+ iMeds.pl

Poldanen 46 mgUlotka Poldanen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Poldanen, 46 mg, tabletki powlekane

Pruni africanae corticis extractum spissum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Poldanen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Poldanen

3.    Jak stosować lek Poldanen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Poldanen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Poldanen i w jakim celu się go stosuje

Poldanen jest lekiem zawierającym wyciąg z kory śliwy afrykańskiej, stosuje się go u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego (prostaty), we wczesnym stadium choroby w celu łagodzenia objawów takich, jak: częste oddawanie moczu, konieczność oddawania moczu w nocy, utrudnione oddawanie moczu, oddawanie moczu kroplami.

Poldanen jest lekiem roślinnym stosowanym wyłącznie u mężczyzn.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Poldanen Kiedy nie stosować leku Poldanen

- przy nadwrażliwości na wyciąg z kory śliwy afrykańskiej lub na rośliny z rodziny różowatych (Rosaceae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    u pacjentów z rozpoznanym nowotworem gruczołu krokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Poldanen należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Rozpoznanie przerostu gruczołu krokowego musi ustalić urolog (objawy przerostu gruczołu krokowego mogą być podobne do objawów nowotworu tego narządu). Stosowanie leku nie zwalnia pacjenta od stałej konsultacji z lekarzem.

Poldanen nie hamuje przerostu gruczołu krokowego, zmniejsza jedynie dolegliwości z nim związane. Jeśli podczas stosowania leku objawy nasilą się lub pojawią się nowe, stwierdzi się obecność krwi w moczu lub nastąpi nagłe zatrzymanie moczu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Dzieci

Leku nie stosuje się u dzieci.

Lek Poldanen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Lek do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Lek Poldanen zawiera sacharozę i żółcień pomarańczową lak E 110

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera barwnik - żółcień pomarańczową lak E 110, który może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Poldanen

Lek stosować doustnie.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się 2 razy dziennie po 2 tabletki w czasie posiłku przez co najmniej 4 tygodnie. W razie potrzeby kurację można powtórzyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Poldanen

Lek posiada szeroki zakres dawek terapeutycznych. Jak dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia niepokojących objawów należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Poldanen

W razie pominięcia przyjęcia leku można wrócić do poprzedniego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, dlatego zaleca się zażywać lek w czasie jedzenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Poldanen

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Poldanen

Substancja czynna

1 tabletka zawiera 46 mg wyciągu gęstego z Prunus africana (Hook f.) Kalkm., cortex (kora śliwy afrykańskiej) (200:1), ekstrahent: chlorek metylenu.

Pozostałe składniki leku to: wapnia fosforan, skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa lak E 110.

Jak wygląda lek Poldanen i co zawiera opakowanie

Poldanen jest w postaci tabletek powlekanych.

Dostępne opakowania: 2 blistry z folii Al/PVC, zawierające po 15 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poldanen

Charakterystyka Poldanen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Poldanen, 46 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 46 mg wyciągu gęstego z Prunus africana (Hook f.) Kalkm., cortex (kora śliwy afrykańskiej) (200:1), ekstrahent: chlorek metylenu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza - 82,5 mg, żółcień pomarańczowa lak E 110 - 1,1 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt stosuje się wyłącznie u mężczyzn wspomagaj ąco w zaburzeniach oddawania moczu występujących we wczesnym stadium przerostu gruczołu krokowego - I i II stopień wg Alcena (częstomocz, konieczność oddawania moczu w nocy, utrudnienie oddawania moczu, oddawanie moczu kroplami).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosować doustnie, 2 razy dziennie po 2 tabletki w czasie posiłku, przez co najmniej 4 tygodnie.

W razie potrzeby kurację można powtórzyć.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wyciąg z kory śliwy afrykańskiej lub na rośliny z rodziny różowatych (Rosaceae) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Produkt nie może być stosowany u pacjentów z rozpoznanym nowotworem gruczołu krokowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu nie zwalnia od stałej konsultacji z urologiem. Produkt nie wpływa na wielkość gruczołu krokowego, łagodzi tylko dolegliwości związane z jego przerostem. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub w przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu, nagłego zatrzymania moczu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancj ą fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Lek zawiera także barwnik - żółcień pomarańczową lak E 110, który może wywołać reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Stosowanie produktu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, dlatego zaleca się przyjmowanie produktu w trakcie posiłku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Produkt posiada szeroki zakres dawek terapeutycznych. Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Poldanen jest produktem leczniczym zawierającym wyciąg z kory śliwy afrykańskiej. Przyjmuje się, że za działanie farmakologiczne odpowiada kompleks lipidowo-sterolowy, którego głównym składnikiem aktywnym jest b-sitosterol. Działanie tłumaczy się antagonistycznym wpływem sitosterolu na receptory androgenne oraz działaniem regeneruj ącym na komórki nabłonka gruczołu krokowego i gruczołów okołocewkowych. Ponadto kompleks lipidowo-sterolowy korzystnie wpływa na metabolizm tkanki stercza poprzez zahamowanie stymulacji zrębu gruczołowego i hiperplastycznego nabłonka. Mechanizm działania produktu nie jest jednak do końca poznany.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wapnia fosforan

Skrobia ziemniaczana

Sacharoza

Talk

Magnezu stearynian

Hypromeloza

Makrogol 6000

Tytanu dwutlenek

Żółcień pomarańczowa lak E 110

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2 blistry z folii Al/PVC, zawierające po 15 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań, Polska tel. +48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0740

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.07.1987 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Poldanen