+ iMeds.pl

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny fresenius -Ulotka Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny fresenius

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS

roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS

3.    Jak stosować PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS i w jakim celu się go stosuje

PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS jest wodnym roztworem soli mineralnych (sodu, potasu, wapnia, magnezu) stosowanym w celu uzupełnienia niedoboru elektrolitów i wody w organizmie. Skład leku jest bardzo zbliżony do składu elektrolitowego osocza. Lek podaje się dożylnie.

Wskazania do stosowania:

-    odwodnienie spowodowane wymiotami, biegunką, przetokami jelitowymi lub żółciowymi;

-    zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej w przypadku niedostatecznej doustnej podaży płynów;

-    uzupełnianie płynów i elektrolitów (nawadnianie) w okresie pooperacyjnym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS

Kiedy nie stosować leku PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS

Nie należy stosować leku, jeśli:

-    pacjent ma hiperwolemię (zbyt duża objętość krwi w naczyniach krwionośnych);

-    pacjent ma ostrą niewydolność nerek;

-    pacjent ma zbyt wysokie stężenie sodu we krwi;

-    pacjent ma zbyt wysokie stężenie potasu i wapnia we krwi;

-    pacjent ma zbyt wysokie stężenie magnezu we krwi;

-    pacjent ma obrzęk płuc.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS zawiera sód i należy podawać go ostrożnie, jeśli:

-    pacjent ma niewydolność krążenia;

-    pacjent ma przewlekłą niewydolność nerek;

-    pacjent ma obrzęki spowodowane zatrzymaniem sodu w organizmie.

Podczas podawania leku PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS lekarz będzie kontrolował stan chorego i zleci badania krwi (aby sprawdzić, czy nie doszło do zaburzenia równowagi płynów, stężenia elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej) oraz kontrolę ilości wydalanego moczu.

Lekarz będzie kontrolował wydalanie wapnia z moczem, jeśli pacjent ma:

-    hiperkalciurię (wydala zbyt duże ilości wapnia z moczem);

-    kamicę nerkową.

Zbyt szybkie podawanie leku może spowodować obrzęk płuc i niewydolność krążenia, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności układu krążenia.

PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie z lekiem PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS niżej wymienione leki:

-    kortykosteroidy (zwane także steroidami, leki stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej) ze względu na ryzyko zatrzymania jonów sodu w organizmie;

-    leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), gdyż może to powodować zaburzenia wodno-elektrolitowe;

-    leki blokujące kanał wapniowy (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca), gdyż występujące w płynie jony wapnia mogą zmieniać ich działanie;

-    glikozydy nasercowe (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca), gdyż występujące w płynie jony potasu mogą zmieniać ich działanie.

Ze względu na zawartość wapnia, leku PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS nie należy mieszać z roztworami zawierającymi węglany, fosforany, aminokwasy i emulsje tłuszczowe.

Ze względu na zawartość wielu składników mineralnych, leku PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS nie należy stosować do rozcieńczania leków podawanych w infuzji dożylnej.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS może być

podawany kobietom w okresie ciąży i podczas karmienia piersią tylko, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY

FRESENIUS

Ten lek jest podawany wyłącznie przez personel medyczny. Leku nie wolno stosować samodzielnie.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie każdemu pacjentowi w zależności od zapotrzebowania na płyny i elektrolity.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS

W razie zastosowania większej dawki leku należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Przedawkowanie leku może spowodować hiperwolemię (zbyt duża objętość krwi w naczyniach krwionośnych), szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

-    sporadycznie (rzadko) podwyższenie temperatury ciała;

-    sporadycznie (rzadko) zakrzepica żyły (powstanie zapalenia i niewielkich zakrzepów krwi objawiające się wyczuwalnym stwardnieniem żyły, zaczerwienieniem wokół niej, bólem

i tkliwością);

-    zapalenie żyły w miejscu podania;

-    wynaczynienie (przedostanie się leku poza żyłę).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY

IZOTONICZNY FRESENIUS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane i stosowane powtórnie. Niezużyta pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zanieczyszczenia lub zmiany zabarwienia, lub gdy opakowanie jest uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS

- Substancjami czynnymi leku są: sodu chlorek, potasu chlorek, sodu octan trójwodny,

sodu cytrynian dwuwodny, wapnia chlorek sześciowodny, magnezu chlorek sześciowodny.

1000 ml zawiera:

mg/1000 ml

jony

mmol/1000 ml

sodu chlorek

5750

+

Na

141

sodu octan trójwodny

4620

ch3coo-

34

sodu cytrynian dwuwodny

900

3-

C6H5O7

3

wapnia chlorek sześciowodny

394

2+

Ca

2

potasu chlorek

380

+

K

5

magnezu chlorek sześciowodny

200

2+

Mg

1

Cl-

109

-    Pozostałe składniki to: kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań. Osmolarność roztworu wynosi 295 mOsmol/l, pH: 5,0 - 7,5.

Jak wygląda PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS i co zawiera opakowanie

Opakowania leku:

-    pojemnik polietylenowy KabiPac z kapslem - 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml,

-    pojemnik polipropylenowy KabiClear z kapslem - 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

Wytwórca

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz w zależności od zapotrzebowania na płyny i elektrolity.

Zwykle podaje się 1000 ml roztworu na dobę w infuzji dożylnej.

Maksymalna dawka dobowa zależy od zapotrzebowania pacjenta na płyny i elektrolity.

Dorośli: maksymalna dawka dobowa to 40 ml/kg mc.

Sposób podawania

Maksymalna szybkość infuzji zależy od stanu klinicznego pacjenta. Zaleca się podawać z szybkością 3 ml/kg mc./godzinę (210 ml/godzinę dla pacjenta o masie ciała 70 kg).

Nie podawać domięśniowo.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania może wystąpić hiperwolemia, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy zachowywać szczególną ostrożność podczas pozajelitowego stosowania leku PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS u pacjentów leczonych kortykosteroidami ze względu na ryzyko retencji jonów sodu.

Równoczesne stosowanie leków moczopędnych może powodować zaburzenia wodno-elektrolitowe. Występujące w roztworze jony wapnia mogą zmieniać działanie leków blokujących kanały wapniowe.

Jony potasu mogą zmieniać działanie glikozydów nasercowych.

Ze względu na zawartość wielu składników mineralnych, leku PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS nie należy stosować do rozcieńczania leków podawanych w infuzji dożylnej.

Ze względu na zawartość wapnia, leku płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny fresenius nie należy mieszać z roztworami zawierającymi węglany, fosforany, aminokwasy i emulsje tłuszczowe.

Przygotowanie leku do stosowania

Stosować tylko przezroczysty roztwór.

Przetarcie etanolem zewnętrznej powierzchni pojemnika KabiPac zwiększa jego przejrzystość. Niezużyta pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zanieczyszczenia lub zmiany zabarwienia, lub gdy opakowanie jest uszkodzone.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać leku z krwią ze względu na możliwość koagulacji.

Nie mieszać leku z innymi substancjami, które ulegają wytrąceniu pod wpływem składników tego leku.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane i stosowane powtórnie. Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania pozostałego w opakowaniu leku ponosi użytkownik.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rerejestracj. 2013 7

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Fresenius

Charakterystyka Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny fresenius

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1000 ml roztworu zawiera:

mg/1000 ml

jony

mmol/1000 ml

sodu chlorek

5750

+

Na

141

sodu octan trójwodny

4620

ch3coo-

34

sodu cytrynian dwuwodny

900

3-

C6H5O7

3

wapnia chlorek sześciowodny

394

2+

Ca

2

potasu chlorek

380

+

K

5

magnezu chlorek sześciowodny

200

2+

Mg

1

Cl-

109

Osmolamość roztworu wynosi 295 mOsmol/l, pH: 5,0 - 7,5. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Odwodnienie spowodowane wymiotami, biegunką, przetokami jelitowymi lub żółciowymi.

-    Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej w przypadku niedostatecznej doustnej podaży płynów.

-    Uzupełnianie płynów i elektrolitów (nawadnianie) w okresie pooperacyjnym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz w zależności od zapotrzebowania na płyny i elektrolity.

Zwykle podaje się 1000 ml roztworu na dobę w infuzji dożylnej.

Maksymalna dawka dobowa zależy od zapotrzebowania pacjenta na płyny i elektrolity.

Dorośli: maksymalna dawka dobowa to 40 ml/kg mc.

Sposób podawania

Maksymalna szybkość infuzji zależy od stanu klinicznego pacjenta. Zaleca się podawać z szybkością 3 ml/kg mc./godzinę (210 ml/godzinę dla pacjenta o masie ciała 70 kg).

Nie podawać domięśniowo.

4.3    Przeciwwskazania

-    Ostra niewydolność nerek.

-    Hiperwolemia.

-    Hipernatremia.

-    Hiperkaliemia.

-    Hiperkalcemia.

-    Hipermagnezemia.

-    Obrzęk płuc.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania produktu leczniczego należy obserwować stan kliniczny pacjenta i w miarę potrzeby oznaczyć stężenie elektrolitów i parametry równowagi kwasowo - zasadowej oraz ilość wydalanego moczu. U pacjentów z hiperkalciurią lub kamicą nerkową należy kontrolować wydalanie wapnia z moczem.

Ze względu na występujące w roztworze jony sodu należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością krążenia, przewlekłą niewydolnością nerek i w innych stanach klinicznych z obrzękami spowodowanymi zatrzymaniem jonów sodu.

Zbyt szybkie podawanie produktu leczniczego może spowodować obrzęk płuc i niewydolność krążenia, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności układu krążenia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachowywać szczególną ostrożność podczas pozajelitowego stosowania produktu leczniczego PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS u pacjentów leczonych kortykosteroidami ze względu na ryzyko retencji jonów sodu.

Równoczesne stosowanie leków moczopędnych może powodować zaburzenia wodno-elektrolitowe. Występujące w roztworze jony wapnia mogą zmieniać działanie leków blokujących kanały wapniowe.

Jony potasu mogą zmieniać działanie glikozydów nasercowych.

Ze względu na zawartość wielu składników mineralnych, produktu leczniczego PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS nie należy stosować do rozcieńczania leków podawanych w infuzji dożylnej.

Ze względu na zawartość wapnia, produktu leczniczego PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS nie należy mieszać z roztworami zawierającymi węglany, fosforany, aminokwasy i emulsje tłuszczowe.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS może być podawany kobietom w okresie ciąży i podczas karmienia piersią tylko, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy jest zwykle dobrze tolerowany. Sporadycznie (rzadko) mogą wystąpić:

podwyższenie temperatury ciała, zakrzepica żyły.

Ponadto mogą wystąpić: zapalenie żyły w miejscu podania, wynaczynienie.

Jeżeli podczas stosowania wystąpi gorączka lub inne powikłania, należy przerwać podawanie produktu leczniczego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania może wystąpić hiperwolemia, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: płyny infuzyjne wpływające na równowagę elektrolitową, elektrolity, kod ATC: B 05 BB 01.

PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS jest izotonicznym roztworem zawierającym podstawowe elektrolity, przeznaczonym do infuzji dożylnych. Zawiera sole sodu, potasu, wapnia i magnezu, których niedobory spotyka się najczęściej podczas stanów chorobowych prowadzących do zaburzeń równowagi elektrolitowej. Skład produktu leczniczego jest zbliżony do składu elektrolitowego osocza. 1000 ml płynu dostarcza 141 mmol sodu, 109 mmol chloru, 5 mmol potasu, 2 mmol wapnia, 1 mmol magnezu, oraz 34 mmol octanów i 3 mmol cytrynianów.

Podanie dożylne produktu leczniczego PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS wpływa na gospodarkę wodno - elektrolitową. Jest stosowany do odtworzenia fizjologicznych stężeń jonów i ilości wody w organizmie.

Jony sodu są głównym kationem płynu pozakomórkowego. Po podaniu dożylnym jony Na+ rozprzestrzeniają się w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Nadmierna podaż jonów sodu lub zmniejszenie wydalania jonów sodu z moczem sprzyjają powstawaniu obrzęków.

Jony potasu występują w płynie wewnątrzkomórkowym, a ich stężenie we krwi i innych płynach pozakomórkowych jest niskie.

Po podaniu dożylnym jony wapnia początkowo występują w postaci zjonizowanego wapnia w osoczu, a następnie mogą ulegać wiązaniu przez składniki krwi i przedostawać się do tkanek.

Po podaniu dożylnym produktu leczniczego PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS może wystąpić krótkotrwały, niewielki wzrost ciśnienia krwi, spowodowany głównie zwiększeniem objętości krwi krążącej (hiperwolemią).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym wydalanie składników produktu leczniczego PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS odbywa się głównie przez nerki (jony

sodu 95%;

jony potasu 80 - 90%; jony wapnia około 20 - 60%; jony chloru 98%), a tylko w niewielkiej ilości z potem lub przez przewód pokarmowy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie należy spodziewać się działań toksycznych, o ile dawkowanie mieści się w granicach fizjologicznych zdolności regulacyjnych organizmu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać produktu leczniczego z krwią ze względu na możliwość koagulacji.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi substancjami, które ulegają wytrąceniu pod wpływem składników tego produktu leczniczego.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.Nie zamrażać.

Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane i stosowane powtórnie. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania pozostałego w opakowaniu produktu leczniczego ponosi użytkownik.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polietylenowy KabiPac z kapslem - 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml.

Pojemnik polipropylenowy KabiClear z kapslem - 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Stosować tylko przezroczysty roztwór.

Przetarcie etanolem zewnętrznej powierzchni pojemnika KabiPac zwiększa jego przejrzystość. Niezużyta pozostałość produktu leczniczego nie nadaje się do dalszego stosowania.

Nie stosować tego produktu leczniczego, jeśli zauważy się zanieczyszczenia lub zmiany zabarwienia, lub gdy opakowanie jest uszkodzone.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2520

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.09.1993 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Rerej estracj a_2013 5

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Fresenius