+ iMeds.pl

Pliaglis (70 mg + 70 mg)/gUlotka Pliaglis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Pliaglis, 70 mg/g + 70 mg/g, krem

Lidocainum + Tetracainum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pliaglis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pliaglis

3.    Jak stosować lek Pliaglis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pliaglis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1    Co to jest lek Pliaglis i w jakim    celu    się go stosuje

Pliaglis jest kremem zawierającym substancje znieczulające miejscowo: lidokainę i tetrakainę, które stosuje się w celu znieczulenia obszaru skóry przed bolesnym zabiegiem, takim jak wprowadzenie igły lub zabiegi laserowe.

2 Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pliaglis

Kiedy nie stosować leku Pliaglis

■    jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainę lub tetrakainę, inne podobne środki znieczulające miejscowo lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

■    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas paraaminobenzoesowy (nazywany również PABA), powstający w wyniku rozkładu tetrakainy w organizmie, parahydroksybenzoesan metylu (E 218) lub parahydroksybenzoesan propylu (E 216)

■    na uszkodzoną lub podrażnioną skórę

■    na powierzchniach pokrytych błoną śluzową takich j ak usta

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pliaglis należy omówic to z lekarzem lub farmaceutą:

-    w przypadku problemów z wątrobą, nerkami lub sercem

-    w przypadku choroby o ostrym przebiegu lub osłabienia fizycznego, gdyż mogą one zwiększyć wrażliwość na lek Pliaglis

Należy unikać kontaktu z oczami. Jeśli lek Pliaglis dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać oko wodą lub roztworem soli fizjologicznej i chronić je do odzyskania czucia.

Leku Pliaglis nie należy stosować dłużej niż jest to zalecane. Patrz punkt 3.

Po usunięciu leku Pliaglis pojawi się uczucie zdrętwienia skóry. Należy powstrzymać się od drapania lub pocierania zdrętwiałego miejsca ani nie dotykać bardzo gorących lub bardzo zimnych powierzchni dopóki zdrętwienie nie ustąpi, ponieważ można przypadkiem uszkodzić skórę.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać leku dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, ponieważ nie ustalono jego bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży.

Lek Pliaglis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ryzyko działań niepożądanych wzrasta w przypadku stosowania leku Pliaglis jednocześnie z innymi lekami, np.:

-    niektórymi lekami nasercowymi takimi jak chinidyna, dizopyramid, tokainid, meksyletyna i amiodaron,

-    lekami, o których wiadomo, że wywołują methemoglobinemię takimi jak: fonamidy, naftalen, azotany i azotyny, nitrofurantoina, nitrogliceryna, nitroprusydek sodu, prymachina i chinina,

-    innymi lekami zawierającymi lidokainę i/lub tetrakainę.

Stosowanie leku Pliaglis z jedzeniem i piciem

Pliaglis można stosować przed lub po jedzeniu bądź piciu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Ciąża

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Pliaglis podczas ciąży.

Karmienie piersią

Można karmić piersią podczas stosowania leku Pliaglis, pod warunkiem że lek nie jest aplikowany na piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pliaglis nie wpływa lub wpływa w nieistotnym stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pliaglis zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E 218) i parahydroksybenzoesan propylu (E 216)

Substancje te mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3 Jak stosować lek Pliaglis

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to ok. 1,3 g kremu na 10 cm2.

Lek Pliaglis jest przeznaczony do zastosowania u jednego pacjenta.

Lek Pliaglis należy stosować wyłącznie na suchą, nieuszkodzoną skórę.

NIE NALEŻY samodzielnie nakładać leku Pliaglis na twarz.

Tylko lekarz powinien nakładać lek Pliaglis na twarz.

Lek Pliaglis należy rozsmarować równo i cienko (ok. 1 mm grubości) na powierzchni, która zostanie poddana zabiegowi (według ustaleń lekarza), używając narzędzia o płaskiej powierzchni takiego jak metalowa szpatułka lub łopatka uciskająca język. Leku Pliaglis nigdy nie należy nakładać palcami.

Powierzchni, na której zastosowano lek, nie należy zakrywać opatrunkiem okluzyjnym.

Nie należy dotykać kremu palcami.

Należy unikać kontaktu z oczami. Jeśli Pliaglis dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać oko wodą lub roztworem soli fizjologicznej i chronić je do chwili odzyskania czucia.

Krem należy pozostawić do wyschnięcia na 30 do 60 minut zależnie od zabiegu, według wskazań lekarza.

Po odczekaniu wymaganego czasu aplikacji wysuszony krem utworzy na skórze miękką maskę. Lek Pliaglis można zdjąć z powierzchni chwytając za brzeg maski i odrywając ją od skóry.

Maskę należy starannie usunąć natychmiast po jej zdjęciu (więcej informacji o tym, jak usunąć maskę, znajduje się w punkcie 5).

Resztki maski pozostałe na powierzchni skóry należy zetrzeć wacikiem (chusteczką higieniczną lub watą).

Natychmiast po zdjęciu i usunięciu maski należy umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pliaglis

Maksymalna powierzchnia aplikacji leku nie powinna przekraczać 400 cm2 (należy zużyć nie więcej niż dwie tubki 30 g). W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości leku Pliaglis należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli użytkownik uważa, że ilość leku Pliaglis jest niewystarczająca, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4 Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych występuje w miejscu, gdzie krem nałożono na skórę. Są one na ogół łagodne, krótkotrwałe i zwykle ustępują po zakończeniu leczenia.

Dwie substancje czynne składające się na Pliaglis (lidokaina i tetrakaina) mogą powodować reakcje alergiczne (rzekomoanafilaktyczne) takie jak wysypka, obrzęk i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpi któreś z tych działań niepożądanych, należy natychmiast usunąć lek Pliaglis i skontaktować się z lekarzem.

Większość działań niepożądanych występuje w miejscu aplikacji.

Bardzo częste: mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10

•    zaczerwienienie skóry

•    odbarwienie skóry

Częste: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 • obrzęk skóry

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100

•    swędzenie skóry

•    ból lub ból skóry

Rzadkie: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000

•    bladość skóry

•    wrażenie pieczenia skóry

•    opuchnięcie twarzy

•    złuszczanie się skóry

•    podrażnienie skóry

•    uczucie mrowienia skóry

•    opuchnięcie powieki

Nieznane: częstotliwości występowania nie można oszacować na podstawie dostępnych danych • pokrzywka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5 Jak przechowywać lek Pliaglis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Po otwarciu lek Pliaglis należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i należy zużyć w ciągu 3 miesięcy. Nie umieszczać ponownie w lodówce. Nie zamrażać.

Zaleca się, aby data wyjęcia z lodówki została zanotowana na opakowaniu.

Okres przechowywania po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

Nie należy stosować leku Pliaglis, jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Zużytą maskę należy usunąć z zachowaniem ostrożności, gdyż zawiera ona składniki leku w dużym stężeniu. Aby chronić środowisko, nie należy spłukiwać zużytej maski w toalecie. Zużytą maskę należy umieścić w zamkniętym pojemniku takim jak torebka foliowa.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6 Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pliaglis

-    Substancjami czynnymi leku są: lidokaina i tetrakaina; 1 gram kremu zawiera: 70 mg lidokainy i 70 mg tetrakainy.

-    Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan, bezwodny, woda oczyszczona, alkohol poliwinylowy, wazelina biała, sorbitanu monopalmitynian, metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216).

Jak wygląda lek Pliaglis i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białego lub prawie białego kremu.

Tuba o pojemności 15 g lub 30 g z zakrętką zapakowana w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Galderma Polska Sp. z o.o.

ul. Łączyny 4

02-820 Warszawa, Polska

Wytwórca:

Laboratoires Galderma Z.I. - Montdésir 74 540 Alby-sur-Chéran Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy: PLIAGLIS

Dania, Norwegia: PLIAPEL

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.08.2014 r.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Pliaglis jest lekiem do zastosowania u jednego pacjenta.

Przy zabiegach na twarzy lek Pliaglis powinien być nakładany przez fachowy personel medyczny. Przy zabiegach na innych częściach ciała Pliaglis powinien być nakładany przez fachowy personel medyczny lub przez pacjentów odpowiednio poinstruowanych w zakresie właściwego sposobu stosowania leku.

Zaleca się, aby pacjenci i personel medyczny unikali powtarzającego się bezpośredniego kontaktu z kremem lub skórą pokrytą kremem w celu niedopuszczenia do kontaktowego zapalenia skóry.

Leku Pliaglis nigdy nie należy nakładać palcami.

Lek Pliaglis należy nakładać wyłącznie używając narzędzia o płaskiej powierzchni takiego jak szpatułka lub łopatka uciskająca język.

Natychmiast po zdjęciu i usunięciu maski należy umyć ręce.

Przy zabiegach dermatologicznych takich jak terapia pulsacyjnym laserem barwnikowym, laserowe usuwanie owłosienia, nieablacyjne laserowe odmładzanie twarzy, wypełnianie zmarszczek zastrzykami i zamykanie naczynek, należy zastosować ok. 1,3 g leku Pliaglis na 10 cmnieuszkodzonej skóry nakładając warstwę o grubości ok. 1 mm na 30 minut.

Przy zabiegach dermatologicznych takich jak laserowe usuwanie tatuażu i laserowe usuwanie żylaków, należy zastosować ok. 1,3 g leku Pliaglis na 10 cm2 nieuszkodzonej skóry nakładając warstwę o grubości ok. 1 mm na 60 minut.

1) Należy określić wielkość powierzchni, która będzie poddana zabiegowi.

Można posłużyć się poniższą tabelą, która wskazuje ilość kremu, jaką trzeba nałożyć, aby uzyskać warstwę o grubości 1 mm zależnie od wielkości powierzchni.

Powierzchnia miejsca zabiegu (cm2)

Przybliżona masa nałożonego leku Pliaglis (g)

10

1,3

2 x ilość leku mieszcząca się na czubku palca

50

6,5

Połowa zawartości tubki 15 g

100

13

Cała zawartość tubki 15 g

200

26

Cała zawartość tubki 30 g

400

52

Cała zawartość dwóch tubek 30 g

Maksymalna powierzchnia aplikacji kremu nie powinna przekraczać 400 cm2.

2) Pliaglis należy rozsmarować równo i cienko (ok. 1 mm grubości) na powierzchni, która będzie poddana zabiegowi, używając narzędzia o płaskiej powierzchni takiego jak metalowa szpatułka lub łopatka do uciskania języka. Należy unikać kontaktu z oczami pacjenta i osoby nakładającej krem.

3)    Zależnie od zabiegu krem należy pozostawić do wyschnięcia na 30 albo na 60 min.

4)    Po odczekaniu wymaganego czasu aplikacji krem utworzy na skórze elastyczną maskę. Pliaglis należy usunąć, chwytając palcami brzeg maski i odrywając ją od skóry.

5) Z powierzchni, która będzie poddana zabiegowi, należy zetrzeć resztki maski i

przygotować pacjenta do zabiegu. Znieczulenie skóry może trwać od 2 do 13 godzin po usunięciu maski.

6)    Natychmiast po zdjęciu maskę należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7)    Natychmiast po zdjęciu i usunięciu maski należy umyć ręce.

Pliaglis

Charakterystyka Pliaglis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pliaglis, 70 mg/g + 70 mg/g, krem

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 gram kremu zawiera 70 mg lidokainy i 70 mg tetrakainy. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 0,5 mg/g propylu parahydroksybenzoesan (E 216) 0,1 mg/g

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem.

Biały lub prawie biały lepki krem.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pliaglis stosuje się u dorosłych na nieuszkodzonej skórze w celu miejscowego znieczulenia skóry przed zabiegami dermatologicznymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Do stosowania u dorosłych i osób starszych:

Przy zabiegach dermatologicznych takich jak terapia pulsacyjnym laserem barwnikowym, laserowe usuwanie owłosienia, nieablacyjne laserowe odmładzanie twarzy, wypełnianie zmarszczek zastrzykami i zamykanie naczynek, Pliaglis należy stosować na nieuszkodzoną skórę nakładając warstwę o grubości ok. 1 mm na 30 minut (ok. 1,3 g kremu na 10 cm2). Po upływie wymaganego czasu maskę należy przed zabiegiem zdjąć ze skóry.

Przy zabiegach dermatologicznych takich jak laserowe usuwanie tatuażu i laserowe usuwanie żylaków, Pliaglis należy stosować na nieuszkodzoną skórę, nakładając warstwę o grubości ok. 1 mm na 60 minut (ok. 1,3 g kremu na 10 cm2). Po upływie wymaganego czasu maskę należy przed zabiegiem usunąć ze skóry.

Powierzchnia miejsca zabiegu (cm2)

Przybliżona masa nałożonego produktu Pliaglis (g)

10

1,3

2 x ilość leku mieszcząca się na czubku palca

50

6,5

Połowa zawartości tubki 15 g

100

13

Cała zawartość tubki 15 g

200

26

Cała zawartość tubki 30 g

400

52

Cała zawartość dwóch tubek 30 g

Maksymalna powierzchnia aplikacji kremu nie powinna przekraczać 400 cm2.

Osłabiona wydolność wątroby, nerek i serca

Należy zachować ostrożność, stosując Pliaglis u pacjentów z osłabioną wydolnością wątroby, nerek i serca (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Pliaglis u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu Pliaglis u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Pliaglis jest lekiem do zastosowania u jednego pacjenta.

Stosuje się wyłącznie na skórę.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego

Przy zabiegach na twarzy produkt Pliaglis powinien być nakładany przez fachowy personel medyczny. Przy zabiegach na innych częściach ciała Pliaglis powinien być nakładany przez fachowy personel medyczny lub przez pacjentów odpowiednio poinstruowanych w zakresie właściwego sposobu stosowania produktu.

Zaleca się, aby pacjenci i personel medyczny unikali bezpośredniego kontaktu z kremem lub skórą pokrytą kremem w celu niedopuszczenia do kontaktowego zapalenia skóry.

Produktu Pliaglis nigdy nie należy nakładać palcami.

Pliaglis należy nakładać, wyłącznie używając narzędzia o płaskiej powierzchni takiego jak szpatułka lub łopatka uciskająca język.

Natychmiast po zdjęciu i usunięciu maski należy umyć ręce.

Więcej instrukcji dotyczących postępowania z produktem i usuwania go znajduje się w punkcie 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lidokainę, tetrakainę, inne środki znieczulające typu amidowego lub estrowego, na kwas paraaminobenzoesowy (znany produkt uboczny metabolizmu tetrakainy), parahydroksybenzoesan metylu (E 218), parahydroksybenzoesan propylu (E 216) lub na inne substancje pomocnicze.

Produktu Pliaglis nie należy stosować na błonie śluzowej ani na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać kontaktu z oczami. W badaniach podobnych produktów na zwierzętach zaobserwowano poważne uszkodzenia rogówki. W okolicach oczu produkt Pliaglis należy stosować z zachowaniem ostrożności. Jeśli produkt Pliaglis dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać oko wodą lub roztworem soli fizjologicznej i chronić je do odzyskania czucia.

Po zdjęciu maski z produktu Pliaglis jej resztki powinny zostać starannie starte wacikiem.

Powierzchni poddanej działaniu produktu Pliaglis nie należy przykrywać opatrunkiem okluzyjnym przed usunięciem go ze skóry.

Produktu Pliaglis nie należy nakładać na czas dłuższy niż zalecany w punkcie 4.2.

Mogą wystąpić rzadkie reakcje alergiczne lub rzekomoanafilaktyczne na lidokainę, tetrakainę lub inne składniki produktu Pliaglis. Tetrakaina może być związana z częstszym występowaniem takich reakcji niż lidokaina. Patrz punkt 4.8.

Stwierdzono związek kilku środków znieczulenia miejscowego, w tym tetrakainy, z methemoglobinemią. Ryzyko methemoglobinemii jest największe u pacjentów z wrodzoną lub idiopatyczną methemoglobinemią.

Nie ma obserwacji dotyczących methemoglobinemii w badaniach nad produktem Pliaglis. Należy jednak zachować ostrożność, aby dawkowanie, miejsca aplikacji i czas aplikacji produktu były zgodne z zaleceniami dla określonej grupy pacjentów.

Wykazano, że lidokaina powstrzymuje rozwój wirusów i bakterii. Nie ustalono oddziaływania kremu z lidokainą i tetrakainą na śródskórne zastrzyki żywych szczepionek, dlatego nie zaleca się stosowania kremu przed wstrzyknięciem żywej szczepionki.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu Pliaglis u pacjentów z osłabioną wydolnością wątroby, nerek lub serca, a także u osób o zwiększonej wrażliwości na oddziaływanie lidokainy i tetrakainy na układ krążenia np. u osób z chorobą o ostrym przebiegu lub osłabionych.

Pacjenci powinni zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowych urazów skóry (poprzez drapanie, pocieranie lub ekspozycję na ekstremalne temperatury), kiedy znajdują się pod wpływem miejscowego znieczulenia wywołanego działaniem produktu Pliaglis.

Pliaglis zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E 218) i parahydroksybenzoesan propylu (E 216), które mogą spowodować reakcje alergiczne (możliwe, że z opóźnieniem).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Należy uwzględnić ryzyko dodatkowej toksyczności ogólnoustrojowej przy stosowaniu produktu Pliaglis u pacjentów przyjmujących leki przeciwarytmiczne klasy I (takie jak chinidyna, dizopiramid, tokainid i meksyletyna) oraz leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) lub inne leki zawierające substancje znieczulenia miejscowego. Przy prawidłowym stosowaniu produktu Pliaglis interakcje są mało prawdopodobne, ponieważ po miejscowym zastosowaniu produktu Pliaglis w zalecanych dawkach (patrz punkt 5.2) w osoczu znajdują się jedynie niewielkie stężenia lidokainy i tetrakainy.

Pacjenci przyjmujący leki związane z wywołaną przez leki methemoglobinemią takie jak fonamidy, naftalen, azotany i azotyny, nitrofurantoina, nitrogliceryna, nitroprusydek sodu, prymachina i chinina są narażeni na większe ryzyko rozwoju methemoglobinemii.

Gdyby produkt Pliaglis miał być stosowany równolegle z innymi lekami zawierającymi lidokainę i/lub tetrakainę, należy uwzględniać łączną dawkę ze wszystkich leków.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak lub mała ilość danych dotyczących stosowania produktu Pliaglis podczas ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu tetrakainy na funkcje rozrodcze. W przypadku lidokainy badania na zwierzętach są niewystarczające do ustalenia, czy występuje toksyczny wpływ na funkcje rozrodcze (patrz punkt 5.3). Przy stosowaniu produktu Pliaglis u kobiet ciężarnych należy zachować ostrożność.

Karmienie piersią

Lidokaina i tetrakaina wydzielają się z ludzkim mlekiem, jednak przy zalecanych dawkach produktu Pliaglis spodziewane jest jedynie niewielkie oddziaływanie na noworodki/niemowlęta karmione piersią.

Dlatego Pliaglis można stosować podczas karmienia piersią, pod warunkiem że produkt nie jest aplikowany na piersi.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu stosowania lidokainy i tetrakainy na płodność u ludzi.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano wpływu lidokainy i tetrakainy na zmiany płodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu Pliaglis na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pliaglis nie wpływa lub wpływa w nieistotnym stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Lokalne reakcje skórne w miejscu aplikacji były bardzo częstymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych nad produktem Pliaglis, ale były na ogół łagodne i miały przejściowy charakter. Działania niepożądane wymienione poniżej obejmują zarówno związane z leczeniem zdarzenia niepożądane oraz rumień, obrzęk skóry i odbarwienie skóry mierzone według skali oceny reakcji skórnych. Działaniem niepożądanym, które wystąpiło u ponad 10% pacjentów, był rumień i odbarwienie skóry. Obrzęk skóry był częstym działaniem niepożądanym. Wszystkie inne działania niepożądane wystąpiły u niej niż 1% pacjentów.

Działania niepożądane przedstawione w tabeli poniżej zostały sklasyfikowane według układów i narządów oraz częstości z zastosowaniem następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (>_ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Większość działań niepożądanych wymienionych w tabeli poniżej wystąpiła w miejscu aplikacji kremu.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane, w tym objawy tolerancji miejscowej

Bardzo często (> 1/10)

Często

(> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Parestezja

Zaburzenia

oka

Obrzęk

powieki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rumień

Odbarwienie

skóry

Obrzęk skóry

Świąd Ból skóry

Bladość Uczucie pieczenia skóry Opuchnięcie twarzy Złuszczanie skóry

Podrażnienie

skóry

Pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból

Mogą wystąpić rzadkie reakcje alergiczne lub rzekomoanafilaktyczne na lidokainę i tetrakainę lub inne składniki produktu Pliaglis. Patrz punkt 4.4.

Po właściwym zastosowaniu produktu Pliaglis, występowanie ogólnoustrojowych niepożądanych reakcji jest mało prawdopodobne, gdyż wchłaniane dawki lidokainy i tetrakainy (patrz punkt 5.2) są małe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwi to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu Pliaglis jest mało prawdopodobne, ale objawy zatrucia ogólnoustrojowego będą miały podobny charakter do tych, jakie obserwuje się po podaniu innych środków znieczulenia miejscowego, tj. objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz, w ciężkich przypadkach, hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego i hamowanie czynności mięśnia sercowego.

W przypadku przedawkowania należy umieścić pacjentów pod ścisłą obserwacją. Ciężkie objawy neurologiczne (napady padaczkowe, hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego) mogą się zaczynać przy stężeniu lidokainy w osoczu na poziomie zaledwie 1000 ng/ml. Toksyczny poziom lidokainy (> 5000 ng/ml) powoduje zatrucie ośrodkowego układu nerwowego, w tym ryzyko ataków padaczkowych. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe takie jak wspomagana wentylacja i substancje o działaniu spazmolitycznym. Dializa ma znikomą wartość w leczeniu ostrego przedawkowania lidokainy lub tetrakainy. Ze względu na wolne wchłanianie leku, pacjenta z objawami zatrucia należy obserwować przez kilka godzin po zastosowaniu leczenia tych objawów.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki do znieczulenia miejscowego; amidy Kod ATC: N01BB52

Mechanizm działania

Produkt Pliaglis powoduje miejscowe znieczulenie skóry po nałożeniu na nieuszkodzoną skórę poprzez uwalnianie lidokainy i tetrakainy do warstwy epidermalnej i dermalnej skóry ze skumulowaniem lidokainy i tetrakainy w obszarze receptorów bólu i zakończeń nerwowych w skórze. Zarówno lidokaina, jak i tetrakaina blokują kanały przepływu jonów sodowych niezbędne do zainicjowania i przekazywania impulsów, co prowadzi do znieczulenia miejscowego. Stopień znieczulenia zależy od czasu aplikacji leku.

Rezultat działania farmakodynamicznego

W klinicznym badaniu farmakodynamicznym (test ukłucia szpilką, N=40), średnia i mediana czasu znieczulenia wyniosły odpowiednio 9,4 i 11 godzin, przy minimalnym czasie znieczulenia wynoszącym 2 godziny i maksymalnym szacowanym czasie znieczulenia wynoszącym 13 godzin.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Pliaglis były oceniane w 12 randomizowanych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanych z użyciem placebo badaniach klinicznych III fazy prowadzonych na 600 dorosłych pacjentach przed różnymi zabiegami dermatologicznymi.

Pliaglis i placebo zastosowano na 2 porównywalnych powierzchniach przez 30 minut przed zabiegami dermatologicznymi, w tym wypełniania zmarszczek zastrzykami, laserowego usuwania owłosienia, nieablacyjnego laserowego odmładzania twarzy, terapii pulsacyjnym laserem barwnikowym (2 badania z aplikacją produktu na 20 min.) i zamykania naczynek. Krem nałożono na 60 minut przed laserowym usuwaniem tatuażu i laserowym usuwaniem żylaków. Zastosowanie produktu Pliaglis wykazało statystycznie istotne mniejsze odczuwanie bólu niż w przypadku użycia placebo w każdym badaniu (z wyjątkiem zabiegu zamykania naczynek w badaniu 1), mierzone z wykorzystaniem wizualnej skali analogowej (VAS) o długości 100 mm, na której pacjenci zaznaczali poziom odczuwanego bólu.

Tabela 1: Podsumowanie III fazy badań klinicznych produktu Pliaglis

Zabieg dermatologiczny

Liczba

pacjentów

Średnia wartość VA S dla Pliaglis (mm)

Średnia wartość VAS dla placebo (mm)

Poziom istotności (wartość P) (Pliaglis wobec placebo)

Aplikacja produktu na 20 lub 30 minut

Terapia pulsacyjnym laserem barwnikowym (20’, badanie 1)

80

16

31

P<0,001

Terapia pulsacyjnym laserem barwnikowym (20’, badanie 2)

60

16

36

P<0,001

Laserowe usuwanie owłosienia (30’)

50

23

32

P=0,017

Nieablacyjne laserowe odmładzanie twarzy (30’, badanie 1)

54

21

38

P<0,0001

Nieablacyjne laserowe odmładzanie twarzy

(30’, badanie 2)

40

31

55

P<0,001

Wypełnianie zmarszczek zastrzykami (30’)

70

24

37

P<0,0001

Wstrzykiwanie kolagenu (30’)

52

23

40

P<0,001

Zamykanie naczynek (badanie 1)

55

30

32

P=0,691

Zamykanie naczynek (badanie 2)

55

16

30

P=0,004

Aplikacja produktu na 60 minut

Laserowe usuwanie tatuażu (badanie 1)

30

43

66

P=0,001

Laserowe usuwanie tatuażu (badanie 2)

63

39

59

P<0,0001

Laserowe usuwanie żylaków

60

27

43

P<0,001

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań nad produktem Pliaglis we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży przy znieczuleniu miejscowym (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ekspozycja organizmu na dwie substancje czynne produktu zależy od dawki, czasu aplikacji, grubości skóry (różnej w różnych częściach ciała) i stanu skóry.

U dorosłych zastosowanie 59 g produktu Pliaglis na powierzchni 400 cm2 na czas do 120 minut powoduje średnie stężenie lidokainy w osoczu na poziomie 139 ng/ml przy maksymalnym stężeniu wynoszącym 220 ng/ml. Ekspozycja organizmu na lidokainę, mierzona jako Cmax i AUC0-24, była proporcjonalna do powierzchni aplikacji i rosła wraz z czasem aplikacji do 60 minut. Stężenie Cmax było proporcjonalne do procentu powierzchni ciała pokrytej produktem, gdzie pokrycie 2,5% powierzchni (400 cm2) na 30 minut powodowało maksymalne stężenie lidokainy na poziomie ok. 60 ng/ml. Stężenie tetrakainy w osoczu nie było mierzalne (< 0,9 ng/ml) u dorosłych.

Dystrybucja

Po dożylnym podaniu u zdrowych ochotników, objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi ok. 0,8 do 1,3 l/kg. Ok. 75% lidokainy wiąże się z białkami osocza (głównie z alfa-1 kwaśną glikoproteiną). Objętość dystrybucji i wiązanie białka dla tetrakainy nie zostały ustalone ze względu na jej szybką hydrolizę w osoczu.

Metabolizm i eliminacja.

Lidokaina jest usuwana głównie w procesie metabolizmu. W przekształceniu w monoetyloglicynian ksylidyny (MEGX), a następnie w glicynian ksylidyny (GX) pośredniczy głównie CYP1A2 oraz w mniejszym stopniu CYP3A4. MEGX jest także metabolizowany do 2,6-ksylidyny. Następnie 2,6-ksylidyna jest metabolizowana przez CYP2A6 do 4-hydroksy-2,6-ksylidyny, która stanowi główny metabolit w moczu (80%) i jest z nim wydalana. MEGX ma działanie farmakologiczne podobne do lidokainy, podczas gdy GX ma słabsze działanie farmakologiczne.

Tetrakaina ulega szybkiej hydrolizie w wyniku działania esteraz w osoczu. Podstawowe metabolity tetrakainy to kwas para-aminobezoesowy i dietyloaminoetanol, obie substancje o nieustalonym działaniu.

Nie jest znany stopień, w jakim lidokaina i tetrakaina są metabolizowane w skórze. Lidokaina i jej metabolity są wydalane przez nerki. Ponad 98% wchłoniętej dawki lidokainy można odzyskać w moczu w postaci metabolitów lub leku wyjściowego. Mniej niż 10% lidokainy jest wydalane w postaci niezmetabolizowanej u dorosłych i ok. 20% jest wydalane w postaci niezmetabolizowanej u noworodków. Tempo usuwania z organizmu wynosi ok. 8-10 ml/min./kg.

Średni okres połowicznego wydalania lidokainy z osocza po podaniu dożylnym wynosi ok. 1,8 godziny. Średni okres połowicznego wydalania lidokainy z osocza po podaniu miejscowym na 30 min. 9 g (200 cm2) produktu Pliaglis wynosi do 12,1 godzin, wskazując na umieszczenie w tkance skóry porcji leku o przedłużonym działaniu, skąd następnie lek jest uwalniany do układu krążenia. Okres połowicznego wydalania i usuwania tetrakainy u ludzi nie został ustalony, jednak hydroliza w osoczu zachodzi szybko.

Osoby starsze

Po zastosowaniu 31 g produktu Pliaglis na powierzchni 400 cm2 na 60 minut (n=12), średni poziom stężenia lidokainy w osoczu u osób starszych (w wieku 65-78 lat) wyniósł 48 ng/ml. Poziom ten jest zbliżony lub niższy niż stężenie u młodszych pacjentów otrzymujących podobną ilość produktu Pliaglis.

Osłabiona wydolność serca, nerek i wątroby

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych u osób z osłabioną wydolnością serca, nerek i wątroby. Okres połowicznego wydalania lidokainy może być wydłużony u pacjentów z zaburzeniem czynności serca lub wątroby. Okres połowicznego wydalania tetrakainy nie został ustalony ze względu na jej szybką hydrolizę w osoczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczne dane wskazują brak szczególnych zagrożeń dla człowieka w oparciu o konwencjonalne badania bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności podania wielokrotnej dawki, genotoksyczności, potencjału rakotwórczego, toksycznego wpływu na funkcje rozrodcze i rozwój.

Toksyczny wpływ na funkcje rozrodcze

Lidokaina: Nie zaobserwowano wpływu na funkcje rozrodcze u osobników męskich i żeńskich w badaniach na szczurach. W badaniach nad rozwojem zarodków/płodów u szczurów i królików przy podawaniu produktu podczas organogenezy nie zaobserwowano wpływu teratogennego, jednak badania na zwierzętach są niepełne pod względem wpływu na ciążę, poród i rozwój po urodzeniu. Tetrakaina: Nie zaobserwowano wpływu na płodność u szczurów. W badaniach nad rozwojem zarodków/płodu u szczurów i królików przy podawaniu produktu podczas organogenezy nie zaobserwowano wpływu teratogennego. Nie zaobserwowano wpływu na potomstwo szczurów przy podawaniu toksycznej dla matki dawki produktu podczas późnej ciąży i laktacji. Ze względu na brak danych dotyczących ogólnoustrojowej ekspozycji u szczurów nie można dokonywać porównań z ekspozycją na produkt u ludzi.

Lidokaina i tetrakaina: W badaniach nad rozwojem zarodków/płodów przy podawaniu produktu podczas organogenezy nie zaobserwowano wpływu teratogennego.

Genotoksyczność i rakotwórczość

Badania nie wykazały genotoksyczności lidokainy i tetrakainy. Rakotwórczość lidokainy i tetrakainy nie była badana. Metabolit lidokainy, 2,6-ksylidyna, wykazuje potencjał genotoksyczny in vitro. W badaniu rakotwórczości prowadzonym na szczurach z ekspozycją na 2,6-ksylidynę in utero, po narodzinach oraz w czasie życia zaobserwowano guzy w jamie nosowej, tkance podskórnej i wątrobie. Znaczenie kliniczne obserwacji dotyczących tych guzów dla stosowania lidokainy w krótkim okresie, z przerwami i miejscowo nie jest znane. Zważywszy na krótki czas stosowania produktu Pliaglis, nie przewiduje się działania rakotwórczego.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wapnia wodorofosforan, bezwodny

Woda oczyszczona

Alkohol poliwinylowy

Wazelina biała

Sorbitanu monopalmitynian

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Po wyjęciu kremu Pliaglis z lodówki nie należy go ponownie w niej umieszczać.

Po otwarciu produkt Pliaglis należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Zaleca się, aby data wyjęcia z lodówki została zanotowana na opakowaniu.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba z białego laminatu z szyjką z HDPE i zakrętką z PP.

Tuby zawierają 15 g lub 30 g produktu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z o.o.

ul. Łączyny 4

02-820 Warszawa, Polska

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20451

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012.07.31

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014.08.07

Pliaglis