mieszków włosowych. Do skóry przenika przez naskórek

1    gruczoły łojowe, zaś część leku pozostaje w warstwie rogowej naskórka.

Badania przenikania wykazały obecność 0,8-1,6% dawki leku w warstwie rogowej po upływie 1,5 do 6 godzin po aplikacji.

Stężenie cyklopiroksu z olaminą w skórze było 10 do 15 razy większe od minimalnej dawki hamującej wzrost grzyba. Cyklopiroks z olaminą i jego metabolity są szybko wydalane przez nerki.

Po miejscowej aplikacji większość wchłoniętej dawki leku jest wydalana przez nerki po upływie 8 do 12 godzin. Dwa dni po stosowaniu miejscowym tylko 0,01% aplikowanej dawki było oznaczone w moczu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Etanol 96%

Glicerol Karbomer Trolamina Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: tuba aluminiowa zamknięta plastikową nakrętką, zawiera 20 g żelu. Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7401

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.11.1997 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.12.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Pirolam