Imeds.pl

Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide 100%

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide, 100%, gaz medyczny skroplony

Dinitrogenii oxidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

3.    Jak stosować Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide i w jakim celu się go stosuje

Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide należy do grupy leków do znieczulenia ogólnego (układ

nerwowy i ośrodkowy układ nerwowy) i jest gazem wziewnym.

Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania w szpitalach.

Stosowanie tego leku jest wskazane w następujących przypadkach:

•    lek pomocniczy przy znieczuleniu ogólnym, w połączeniu z innymi środkami znieczulającymi podawanymi dożylnie lub wziewnie.

•    lek pomocniczy uśmierzający ból w płytkim znieczulaniu bez utraty świadomości przy krótkotrwałych, bolesnych zabiegach np. po wypadku, przy oparzeniach, zabiegach dentystycznych, porodzie i chirurgii otolaryngologicznej (dotyczące ucha).

2. Informacje ważne przed zastosowanie leku Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

Kiedy nie stosować leku Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide:

-    jeśli pacjent wymaga wentylacji czystym tlenem.

-    w każdej chorobie, w której powietrze jest zatrzymane wewnątrz ciała, a jego nadmierne rozprężenie mogłoby być niebezpieczne [np. odma opłucnowa (obecność powietrza w jamie opłucnej), powietrze w przestrzeni śródczaszkowej lub rozedma (nadmierne poszerzenie przestrzeni powietrznych)].

-    jeśli u pacjenta zostały zastosowanie gazy do oczu (SF3, C3F8, C2F6) podczas zabiegów chirurgicznych oczu, należy zawsze powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ wzajemne oddziaływanie między podtlenkiem azotu i niezupełnie wchłoniętym gazem stosowanym w zabiegach okulistycznych może spowodować wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego prowadzący do utraty wzroku.

-    nie należy stosować dłużej niż przez 24 godziny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    podtlenek azotu powoduje inaktywację witaminy BJ2 co wpływa na metabolizm kwasu foliowego. W związku z tym synteza DNA po długotrwałym podawaniu podtlenku azotu jest zaburzona. Częste lub długotrwałe stosowanie podtlenku azotu może spowodować zmiany megaloblastyczne szpiku kostnego (zaburzenia produkcji czerwonych krwinek krwi) i ewentualnie mieloneuropatię (choroba rdzenia kręgowego i choroba nerwów obwodowych) oraz podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego (choroba rdzenia kręgowego) (patrz także punkt 4).

-    u pacjentów z niezdiagnozowanym bezobjawowym niedoborem witaminy BJ2 podczas znieczulenia ogólnego, zaobserwowano toksyczność neurologiczną po pojedynczym wystawieniu na działanie podtlenku azotu.

-    przed użyciem podtlenku azotu do znieczulenia u osób z czynnikami ryzyka niedoboru witaminy BJ2 należy zbadać poziom witaminy BJ2. Czynniki ryzyka obejmują osoby uzależnione od alkoholu, pacjentów cierpiących na niedokrwistość (niedobór czerwonych krwinek krwi) lub zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, osoby w podeszłym wieku, osoby z niewłaściwie zbilansowaną i wegetariańską dietą. Do czynników ryzyka należą także niedokrwistość złośliwa, rak żołądka, stan po gastrektomii (całkowite lub częściowe usunięcie żołądka), choroby jelit, zaburzenia wchłaniania, długotrwałe przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej (leki zobojętniające kwas żołądkowy) i inne.

W odpowiednich przypadkach, zwłaszcza przy długotrwałym i powtarzającym się stosowaniu podtlenku azotu, konieczne jest podawanie pacjentowi witaminy B12.

-    podtlenek azotu jest gazem utleniającym, który ułatwia i przyspiesza spalanie.

-    należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca, jeśli podawanie podtlenku azotu prowadzi do wystąpienia niedociśnienia (niskie ciśnienie tętnicze krwi) lub niewydolności serca (serce nie jest w stanie pompować odpowiedniej ilości krwi do organizmu), należy natychmiast wstrzymać podawanie gazu.

-    należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, którzy przeszli operacje na zatokach nosowych lub w uchu środkowym.

Inne leki i Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie podtlenku azotu powoduje inaktywację witaminy BJ2.

W odpowiednich przypadkach, zwłaszcza przy długotrwałym i powtarzającym się stosowaniu podtlenku azotu, konieczne jest podawanie pacjentowi witaminy BJ2 (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”, powyżej i punkt 4).

Podtlenek azotu wzmacnia działanie hipnotyczne (senność, zaburzenia snu) leków znieczulających podawanych dożylnie lub wziewnie (tiopental, benzodiazepiny, pochodne morfiny, fluorowcowane środki znieczulające), dlatego też należy zmniejszyć dawkę tych leków, jeśli podawane są jednocześnie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Podtlenek azotu przenika przez łożysko. Podtlenku azotu nie wolno stosować w okresie ciąży (zwłaszcza w I i II trymestrze), jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Jeśli to bezwzględnie konieczne, kobietom w ciąży podaje się podtlenek azotu w stężeniu nie większym niż 50% podtlenku azotu we wdychanej mieszaninie.

Należy unikać częstego lub przedłużającego się stosowania. Jeśli był on stosowany w okresie okołoporodowym, należy zbadać noworodka pod kątem wystąpienia depresji oddechowej.

Nie wiadomo, w jakim stopniu podtlenek azotu przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przez 24 godziny po podaniu podtlenku azotu.

3. Jak stosować Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide może być podawany wyłącznie w szpitalach przez fachowy personel medyczny, zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Podtlenek azotu należy podawać wyłącznie podczas zabiegów chirurgicznych lub na sali porodowej, po zmieszaniu go z tlenem.

Lekarz określi właściwą dawkę podtlenku azotu, która zostanie podana w odpowiedni sposób, w zależności od potrzeb pacjenta, zapewniający odpowiednią ilość tlenu organizmowi pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

W przypadku przedawkowania istnieje niebezpieczeństwo powstania sinicy (niebieskawy kolor skóry i błon śluzowych z powodu braku tlenu we krwi) i hipoksji (brak tlenu w tkankach). W takich przypadkach należy niezwłocznie zaprzestać podawania podtlenku azotu oraz należy podać pacjentowi powietrze lub tlen.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Główne działania niepożądane:

•    nudności i wymioty;

•    podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego (choroba rdzenia kręgowego);

•    wzrost ciśnienia i (lub) objętości w przestrzeniach zamkniętych organizmu, zwłaszcza podczas długotrwałego wystawienia na działanie podtlenku azotu;

•    ciężkie zaburzenia hematologiczne (anemia megaloblastyczna (niedokrwistość), granulocytopenia (zmniejszenie liczby pewnego typu białych krwinek) w leczeniu trwającym powyżej 24 godzin;

•    wprowadzanie w stan euforii (poprawa nastroju), zaburzenia psychiczno-dyslektyczne (problemy z poprawnym czytaniem), nie mające związku z innym środkiem znieczulającym.

•    mielopatię (choroba rdzenia kręgowego) i (lub) neuropatię (choroba nerwów obwodowych) odnotowano również w następstwie długotrwałego lub częstego stosowania. Jednakże u pacjentów z nierozpoznanym subklinicznym niedoborem witaminy B12, toksyczność neurologiczna nastąpiła już po pojedynczej ekspozycji na podtlenek azotu zastosowany do znieczulenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podczas magazynowania i transportu leku należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

•    Przechowywać w oryginalnej butli gazowej.

•    Butle gazową przechowywać szczelnie zamkniętą, w pozycji pionowej.

•    Nie przelewać gazu z jednej butli gazowej do drugiej.

•    Butle gazowe należy przechowywać w dobrze wentylowanych lub przewiewnych pomieszczeniach lub w wentylowanych magazynach zewnętrznych, gdzie są zabezpieczone przed deszczem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

•    Butle należy chronić przed wstrząsem, upadkiem, substancjami utleniającymi i łatwopalnymi, wilgocią, źródłami ciepła lub zapłonu.

Przechowywanie butli gazowych w magazynie:

•    Butle należy magazynować w miejscu przewiewnym lub wentylowanym, chronionym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i mrozem, czystym, wolnym od materiałów łatwopalnych, przeznaczonym wyłącznie do przechowywania gazów medycznych oraz zamykanym na klucz.

Przechowywanie butli gazowych podczas stosowania:

•    Przed użyciem butle powinny być przechowywane z zamkniętym zaworem; należy unikać magazynowania dużej ich liczby.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

-    Substancją czynną leku jest podtlenek azotu (skroplony gaz pod ciśnieniem 44 bar w temperaturze 15 °C).

-    Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide i co zawiera opakowanie

Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide jest pakowany w butle dostępne w następujących wielkościach:

Butla o pojemności 3 l zawierająca 2,25 kg i dostarczająca 1,22 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15 °C,

Butla o pojemności 10 l zawierająca 7,5 kg i dostarczająca 4,06 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15 °C,

Butla o pojemności 13,33 l zawierająca 10 kg i dostarczająca 5,41 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15 °C,

Butla o pojemności 40 l zawierająca 30 kg: i dostarczająca 16,23 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15 °C,

Butla o pojemności 53,33 l zawierająca 40 kg: i dostarczająca 21,65 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15 °C,

Wiązka 12 butli o pojemności 53,33 l zawierająca 480 kg i dostarczająca 259,8 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15 °C.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Air Liquide Sante International 75 quai d’Orsay 75007 Paris Francja

Wytwórca:

Air Liquide Medical Tolhuisstraat 46 2627 Schelle Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie i sposób podawania

Podtlenek azotu może być podawany wyłącznie na bloku operacyjnym lub na sali porodowej.

(Poza salami operacyjnymi i porodowymi, jeśli podtlenek azotu ma być stosowany do znieczulenia,

należy użyć gotowej mieszaniny równomolowej podtlenku azotu i tlenu 50%/50%).

Zgodnie z istniejącymi przepisami, podawanie leku wymaga:

•    podtlenek azotu - należy użyć mieszalnika podtlenku azotu i tlenu, który zawsze gwarantuje stężenia tlenu (FiO2) większe lub równe 21%, z możliwością osiągnięcia stężenia tlenu (FiO2) 100%, wyposażonego w urządzenie z zaworem zwrotnym oraz w system alarmowy działający w przypadku wykrycia awarii w dopływie tlenu.

•    w przypadku sztucznej wentylacji należy monitorować stężenie tlenu (FiO2) w wydychanym powietrzu.

Dawkowanie

Podtlenek azotu powinien być podawany wziewnie, w mieszaninie z tlenem, w stężeniu między 50 a

70%.

Kobietom w ciąży, można podać podtlenek azotu tylko w razie bezwzględnej konieczności w stężeniu nie większym niż 50% (patrz punkt 4.6).

Nie należy podawać podtlenku azotu przez okres dłuższy niż 24 godziny z uwagi na toksyczny wpływ na rdzeń kręgowy (patrz punkt 4.8).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

- Podtlenek azotu powoduje inaktywację witaminy B12 (kofaktora syntazy metioniny) co wpływa na metabolizm kwasu foliowego. W związku z tym synteza DNA po długotrwałym podawaniu

podtlenku azotu jest zaburzona. Częste lub długotrwałe stosowanie podtlenku azotu może spowodować zmiany megaloblastyczne szpiku kostnego i ewentualnie mieloneuropatię oraz podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego (patrz także punkt. 4).

-    U pacjentów z niezdiagnozowanym bezobjawowym niedoborem witaminy Bi2 podczas znieczulenia ogólnego, zaobserwowano toksyczność neurologiczną po pojedynczym wystawieniu na działanie podtlenku azotu.

-    Przed użyciem podtlenku azotu do znieczulenia u osób z czynnikami ryzyka niedoboru witaminy Bi2 należy zbadać poziom witaminy BJ2. Czynniki ryzyka obejmują osoby uzależnione od alkoholu, pacjentów cierpiących na niedokrwistość lub zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, osoby w podeszłym wieku, osoby z niewłaściwie zbilansowaną i wegetariańską dietą. Do czynników ryzyka należą także niedokrwistość złośliwa, rak żołądka, stan po gastrektomii, choroby jelit, zaburzenia wchłaniania, długotrwałe przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej i inne.

W odpowiednich przypadkach, zwłaszcza przy długotrwałym i powtarzającym się stosowaniu podtlenku azotu, konieczne jest podawanie witaminy Bi2.

Specjalne ostrzeżenia

Tak, jak w przypadku wszystkich gazów znieczulających, miejsce, w którym podawany jest podtlenek azotu musi być dobrze wentylowane.

Jest to gaz niepalny, ale mogący podtrzymywać spalanie innych gazów, cięższy od powietrza, gromadzący się w nisko położonych przestrzeniach.

Podtlenek azotu ułatwia i przyspiesza spalanie. Największe niebezpieczeństwo zapłonu w obecności podtlenku azotu dotyczy materiałów łatwopalnych, a w szczególności substancji tłuszczowych (oleje, smary) oraz substancji organicznych (tkaniny, drewno, papier, tworzywa sztuczne itd.), które mogą zapalić się w kontakcie z podtlenkiem azotu zarówno samoistnie lub na skutek kontaktu z iskrą, płomieniem lub źródłem zapłonu.

Podtlenek azotu może tworzyć mieszaniny wybuchowe w połączeniu z łatwopalnymi gazami lub oparami stosowanymi do znieczulania, nawet przy braku tlenu; może też tworzyć toksyczne opary azotowe w przypadku pożaru.

Podawanie podtlenku azotu może zwiększyć ciśnienie w balonach rurek do intubacji tchawicy.

Podczas wprowadzania podtlenku azotu do obiegu wdychanego gazu, może on zwiększyć stężenie fluorowcowanych środków znieczulających (efekt drugiego gazu), ułatwiając wywołanie znieczulenia. Dodanie podtlenku azotu do obiegu zmniejsza strumień oparów fluorowcowanych środków znieczulających uwolnionych przy rozpylaniu. I odwrotnie, zaprzestanie podawania podtlenku azotu zwiększa stężenie uwolnionego środka fluorowcowanego. W związku z tym zaleca się przerwanie podawania lotnego fluorowcowanego środka znieczulającego przed podaniem podtlenku azotu.

W pierwszych minutach od zaprzestaniu podawania podtlenku azotu występuje hipoksja dyfuzyjna. W tym okresie stężenie tlenu (FiO2) w powietrzu wdychanym przez pacjenta powinno być zwiększone.

Jeśli pojawia się nieprzewidziana sinica podczas znieczulenia za pomocą aparatu zasilanego podtlenkiem azotu i tlenem, istotne jest, aby w pierwszej kolejności wstrzymać podawanie podtlenku azotu, a jeśli sinica nie cofa się bardzo szybko, należy wentylować pacjenta za pomocą ręcznego resuscytatora wypełnionego powietrzem otoczenia.

Szczególne środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas podawania podtlenku azotu należy zachować szczególne środki ostrożności:

•    u pacjentów z niewydolnością serca, jeśli podczas podawania podtlenku azotu występuje niedociśnienie lub niewydolność serca, należy natychmiast wstrzymać podawanie podtlenku azotu.

•    po operacji zatok lub ucha środkowego.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Butle z podtlenkiem azotu medycznym przeznaczone są wyłącznie do stosowania w szpitalach. Podtlenek azotu medyczny należy stosować jedynie w mieszaninie z tlenem medycznym. Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej (FiO2) nie powinno być niższe niż 30%.


By uniknąć ewentualnych wypadków, należy stosować się do poniższych instrukcji:

Butle należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej, aby zabezpieczyć przed ryzykiem rozpylenia płynu, które powoduje poważne oparzenia o charakterze kriogenicznym (skr ajnie niska temperatura).

W przypadku odmrożeń (oparzeń kriogenicznych) spłukać dużą ilością wody.


•    butle dostarczane przez producenta muszą być wyposażone w system zabezpieczeń gwarantujący, że nie zostały naruszone.

•    należy wziąć pod uwagę, że ciśnienie gazu w butli pozostaje stałe (44 bar przy 15°C), bez względu na poziom pozostałej cieczy, oraz że nie odzwierciedla ilości gazu pozostałej w butli. Tylko wówczas, gdy butla jest pusta, ciśnienie spada bardzo szybko. Jedynie masa butli pozwala na obliczenie jej zawartości podczas użytkowania,

•    przed użyciem sprawdzić właściwy stan butli i zaworów,

•    nie obsługiwać żadnej butli, której zawór nie jest zabezpieczony nakrętką lub pokrywą ochronną,

•    obsługiwać butle czystymi, nietłustymi rękami,

•    podczas obsługiwania butli należy nosić rękawice i obuwie ochronne,

•    butle należy zabezpieczyć za pomocą odpowiednich umocowań (łańcuchy, haki itp.), aby utrzymać je w pozycji pionowej i zapobiec upadkom,

•    nigdy nie umieszczać butli na uchwycie, na którym mieści się z trudnością,

•    nie podnosić butli za zawór,

•    używać specjalnego połączenia dla podtlenku azotu,

•    należy używać regulatora ciśnienia wyposażonego w przepływomierz, który może przyjąć ciśnienie co najmniej 1,5 razy większe od maksymalnego ciśnienia roboczego w butli,

•    w przypadku wiązek butli należy używać tylko regulatorów ciśnienia kalibrowanych na co najmniej 315 bar,

•    należy stosować elastyczne przyłącza do gniazd w ścianach, przeznaczone specjalnie do medycznego podtlenku azotu,

•    nie stosować połączeń pośrednich, pozwalających na podłączanie dwóch urządzeń, które do siebie nie pasują,

•    zawór otwierać stopniowo,

•    nigdy nie używać siły, by otworzyć zawór,

•    opróżnić połączenie wylotowe z butli przed podłączeniem regulatora ciśnienia, aby usunąć kurz.

•    nigdy nie stawać naprzeciwko wylotu zaworu; ustawiać się zawsze po stronie przeciwnej do regulatora ciśnienia, za butlą, w pewnej odległości od niej. Nigdy nie narażać pacjenta na strumień wypływu gazu,

•    wcześniej należy sprawdzić kompatybilność (zgodność) materiałów mających kontakt z medycznym podtlenkiem azotu, a w szczególności stosować uszczelki połączeniowe z regulatorem ciśnienia przewidziane dla tego gazu. Sprawdzać stan uszczelek.

Nie palić papierosów itp.


Nie zbliżać do ognia


Nie używać smarów


W szczególności:

a)    nigdy nie wprowadzać gazu do urządzenia, w którym mogą występować substancje palne, a w szczególności substancje tłuszczowe,

b)    nigdy nie czyścić pojemników zawierających gaz, zaworów, uszczelek, wkładek, urządzeń zamykających oraz obwodów za pomocą produktów łatwopalnych, w szczególności substancji tłuszczowych,

•    nie stosować substancji tłuszczowych (wazeliny, maści itp.) na twarzy pacjentów,

•    nie używać generatorów aerozoli (lakierów do włosów, dezodorantów itp.), rozpuszczalników (alkoholu benzyny itp.) na butlach bądź w ich pobliżu,

•    po użyciu należy zamknąć zawór butli, pozwolić regulatorowi ciśnienia na obniżenie ciśnienia pozostawiając przepływomierz otwarty, zamknąć przepływomierz, a następnie poluzować śrubę nastawiania regulatora ciśnienia.

Nie próbować naprawiać uszkodzonego zaworu.

Nie dokrę

;cać regulatora ciśnienia-przepływomierza z zaciskiem, ponieważ może to uszkodzić

uszczelkę.

•    w razie wycieku gazu należy zamknąć uszkodzony zawór doprowadzający. Szybko wywietrzyć pomieszczenie i ewakuować ludzi. Bez podaży tlenu powoduje u człowieka asfiksję.

Podtlenek azotu jest gazem bezbarwnym, bezzapachowym, cięższym od powietrza gromadzącym się w nisko położonych przestrzeniach.

•    nigdy nie używać butli wykazujących nieszczelność; sprawdzić uruchamianie butli zapasowej.

W przypadku, gdy po otwarciu zaworu strumień jest duży i na regulatorze ciśnienia tworzy się szron, nie używać butli i zwrócić ją do apteki._


•    kiedy temperatura otoczenia jest niska lub w przypadku dużego zużycia, które powoduje chłodzenie butli, przepływ może się zmniejszyć, a nawet może dojść do przerwania strumienia gazu z powodu niewystarczającego ciśnienia w butli,

•    unikać stosowania butli w temperaturze poniżej 0°C, aby nie spowodować spadku ciśnienia w przypadku intensywnego użytkowania,

•    nigdy nie stosować medycznego podtlenku azotu do badania szczelności, do zasilania urządzeń pneumatycznych oraz do przedmuchiwania rur,

•    średnia wartość graniczna ekspozycji (przez 8 godzin) na podtlenek azotu jest ustalona na 25 ppm dla personelu,

•    należy prowadzić systematyczną wentylację (przewietrzanie) miejsca, w którym podtlenek azotu jest stosowany, odprowadzając gazy na zewnątrz oraz unikając miejsc, w których gazy mogłyby się gromadzić. Przed każdym użyciem należy się upewnić o możliwości usunięcia gazów w przypadku w razie przypadkowego lub przedwczesnego wycieku.

•    jeśli ciśnienie w butli obniży się istotnie (do około 3-5 barów), należy uznać ją za opróżnioną, zamknąć zawór (aby zapobiec korozji spowodowanej wilgocią) i odłączyć osprzęt. W butli należy pozostawić ciśnienie resztkowe, aby zapobiec jej zanieczyszczeniu.

•    puste i pełne butle muszą być przechowywane osobno.

•    puste butle należy przechowywać w pozycji pionowej, z zamkniętym zaworem, aby zapobiec korozji spowodowanej wilgocią.

Transport butli gazowych:

Butle muszą być transportowane w pozycji pionowej i zabezpieczone z użyciem odpowiednich urządzeń (takich jak wózek wyposażony w łańcuchy, barierki lub obręcze), w celu ochrony przed wstrząsami i upadkiem, a tym samym zabezpieczenia przed ryzykiem poparzeń kriogenicznych ludzi w przypadku otwarcia zaworu.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas podłączania zaworu regulatora ciśnienia, aby zapobiec jego przypadkowemu uszkodzeniu.

9