Imeds.pl

Polcrom 2% 20 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne in formacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Polerom 2% ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasila się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.


POLCROM 2%

(Natrii cromoglicas)

20 mg/ml (2,8 mg/dawkę donosową), aerozol do nosa, roztwór Skład leku

1 ml roztworu zawiera jako

substancję czynną: 20 mg sodu kromoglikanu oraz

substancje pomocnicze: sorbitol, disodu fosforan dwunasto wodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek roztwór, wodę oczyszczoną.

Jedna dawka zawiera 2,8 mg sodu kromoglikanu.

Opakowania

Butelka polietylenowa zamknięta pompką dozującą i aplikatorem z nasadką zabezpieczającą, zawierająca 15 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego i wytwórcy Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A, ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 -207 Warszawa

Mcdąna Pharma SA

ul. Wł. Łokietka 10; 98-200 Sieradz

Spis treści:

1.    Co to jest lek Polerom 2% i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Polerom 2%

3.    Jak stosować lek Polerom 2%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Polerom 2%

6. Inne informacje

1.    Co to jest lek Polerom 2% i w jakim celu się go stosuje

Polerom 2% jest lekiem przeciwalergicznym zawierającym sodu kromoglikan. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych. Dzięki temu nie dochodzi do wystąpienia reakcji uczuleniowej.

Lek stosuje się zapobiegawczo w leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa. Stosowanie należy rozpoczynać przed narażeniem na kontakt z alergenem.

2.    Zanim zastosuje się lek Polerom 2%

Nie należy stosować leku Polerom 2% jeśli

- stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na sodu kromoglikan lub inne składniki leku. Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku Polerom 2% u dzieci

Lek można stosować u dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie wiadomo, czy sodu kromoglikan przenika do mleka kobiecego. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, mimo że jest mało prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka kobiecego i wywiera! działania niepożądane na dziecko karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Polerom 2%

Chlorek benzalkoniowy wchodzący w skład leku może wywoływać reakcje uczuleniowe. Stosowanie innych leków

Nie zaobserwowano interakcji sodu kromoglikanu z innymi lekami podawanymi do nosa.

3.    Jak stosować lek Polerom 2%

Polerom 2% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją podaną w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Jedna dawka zawiera 2,8 mg sodu kromoglikanu.

Dorośli i dzieci w> wieku, powyżej 3 lat:

1 dawka do każdego otworu nosowego 4 do 6 razy na dobę.

Stosowanie leku należy rozpoczynać co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z alergenem i kontynuować przez cały okres narażenia na alergen.

Stosowanie sodu kromoglikanu jest leczeniem zapobiegawczym. Lek należy stosować regularnie.

Sposób podawania

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Lek przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do nosa.

Każdorazowo przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną.

Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki leku. Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego. Trzymając butelkę pionowo nacisnąć dozownik, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa.

A r —'

/ (

\\

W przypadku wrażenia, że działanie leku Polerom 2% jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Polerom 2% niż zalecana

Nie stwierdzono przypadków zatrucia sodu kromoglikanem ani objawów przedawkowania

leku niezależnie od drogi podania.

W przypadku pominięcia dawki leku Polerom 2%

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować następną według schematu. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Polerom 2% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić przemijające podrażnienie błony śluzowej nosa, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej, kichanie, rzadko krwawienia z nosa.

Może wystąpić świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, zaburzenia smaku, ból głowy, wysypka oraz reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Polerom 2% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także n lewy mienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Polerom 2%

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Nie należy stosować leku Polerom 2%po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego'.

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki', listopad 2013 r.

4/4