+ iMeds.pl

Polfungicid (50 mg + 10 mg)/mlUlotka Polfungicid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polfungicid (50 mg + 10 mg)/ml, roztwór na skórę

Chlormidazoli hydrochloridum + Acidum salicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza,lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest porada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Polfungicid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polfungicid

3.    Jak stosować Polfungicid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Polfungicid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Polfungicid i w jakim celu się go stosuje

Polfungicid jest lekiem o działaniu przeciwgrzybiczym oraz przeciwbakteryjnym.

Stosowany jest w leczeniu grzybiczych i bakteryjnych zakażeń paznokci i skóry - grzybic międzypalcowych, a szczególnie przypaznokciowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polfungicid Kiedy nie stosować leku Polfungicid

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlormidazolu chlorowodorek, kwas salicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeśli wystąpi zaczerwienienie, pieczenie lub świąd skóry na którą podano lek, należy przerwać jego stosowanie i zgłosić się do lekarza.

-    Unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi. Gdy dojdzie do kontaktu leku z okiem lub błoną śluzową, należy je przepłukać dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.

-    Lek zawiera glikol propylenowy i może powodować podrażnienie skóry.

Inne leki i Polfungicid

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Kwas salicylowy (jeden ze składników leku) może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych stosowanych jednocześnie substancji, dlatego należy unikać podawania innych leków, kosmetyków itp. na leczoną skórę.

Polfungicid z jedzeniem i piciem

Polfungicid stosuje się na skórę - można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Polfungicid nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować Polfungicid

Zazwyczaj stosowana dawka leku Poldungicid:

2 lub 3 razy na dobę pędzlować roztworem zmienioną chorobowo okolicę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek oraz osoby w podeszłym wieku: nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Polfungicid

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania leku Polfungicid.

W razie przypadkowego lub omyłkowego doustnego zażycia leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Postępowanie w przypadku doustnego przyjęcia leku:

-    usuwanie z organizmu (wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka);

-    kontrolowanie stanu równowagi wodno - elektrolitowej;

-    leczenie objawowe (w razie konieczności).

Pominięcie zastosowania Polfungicid

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Polfungicid

W przypadku przerwania stosowania leku Polfungicid może dojść do nasilenia objawów choroby, z której powodu jest stosowany.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: miejscowe objawy podrażnienia skóry - zaczerwienienie, pieczenie lub swędzenie skóry (częstość nie znana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych); w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Polfungicid

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Polfungicid po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP.

Co zawiera lek Polfungicid

Substancjami czynnymi leku są chlormidazolu chlorowodorek i kwas salicylowy.

Inne składniki leku to: alkohol izopropylowy, disodu edetynian, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Polfungicid i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny lub lekko brunatny płyn.

W tekturowym pudełku znajduje się butelka ze szkła oranżowego z zakrętką i kroplomierzem, zawierająca 10 ml leku, oraz ulotka informacyjna.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959, Rzeszów Tel.: +48 17 865 51 00 Fax: +48 17 862 46 18

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Polfungicid

Charakterystyka Polfungicid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polfungicid, (50 mg + 10 mg)/ml, roztwór na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu na skórę zawiera 50 mg chlormidazolu chlorowodorku (Chlormidazoli hydrochloridum) i 10 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór na skórę

Przezroczysty roztwór, bezbarwny lub lekko brunatny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Grzybicze i bakteryjne zakażenia paznokci i skóry - grzybice międzypalcowe, a szczególnie przypaznokciowe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Miejscowo: zmienioną chorobowo okolicę należy pędzlować roztworem 2 lub 3 razy na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać kontaktu produktu z oczami oraz błonami śluzowymi. W przypadku, gdy do takiego kontaktu dojdzie, należy przepłukać dużą ilością wody gałkę oczną lub błonę śluzową na którą został podany produkt.

Kwas salicylowy może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych stosowanych jednocześnie substancji, dlatego należy unikać podawania innych leków, kosmetyków itp. na skórę leczoną tym produktem.

W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, pieczenia lub świądu skóry na którą podano produkt, należy przerwać jego stosowanie.

Produkt leczniczy zawiera glikol propylenowy który może powodować podrażnienie skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Kwas salicylowy może zmieniać przepuszczalność skóry dla innych stosowanych jednocześnie substancji, kosmetyków itp.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Z powodu braku dobrze udokumentowanych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania, produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Z powodu braku odpowiednich badań, nie zaleca się stosowania produktu Polfungicid w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Polfungicid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: miejscowe objawy podrażnienia skóry - zaczerwienienie, pieczenie lub swędzenie skóry (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych); w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie produktu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania produktu.

W razie przypadkowego lub omyłkowego doustnego zażycia produktu Polfungicid należy natychmiast podjąć działania mające na celu usunięcie go z organizmu (wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka). Należy kontrolować stan równowagi wodno-elektrolitowej, a w razie konieczności wdrożyć leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania zewnętrznego, pochodne imidazolu i triazolu, kod ATC: D01AC20.

Chlormidazol jest substancją o działaniu przeciwgrzybiczym, szczególnie skuteczną w przypadku grzybów z rodzaju Epidermophyton, Trichophyton i Microsporum, ale skuteczną również w przypadku zakażeń wywołanych przez rodzaj Aspergillus i Candida oraz Sporothrix schenkii, Cryptococcus neoformans i Torulopsis glabrata. Chlormidazol wykazuje również działanie przeciwbakteryjne - działa bakteriostatycznie na bakterie Gram-dodatnie, m. in Streptococcus pyogenes oraz Bacillus subtilis.

Kwas salicylowy wywiera działanie bakteriostatyczne, grzybobójcze oraz keratolitycznie, nasilając działanie chlormidazolu. Substancje pomocnicze zawarte w produkcie (izopropanol i glikol propylenowy) ułatwiają penetrację substancji czynnych w głąb skóry.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak jest danych dotyczących farmakokinetyki chlormidazolu po podaniu miejscowym na skórę u ludzi.

Kwas salicylowy praktycznie nie wchłania się do krwi po podaniu miejscowym na skórę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak istotnych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol izopropylowy Disodu edetynian Glikol propylenowy Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy stosować produktu leczniczego jednocześnie z innymi lekami lub kosmetykami na ten sam obszar skóry.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką i kroplomierzem, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká Republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c-Lighthouse 170 00 Praha 7 Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2320

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.06.1984 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Polfungicid