+ iMeds.pl

Polcrom 2% 20 mg/mlUlotka Polcrom 2%

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne in formacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Polerom 2% ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasila się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.


POLCROM 2%

(Natrii cromoglicas)

20 mg/ml (2,8 mg/dawkę donosową), aerozol do nosa, roztwór Skład leku

1 ml roztworu zawiera jako

substancję czynną: 20 mg sodu kromoglikanu oraz

substancje pomocnicze: sorbitol, disodu fosforan dwunasto wodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek roztwór, wodę oczyszczoną.

Jedna dawka zawiera 2,8 mg sodu kromoglikanu.

Opakowania

Butelka polietylenowa zamknięta pompką dozującą i aplikatorem z nasadką zabezpieczającą, zawierająca 15 ml roztworu, w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego i wytwórcy Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A, ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 -207 Warszawa

Mcdąna Pharma SA

ul. Wł. Łokietka 10; 98-200 Sieradz

Spis treści:

1.    Co to jest lek Polerom 2% i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Polerom 2%

3.    Jak stosować lek Polerom 2%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Polerom 2%

6. Inne informacje

1.    Co to jest lek Polerom 2% i w jakim celu się go stosuje

Polerom 2% jest lekiem przeciwalergicznym zawierającym sodu kromoglikan. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych. Dzięki temu nie dochodzi do wystąpienia reakcji uczuleniowej.

Lek stosuje się zapobiegawczo w leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa. Stosowanie należy rozpoczynać przed narażeniem na kontakt z alergenem.

2.    Zanim zastosuje się lek Polerom 2%

Nie należy stosować leku Polerom 2% jeśli

- stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na sodu kromoglikan lub inne składniki leku. Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku Polerom 2% u dzieci

Lek można stosować u dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie wiadomo, czy sodu kromoglikan przenika do mleka kobiecego. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, mimo że jest mało prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka kobiecego i wywiera! działania niepożądane na dziecko karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Polerom 2%

Chlorek benzalkoniowy wchodzący w skład leku może wywoływać reakcje uczuleniowe. Stosowanie innych leków

Nie zaobserwowano interakcji sodu kromoglikanu z innymi lekami podawanymi do nosa.

3.    Jak stosować lek Polerom 2%

Polerom 2% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją podaną w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Jedna dawka zawiera 2,8 mg sodu kromoglikanu.

Dorośli i dzieci w> wieku, powyżej 3 lat:

1 dawka do każdego otworu nosowego 4 do 6 razy na dobę.

Stosowanie leku należy rozpoczynać co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z alergenem i kontynuować przez cały okres narażenia na alergen.

Stosowanie sodu kromoglikanu jest leczeniem zapobiegawczym. Lek należy stosować regularnie.

Sposób podawania

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Lek przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do nosa.

Każdorazowo przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną.

Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki leku. Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego. Trzymając butelkę pionowo nacisnąć dozownik, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa.

A r —'

f ?

\\

\ 7n7)

W przypadku wrażenia, że działanie leku Polerom 2% jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Polerom 2% niż zalecana

Nie stwierdzono przypadków zatrucia sodu kromoglikanem ani objawów przedawkowania

leku niezależnie od drogi podania.

W przypadku pominięcia dawki leku Polerom 2%

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować następną według schematu. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Polerom 2% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić przemijające podrażnienie błony śluzowej nosa, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej, kichanie, rzadko krwawienia z nosa.

Może wystąpić świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, zaburzenia smaku, ból głowy, wysypka oraz reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Polerom 2% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także n i ewy mienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Polerom 2%

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Nie należy stosować leku Polerom 2%po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego'.

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki', listopad 2013 r.

4/4

Polcrom 2%

Charakterystyka Polcrom 2%

(

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

POLCROM 2% 20 mg/ml (2.8 mg/dawkę donosową), aerozol do nosa, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml roztworu zawiera 20 mg Nalrii cromog/iccis (sodu kromoglikanu).

Jedna dawka zawiera 2.8 mg sodu kromoglikanu.

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Zapobiegawczo w leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Jedna dawka zawiera 2.8 mg sodu kromoglikanu.

Do stosowania do nosa.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lal:

1 dawka do każdego otworu nosowego 4 do 6 razy na dobę.

W sezonowym alergicznym nieżycie nosa należy rozpoczynać stosowanie leku co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z alergenem i kontynuować przez cały okres narażenia na alergen.

Stosowanie sodu kromoglikanu jest leczeniem zapobiegawczym. Preparat należy stosować regularnie.

Instrukcja stosowania, patrz punkt 6.6.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sodu kromoglikan lub inne składniki preparatu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności dotyczące stosowania

Preparat przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego do nosa.

Chlorek benzalkoniowy wchodzący w skład produktu może wywoływać reakcje uczuleniowe.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nic obserwowano interakcji sodu kromoglikanu z innymi lekami podawanymi do nosa.

4.6.    Ciąża i laktacja

Preparat należy stosować szczególnie ostrożnie podczas pierwszego trymestru ciąży.

l/4


‘AIN1STEHSTWO ZDROWIA Departament I -uiiiyki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na brak wpływu sodu kromoglikanu na rozwój płodu. Preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo, czy sodu kromoglikan przenika do mleka kobiecego. Jednak biorąc pod uwagę jego właściwości fizyko-chemiczne jest mało prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka kobiecego i wywierał działania niepożądane na dziecko karmione piersią. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie zaobserwowano niekorzystnego wpływu sodu kromoglikanu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Może wystąpić przemijające podrażnienie błony śluzowej nosa. przekrwienie i obrzęk błony śluzowej, kichanie, rzadko krwawienia z nosa.

Może wystąpić świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, zaburzenia smaku, ból głowy, wysypka oraz reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne.

4.9.    Przedawkowanie

Nie stwierdzono przypadków zatrucia sodu kromoglikanem ani objawów przedawkowania tego leku. niezależnie od drogi podania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w schorzeniach nosa. Leki przeciwalergiczne (z wyjątkiem kortykosleroidów).

Kod ATC: R01AC01

Polerom 2% - preparat zawierający substancję czynną sodu kromoglikan, jest lekiem przeciwalergicznym. Zapobiega degranulacji komórek tucznych i uwalnianiu z nich mediatorów reakcji alergicznych - histaminy i leukotrienów (szczególnie należących do grupy określanej mianem SRS-A). Mechanizm działania prawdopodobnie polega na stabilizacji błony komórkowej mastocytów i blokowaniu kanału wapniowego, co powoduje zahamowanie uwalniania mediatorów reakcji alergicznej. Sodu kromoglikan blokuje zarówno wczesne, jak i późne reakcje alergiczne. Preparat nie wywiera działania przeci wh islam i nowego.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu do nosa wchłania się mniej niż 7% dawki sodu kromoglikanu. Lek wiąże się białkami krwi w około 60%. Okres półtrwania leku w osoczu wynosi 80-90 minut.

Ta frakcja leku wydalana jest w postaci niezmienionej z moczem i żółcią. Pozostała część dawki jest usuwana z nosa lub jest połykana i wydalana z kałem.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nic ma innych przedklinicznych danych dotyczących bezpieczeństwa niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

2/4


MiNISTŁiLSTWC ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmani 00-952 Warszawa

Ul. iviiOov.vVćl 1

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol

Disodu fosforan dwunastowodny Sodu diwodorofosforan jednowodny Disodu edetynian Sodu chlorek Polisorbat 80

Benzalkoniowy chlorek roztwór Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Niezgodności fizyczne i chemiczne nieznane.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowyw aniu

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

6.5.    Rodzaj i zaw artość opakowania

Butelka PET zamknięta pompką dozującą (z aktuatorem) zawierająca 15 ml roztworu w tekturowym pudelku.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Preparat przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego do nosa.

Każdorazowo przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną.

Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki preparatu. Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego. Trzymając butelkę pionowo nacisnąć dozownik, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10256

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.03.2004 r.

iyiiMtyTKiiSTWO ZDROWIA Oepartamenl Polityki Lekowej i Farmarji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ministerstwo zprowia

Departament Polityki Lekowej i Farmarf 00-^52 Warszawa ul. Miodowa 15

2008 -09- 1 6

Polcrom 2%