+ iMeds.pl

Plendil 5 mgUlotka Plendil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PLENDIL, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu PLENDIL, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Felodipinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Plendil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Plendil

3.    Jak stosować lek Plendil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Plendil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Plendil i w jakim celu się go stosuje

Felodypina, substancja czynna leku Plendil, należy do grupy antagonistów wapnia. Wysokie ciśnienie tętnicze często jest skutkiem trudności w przepływie krwi przez drobne naczynia obwodowe. Zmniejszając opór naczyń obwodowych, Plendil ułatwia przepływ krwi, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Działanie to zależy od dawki. Plendil nie wpływa na kurczliwość mięśnia sercowego ani na częstość skurczów serca. W przypadku skurczu naczyń wieńcowych utrzymywanie zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen jest możliwe dzięki działaniu rozszerzającemu tętnice nasierdzia i drobne tętniczki.

Lek Plendil jest stosowany w:

•    nadciśnieniu tętniczym.

•    dusznicy bolesnej stabilnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Plendil Kiedy nie stosować leku Plendil

•    Jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna niestabilna.

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży.

•    Jeśli pacjent przebył ostatnio zawał mięśnia sercowego (do miesiąca od zawału).

•    Jeśli u pacjenta występuje niewyrównana niewydolność serca.

•    Jeśli u pacjenta występuje istotne klinicznie zwężenie zastawek serca.

•    Jeśli u pacjenta występuje dynamiczne zwężenie drogi odpływu krwi z serca.

•    W przypadku wstrząsu kardiogennego.

•    Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość bądź uczulenie na felodypinę lub którykolwiek ze składników leku.

Należy poinformować lekarza o wszystkich niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu leku zawierającego felodypinę lub którykolwiek składnik wymieniony w 6 punkcie tej ulotki. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek może spowodować niedociśnienie tętnicze, a w konsekwencji tachykardię, co może spowodować niedokrwienie mięśnia sercowego.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z tendencją do występowania tachykardii.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oczekiwać można silniejszej reakcji na lek.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Istnieje ograniczone doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania leku u dzieci i młodzieży. Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku podeszłym należy rozważyć zastosowania mniejszej dawki początkowej. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Felodypina może być stosowana u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek bez konieczności modyfikowania dawki. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek należy stosować ostrożnie, gdyż konieczne może być zmniejszenie dawki leku.

Plendil i inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także

0    lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Sok grejpfrutowy może zaburzać działanie leku Plendil i w związku z tym należy unikać spożywania grejpfrutów i picia soku grejpfrutowego w trakcie leczenia.

Niektóre leki, takie jak karbamazepina, fenytoina, ziele dziurawca, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli (itrakonazol, ketokonazol), antybiotyki (ryfampicyna, erytromycyna), inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir), cymetydyna, barbiturany, efawirenz, newirapina, mogą mieć wpływ na działanie leku Plendil, jeżeli są stosowane jednocześnie.

Takrolimus: felodypina może zwiększać stężenie takrolimusu.

Cyklosporyna: felodypina nie wpływa na stężenie cyklosporyny w osoczu.

Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków.

Plendil z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować rano, na czczo lub w trakcie lekkiego posiłku o małej zawartości tłuszczów

1 węglowodanów. Tabletki należy połykać w całości, popijając co najmniej połową szklanki wody. Tabletek nie wolno dzielić, kruszyć ani żuć. W trakcie leczenia nie należy pić soku grejpfrutowego i spożywać grejpfrutów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Istnieje ryzyko uszkodzenia płodu podczas podawania felodypiny. Stosowanie leku w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Jeśli kobieta leczona lekiem Plendil zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Felodypina przenika do mleka kobiecego. Brak jest dostatecznych danych klinicznych dotyczących oceny wpływu leku na dziecko karmione piersią przez matkę zażywającą lek Plendil. Nie zaleca się stosowania leku Plendil u kobiet w okresie karmienia piersią. Jeśli jest konieczne kontynuowanie leczenia, należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Plendil może powodować zawroty głowy oraz objawy zmęczenia. Należy, zatem zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Plendil zawiera laktozę bezwodną

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, nie należy stosować leku Plendil.

3. Jak stosować lek Plendil

Lek Plendil należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

•    Nadciśnienie tętnicze

Dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. Zazwyczaj dawka 5 mg raz na dobę jest wystarczająca. W razie potrzeby lekarz możne zwiększyć dawkę lub włączyć inny lek przeciwnadciśnieniowy. Na ogół nie ma potrzeby stosowania dawki większej niż 10 mg raz na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 5 mg raz na dobę.

•    Dusznica bolesna stabilna

Dawka powinna być ustalana indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg raz na dobę. Lek Plendil można stosować z preparatami z grupy P-adrenolityków.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Plendil jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Plendil

Objawy

W razie zatrucia preparatami o przedłużonym uwalnianiu wystąpienie pierwszych objawów może nastąpić nawet po 12, a niekiedy po 16 godzinach od zażycia, natomiast ciężkie objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilku dniach.

Przedawkowanie może spowodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych ze znacznym niedociśnieniem, a czasem bradykardią (zmniejszenie częstości rytmu serca).

Postępowanie

W razie zażycia większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Plendil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych wywoływanych przez Plendil jest związana z rozkurczeniem drobnych tętniczek i jest skutkiem obniżenia ciśnienia tętniczego. Zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, uczucie kołatania serca oraz zawroty głowy i zmęczenie mogą się pojawiać na początku leczenia bądź po zwiększeniu dawki leku.

Działania niepożądane

Częstość

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Bardzo często (częściej niż u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęki obwodowe

Często (u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

Zaburzenia naczyniowe

zaczerwienienie twarzy

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów)

Zaburzenia serca

tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, parestezja

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, świąd skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie zmęczenia

Rzadko (u 1 do 10 na 10000 leczonych pacjentów)

Zaburzenia naczyniowe

omdlenie

Zaburzenia żołądka i jelit

wymioty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja/zaburzenia potencji

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

pokrzywka

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 leczonych pacjentów)

Zaburzenia żołądka i jelit

rozrost dziąseł, zapalenie dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nadwrażliwość na światło, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

częstomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

reakcje nadwrażliwości, np. obrzęk naczynioruchowy, gorączka

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Plendil

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Plendil

Substancją czynną leku jest felodypina.

Plendil, 5 mg: Jedna tabletka zawiera 5 mg felodypiny. Plendil, 10 mg: Jedna tabletka zawiera 10 mg felodypiny.

Inne składniki leku to: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, makroglicerolu rycynooleinian, propylu galusan, glinu sodu krzemian, sodu stearylofumaran, wosk Carnauba, mieszanina tlenków żelaza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek Plendil i co zawiera opakowanie

Plendil, 5 mg - różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z oznaczeniem A/Fm po jednej stronie i 5 po drugiej.

Plendil, 10 mg - czerwonawobrązowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z oznaczeniem A/FE po jednej stronie i 10 po drugiej.

Opakowania

Tekturowe pudełko zawierające 2 blistry po 14 tabletek (28 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

Wytwórca

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse D-68723 Plankstadt Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18 02-676 Warszawa Tel: +48 22 874 35 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5(5)

Plendil

Charakterystyka Plendil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. Nazwa produktu leczniczego

Plendil, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Plendil, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. Skład jakościowy i ilościowy

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg lub 10 mg felodypiny (Felodipinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. Postać farmaceutyczna Tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

5 mg: Różowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o średnicy 9 mm, z oznaczeniem A/Fm po jednej stronie i 5 po drugiej.

10 mg: czerwonawobrązowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o średnicy 9 mm, z oznaczeniem A/FE po jednej stronie i 10 mg po drugiej.

4. Szczegółowe dane kliniczne

4.1    Wskazania do stosowania

•    Nadciśnienie tętnicze.

•    Dusznica bolesna stabilna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki należy zażywać rano, połykać, popijając wodą. Aby zachować właściwości tabletek (przedłużone uwalnianie), nie wolno ich dzielić, kruszyć ani żuć. Tabletki można zażywać na czczo lub w trakcie lekkiego posiłku o małej zawartości tłuszczów i węglowodanów.

Dorośli

•    Nadciśnienie tętnicze

Dawkę należy określić indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od 5 mg raz na dobę.

W zależności od reakcji pacjenta, dawkę w razie potrzeby można zmniejszyć do 2,5 mg lub zwiększyć do 10 mg. Jeśli jest to konieczne, można dołączyć inny lek przeciwnadciśnieniowy. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca to 5 mg raz na dobę.

•    Dusznica bolesna stabilna

Dawkę należy określić indywidualnie. Leczenie należy rozpoczynać od 5 mg raz na dobę i, w razie potrzeby, zwiększyć dawkę do 10 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku podeszłym należy rozważyć zastosowania mniejszej dawki początkowej.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić zwiększone stężenie felodypiny w osoczu i stosowanie mniejszych dawek może być wystarczające (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Istnieje ograniczone doświadczenie z badań klinicznych dotyczące stosowania felodypiny u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym, patrz punkty 5.1 i 5.2.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na felodypinę lub którykolwiek ze składników leku.

•    Niewyrównana niewydolność serca.

• Ostry zawał mięśnia sercowego.

•    Dusznica bolesna niestabilna.

• Ciąża.

•    Hemodynamicznie istotne zwężenie zastawek serca.

•    Dynamiczne zwężenie drogi odpływu krwi z serca.

•    Wstrząs kardiogenny.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Felodypina może powodować znaczne niedociśnienie, a w konsekwencji tachykardię. Może to prowadzić do niedokrwienia mięśnia sercowego u podatnych pacjentów.

Felodypinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z tendencją do występowania tachykardii.

Felodypina jest wydalana za pomocą wątroby. W konsekwencji, u pacjentów z wyraźnym zaburzeniem czynności wątroby oczekiwać można zwiększenia stężenia terapeutycznego felodypiny oraz silniejszej reakcji na lek. (patrz również punkt 4.2).

Produktu Plendil nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje enzymatyczne

Substancje hamujące i pobudzające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 mogą wpływać na stężenie felodypiny w osoczu.

Interakcje prowadzące do zwiększenia stężenia felodypiny w osoczu

Wykazano, że następujące substancje hamują aktywność enzymatyczną, powodując zwiększenie stężenia felodypiny w osoczu:

•    Cymetydyna

•    Erytromycyna

•    Itrakonazol

•    Ketokonazol

•    Inhibitory proteazy HIV(np. rytonawir)

•    Niektóre flawonoidy obecne w soku grejpfrutowym

Interakcje prowadzące do zmniejszenia stężenia felodypiny w osoczu

Następujące substancje indukujące aktywność enzymatyczną powodują zmniejszenie stężenia felodypiny w osoczu:

•    Fenytoina

•    Karbamazepina

•    Ryfampicyna

•    Barbiturany

•    Efawirenz

•    Newirapina

•    Ziele dziurawca

Pozostałe interakcje

Takrolimus: Felodypina może zwiększać stężenie takrolimusu. W przypadku jednoczesnego stosowania należy monitorować stężenie takrolimusu w osoczu, aby w razie potrzeby dostosować jego dawkowanie.

Cyklosporyna: Felodypina nie wpływa na stężenie cyklosporyny w osoczu.

Inne leki intensywnie wiążące się z białkami osocza: nie wydaje się, aby duży stopień wiązania felodypiny z białkami osocza wpływał na niezwiązaną z białkami frakcję innych intensywnie wiążących się z białkami osocza leków, takich jak warfaryna.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować felodypiny w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Felodypina przenika do mleka kobiecego. Jednakże mało prawdopodobne jest, że stosowana w dawkach terapeutycznych przez karmiące piersią matki felodypina ma jakikolwiek wpływ na karmione dziecko. Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania felodypiny u kobiet karmiących piersią, aby określić ryzyko dla dziecka. Z tego względu lek nie jest zalecany w okresie karmienia piersią. Jeśli jest konieczne kontynuowanie leczenia, to należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego na płodność u ludzi (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania leku należy pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i zmęczenia, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, felodypina może powodować zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, uczucie kołatania serca oraz zawroty głowy i zmęczenie. Większość z tych objawów jest zależna od dawki i występuje na początku leczenia bądź po zwiększeniu dawki. Jeśli wystąpią, są zwykle przemijające i o zmniejszającym się nasileniu. Podobnie jak w przypadku innych dihydropirydyn, u pacjentów leczonych felodypiną wystąpić mogą zależne od dawki obrzęki w okolicach kostek. Działanie to jest związane z rozszerzeniem tętniczek przedwłośniczkowych i nie jest związane z uogólnionym zatrzymaniem płynów w organizmie. Doświadczenia kliniczne wykazały, że około 2% pacjentów musiało przerwać leczenie z powodu obrzęków w okolicach kostek.

Tak jak w przypadku innych antagonistów wapnia, u pacjentów z przewlekłym zapaleniem dziąseł i (lub) ozębnej może dochodzić do rozrostu dziąseł. Rozrostowi dziąseł można zapobiec, lub cofnąć zmiany, przez stosowanie właściwej higieny jamy ustnej.

Działania niepożądane wymienione poniżej obserwowano podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu na rynek.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane według następującej częstości:

Bardzo często >1/10 Często >1/100 do <1/10 Niezbyt często >1/1000 do <1/100 Rzadko >1/10000 do <1/1000 Bardzo rzadko <1/10000

Tabela 1    Działania niepożądane

Częstość

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Bardzo często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki obwodowe

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zaburzenia naczyniowe

Zaczerwienienie twarzy

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, parestezja

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie zmęczenia

Rzadko

Zaburzenia naczyniowe

Omdlenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Impotencja/zaburzenia potencji

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Rozrost dziąseł, zapalenie dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadwrażliwość na światło, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje nadwrażliwości, np. obrzęk naczynioruchowy, gorączka

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie może spowodować nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych ze znacznym niedociśnieniem, a czasem bradykardią.

Postępowanie

Należy podać węgiel aktywowany (carbo medicinalis). Jeśli jest to konieczne, należy zastosować płukanie żołądka, nawet po długim czasie od zażycia leku.

W przypadku ciężkiego niedociśnienia należy wprowadzić leczenie objawowe.

Pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach z uniesionymi nogami. W przypadku bradykardii należy podać dożylnie atropinę w dawce 0,5 do 1 mg. Jeśli nie jest to wystarczające, należy zwiększyć objętość osocza podając we wlewie np. glukozę, sól fizjologiczną lub dekstran.

Jeśli powyższe postępowanie nie jest wystarczające, można zastosować leki sympatykomimetyczne wpływające głównie na aktywność receptorów alfa-1-adrenergicznych.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści wapnia Kod ATC: C08C A02

Felodypina jest antagonistą wapnia, o wybiórczym działaniu naczyniowym, przeznaczonym do stosowania w nadciśnieniu tętniczym i dusznicy bolesnej stabilnej. Substancja czynna, felodypina, jest pochodną dihydropirydiny. Felodypina jest racematem.

Felodypina obniża ciśnienie tętnicze przez obniżenie oporu naczyń obwodowych. Felodypina zmniejsza aktywność elektryczną i kurczliwość mięśniówki gładkiej naczyń przez działanie na kanały wapniowe w błonie komórkowej. Dzięki wysokiej selektywności w stosunku do mięśni gładkich w tętniczkach felodypina w dawkach terapeutycznych nie wywiera wpływu na kurczliwość serca i przewodnictwo elektryczne w obrębie mięśnia sercowego. Felodypina działa rozkurczająco na gładkie mięśnie oddechowe. Doświadczenia kliniczne wykazały brak wpływu felodypiny na mięśniówkę przewodu pokarmowego. W trakcie badań długotrwałych nie zaobserwowano wpływu na gospodarkę lipidową bądź inne zaburzenia metaboliczne u pacjentów z cukrzycą typu 2. Felodypina może być stosowana w przypadku współistniejących chorób, takich jak zastoinowa niewydolność serca, astma oskrzelowa, cukrzyca, dna i hiperlipidemia.

Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego

Felodypina obniża ciśnienie tętnicze przez zmniejszenie oporu naczyniowego. Podczas leczenia preparatem Plendil uzyskuje się obniżenie ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej ciała, w spoczynku oraz podczas wysiłku. Ponieważ felodypina nie powoduje zmniejszenia napięcia ścian naczyń żylnych oraz nie wpływa na mechanizmy kontroli adrenergicznej, nie wywołuje hipotonii ortostatycznej. Obniżenie ciśnienia krwi może początkowo powodować przejściowe zwiększenie częstości skurczów serca oraz pojemności minutowej serca. Zwiększeniu częstości skurczów serca można przeciwdziałać, podając jednocześnie z felodypiną P-adrenolityki. Działanie hipotensyjne i rozszerzające naczynia, zależy od stężenia felodypiny w osoczu. W stanie stacjonarnym działanie felodypiny utrzymuje się przez cały okres pomiędzy kolejnymi dawkami. Ciśnienie tętnicze pozostaje obniżone przez 24 godziny.

Leczenie felodypiną powoduje zmniejszenie przerostu lewej komory.

Felodypina działa diuretycznie i natriuretycznie, natomiast nie wpływa na wydalanie potasu. Zmniejsza się kanalikowa reabsorpcja sodu, co przeciwdziała zatrzymywaniu sodu i wody, które obserwuje się podczas stosowania innych leków rozszerzających naczynia. Felodypina zmniejsza opór w naczyniach nerkowych i zwiększa perfuzję. Filtracja kłębkowa nie jest zaburzona. Felodypina nie wpływa na wydalanie albumin.

W badaniu HOT (Hypertension Optimal Treatment), obejmującym 18 790 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym niewielkiego bądź umiarkowanego stopnia, felodypina była stosowana w monoterapii albo w skojarzeniu z P-adrenolitykiem i (lub) z inhibitorem konwertazy angiotensyny, i (lub) z lekiem moczopędnym. U 93% pacjentów nastąpiło obniżenie ciśnienia rozkurczowego do wartości nie wyższych niż 90 mmHg.

W tym samym badaniu ryzyko wystąpienia incydentów wieńcowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 (n = 1501 osób) było znacząco (50%) mniejsze u osób, u których ciśnienie rozkurczowe nie przekraczało wartości 80 mmHg.

W badaniu STOP-2 (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2), przeprowadzonym z udziałem 6614 chorych w wieku od 70 do 84 lat, zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych podczas leczenia dihydropirydynowymi lekami blokującymi kanał wapniowy była porównywalna z leczeniem innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, tj. inhibitorami konwertazy angiotensyny, P-adrenolitykami i lekami moczopędnymi.

Felodypina może być stosowana w monoterapii, a także w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie, jak np. P-adrenolityki, leki moczopędne czy inhibitory konwertazy angiotensyny.

Istnieje ograniczone doświadczenie w zakresie badań klinicznych dotyczących stosowania felodypiny u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym. W randomizowanym, podwójnie ślepym, 3-tygodniowym badaniu grup równoległych z udziałem dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, działanie przeciwnadciśnieniowe felodypiny stosowanej raz na dobę w dawce 2,5 mg (n=33), 5 mg (n=33) i 10 mg (n=31) było porównywalne do placebo (n=35). W badaniu tym nie zdołano wykazać skuteczności felodypiny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Nie badano długotrwałego wpływu felodypiny na wzrost, dojrzewanie i ogólny rozwój. Nie ustalono również długoterminowej skuteczności terapii przeciwnadciśnieniowej przeprowadzanej w dzieciństwie, mającej zmniejszyć chorobowość i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych w wieku dorosłym.

Mechanizm działania w dusznicy bolesnej

Mechanizm działania felodypiny w dusznicy bolesnej polega na poprawie bilansu tlenowego w sercu. Felodypina powoduje rozszerzenie tętnic i tętniczek nasierdzia, dzięki czemu dochodzi do zmniejszenia oporu w naczyniach wieńcowych, zwiększenia przepływu krwi w naczyniach wieńcowych i zwiększenia zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen. Felodypina skutecznie przeciwdziała skurczom naczyń wieńcowych. Wywołane przez felodypinę obniżenie ciśnienia krwi prowadzi do zmniejszenia obciążenia następczego lewej komory serca i zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen.

Felodypina poprawia tolerancję wysiłku i zmniejsza występowanie wysiłkowych dolegliwości bólowych, powodowanych skurczem naczyń wieńcowych. U pacjentów z dusznicą bolesną wywołaną skurczem naczyń felodypina zmniejsza objawowe i bezobjawowe niedokrwienie mięśnia sercowego. Obniżone ciśnienie krwi może na początku leczenia powodować przemijające zwiększenie częstości rytmu serca i pojemności minutowej. Skutkowi temu przeciwdziała jednoczesne podawanie felodypiny i leków P-adrenolitycznych.

Działanie felodypiny występuje mniej więcej po 2 godzinach od podania i utrzymuje się przez 24 godziny.

U pacjentów ze dusznicą bolesną stabilną felodypina może być stosowana w monoterapii, a także w skojarzeniu z lekami P-adrenolitycznymi.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W tabletkach o przedłużonym uwalnianiu substancja czynna (felodypina) jest otoczona polimerem, który w kontakcie z wodą przybiera postać żelowej otoczki, z której felodypina jest stopniowo uwalniana.

Wchłanianie

Biodostępność felodypiny wynosi około 15% i nie zależy od przyjmowania preparatu wraz z pokarmem. Wchłanianie felodypiny ulega zaburzeniu w zależności od rodzaju spożywanego pokarmu, a maksymalnie stężenie felodypiny w osoczu może zwiększyć się o mniej więcej 65%.

Dystrybucja

Maksymalne stężenie felodypiny w osoczu występuje mniej więcej w ciągu 3 do 5 godzin po zażyciu. Felodypina wiąże się z białkami osocza w 99%. Objętość dystrybucji wynosi 10 l/kg mc. Okres półtrwania felodypiny wynosi około 25 godzin, stan stacjonarny ustala się po 5 dniach leczenia.

W trakcie długotrwałego leczenia nie dochodzi do kumulacji leku w organizmie. Klirens felodypiny wynosi 1200 ml/min. U pacjentów w wieku podeszłym i z zaburzeniem czynności wątroby wartość klirensu jest mniejsza, co prowadzi do zwiększenia stężenia leku w osoczu.

W badaniu farmakokinetycznym z zastosowaniem pojedynczej dawki (5 mg felodypiny w postaci

0 przedłużonym uwalnianiu), z udziałem ograniczonej liczby dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat (n=12), nie wykazano widocznej zależności między wiekiem a AUC, Cmax lub okresem półtrwania felodypiny.

Metabolizm

Felodypina jest metabolizowana w wątrobie, a jej metabolity nie są czynne.

Eliminacja

Około 70% zażytej dawki jest wydalane w postaci metabolitów z moczem, pozostała część jest wydalana z kałem. Mniej niż 0,5% zażytej dawki jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek właściwości farmakokinetyczne felodypiny nie zmieniają się. Może jednak dochodzić do niewielkiej kumulacji jej nieczynnych metabolitów. Felodypina nie jest usuwana z organizmu podczas hemodializy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki badań dotyczących ogólnej toksyczności, genotoksyczności i działania rakotwórczego nie wykazały szczególnego ryzyka dla ludzi.

W pojedynczych przypadkach leki blokujące kanał wapniowy wykazywały działanie embriotoksyczne

1 (lub) teratogenne, głównie w postaci malformacji kości dystalnych. W badaniach wpływu na reprodukcję obserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży i trudności w porodzie u szczurów.

U królików obserwowano słabszy rozwój paliczków dystalnych (prawdopodobnie jako następstwo zmniejszonej perfuzji w łożysku). Powyższe obserwacje nie wykazują bezpośredniego działania teratogennego felodypiny, jednak sugerują występowanie zmian będących konsekwencją podstawowego działania felodypiny.

6 Dane farmaceutyczne

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, makroglicerolu rycynooleinian, propylu galusan, glinu sodu krzemian, sodu stearylofumaran, wosk Carnauba, mieszanina tlenków żelaza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tekturowe pudełko zawierające 2 blistry po 14 tabletek (28 tabletek).

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

8. Numery pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

5 mg: R/3448 10 mg: R/3449

9. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data

PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17-02-1995, 10-05-2010

10. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki Produktu

LECZNICZEGO

8 (8)

Plendil