+ iMeds.pl

Polfenon 150 mgUlotka Polfenon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polfenon, 150 mg, tabletki powlekane Polfenon, 300 mg, tabletki powlekane

Propafenoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Polfenon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polfenon

3.    Jak stosować Polfenon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Polfenon

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1. Co to jest Polfenon i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Polfenon jest propafenon, który należy do grupy leków przeciwarytmicznych.

Wskazania do stosowania

Objawowe tachyarytmie nadkomorowe:

-    częstoskurcz węzłowy;

-    częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a (WPW);

-    napadowe migotanie przedsionków.

Zagrażająca życiu, ciężka, objawowa tachyarytmia komorowa (tachyarytmia to niemiarowa akcja serca, której towarzyszy przyspieszona akcja serca).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polfenon

Kiedy nie stosować leku Polfenon:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na propafenonu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma inną niż arytmia poważną chorobę serca, taką jak: niewyrównana, zastoinowa niewydolność serca lub wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością;

-    jeśli pacjent ma objawowy ciężki rzadkoskurcz (wolne bicie serca);

-    jeśli pacjent ma inne niż wskazanie do stosowania (patrz punkt 1) zaburzenia rytmu, takie jak: zaburzenia czynności węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowego, blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia, blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez rozrusznika;

-    jeśli pacjent ma ciężkie niedociśnienie tętnicze;

-    jeśli pacjent ma objawy zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (np. nieprawidłowe stężenie potasu w osoczu);

-    jeśli pacjent ma ciężką obturacyjną chorobę płuc.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polfenon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Polfenon:

-    jeśli pacjent ma niewydolność wątroby i nerek;

-    jeśli pacjent ma wszczepiony rozrusznik;

-    jeśli pacjent ma znaczne uszkodzenie mięśnia sercowego (ryzyko ciężkich działań niepożądanych);

-    jeśli pacjent ma miastenię (chorobę objawiającą się nadmierną męczliwością mięśni), gdyż propafenon może nasilać objawy choroby.

Istnieje możliwość przejścia napadowego migotania przedsionków w trzepotanie przedsionków z towarzyszącym blokiem przewodzenia w stosunku 2:1 lub 1:1.

Podczas leczenia lekarz zaleci systematyczne kontrolowanie EKG oraz ciśnienia krwi.

Przed planowanym zabiegiem należy poinformować chirurga lub stomatologa o stosowaniu leku Polfenon.

Polfenon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności o przyjmowaniu:

-    innych leków stosowanych w zaburzeniach rymu serca jak chinidyna, glikozydy naparstnicy (digoksyna);

-    leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna, fenoprokumon);

-    leków zwanych beta-adrenolitykami (leki blokujące receptory beta-adrenergiczne) -stosowanych w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (np. propranolol i metoprolol);

-    trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (amitryptylina, dotiepina, dezypramina) lub innych leków przeciwdepresyjnych (np. wenlafaksyna, fluoksetyna, paroksetyna);

-    cymetydyny (lek stosowany w chorobie wrzodowej);

-    ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy);

-    mizolastyny (lek stosowany w alergii);

-    fenobarbitalu (lek stosowany w padaczce);

-    cyklosporyny (lek stosowany po przeszczepach lub w leczeniu zapalenia stawów lub łuszczycy);

-    teofiliny (lek stosowany w astmie);

-    ryfampicyny, erytromycyny (antybiotyki);

-    leków stosowanych do znieczulenia (np. lidokainy, lek działający również przeciwarytmicznie);

-    rytonawiru (lek przeciwwirusowy);

-    amiodaronu (lek przeciwarytmiczny).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Polfenon u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Kobiety leczone propafenonem nie powinny karmić piersią.

Polfenon z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Leku nie należy popijać sokiem grejpfrutowym.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn jeśli występują działania niepożądane, które mogą wpływać na sprawność psychofizyczną (np. niewyraźne widzenie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, spadek ciśnienia tętniczego po przybraniu przez pacjenta pozycji pionowej ).

Polfenon zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Polfenon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie tachyarytmii komorowych powinno przebiegać w warunkach szpitalnych.

Lekarz ustala dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta, zależnie od jego potrzeb i odpowiedzi terapeutycznej.

Należy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę leku.

Stosowanie u dorosłych

Początkowo, u pacjentów o masie ciałą ok. 70 kg, stosuje się 150 mg 3 razy na dobę.

W przypadku braku skuteczności, pod warunkiem ścisłej kontroli kardiologicznej, lekarz nie częściej niż co 3-4 dni może zwiększyć dawkę dobową leku do dawki 300 mg 2 razy na dobę, a nawet do dawki 300 mg 3 razy na dobę.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w dawce powyżej 900 mg/dobę.

U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 70 kg, dawki leku powinny być mniejsze.

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Lek ze względu na moc, nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności lewej komory (frakcja wyrzutowa <35%) lub uszkodzeniem mięśnia sercowego leczenie należy rozpocząć od małych dawek leku. Należy zachować skrajną ostrożność w przypadku, gdy wymagane jest zwiększenie dawki, co można wykonać po 5 do 8 dni po rozpoczęciu leczenia.

Niewydolność nerek i (lub) wątroby

Propafenon jest metabolizowany w wątrobie. Ze względu na zwiększoną biodostępność i okres półtrwania propafenonu w fazie eliminacji u pacjentów z niewydolnością wątroby, konieczne jest ostrożne dobieranie dawki leku.

Należy również zachować ostrożność podczas podawania w przypadku zaburzeń czynności nerek.

W obu przypadkach dawkę należy dostosować do możliwości eliminacji propafenonu z organizmu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polfenon

W razie przedawkowania leku należy natychmiast porozumieć się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Polfenon

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Polfenon

Nie należy przerywać leczenia ani zmieniać dawkowania bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób):

-    nudności, wymioty;

-    zmęczenie.

Działania niepożądane występujące często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    utrata apetytu;

-    niepokój ;

-    zaburzenia smaku, ból głowy, astenia (osłabienie), omdlenie, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej ciała), bezsenność, drżenie, senność;

-    niewyraźne widzenie;

-    arytmia (zaburzenia rytmu serca), dusznica bolesna, tachykardia komorowa,    kołatanie serca,

blok przedsionkowo-komorowy I°, bradykardia (wolna czynność serca), migotanie przedsionków, migotanie komór, opóźnienie przewodnictwa śródkomorowego;

-    obrzęk, niedociśnienie;

-    duszność;

-    zaparcia, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, ból żołądka, wzdęcia

-    obfite pocenie się;

-    ból w klatce piersiowej.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    cholestaza, objawy uszkodzenia komórek    wątrobowych.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    koszmary nocne, depresja, dezorientacja, utrata pamięci, odrętwienie, psychozy maniakalne;

-    zaburzenia mowy, zaburzenia węchu, parestezje (mrowienie w kończynach, uczucie kłucia), zawroty głowy;

-    zapalenie żołądka;

-    zapalenie wątroby.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    reakcje alergiczne (wysypka, świąd);

-    agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), granulocytopenia (zmniejszenie ilości granulocytów we krwi), leukopenia (zmniejszenie ilości białych krwinek), niedokrwistość, małopłytkowość (zmniejszenie ilości płytek krwi), plamica;

-    toczeń rumieniowaty;

-    podrażnienie oczu;

-    szum w uszach;

-    trzepotanie przedsionków, rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe, zatrzymanie akcji serca, tachykardia nadkomorowa, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II° i III0, blok odnogi pęczka Hisa, nasilenie niewydolności serca;

-    spadki ciśnienia krwi po zmianie pozycji ciała (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), napadowe zaczerwienienie twarzy;

-    odruchy wymiotne, uczucie gorzkiego smaku;

-    żółtaczka;

-    uogólniony rumień skóry, utrata włosów, pokrzywka, świąd;

-    zaburzenia czynności nerek, zespół nerczycowy;

-    impotencja, zmniejszenie liczby plemników (jest to działanie odwracalne po zaprzestaniu stosowania propafenonu);

-    zwiększone stężenie glukozy we krwi, hiponatremia (niedobór sodu we krwi), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych: fosfatazy alkalicznej (AP), aminotransferaz (AspAT, AlAT).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Polfenon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Polfenon

-    Substancją czynną leku jest propafenonu chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 150 mg lub 300 mg propafenonu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: kopowidon, żelatyna, glicerol 86%, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol, triacetyna.

Jak wygląda Polfenon i co zawiera opakowanie

Polfenon 150 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z kreską. Kreska (linia podziału) na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Polfenon 300 mg to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

Polfenon 150 mg: opakowanie zawiera 20 lub 60 tabletek.

Polfenon 300 mg: opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Polfenon

Charakterystyka Polfenon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polfenon, 150 mg, tabletki powlekane Polfenon, 300 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 150 mg lub 300 mg propafenonu chlorowodorku (Propafenoni hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

150 mg: białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z kreską. Kreska (linia podziału) na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

300 mg: białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe tachyarytmie nadkomorowe:

-    częstoskurcz węzłowy;

-    częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a (WPW);

-    napadowe migotanie przedsionków.

Zagrażająca życiu, ciężka, objawowa tachyarytmia komorowa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie tachyarytmii komorowych powinno przebiegać w warunkach szpitalnych.

Produkt leczniczy należy przyjmować po posiłku, popijając niewielką ilością płynu.

Dawkę należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta, zależnie od jego potrzeb i odpowiedzi terapeutycznej.

Należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę .

Początkowo, u pacjentów o masie ciała ok. 70 kg, stosuje się 150 mg 3 razy na dobę. W przypadku braku poprawy dawkę dobową można zwiększyć, nie częściej niż co 3-4 dni, do dawki 300 mg 2 razy na dobę, a nawet 300 mg 3 razy na dobę, pod warunkiem ścisłej kontroli kardiologicznej.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania propafenonu w dawce powyżej 900 mg/dobę.

U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 70 kg dawki powinny być mniejsze.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Ze względu na moc, produktu nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności lewej komory (frakcja wyrzutowa <35%) lub z uszkodzeniem mięśnia sercowego leczenie należy rozpocząć od małych dawek. Należy zachować skrajną ostrożność w przypadku, gdy wymagane jest zwiększenie dawki, co można wykonać 5 do 8 dni po rozpoczęciu leczenia.

Niewydolność nerek i (lub) wątroby

Propafenon jest metabolizowany w wątrobie. Ze względu na zwiększoną biodostępność i okres półtrwania propafenonu w fazie eliminacji u pacjentów z niewydolnością wątroby, konieczne jest ostrożne dobieranie dawki.

Należy również zachować ostrożność podczas podawania w przypadku zaburzeń czynności nerek.

W obu przypadkach dawkę należy dostosować do możliwości eliminacji propafenonu z organizmu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężkie choroby serca, takie jak: niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością.

Objawowy ciężki rzadkoskurcz.

Zaburzenia czynności węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia przedsionkowego, blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia, blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez rozrusznika.

Ciężkie niedociśnienie tętnicze.

Objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (np. nieprawidłowe stężenie potasu w osoczu). Ciężka obturacyjna choroba płuc.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas leczenia należy systematycznie wykonywać badanie EKG oraz kontrolować ciśnienie krwi. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z rozrusznikiem (leczenie chlorowodorkiem propafenonu może wpływać na próg stymulacji i czułość wszczepionego stymulatora serca; należy zatem sprawdzić działanie stymulatora i w razie potrzeby ponownie go zaprogramować).

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze znacznym uszkodzeniem mięśnia sercowego (ryzyko ciężkich działań niepożądanych).

Istnieje możliwość przejścia napadowego migotania przedsionków w trzepotanie przedsionków z towarzyszącym blokiem przewodzenia w stosunku 2:1 lub 1:1.

Propafenon może nasilać objawy myasthenia gravis.

Produkt zawiera laktozę i dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie leków znieczulających miejscowo (np. podczas wszczepiania rozrusznika, zabiegu stomatologicznego), leków P-adrenolitycznych, a także trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych może spowodować nasilenie działania propafenonu.

Propafenon zwiększa stężenie propranololu, metoprololu, digoksyny, dezypraminy, cyklosporyny i teofiliny we krwi. W związku z tym należy rozważyć konieczność dostosowania dawek tych leków przy jednoczesnym podawaniu z propafenonem.

Stosowanie leków hamujących aktywność izoenzymów CYP2D6, CYP1A2 i CYP3A4, np. cymetydyny, ketokonazolu, chinidyny, erytromycyny i soku grejpfrutowego może powodować zwiększenie stężenia propafenonu. Podczas podawania propafenonu w skojarzeniu z inhibitorami tych enzymów, należy kontrolować czynność układu krążenia i w razie konieczności dostosować dawkę.

Fenobarbital indukuje aktywność CYP3A4. Z tego powodu, przy jednoczesnym długotrwałym stosowaniu fenobarbitalu należy monitorować odpowiedź na leczenie propafenonem.

W indywidualnych przypadkach należy wziąć pod uwagę możliwość interakcji pomiędzy propafenonem a doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna, fenoprokumon), ponieważ propafenon może powodować wydłużenie czasu protrombinowego.

Leczenie chlorowodorkiem propafenonu w skojarzeniu z lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2D6 (takimi jak wenlafaksyna) może powodować zwiększenie stężenia tych leków.

Leczenie skojarzone amiodaronem i chlorowodorkiem propafenonu może wpływać na przewodzenie i repolaryzację oraz powodować zaburzenia, które mogą prowadzić do wystąpienia niemiarowości. Wymagane może być dostosowanie dawek obu leków uwzględniające odpowiedź na leczenie.

Ryfampicyna zmniejsza stężenie propafenonu we krwi, co może powodować zaostrzenie arytmii.

Nie stwierdzono istotnego wpływu na farmakokinetykę propafenonu lub lidokainy, kiedy leki te stosowano równocześnie. Odnotowano jednak zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych ze strony OUN po dożylnym podaniu lidokainy pacjentom przyjmującym propafenon.

Z uwagi na zdolność zwiększania przez rytonawir stężenia propafenonu w osoczu, przyjmowanie propafenonu w skojarzeniu z rytonawirem w dawce 800-1200 mg na dobę jest przeciwwskazane.

Jednoczesne podawanie chlorowodorku propafenonu i fluoksetyny u osób szybko metabolizujących powodowało zwiększenie Cmax i AUC propafenonu w postaci o modyfikowanym uwalnianiu o odpowiednio 39% i 50%, a w przypadku propafenonu w postaci o niemodyfikowanym uwalnianiu o 71% i 50%. Gdy chlorowodorek propafenonu stosowany jest jednocześnie z paroksetyną, stężenie propafenonu w osoczu może ulec zwiększeniu. Mniejsze dawki chlorowodorku propafenonu mogą okazać się wystarczające do uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu Polfenon nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Karmienie piersią

Ograniczone dane wskazują, że propafenon może przenikać do mleka.

Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u niemowląt, kobiety leczone propafenonem nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt może powodować działania niepożądane ze strony OUN (niewyraźne widzenie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, hipotonia ortostatyczna), dlatego należy poinformować pacjenta o istniejącym niebezpieczeństwie podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. W kontrolowanych badaniach klinicznych zaobserwowano następujące działania niepożądane sklasyfikowane według poniższej częstości występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: agranulocytoza, granulocytopenia, niedokrwistość, małopłytkowość, plamica, leukopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje alergiczne (wysypka, świąd), toczeń rumieniowaty

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: utrata apetytu

Zaburzenia psychiczne Często: niepokój

Rzadko: koszmary nocne, depresja, dezorientacja, utrata pamięci, odrętwienie, psychozy maniakalne Zaburzenia układu nerwowego

Często: zaburzenia smaku, ból głowy, astenia, omdlenie, ataksja, bezsenność, drżenie, senność Rzadko: zaburzenia mowy, zaburzenia węchu, parestezje, zawroty głowy

Zaburzenia oka

Często: niewyraźne widzenie

Częstość nieznana: podrażnienie oczu

Zaburzenia ucha i błędnika Częstość nieznana: szum w uszach

Zaburzenia serca

Często: arytmia, dusznica bolesna, tachykardia komorowa, kołatanie serca, blok przedsionkowo-komorowy I°, bradykardia, migotanie przedsionków, migotanie komór, opóźnienie przewodnictwa śródkomorowego

Częstość nieznana:,trzepotanie przedsionków, rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe, zatrzymanie akcji serca, tachykardia nadkomorowa, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II° i III0, blok odnogi pęczka Hisa, nasilenie niewydolności serca

Zaburzenia naczyniowe Często: obrzęk, niedociśnienie

Częstość nieznana: ortostatyczne spadki ciśnienia krwi (dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku), napadowe zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności, wymioty

Często: zaparcia, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, ból żołądka, wzdęcia Rzadko: zapalenie żołądka

Częstość nieznana: odruchy wymiotne, uczucie gorzkiego smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: cholestaza, objawy uszkodzenia komórek wątrobowych Rzadko: zapalenie wątroby Częstość nieznana: żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: obfite pocenie się

Częstość nieznana: uogólniony rumień skóry, utrata włosów, pokrzywka, świąd Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana: skurcze mięśniowe, osłabienie mięśniowe, zespół tocznia Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zaburzenia czynności nerek, zespół nerczycowy Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana: impotencja, zmniejszenie liczby plemników

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Bardzo często: zmęczenie Często: ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększone stężenie glukozy we krwi, hiponatremia, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych: AP, AspAT, AlAT

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu propafenonu, najcięższe objawy występują w ciągu 3 godzin od podania . Obejmują one zaburzenia czynności układu bodźco-przewodzącego serca, takie jak: wydłużenie odstępu PQ, poszerzenie zespołu QRS, zahamowanie automatyzmu węzła zatokowego, bloki przedsionkowo-komorowe, tachykardię komorową oraz trzepotanie i migotanie komór. Może wystąpić niedociśnienie tętnicze, jak również drgawki, senność, a nawet zgon.

Leczenie

Nie ma odtrutki dla propafenonu.

Przy ciężkich zaburzeniach przewodnictwa występujących wraz z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, należy podać atropinę, izoprenalinę lub wszczepić rozrusznik. Jeżeli stymulacja elektryczna jest niemożliwa, należy dążyć do skrócenia zespołu QRS oraz zwiększyć częstość akcji serca poprzez podawanie dużych dawek izoprenaliny.

Przy niedociśnieniu może być wymagane leczenie inotropowe.

W przypadku drgawek, należy podać dożylnie diazepam.

Hemodializa i hemoperfuzja nie są skuteczne ze względu na dużą objętość dystrybucji leku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwarytmiczne, leki należące do klasy IC Kod ATC: C01BC03

Propafenon jest lekiem przeciwarytmicznym, stabilizującym błony komórkowe oraz blokującym kanał sodowy (grupa IC wg Vaughan-Williamsa). Lek hamuje szybki prąd sodowy, powodując zwolnienie prędkości narastania fazy 0 potencjału czynnościowego. Wydłuża nieco czas trwania potencjału czynnościowego komórek mięśnia serca, skraca czas trwania potencjału czynnościowego we włóknach Purkinjego. Propafenon zmniejsza szybkość powstawania potencjału czynnościowego powodując tym samym zmniejszenie szybkości przewodzenia bodźców (działanie dromotropowo ujemne). Czas refrakcji w przedsionku, węźle przedsionkowo-komorowym i komorach ulega wydłużeniu. U pacjentów z zespołem WPW propafenon wydłuża czas refrakcji w dodatkowych drogach przewodzenia.

Propafenon wykazuje też słabe właściwości ß-adrenolityczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Propafenon podany doustnie prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu jednorazowej dawki (1 tabletka), biodostępność wynosi ok. 50%. Maksymalne stężenie we krwi osiąga w ciągu 3,5 godziny po podaniu. Działanie terapeutyczne utrzymuje się około 8 godzin. Po zastosowaniu kolejnych dawek, stężenie w surowicy oraz biodostępność rosną nieproporcjonalnie, ze względu na uzyskanie stanu nasycenia. Stan stacjonarny osiąga się po 3-4 dniach, kiedy biodostępność wzrasta do prawie 100%.

Dystrybucja

Około 95% propafenonu wiąże się z białkami osocza. Propafenon przenika przez barierę łożyskową oraz do mleka.

Metabolizm

Propafenon jest metabolizowany w wątrobie, gdzie podlega efektowi pierwszego przejścia. Metabolizm może przebiegać dwutorowo, co jest uwarunkowane genetycznie. U ponad 90% pacjentów propafenon jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do dwóch czynnych metabolitów: 5-hydroksypropafenonu - przy udziale izoenzymu CYP2D6, oraz N-depropylopropafenonu (norpropafenonu) - przy udziale zarówno CYP3A4, jak i CYP1A2. Aktywność przeciwarytmiczna tych metabolitów jest zbliżona do związku macierzystego, ale ich stężenie we krwi jest o 20% niższe w porównaniu z propafenonem. Oprócz tego, zidentyfikowano jeszcze dziewięć innych metabolitów, z których większość występuje w śladowych ilościach.

U mniej niż 10% pacjentów metabolizm propafenonu jest wolniejszy, gdyż nie powstaje 5-hydroksypropafenon lub tworzy się on w minimalnej ilości. U tych pacjentów wolniejszy metabolizm dotyczy także innych leków (np. enkainid, metoprolol, dekstrometorfan).

Okres półtrwania propafenonu wynosi 2-10 godzin u pacjentów szybko metabolizujących i około 10-32 godzin u wolno metabolizujących.

U pacjentów szybko metabolizujących, w wyniku prowadzącej do wysycenia reakcji hydroksylacji, kinetyka leku ma charakter nieliniowy. U pacjentów wolno metabolizujących, kinetyka propafenonu ma charakter liniowy. Istnieją duże różnice w stężeniu propafenonu w surowicy u szybko i wolno metabolizujących osób. U tych drugich, stężenie leku może być 1,5-5 krotnie większe niż u szybko metabolizujących (po podaniu tej samej dawki). Różnica jest większa podczas podawania małych dawek, w związku z tym schemat dawkowania jest taki sam w obu grupach. Z powyższych względów, konieczne jest dokładne indywidualne dostosowanie dawki ze zwróceniem szczególnej uwagi na kliniczne objawy toksyczności oraz zmiany w zapisie EKG.

Wydalanie

Propafenon jest prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci metabolitów. Po podaniu 600 mg tylko 0,65% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 5-7 godzin, a w niektórych przypadkach 12 godzin, po podaniu kolejnych dawek produktu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane w standardowych badaniach bezpieczeństwa stosowania, toksyczności dawek wielokrotnych, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego lub toksycznego działania na reprodukcję nie ujawniają szczególnych zagrożeń dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kopowidon Żelatyna Glicerol 86%

Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Skład otoczki Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E 171)

Laktoza j ednowodna

Makrogol

Triacetyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

Polfenon 150 mg:

20 tabletek 60 tabletek

Polfenon 300 mg:

20 tabletek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

150 mg: pozwolenie nr R/0341 300 mg: pozwolenie nr R/0342

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.09.1991 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Polfenon