+ iMeds.pl

Pirydostygminy bromek nrim 60 mgUlotka Pirydostygminy bromek nrim

Ulotka dołączona do opakowania: informacje dla użytkownika

Pirydostygminy bromek NRIM - tabletki powlekane 60 mg

Pyridostigmini bromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pirydostygminy bromek NRIM i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Pirydostygminy bromek NRIM

3.    Jak przyjmować lek Pirydostygminy bromek NRIM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pirydostygminy bromek NRIM

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pirydostygminy bromek NRIM i w jakim celu się go stosuje

Ten lek nosi nazwę Pirydostygminy bromek NRIM. Pirydostygminy bromek NRIM to lek używany w leczeniu nieprawidłowego osłabienia mięśni.

Pirydostygminy bromek, substancja czynna pirydostygminy bromku NRIM, należy do grupy inhibitorów cholinesterazy. Te substancje czynne hamują rozpad acetylocholiny, naturalnego przekaźnika impulsów nerwowych do mięśni, wzmacniając w ten sposób działanie acetylocholiny. Prowadzi to do aktywacji pewnych mięśni narządów wewnętrznych, takich jak mięśnie jelita grubego, i do zwiększonej wydajności w przypadku nieprawidłowego osłabienia mięśni.

Lek Pirydostygminy bromek NRIM stosowany jest w leczeniu:

miastenii (nieprawidłowe zmęczenie układu mięśni poprzecznie prążkowanych).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Pirydostygminy bromek NRIM

Kiedy nie przyjmować leku Pirydostygminy bromek NRIM:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na pirydostygminy bromek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w przypadku niedrożności przewodu pokarmowego lub dróg moczowych bądź jakichkolwiek zaburzeń, którym towarzyszy zwiększenie napięcia mięśniowego oskrzeli, takie jak spastyczne zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa;

-    podczas karmienia piersią (patrz podpunkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pirydostygminy bromek NRIM należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą:

-    w przypadku przyjmowania dużych dawek sukcynylocholiny;

-    w przypadku spowolnienia akcji serca (bradykardia) lub w razie przebytej operacji przewodu pokarmowego;

-    w przypadku następujących chorób: krwawienie z żołądka (wrzody żołądka), nadczynność tarczycy (tyreotoksykoza), niewydolność serca, zawał serca (zawał mięśnia sercowego). W powyższych przypadkach lekarz oceni stosunek ryzyka z leczenia lekiem Pirydostygminy bromek NRIM do korzyści z tego wynikających.

W przypadku nieskuteczności produktu (przełom miasteniczny) i przedawkowania (przełom cholinergiczny) występują podobne objawy kliniczne. Jeśli odpowiadające im objawy wystąpią po podaniu większej dawki, podstawową przyczynę należy zbadać za pomocą właściwej metody badawczej i przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności (patrz też punkt 3. „Jak przyjmować lek Pirydostygminy bromek NRIM”).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pirydostygminy bromek NRIM należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (niewydolność nerek). (Patrz również punkt 3. „Jak przyjmować lek Pirydostygminy bromek NRIM”.) Pirydostygmina jest wydalana przez nerki głównie w postaci niezmienionej.

Lek Pirydostygminy bromek NRIM a inne leki

W przypadku równoczesnego lub wcześniejszego przyjmowania albo prawdopodobieństwa przyjmowania innych leków, w tym leków wydawanych bez recepty, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

-    Pirydostygminy bromek NRIM może przedłużać działanie blokujące sukcynylocholiny (patrz też podpunkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

-    Unikać stosowania leku Pirydostygminy bromek NRIM przy zewnętrznym zastosowaniu N,N-dietylo-m-toluamidu (DEET) na dużej powierzchni.

-    Nie używać żadnych produktów leczniczych zawierających metylocelulozę w trakcie przyjmowania leku Pirydostygminy bromek NRIM. Metyloceluloza zapobiega absorpcji pirydostygminy bromku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ponieważ brak jest wystarczających danych z zakresu stosowania leku Pirydostygminy bromek NRIM u kobiet w ciąży, przyjmowanie leku Pirydostygminy bromek NRIM w okresie ciąży jest dozwolone wyłącznie, jeśli lekarz uzna je za konieczne.

Dożylne podawanie antycholinesteraz (grupa substancji, do których należy pirydostygminy bromek) w okresie ciąży może wywołać przedwczesny poród. Ryzyko przedwczesnego porodu jest wyższe w końcowej fazie ciąży. Nie wiadomo, czy podawanie doustne stanowi o podobnym ryzyku przedwczesnego porodu.

Karmienie piersią

Ponieważ substancja czynna leku Pirydostygminy bromek NRIM przenika do mleka matki, nie karmić piersią podczas stosowania leku Pirydostygminy bromek NRIM. Jeśli leczenie lekiem Pirydostygminy bromek NRIM jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią (patrz podpunkt „Kiedy nie przyjmować leku Pirydostygminy bromek NRIM”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pirydostygminy bromek nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn nie można wykluczyć ze względu na fakt, że podstawowa choroba może nie być w pełni wyrównana lub mogą wystąpić parasympatomimetyczne skutki względnego przedawkowania pirydostygminy bromku.

Lek Pirydostygminy bromek NRIM zawiera laktozę jednowodną, sacharozę, aspartam (E 951), żółcień pomarańczową, lak (E110).

Laktoza jednowodna, sacharoza: Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku powinien skontaktować się z lekarzem. Aspartam (E 951) zawiera źródło fenyloalaniny. Może on być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Żółcień pomarańczowa, lak (E110) może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek Pirydostygminy bromek NRIM

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosowaną dawką jest liczba od 1 do 3 tabletek podawanych od dwóch do czterech razy na dobę.

Lekarz dostosuje dawkowanie i częstość podawania w zależności od nasilenia choroby oraz odpowiedzi na leczenie. Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. W poszczególnych przypadkach wyżej wymienione dawki można zredukować lub zwiększyć.

Mniejsze dawki mogą być wymagane u pacjentów z chorobami nerek (patrz także punkt 2. „Informacje ważne przed przyjęciem leku Pirydostygminy bromek NRIM”, podpunkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeżeli czas trwania leczenia jest długi, lekarz będzie kontrolował pacjenta i regularnie dostosowywał dawkę w zależności od bieżących potrzeb i z wykorzystaniem odpowiednich procedur badawczych. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić przeprowadzenie tej czynności w szpitalu.

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia zakażenia lub innych czynników wywołujących obciążenie podczas przyjmowania leku Pirydostygminy bromek NRIM. Lekarz może odpowiednio dostosować dawkę.

Sposób podania

Tabletki leku Pirydostygminy bromek NRIM przyjmować z dużą ilością płynu (najlepiej od ‘A do 1 szklanki wody).

Czas podawania

O czasie trwania leczenia decyduje lekarz.

W przypadku podejrzenia, że działanie leku Pirydostygminy bromek NRIM jest za silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pirydostygminy bromek NRIM

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Pirydostygminy bromek NRIM należy zaprzestać przyjmowania leku Pirydostygminy bromek NRIM i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Kryzys cholinergiczny z objawami takimi jak wyraźne osłabienie mięśni, może wystąpić w następstwie przedawkowania. Jeśli nie zostanie bezzwłocznie opanowany, może doprowadzić do stanów zagrażających życiu ze względu na porażenie mięśni oddechowych, w tym zwolnienie akcji serca (bradykardia) lub jej przyspieszenie (tachykardia).

Pominięcie przyjęcia leku Pirydostygminy bromek NRIM

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim przypadku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie przyjmowania leku Pirydostygminy bromek NRIM

Nie należy przerywać stosowania pirydostygminy bromku NRIM, o ile nie zalecił tego lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszane były następujące objawy niepożądane:

Bardzo rzadko: mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób

Zaburzenia skórne i dotyczące tkanki podskórnej: W bardzo rzadko występujących przypadkach odnotowano wysypkę.

Nieznane: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Następujące objawy niepożądane mogą wystąpić w przypadku leczenia pirydostygminą, głównie przy doustnych dawkach dobowych większych niż 150-200 mg/dobę:

Zaburzenia oka: Problemy z ostrością widzenia z bliska (zaburzenia akomodacji), zaburzenia dotyczące przepływu łez.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej.

Zaburzenia żołądka i jelit: Biegunka, skurcze brzucha (zwiększona perystaltyka), wymioty, nudności, ślinotok.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zwiększona potrzeba oddawania moczu.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej: Osłabienie mięśni (patrz punkt 3., podpunkt „Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pirydostygminy bromek NRIM”), skurcze mięśni, drżenie mięśni.

Zaburzenia ogólne i problemy w miejscu podania: Nagłe epizody pocenia się.

Przy wyższych dawkach (doustnych po 500-600 mg) mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca: Zwolniona akcja serca (bradykardia), niepożądane reakcje sercowo-naczyniowe i obniżone ciśnienie krwi (niedociśnienie).

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą dróg oddechowych (COPD) - może u nich wystąpić zwiększenie ilości wydzieliny z oskrzeli i niedrożność płucna.

U pacjentów z astmą mogą wystąpić dolegliwości dotyczące dróg oddechowych.

U pacjentów z nieprawidłowościami dotyczącymi mózgu leczenie pirydostygminy bromkiem może wywołać objawy psychopatologiczne, nawet psychozę; objawy istniejące wcześniej mogą ulec zaostrzeniu.

Informacje o szczególnym znaczeniu:

Ponieważ objawy te mogą być oznaką przełomu cholinergicznego, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem i zbadać przyczynę tych objawów. Do eliminacji możliwych objawów, które naśladują działanie przywspółczulnego układu nerwowego (objawy parasympatomimetyczne): pozajelitowo

siarczan atropiny (patrz także punkt 3., podpunkt „Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pirydostygminy bromek NRIM ”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pirydostygminy bromek NRIM

■    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie pojemnika zawierającego tabletki lub opakowanie blistrowe. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

■    Pojemnik HDPE: po pierwszym otwarciu opakowania lek Pirydostygminy bromek NRIM można stosować przez 3 miesiące.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pirydostygminy bromek NRIM

Substancją czynną leku jest pirydostygminy bromek.

Każda tabletka zawiera 60 mg pirydostygminy bromku.

Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna (Avicel 200 Pharma), laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-30, talk, magnezu stearynian, kopowidon, sacharoza, wapnia węglan, talk, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), guma ksantanowa, hypromeloza, alkohol poliwinylowy, lecytyna (sojowa), żółcień pomarańczowa, lak (E 110), żelaza tlenek, żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), aspartam (E 951), wosk Carnauba i atrament jadalny. Atrament zawiera szelak (E 904), żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy i amonu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Pirydostygminy bromek NRIM i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane pirydostygminy bromku NRIM 60 mg są jasnopomarańczowymi lub pomarańczowymi, okrągłymi, dwustronnie wypukłymi, powlekanymi tabletkami z czarnym nadrukiem o treści PY60 po jednej stronie, a gładkimi po drugiej.

Są dostarczane w pojemnikach z HDPE, z zamknięciem z polipropylenu zabezpieczającym przed dostępem dzieci; pojemniki zawierają pojemnik z 2 g żelu krzemionkowego w opakowaniach po 20, 60, 100, 150 lub 250 tabletek lub blistry po 20, 60, 100, 150 lub 250 tabletek. Nie wszystkie rozmiary opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

NRIM Limited Unit 15 Moorcroft Harlington Road Hillingdon UB8 3HD Wielka Brytania.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

DE: Pyridostigminbromid NRIM 60 mg überzogene Tabletten FR: Pyridostigmine Bromide 60mg comprimés enrobés NL: Pyridostigmine bromide 60mg omhulde tabletten PL: Pirydostygminy bromek NRIM PT: Brometo de Piridostigmina NRIM

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Pirydostygminy bromek NRIM

Charakterystyka Pirydostygminy bromek nrim

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pirydostygminy bromek NRIM - tabletki powlekane 60 mg

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 60 mg pirydostygminy bromku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Laktoza jednowodna 49,36 mg

Sacharoza 72,501 mg

Aspartam (E 951) 0,25 mg

Żółcień pomarańczowa, lak (E 110) 0,16575 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz część 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Jasnopomarańczowe lub pomarańczowe, okrągłe, dwustronnie wypukłe, powlekane tabletki z czarnym nadrukiem o treści PY60 po jednej stronie, a gładkie po drugiej.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania terapeutyczne

Pirydostygminy bromek NRIM jest wskazany w leczeniu miastenii rzekomoporaźnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podania

Dorośli

Zwykle stosowaną dawką jest 60-180 mg pirydostygminy bromku od dwóch do czterech razy na dobę.

Ogólnie rzecz biorąc, dawkowanie i częstotliwość dobowego podania zależy od nasilenia choroby oraz skuteczności leczenia u pacjenta, dlatego powinny one być dobrane ściśle do indywidualnych potrzeb. Zalecane dawkowanie może zatem służyć za wskazówkę.

W przypadku zastosowania schematu dużej dawki należy zachować ostrożność (patrz część 4.4).

Niewydolność nerek

Pacjenci z niewydolnością nerek mogą potrzebować mniejszych dawek. Podawana dawka powinna być ustalana na podstawie przypadków indywidualnych zgodnie z wynikami klinicznymi (patrz także część 4.4).

Sposób podania

Tabletki powlekane służą do podawania doustnego.

Tabletki Pirydostygminy bromku NRIM należy przyjmować z dużą ilością płynu (najlepiej od % do 1 szklanki wody).

4.3 Przeciwwskazania

-    Uczulenie na substancję aktywną lub którąś z substancji pomocniczych wymienionych w części 6.1;

-    Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego lub dróg moczowych i wszelkie zaburzenia, którym towarzyszy zwiększenie napięcia mięśniowego oskrzeli, takie jak spastyczne zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa;

-    Okres karmienia piersią (patrz też część 4.6).

4.4 Specjalne środki ostrożności i ostrzeżenia dotyczące dawkowania

Korzyści z leczenia należy uważnie rozważyć w odniesieniu do zwiększonego ryzyka w przypadku występowania następujących stanów chorobowych: wrzód żołądka, nadczynność tarczycy, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Pirydostygminy bromek należy stosować ostrożnie, jeśli pacjent przyjmuje sukcynylocholinę w schemacie dużej dawki, ponieważ może to prowadzić do zwiększonej blokady zdolności prawidłowej reakcji mięśni szkieletowych na pobudzenie nerwowe, zamiast - zgodnie z zamierzeniem - do jej odwrócenia (patrz także część 4.5).

Szczególną ostrożność należy zachować podczas podawania pirydostygminy bromku u pacjentów z bradykardią oraz pacjentów, którzy przeszli operację przewodu pokarmowego.

Pirydostygminy bromek jest wydalany przez nerki głównie w postaci niezmienionej. Dlatego powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz także część 4.2).

Objawy kliniczne zaobserwowane w przypadkach oporności (przełom miasteniczny) i przedawkowania (przełom cholinergiczny) są do siebie podobne. Dlatego, jeżeli podawano duże dawki i występują typowe objawy, dalsze prace nad odpowiednim badaniem należy przeprowadzić z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (patrz też część 4.2).

Ten produkt leczniczy zawiera następujące substancje pomocnicze:

Laktoza: Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Sacharoza:    Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami

związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Żółcień pomarańczowa FCF (E110): Może powodować reakcje alergiczne.

Aspartam (E951): Zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Pirydostygminy bromek może przedłużać działanie hamujące sukcynylocholiny (patrz część 4.4).

Należy unikać jednoczesnego podawania pirydostygminy bromku (produkt w postaci tabletek powlekanych) i zewnętrznego zastosowania N,N-dietylo-m-toluamidu (DEET) na większym obszarze skóry.

Metyloceluloza zapobiega absorpcji pirydostygminy bromku. Dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania produktów leczniczych zawierających metylocelulozę jako substancję pomocniczą.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych lub dostępne dane dotyczące stosowania pirydostygminy bromku u kobiet w ciąży są ograniczone.

Dożylne podawanie cholinoesterazy w trakcie ciąży może prowadzić do przedwczesnych skurczów macicy. Ryzyko przedwczesnych skurczów jest szczególnie wysokie, gdy produkt jest podawany pod koniec ciąży. Nie wiadomo, czy podawanie doustne także może podwyższyć ryzyko przedwczesnych skurczów macicy.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego podawanego doustnie pirydostygminy bromku. Jednak zaobserwowano fetotoksyczność i działanie wpływające na potomstwo (patrz część 5.3).

Dlatego pirydostygminy bromek nie jest zalecany w czasie ciąży, chyba że istnieją do tego wyraźne wskazania.

Karmienie piersią:

Ponieważ pirydostygminy bromek jest wydalany z mlekiem matki, karmienie piersią jest przeciwwskazaniem do leczenia pirydostygminy bromkiem. Jeśli leczenie nim jest absolutnie konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią (patrz także część 4.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pirydostygminy bromek nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn nie można wykluczyć ze względu na fakt, że podstawowa choroba może nie być w pełni wyrównana lub mogą wystąpić parasympatomimetyczne (wagotoniczne) skutki względnego przedawkowania pirydostygminy bromku.

4.8 Działania niepożądane

Dostępne badania kliniczne dotyczące stosowania pirydostygminy są bardzo ograniczone. Z danych po wprowadzeniu do obrotu wynika, że najczęstszymi działaniami niepożądanymi były te występujące ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, ślinotok, biegunka i skurcze brzucha. Poniżej wymieniono reakcje niepożądane związane ze stosowaniem pirydostygminy.

Zastosowano następujące konwencje opisywania częstości występowania tych reakcji:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Czestość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia narządu wzroku Częstość nieznana Zaburzenia akomodacji, łzawienie

Zaburzenia serca

Częstość nieznana

Bradykardia, a także niepożądane reakcje sercowo-naczyniowe i niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

Zwiększenie ilości wydzieliny oskrzelowej

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana

Biegunka, skurcze brzucha (zwiększona perystaltyka), wymioty, nudności, ślinotok

Zaburzenia skórne i dotyczące tkanki podskórnej Bardzo rzadko Wysypka skórna

Zaburzenia układu mieśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

Częstość nieznana

Osłabienie mięśni (patrz część 4.9), skurcze mięśni, drganie pęczkowe mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana

Zwiększona potrzeba oddawania moczu

Zaburzenia ogólne i problemy w miejscu podania

Nieznane

Obfite pocenie się

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą dróg oddechowych (COPD) mogą wykazywać oznaki niedrożności płucnej oraz zwiększenie ilości wydzieliny z oskrzeli.

U chorych na astmę mogą wystąpić objawy ze strony dróg oddechowych.

U pacjentów z nieprawidłowościami śródczaszkowymi leczenie pirydostygminy bromkiem może wywołać objawy psychopatologiczne, nawet psychozę; objawy istniejące wcześniej mogą też ulec zaostrzeniu.

Objawy te mogą być oznaką kryzysu cholinergicznego. Jeśli wystąpią działania parasympatomimetyczne, jako antidotum należy podać pozajelitowo siarczan atropiny (patrz część 4.9).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie    pirydostygminy    bromku    może    prowadzić    do    przełomu

cholinergicznego, który przejawia się, wśród innych oznak, jako nasilone lub zwiększone osłabienie mięśni. Jeżeli taka sytuacja zostanie zignorowana, może to prowadzić do paraliżu mięśni i śmierci oddechowej. Inne reakcje niepożądane to bradykardia, sercowo-naczyniowe reakcje niepożądane, okresowa tachykardia zatokowa i niedociśnienie.

Środki zaradcze to natychmiastowe przerwanie stosowania pirydostygminy bromku i powolne podanie dożylne od 1 do 2 mg siarczanu atropiny. W zależności od częstotliwości tętna dawkę tą można powtórzyć po okresie od dwóch do czterech godzin.

Przedawkowanie    pirydostygminy    bromku    może    prowadzić    do    przełomu

cholinergicznego, który wymaga intensywnej kontroli medycznej.

Objawy są następujące:

ślinotok, łzawienie, wyciek z nosa, obfite pocenie się, uderzenia gorąca, adynamia, zwężenie źrenic i zaburzenia akomodacji, zawroty głowy, wymioty, mimowolne oddawanie moczu i stolca z parciem, skrajna bradykardia lub zatrzymanie akcji serca, niedociśnienie oraz zapaść krążeniowa, skurcz oskrzeli, obrzęk płuc, sporadyczne drgawki.

Leczenie przełomu cholinergicznego:

W przypadku przełomu cholinergicznego należy postępować zgodnie z poniższą procedurą i zasięgnąć porady lekarza z oddziału pomocy doraźnej lub specjalisty. Inhibitor acetylocholinesterazy należy odstawić na okres od 3 do 4 dni. Należy podać atropinę, a dawkę zmniejszyć na podstawie cech klinicznych. Nie należy podawać terapii osoczem. W zależności od nasilenia lub stopnia przedawkowania należy uwzględnić płukanie oskrzeli, dożylne podanie płynów, a także mukolityków i leków broncholitycznych. Gdy pacjent wykaże oznaki stabilnego powrotu do zdrowia, należy uważnie opracować nową terapię inhibitorami acetylocholinoesterazy, na przykład zaczynając od dawki 0,5 mg pirydostygminy bromku podawanej pozajelitowo co 4 do 6 godzin lub dawki 20 mg pirydostygminy podawanej 4-krotnie w dawce doustnej.

Należy uwzględnić kontrolę ciśnienia i terapię zaburzeń akomodacji: środki rozszerzające źrenice, takie jak tropikamid.

Patrz też punkt 4.8.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:    inne leki działające na układ nerwowy;

parasympatykomimetyki; antycholinoesterazy

Kod ATC: N07AA02

Pirydostygminy bromek ma właściwości cholinergiczne; należy do grupy inhibitorów cholinesterazy. W obrębie tej grupy wyróżnia się dobrą tolerancją, stopniowym rozpoczęciem działania po uwolnieniu, stałym profilem aktywności w czasie i długotrwałym działaniem, jak również stopniowym osłabieniem działania. Z drugiej strony neostygmina wykazuje szybsze rozpoczęcie działania po uwolnieniu, wyższe maksymalne stężenie (pik) i szybsze tłumienie działania.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Szybkość i stopień wchłaniania są znacząco różne u poszczególnych pacjentów.

Biodostępność po podaniu doustnym pirydostygminy bromku u osób zdrowych była różna i obejmowała 7,6%, 3-4% i 18,9% (po podaniu doustnym 120 mg: Cmax = 4060 ąg/l; tmax = 3-4 h; 180-1440 mg: Cmax = 180 ąg/l; tmax = 1,5 h i 120-370 mg: Cmax = 20-100 ąg/l; tmax = 1,5-6 h). Niską i bardzo zmienną biodostępność tłumaczy się niską wchłanialnością.

U pacjentów z miastenią rzekomoporaźną może ona zmniejszyć się do 3,3%. Objętość dystrybucji po podaniu dożylnym wynosi od 1,03 do 1,43 l/kg u osób zdrowych i 1,76 l/kg u pacjentów z miastenią. Klirens osocza jest bardzo szybki, tj. 0,65 l/kg/h u osób zdrowych i od 1,0 do 0,29 l/kg/h u pacjentów z miastenią. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił od 1,74 do 1,51 h u osób zdrowych i 1,05 h u pacjentów z miastenią. Pirydostygminy bromek podany doustnie jest wydalany w sposób zależny od dawki, przede wszystkim przez nerki, częściowo w postaci niezmienionej substancji czynnej (do 5-15%), a reszta w postaci nieaktywnych metabolitów.

Po podaniu doustnym wchłaniana jest tylko niewielka część (ok. 22-25%). Wydalanie wchłoniętej części pirydostygminy bromku następuje przede wszystkim przez nerki (75-90%), częściowo w postaci niezmienionej substancji czynnej, a częściowo w postaci nieaktywnych metabolitów (w stosunku 4:1).

5.3 Przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa

Podskórne wstrzyknięcie dawek toksycznych pirydostygminy bromku u szczurów wywoływało objawy takie jak ślinotok, drgawki, drżenie i trudności z oddychaniem.

Po doustnym podaniu dawek toksycznych szczury ginęły z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Badania histologiczne wykazały uszkodzenie synaps nerwowo-mięśniowych błony. Długoterminowe podawanie doustne u szczurów prowadzi do hamowania cholinoesterazy osocza i erytrocytów.

Standardowe badania in vitro oraz in vivo dotyczące genotoksyczności nie wykazały klinicznie istotnej genotoksyczności pirydostygminy bromku.

Badania przedkliniczne nad pirydostygminy bromkiem związane z jego działaniem rakotwórczym nie były prowadzone.

Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu na rozrodczość przeprowadzono na szczurach po podaniu doustnym pirydostygminy bromku. Nie wykazały one wpływu na płodność samców ani samic. Badania nad embriotoksycznością ujawniły wzrost wskaźników resorpcji i opóźnione kostnienie u płodów przy dawkach toksycznych dla matki. W badaniu około i poporodowym przyrost masy ciała potomstwa leczonych matek został obniżony.

6 SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Krzemionka koloidalna bezwodna (Avicel 200 Pharma)

Laktoza j ednowodna

Skrobia kukurydziana

Powidon K-30

Talk

Magnezu stearynian

Powłoka Kopowidon Sacharoza Wapnia węglan Talk

Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E 171)

Guma ksantanowa Hypromeloza

Alkohol poliwinylowy Lecytyna (sojowa)

Żółcień pomarańczowa, lak (E 110)

Żelaza tlenek, żółty (E 172)

Aspartam (E 951)

Wosk Carnauba

Żelaza tlenek, czerwony (E 172)

Tusz

Szelak (E 904)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Glikol propylenowy Amonu wodorotlenek

6.2    Niezgodność

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

2 lata

Pojemniki na tabletki wykonane z HDPE:

Od pierwszego otwarcia: 3 miesiące

6.4    Ostrzeżenia specjalne dotyczące przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia ochrony przed wilgocią.

6.5    Środowisko a zawartość pojemnika

Pojemnik Z HDPE z zamknięciem z PP, z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, zawierający pojemnik z 2 g żelu krzemionkowego, opakowanie zawierające 20, 60, 100, 150 lub 250 tabletek.

Opakowania blistrowe Aluminium/OPA/Aluminium/PVC zawierające 20, 60, 100, 150 lub 250 tabletek.

Nie wszystkie rozmiary opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

Wszelkie niewykorzystane produkty lecznicze lub odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymogami.

7 PODMIOT POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA WPROWADZENIE DO OBROTU

NRIM Limited Unit 15 Moorcroft Harlington Road Hillingdon UB8 3HD Wielka Brytania

8 NUMER(Y) POZWOLENIA NA WPROWADZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA/DATA PRZEDŁUŻENIA

POZWOLENIA

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Pirydostygminy bromek NRIM