+ iMeds.pl

Plerecard 25 mgUlotka Plerecard

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Plerecard, 25 mg, tabletki powlekane Plerecard, 50 mg, tabletki powlekane

Eplerenonum

Należy uważnie zapoznać się treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Plerecard i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Plerecard

3.    Jak stosować lek Plerecard

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Plerecard

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Plerecard i w jakim celu się go stosuje

Lek Plerecard należy do grupy leków nazywanych selektywnymi antagonistami aldosteronu.

Leki te blokują działanie aldosteronu, substancji produkowanej przez organizm, która kontroluje ciśnienie krwi oraz funkcję serca. Zwiększone stężenie aldosteronu może powodować w organizmie zmiany prowadzące do niewydolności serca.

Lek Plerecard, w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, może zapobiegać zaostrzeniu niewydolności serca po przebytym zawale mięśnia sercowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Plerecard

Kiedy nie stosować leku Plerecard

-    jeśli pacjent ma uczulenie na eplerenon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występuje wysoki poziom potasu we krwi (hiperkaliemia)

-    jeśli pacjent stosuje leki usuwające nadmiar płynów z organizmu (leki moczopędne oszczędzające potas) lub preparaty uzupełniające potas (suplementy potasu)

-    jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka choroba nerek

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

-    jeśli pacjent stosuje leki przeciwgrzybicze (ketokonazol lub itrakonazol)

-    jeśli pacjent stosuje leki przeciw wirusowi HIV (nelfinawir lub rytonawir)

-    jeśli pacjent stosuje antybiotyki do leczenia zakażeń bakteryjnych (klarytromycynę lub telitromycynę)

-    jeśli pacjent zażywa nefazodon stosowany w leczeniu depresji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Plerecard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Plerecard”)

-    jeśli pacjent przyjmuje lit (stosowany zwykle w leczeniu zaburzeń maniakalno -depresyjnych nazywanych również zaburzeniami dwubiegunowymi)

-    gdy pacjent przyjmuje takrolimus lub cyklosporynę (stosowanych w leczeniu zaburzeń skórnych takich jak łuszczyca czy wyprysk oraz w celu zapobiegania reakcji odrzucania po transplantacji narządów).

Lek Plerecard a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Plerecard może wpływać na działanie innych leków, jak również inne leki mogą wpływać na działanie leku Plerecard.

Nie należy stosować leku Plerecard razem z następującymi lekami (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Plerecard”):

-    itrakonazol lub ketokonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych), rytonawir, nelfinawir (leki przeciwwirusowe stosowanie w leczeniu zakażenia wirusem HIV), klarytromycyna, telitromycyna (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) oraz nefazodon (stosowany w leczeniu depresji). Leki te wydłużają czas rozpadu leku Plerecard, tym samym przedłużając jego wpływ na organizm

-    leki moczopędne oszczędzajace potas (leki pomagające usunąć nadmiar płynów

z organizmu) oraz preparaty uzpełniające potas. Leki te mogą zwiększać stężenie potasu we krwi.

Lek Plerecard może wchodzić w interakcje z następującymi lekami:

-    litem (stosowanym zwykle w leczeniu zaburzeń maniakalno - depresyjnych, nazywanych również zaburzeniami dwubiegunowymi). Stosowanie litu jednocześnie z lekami moczopędnymi i ihibitorami konwertazy angiotensyny - ACE (stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz chorób serca) zwiększało stężenie litu we krwi, co mogło powodować działania niepożądane takie jak: utrata apetytu, zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia, osłabienie mięśni, drżenie mięśni

-    cyklosporyną lub takrolimusem (stosowanymi w leczeniu zaburzeń skórnych takich jak łuszczyca czy wyprysk oraz w celu zapobiegania reakcji odrzucania po transplantacji narządów). Leki te mogą powodować zaburzenia czynności nerek i tym samym zwiększać stężenie potasu we krwi

-    niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ-leki przeciwbólowe takie jak ibuprofen, stosowane w celu złagodzenia bólu, sztywności i stanu zapalnego). Leki te mogą doprowadzić do zaburzeń czynności nerek i tym samym zwiększać stężenie potasu we krwi

-    trimetroprymem (stosowanym w leczeniu zakażeń bakteryjnych), który może zwiększać stężenie potasu we krwi

-    inhibitorami ACE (takimi jak enalapryl) oraz antagonistami receptora angiotensyny II

(takimi jak kandesartan; stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego, chorób serca oraz niektórych chorób nerek), które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi

-    alfa-1-adrenolitykami (takimi jak prazosyna czy alfuzosyna, stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niektórych chorób gruczołu krokowego), które mogą powodować obniżenie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą

-    trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (takimi jak amitryptylina czy amoksapina, stosowanymi w leczeniu depresji), lekami przeciwpsychotycznymi (znanymi również jako neuroleptyki, takimi jak chloropromazyna czy haloperydol, stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych), amifostyną (stosowaną w chemioterapii nowotworów) oraz baklofenem (stosowanym w przypadku zwiększonego napięcia mięśniowego). Leki te mogą powodować obniżenie ciśnienia krwi i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą

-    glikokortykosteroidami (takimi jak hydrokortyzon czy prednizon, stosowanymi w leczeniu stanów zapalnych i niektórych chorób skóry) oraz tetrakozaktydem (stosowanym głównie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń kory nadnerczy), które mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi spowodowane przez eplerenon

-    digoksyną (stosowaną w leczeniu chorób serca). Jednoczesne stosowanie z lekiem Plerecard zwiększa stężenie digoksyny we krwi

-    warfaryną (lekiem przeciwzakrzepowym): jeżeli podawana jest warfaryna konieczne jest zachowanie ostrożności, ponieważ zwiększone stężenie warfaryny we krwi może zaburzać wpływ leku Plerecard na organizm

-    erytromycyną (stosowaną w leczeniu zakażeń bakteryjnych), sakwinawirem (lekiem przeciwwirusowym stosowanym w leczeniu zakażeń wirusem HIV), flukonazolem (stosowanym w leczeniu zakażeń grzybiczych), amiodaronem, diltiazemem oraz werapamilem (stosowanymi w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego), które wydłużają okres rozpadu leku Plerecard, tym samym przedłużając jego wpływ na organizm

-    zielem dziurawca (ziołowym produktem leczniczym), ryfampicyną (lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń bakteryjnych), karbamazepiną, fenytoiną i fenobarbitalem (stosowanymi między innymi w leczeniu padaczki), które mogą skracać czas rozpadu leku Plerecard, a tym samym osłabiać jego działanie.

Lek Plerecard z jedzeniem i piciem

Lek Plerecard może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Działanie eplerenonu w czasie ciąży nie było badane u ludzi. Nie wiadomo, czy eplerenon przenika do mleka kobiecego. Należy poradzić się lekarza prowadzącego czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać stosowanie leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku Plerecard mogą wystąpić zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Lek Plerecard zawiera cukier mleczny - laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Plerecard

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki Plerecard mogą być przyjmowane podczas posiłków lub na czczo. Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody.

Lek Plerecard jest przyjmowany zwykle razem z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca, np. z beta - adrenolitykami. Zwykle stosowana dawka początkowa to jedna tabletka 25 mg raz na dobę, jest ona zwiększana po około 4 tygodniach do 50 mg raz na dobę (w postaci jednej tabletki 50 mg lub dwóch tabletek 25 mg).

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Plerecard, w ciagu pierwszego tygodnia oraz miesiąc po rozpoczęciu leczenia lub po zmianie dawki, należy oznaczyć stężenie potasu we krwi. Lekarz może dostosować dawkę w zależności od stężenia potasu we krwi.

U pacjentów z łagodną chorobą nerek oraz pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawki początkowej. W przypadku choroby wątroby i nerek konieczne może być częstsze oznaczanie steżenia potasu we krwi (patrz również punkt „Kiedy nie stosować leku Plerecard”).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki poczatkowej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Plerecard.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Plerecard

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Plerecard należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Najbardziej prawdopodobne objawy występujace w przypadku przedawkowania leku to: niskie ciśnienie tętnicze krwi (powodujące uczucie oszołomienia, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, osłabienie, nagłą utratę świadomości) oraz hiperkaliemia, czyli zwiększone stężenie potasu we krwi (powodujące kurcze mięśni, biegunkę, nudności, zawroty lub ból głowy).

Pominięcie zastosowania leku Plerecard

W przypadku, gdy nadszedł czas przyjęcia następnej tabletki, należy pominąć zapomnianą tabletkę i przyjąć kolejną we właściwym czasie.

W innym przypadku należy przyjąć tabletkę, gdy tylko zauważy się pomyłkę, pod warunkiem, że do czasu przyjęcia następnej tabletki pozostało ponad 12 godzin. Następnie należy przyjmować lek w taki sposób jak dotychczas.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Plerecard

Ważne jest, aby przyjmować lek Plerecard zgodnie z zaleceniami, chyba, że lekarz zaleci przerwania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należyzwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

-    obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła

-    trudności w przełykaniu

-    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Są to objawy obrzęku naczynioruchowego.

Inne zgłaszane działania niepożądane obejmują:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 stosujących):

-    zwiększone stężenie potasu we krwi (objawy obejmują kurcze mięśni, biegunkę, nudności, zawroty głowy lub bóle głowy)

-    zawroty głowy

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    biegunka

-    nudności

-    wysypka

-    nieprawidłowa czynność nerek.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 stosujących):

-    zapalenie nerek lub odmiedniczkowe zapalenie nerek

-    zwiększenie liczby jednego z typów białych krwinek (eozynofila)

-    odwodnienie

-    zwiększone stężenie cholesterolu lub trójglicerydów (tłuszczy) we krwi

-    niskie stężenie sodu we krwi

-    bezsenność (trudności w zasypianiu)

-    ból głowy

-    dolegliwości ze strony serca, np. uczucie nieregularnego bicia serca, zawał mięśnia sercowego oraz niewydolność serca

- obniżenie ciśnienia krwi mogące powodować zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą

-    zakrzepica (skrzep krwi) w kończynach dolnych

-    ból gardła

-    wzdęcia

-    wymioty

-    świąd

-    zwiększona potliwość

-    bóle pleców

-    kurcze nóg

-    osłabienie i ogólnie złe samopoczucie

-    zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, które mogą wpływać na funkcję nerek

-    zapalenie nerek

-    powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Plerecard

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Plerecard

Substancją czynną leku jest eplerenon.

Każda tabletka zawiera 25 mg lub 50 mg eplerenonu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tableki

laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian.

Otoczka

hypromeloza, polisorbat 80, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Plerecard i co zawiera opakowanie

Plerecard, 25 mg: jasnożółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, z napisem „E9RN” na jednej stronie i „25” na drugiej stronie tabletki.

Plerecard, 50 mg: jasnożółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, z napisem „E9RN” na jednej stronie i „50” na drugiej stronie tabletki.

Lek Plerecard, tabletki powlekane jest dostępny w blistrach PVC/Aluminium zawierających 10, 20, 30, 50, 60 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

+pharma arzneimittel gmbh HafnerstraBe 211 8054 Graz Austria

Wytwórca

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

Synthon Hispania, S.L.

C/Castelló no1, Pol. Las Salinas Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona Hiszpania

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

HafnerstraBe 211 8054 Graz Austria

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

+pharma Polska sp. z o.o. ul. Podgórska 34 31-536 Kraków Tel. +48 12 262 32 36

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2014

7

Plerecard

Charakterystyka Plerecard

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plerecard, 25 mg, tabletki powlekane Plerecard, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Plerecard, 25 mg: każda tabletka zawiera 25 mg eplerenonu.

Plerecard, 50 mg: każda tabletka zawiera 50 mg eplerenonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Plerecard, 25 mg: każda tabletka zawiera 35,7 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4). Plerecard, 50 mg: każda tabletka zawiera 71,4 mg laktozy jednowodnej (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Plerecard, 25 mg: jasnożółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana z napisem „E9RN” na jednej stronie i „25” na drugiej stronie tabletki.

Plerecard, 50 mg: jasnożółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana z napisem „E9RN” na jednej stronie i „50” na drugiej stronie tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Eplerenon wskazany jest jako terapia dodana do standardowego leczenia obejmującego stosowanie beta-adrenolityków w celu zmniej szenia ryzyka umieralności i chorobowości z przyczyn sercowo -naczyniowych u pacjentów w stanie stabilnym, z zaburzeniem czynności lewej komory serca (LVEF < 40%; ang. Left Ventricle Ejection Fraction, frakcja wyrzutowa lewej komory) oraz klinicznymi objawami niewydolności serca po przebytym niedawno zawale serca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W celu umożliwienia indywidualnego dostosowywania dawki dostępne są postaci zawierające 25 mg i 50 mg substancji czynnej.

Zalecana dawka podtrzymująca eplerenonu wynosi 50 mg raz na dobę. Leczenie należy zaczynać od dawki 25 mg raz na dobę, którą należy stopniowo zwiększać, najlepiej w ciągu 4 tygodni, kontrolując stężenie potasu w surowicy (patrz Tabela 1), do dawki docelowej 50 mg raz na dobę. Leczenie eplerenonem należy zazwyczaj rozpoczynać w ciągu 3-14 dni od rozpoznania ostrego zawału serca. U chorych, u których stężenie potasu w surowicy wynosi >5,0 mmol/l, nie należy rozpoczynać leczenia eplerenonem (patrz punkt 4.3).

Stężenie potasu w surowicy należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia eplerenonem, w ciągu pierwszego tygodnia leczenia i po miesiącu od rozpoczęcia leczenia lub zmiany dawki.

Następnie stężenie potasu w surowicy należy oznaczać okresowo w zależności od potrzeb.

Po rozpoczęciu leczenia, dawkę należy dostosować zależnie od stężenia potasu w surowicy, zgodnie z danymi z Tabeli 1.

Tabela 1. Dostosowanie dawki po rozpoczęciu leczenia.

Stężenie potasu (mmol/l)

Czynność

Dostosowanie dawki

< 5,0

Zwiększyć

25 mg co drugi dzień do 25 mg raz na dobę 25 mg raz na dobę do 50 mg raz na dobę

5,0 - 5,4

Utrzymać

Bez zmiany dawki

5,5 - 5,9

Zmniejszyć

50 mg raz na dobę do 25 mg raz na dobę 25 mg raz na dobę do 25 mg co drugi dzień 25 mg co drugi dzień do odstawienia

> 6,0

Odstawić

nie dotyczy

Po odstawieniu eplerenonu z powodu stężenia potasu w surowicy >6,0 mmol/l, można ponownie rozpocząć stosowanie eplerenonu w dawce 25 mg co drugi dzień, kiedy stężenie potasu zmniejszy się poniżej 5,0 mmol/l.

Dzieci i młodzież

Nie ma danych dotyczących stosowania eplerenonu u dzieci i młodzieży, dlatego stosowanie leku w tej grupie pacjentów nie jest zalecane.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki początkowej u osób w wieku podeszłym nie jest konieczne. Z powodu osłabionej czynności nerek związanej z wiekiem, u osób w wieku podeszłym występuje zwiększone ryzyko hiperkaliemii. To ryzyko może być dodatkowo zwiększone przez współistniejące choroby, które zwiększają ekspozycję organizmu na lek, w szczególności w przypadku łagodnej do umiarkowanej niewydolność wątroby. Zaleca się okresowe monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u pacjentów z łagodną niewydolnością nerek. Zaleca się okresowe monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.4). Eplerenon nie ulega dializie.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Z powodu zwiększenia ekspozycji organizmu na eplerenon u chorych z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, zaleca się u tych chorych częste i regularne kontrole stężenia potasu w surowicy, szczególnie gdy są to pacjenci w wieku podeszłym (patrz punkt 4.4).

Stosowanie innych leków

W przypadku jednoczesnego stosowania słabych lub umiarkowanych inhibitorów CYP3A4,

np. amiodaronu, dilitiazemu i werapamilu, leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg raz na dobę.

Dawka nie powinna być większa niż 25 mg raz na dobę (patrz punkt 4.5).

Sposób podawania

Eplerenon może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłków (patrz punkt 5.2).

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    stężenie potasu w surowicy przed rozpoczęciem leczenia >5,0 mmol/l

•    umiarkowana do ciężkiej niewydolność nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min)

•    ciężka niewydolność wątroby (klasa C w skali Child Pugh)

•    jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu lub silnych inhibitorów CYP3A4 (np. intrakonazol, ketokonazol, rytonawir, nelfinawir, klarytromycyna, telitromycyna i nefazodon) (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hiperkaliemia

Ze względu na mechanizm działania eplerenonu, podczas jego stosowania może wystąpić hiperkaliemia. Należy monitorować stężenie potasu w surowicy u wszystkich chorych na początku leczenia, jak również po zmianie dawki. Dlatego, zalecane jest okresowe monitorowanie stężenia potasu, szczególnie u chorych narażonych na rozwój hiperkaliemii, takich jak osoby w podeszłym wieku z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2) oraz u pacjentów z cukrzycą.

Stosowanie preparatów potasu po rozpoczęciu leczenia eplerenonem nie jest zalecane ze względu na zwiększone ryzyko hiperkaliemii. Wykazano, że zmniejszenie dawki eplerenonu zmniejsza stężenie potasu w surowicy. Wyniki jednego badania wykazały, że dodanie hydrochlorotiazydu do leczenia eplerenonem kompensuje zwiększenie stężenia potasu w surowicy.

Zaburzenia czynności nerek

Stężenie potasu należy regularnie monitorować u chorych z zaburzoną czynnością nerek, a także z mikroalbuminurią w przebiegu cukrzycy. Ryzyko hiperkaliemii zwiększa sie wraz ze zmniejszeniem wydolności nerek. Pomimo ograniczonych danych pochodzących z badania EPHESUS dotyczących chorych z cukrzycą typu 2 i mikroalbuminurią, zaobserwowano zwiększoną częstość występowania hiperkaliemii w tej grupie pacjentów. Dlatego tacy pacjenci powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności. Eplerenon nie jest usuwany przez hemodializę.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie zaobserwowano zwiększenia stężenia potasu w surowicy powyżej 5,5 mmol/l u chorych z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (klasa A i B w skali Child Pugh). Należy monitorować poziom elektrolitów u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby.

Stosowanie eplerenonu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie było badane, w związku z czym jest ono przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Induktory CYP3A4

Jednoczesne stosowanie eplerenonu z silnymi induktorami CYP3A4 nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Należy unikać stosowania litu, cyklosporyny, takrolimusu podczas leczenia eplerenonem (patrz punkt 4.5).

Laktoza

Tabletki zawierają laktozę i nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakodynamiczne

Leki moczopędne oszczędzające potas i suplementy potasu

Ze względu na zwiększone ryzyko hiperkaliemii, eplerenonu nie należy stosować u chorych otrzymujących leki moczopędne oszczędzające potas i preparaty potasu (patrz punkt 4.3).

Leki moczopędne oszczędzające potas mogą nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych i innych leków moczopędnych.

Lit

Nie badano interakcji eplerenonu z litem, jednak opisywano działanie toksyczne litu u chorych otrzymujących jednocześnie leki moczopędne i inhibitory konwertazy angiotensyny (patrz punkt 4.4). Należy unikać jednoczesnego stosowania eplerenonu i litu. Jeżeli zachodzi konieczność takiego leczenia należy monitorować stężenie litu w osoczu (patrz punkt 4.4).

Cyklosporyna, takrolimus

Cyklosporyna i takrolimus mogą zaburzać czynność nerek i zwiększać ryzyko hiperkaliemii.

Należy unikać jednoczesnego stosowania eplerenonu i cyklosporyny lub takrolimusu. Jeżeli zachodzi taka konieczność zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia potasu w surowicy i czynności nerek podczas leczenia eplerenonem (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Leczenie NLPZ może prowadzić do ostrej niewydolności nerek spowodowanej bezpośrednim działaniem tych leków na filtrację kłębuszkową, szczególnie u pacjentów z grup ryzyka: w podeszłym wieku i (lub) odwodnionych. Pacjenci otrzymujący eplerenon i NLPZ powinni być odpowiednio nawadniani, a czynność nerek powinna być skontrolowana przed rozpoczęciem leczenia.

Trimetoprym

Jednoczesne stosowanie trimetoprymu z eplerenonem zwiększa ryzyko hiperkaliemii.

Należy monitorować stężenie potasu w surowicy i czynność nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i osób w podeszłym wieku.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), antagoniści receptora dla angiotensyny II (AIIA)

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania eplerenonu i inhibitorów ACE lub antagonistów receptora dla angiotensyny II. Leczenie skojarzone eplerenonu z tymi lekami może zwiększać ryzyko hiperkaliemii u chorych z ryzykiem zaburzonej czynności nerek, np. osób w podeszłym wieku. Zaleca się ścisłe monitorowanie stężenia potasu w surowicy i czynności nerek.

Alfa -1 - adrenolityki (np. prazosyna, alfuzosyna)

Podczas jednoczesnego stosowania alfa-1-adrenolityków z eplerenonem istnieje możliwość nasilenia działania hipotensyjnego i (lub) niedociśnienia ortostatycznego. Podczas jednoczesnego stosowania eplerenonu i alfa-1-adrenolityków zaleca się kontrolę kliniczną pod kątem niedociśnienia ortostatycznego.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, amifostyna, baklofen

Jednoczesne stosowanie tych leków i eplerenonu może nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe

i zwiększać ryzyko niedociśnienia ortostatycznego.

Glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd

Jednoczesne stosowanie tych leków i eplerenonu potencjalnie może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe (zatrzymanie sodu i wody).

Interakcje farmakokinetyczne

Badania in vitro wskazują, że eplerenon nie jest inhibitorem izoenzymów CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 lub CYP3A4. Eplerenon nie jest substratem ani inhibitorem glikoproteiny P.

Digoksyna

Ekspozycja organizmu na digoksynę (AUC) zwiększa się o 16% (90% CI: 4%-30%) podczas jednoczesnego stosowania eplerenonu. Zaleca się ostrożność podczas stosowania digoksyny w dawkach zbliżonych do górnej granicy przedziału terapeutycznego.

Warfaryna

Nie zaobserwowano żadnych istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych z warfaryną.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania warfaryny w dawkach zbliżonych do górnej granicy przedziału terapeutycznego.

Substraty dla CYP3A4

Wyniki badań farmakokinetycznych z testowymi substratami dla CYP3A4, tj. midazolamem i cyzaprydem nie wykazały istotnych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego stosowania z eplerenonem.

Inhibitory CYP3A4

-    Silne inhibitory CYP3A4: istotne interakcje farmakokinetyczne mogą wystąpić, kiedy eplerenon jest stosowany jednocześnie z lekami hamującymi enzym CYP3A4. Silny inhibitor CYP3A4 (ketokonazol w dawce 200 mg dwa razy na dobę) powodował zwiększenie AUC eplerenonu

o 441% (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie eplerenonu i silnych inhibitorów CYP3A4 takich jak ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, nelfinawir, klarytromycyna, telitromycyna, nefazodon jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

-    Słabe lub umiarkowane inhibitory CYP3A4: jednoczesne stosowanie eplerenonu i erytromycyny, sakwinawiru, amiodaronu, diltiazemu, werapamilu i flukonazolu prowadziło do istotnych interakcji farmakokinetycznych ze zwiększeniem AUC eplerenonu od 98% do 187%. Dawka eplerenonu nie powinna zatem być większa niż 25 mg na dobę podczas jednoczesnego stosowania słabych

lub umiarkowanych inhibitorów CYP3A4 (patrz punkt 4.2).

Induktory CYP3A4

Jednoczesne stosowanie eplerenonu i ziela dziurawca (silny induktor CYP3A4) spowodowało zmniejszenie AUC eplerenonu o 30%. Wyraźniejsze zmniejszenie AUC eplerenonu może wystąpić podczas stosowania silniejszych induktorów CYP3A4, np. ryfampicyny. Ze względu na ryzyko zmniejszania skuteczności eplerenonu, jednoczesne stosowanie silnych induktorów CYP3A4 (ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, ziele dziurawca) i eplerenonu nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Leki zobojętniające

W oparciu o wyniki klinicznego badania farmakokinetyki, nie oczekuje się istotnych interakcji podczas jednoczesnego stosowania leków zobojętniających i eplerenonu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania eplerenonu u kobiet ciężarnych. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych dotyczących ciąży, rozwoju zarodka i płodu, porodu i rozwoju narodzonego dziecka (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność przepisując eplerenon kobietom ciężarnym.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy eplerenon po podaniu doustnym przenika do pokarmu kobiecego. Jednakże dane z badań przedklinicznych wskazują, że eplerenon i (lub) jego metabolity są obecne w mleku

szczurzym, a młode szczury przyjmujące te substancje z mlekiem rozwijały się prawidłowo.

Ze względu na nieznaną możliwość wystąpienia działań niepożądanych u niemowlęcia karmionego piersią, należy zdecydować o zaprzestaniu karmienia piersią lub odstawieniu leku biorąc pod uwagę znaczenie stosowania leku dla pacjentki.

Płodność

W badaniach na szczurach, którym podawano dawki do 300 mg/kg mc., nie wykazano wpływu eplerenonu na płodność. Ze względu na brak danych klinicznych nie jest znane potencjalne ryzyko dla ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak badań dotyczących wpływu eplerenonu na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn. Eplerenon nie powoduje senności ani nie zaburza czynności poznawczych, jednak prowadząc pojazdy lub obsługując maszyny należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy (pochodzenia ośrodkowego) podczas leczenia.

4.8    Działania niepożądane

W badaniu przeżywalności i skuteczności eplerenonu w pozawałowej niewydolności serca (EPHESUS), ogólna częstość występowania zdarzeń niepożądanych zgłoszonych podczas leczenia eplerenonem (78,9%) była podobna do częstości w grupie otrzymującej placebo (79,5%).

Częstość odstawienia leku z powodu zdarzeń niepożądanych w czasie tego badania wynosiła 4,4% w grupie otrzymującej eplerenon i 4,3% w grupie otrzymującej placebo.

Zdarzenia niepożądane podane poniżej pochodzą z badania EPHESUS i te podejrzewa się o związek z leczeniem, jak również pochodzą z badań placebo lub są ciężkie i występowały istotnie częściej niż w grupie otrzymującej placebo, bądź były obserwowane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek. Zdarzenia niepożądane zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczą oraz według bezwzględnej częstości.

Częstości określono następująco:

często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: odmiedniczkowe zapalenie nerek

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: eozynofilia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: hiperkaliemia

Niezbyt często: hiponatremia, odwodnienie, hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego)

Niezbyt często: ból głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często: zawał mięśnia sercowego, lewokomorowa niewydolność serca, migotanie przedsionków

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często: zakrzepica tętnic kończyn dolnych, niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: zapalenie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, nudności Niezbyt często: wymioty, wzdęcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka

Niezbyt często: świąd, zwiększona potliwość Nieznane: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ból pleców, bolesne kurcze nóg

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: nieprawidłowa czynność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: osłabienie, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: zwiększone stężenie azotu mocznikowego i kreatyniny

W badaniu EPHESUS odnotowano większą liczbę przypadków udaru mózgu wśród osób w podeszłym wieku (>75 lat). Nie zaobserwowano jednak istotnej statystycznie różnicy pomiędzy częstością występowania udaru w grupie otrzymującej eplerenon (30) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (22).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano przypadków przedawkowania eplerenonu u ludzi. Najbardziej prawdopodobnym objawami przedawkowania u człowieka byłoby niedociśnienie tętnicze lub hiperkaliemia.

Eplerenon nie może być usunięty przez hemodializę. Wykazano, że eplerenon jest silnie wiązany przez węgiel aktywowany. W przypadku objawowego niedośnienia tętniczego, należy rozpocząć leczenie podtrzymujące. Jeśli wystąpi hiperkaliemia należy rozpocząć typowe leczenie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści aldosteronu, kod ATC: C03DA04

Mechanizm działania

Eplerenon wykazuje względną swoistość wiązania z rekombinowanymi ludzkimi receptorami dla mineralokortykosteroidów w porównaniu z wiązaniem z rekombinowanymi ludzkimi receptorami dla glikokortykosteroidów, progesteronu i androgenów. Eplerenon zapobiega wiązaniu aldosteronu, kluczowego hormonu w układzie renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), który uczestniczy w regulacji ciśnienia tętniczego i patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych.

Działanie farmakodynamiczne

Wykazano, że eplerenon powoduje trwałe zwiększenie aktywności reninowej osocza i stężenia aldosteronu w surowicy, związane ze zmniejszeniem hamującego wpływu aldosteronu na wydzielanie reniny. Wynikająca z tego zwiększona aktywność reninowa osocza i zwiększone stężenie krążącego aldosteronu nie zmniejszają działania eplerenonu.

W badaniach różnych dawek eplerenonu w przewlekłej niewydolności serca (w klasach II-IV wg NYHA), dodanie eplerenonu do leczenia standardowego skutkowało przewidywanym, zależnym od dawki zwiększeniem stężenia aldosteronu. Podobnie, w subanalizie badania EPHESUS dotyczącej serca i nerek, wykazano że leczenie eplerenonem prowadziło do istotnego zwiększenia stężenia aldosteronu. Te wyniki potwierdzają fakt blokowania receptorów dla mineralokortykosteroidów w tych populacjach.

Eplerenon badano w ramach badania przeżywalności i skuteczności w pozawałowej niewydolności serca (EPHESUS). Badanie EPHESUS było prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby oraz było kontrolowane placebo. Badanie trwało 3 lata i wzięło w nim udział 6632 pacjentów z ostrym zawałem serca, zaburzoną czynnością lewej komory (określoną na podstawie frakcji wyrzutowej lewej komory, LVEF <40%) i klinicznymi objawami niewydolności serca. W ciągu 3-14 dni (mediana 7 dni) od ostrego zawału serca chorzy otrzymywali eplerenon lub placebo jako terapię dodaną do standardowego leczenia, w dawce początkowej 25 mg raz na dobę. Dawkę zwiększano stopniowo w ciągu 4 tygodni do dawki docelowej wynoszącej 50 mg raz na dobę, o ile stężenie potasu w surowicy wynosiło <5,0 mmol/l. Podczas badania u pacjentów stosowano standardowe leczenie, w tym kwas acetylosalicylowy (92%), inhibitory ACE (90%), beta-adrenolityki (83%), azotany (72%), diuretyki pętlowe (66%) lub inhibitory reduktazy HMG CoA (60%).

W badaniu EPHESUS równorzędnymi punktami końcowymi była umieralność całkowita oraz złożony punkt końcowy dotyczący zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych. Zmarło 14,4% pacjentów, których przydzielono do grupy przyjmującej eplerenon oraz 16,7% pacjentów przyjmujących placebo (zgon z jakiejkolwiek przyczyny). Złożony punkt końcowy (zgon lub hospitalizacja z przyczyn sercowo-naczyniowych) wystąpił u 26,7% pacjentów w grupie eplerenonu oraz u 30,0% pacjentów w grupie placebo. Zatem w badaniu EPHESUS terapia eplerenonem w stosunku do placebo zmniejszyła ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 15% (ryzyko względne 0,85; 95%, CI: 0,75-0,96; p=0,008), głównie poprzez zmniejszenie umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ryzyko zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych zostało zmniejszone o 13% w grupie otrzymującej eplerenon (ryzyko względne 0,87; 95%, CI: 0,79-0,95; p=0,002). Bezwzględna redukcja ryzyka dotycząca umieralności całkowitej oraz umieralności i (lub) hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych wyniosła odpowiednio

2,3 i 3,3%. Skuteczność kliniczna została wykazana głównie u chorych w wieku poniżej 75 lat. Korzyści z leczenia u chorych w wieku powyżej 75 lat nie są jasne. Wydolność serca wg klasyfikacji NYHA uległa poprawie lub pozostała bez zmian u istotnie statystycznie większego odsetka chorych otrzymujących eplerenon w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Częstość występowania hiperkaliemii wyniosła 3,4% w grupie otrzymującej eplerenon w porównaniu z 2,0% w grupie otrzymującej placebo (p<0,001). Częstość występowania hipokaliemii wyniosła 0,5% w grupie otrzymującej eplerenon w porównaniu z 1,5% w grupie otrzymującej placebo (p < 0,001).

Nie zaobserwowano jednorodnego wpływu eplerenonu na częstość akcji serca, czas trwania zespołu QRS czy odstępu PR lub QT u 147 zdrowych osób badanych pod kątem zmian elektrokardiograficznych podczas badań farmakokinetycznych.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność eplerenonu nie jest znana. Maksymalne stężenia w osoczu występują po około 2 godzinach. Maksymalne stężenia w osoczu (Cmax) i pole pod krzywą stężeń (AUC) są proporcjonalne do dawki dla dawek od 10 mg do 100 mg i mniej niż proporcjonalne dla dawek większych niż 100 mg. Stan stacjonarny zostaje osiągnięty w ciągu 2 dni. Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie.

Dystrybucja

Eplerenon wiąże się z białkami osocza w około 50% i jest on wiązany głównie prze alfa-1 kwaśne glikoproteiny. Pozorna objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym jest oceniana na 50 (±7) l. Eplerenon nie wiąże się wybiórczo z erytrocytami.

Metabolizm

Eplerenon jest głównie metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP3A4. Nie zidentyfikowano żadnych czynnych metabolitów eplerenonu w ludzkim osoczu.

Eliminacja

Mniej niż 5% dawki eplerenonu znajduje się w moczu i kale w postaci niezmienionej.

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki leku znakowanego izotopem radioaktywnym, około 32% dawki zostało wydalone z kałem, a około 67% z moczem. Okres półtrwania w fazie eliminacji eplerenonu wynosi około 3 do 5 godzin. Klirens osoczowy wynosi około 10 l/h.

Specjalne grupy pacjentów

Wiek, płeć i rasa

Farmakokinetyka eplerenonu w dawce 100 mg raz na dobę była badana u osób w podeszłym wieku (>65 lat), u mężczyzn i kobiet i u osób rasy czarnej. Farmakokinetyka eplerenonu nie różniła się znacząco u mężczyzn i kobiet. W stanie stacjonarnym u osób w podeszłym wieku występowały większe wartości Cmax (22%) i AUC (45%) w porównaniu z młodszymi osobami (18 do 45 lat).

W stanie stacjonarnym Cmax, i AUC były odpowiednio mniejsze o 19% i 26% u osób rasy czarnej (patrz punkt 4.2).

Niewydolność nerek

Farmakokinetykę eplerenonu badano u chorych z różnym nasileniem niewydolności nerek oraz u chorych poddawanych hemodializie. W porównaniu z pacjentami z grupy kontrolnej, w stanie stacjonarnym AUC i Cmax były większe o odpowiednio 38% i 24% u chorych z ciężką niewydolnością nerek i mniejsze o odpowiednio 26% i 3% u chorych poddawanych hemodializie. Nie zaobserwowano zależności pomiędzy klirensem osoczowym eplerenonu a klirensem kreatyniny.

Eplerenon nie jest eliminowany drogą hemodializy (patrz punkt 4.4.).

Niewydolność wątroby

Farmakokinetykę eplerenonu w dawce 400 mg badano u chorych z umiarkowaną (klasa B w skali Child Pugh) niewydolnością wątroby w porównaniu z osobami bez niewydolności wątroby.

W stanie stacjonarnym Cmax i AUC były większe o odpowiednio 3,6% i 42% (patrz punkt 4.2.). Ponieważ stosowanie eplerenonu nie było badane u osób z ciężką niewydolnością wątroby, eplerenon jest przeciwwskazany w tej grupie chorych (patrz punkt 4.3.).

Niewydolność serca

Farmakokinetykę eplerenonu w dawce 50 mg badano u chorych z niewydolnością serca (w klasach II-IV wg NYHA). W porównaniu z pacjentami z grupy kontrolnej w tym samym wieku, o takiej samej masie ciała i tej samej płci, w stanie stacjonarnym Cmax i AUC były większe o odpowiednio 38% i 30%. Zgodnie z tymi wynikami, populacyjna analiza farmakokinetyczna eplerenonu oparta o podzbiór chorych z badania EPHESUS wskazuje, że klirens eplerenonu u chorych z niewydolnością serca był podobny do klirensu u zdrowych osób w podeszłym wieku.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności, działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję nie wykazały szczególnych zagrożeń dla ludzi. W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym zaobserwowano zanik gruczołu krokowego u szczurów i psów, gdy ekspozycja na lek była nieznacznie większa od ekspozycji w warunkach klinicznych. Zmiany w gruczole krokowym nie były związane z niepożądanymi skutkami czynnościowymi. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna

Kroskarmeloza sodowa

Hypromeloza

Sodu laurylosiarczan

Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Hypromeloza Polisorbat 80 Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 171)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10, 20, 30, 50, 60, 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

+pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19669

19670

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31 styczeń 2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 28.07.2014

11

Plerecard