+ iMeds.pl

Polinail 80 mg/gUlotka Polinail

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Polinail, 80 mg/g lakier do paznokci, leczniczy (Ciclopiroxum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,

Gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Patrz punkt 4._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Polinail i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polinail

3.    Jak stosować lek Polinail

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Polinail

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK POLINAIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Polinail jest lekiem o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego, do stosowania miejscowego na paznokcie rąk, nóg oraz bezpośrednio sąsiadujące obszary skóry.

Lek stosowany jest w leczeniu łagodnych do umiarkowanych grzybiczych zakażeń paznokci (grzybica paznokci) wywołanych przez grzyby nitkowate i (lub) przez inne grzyby, które można leczyć cyklopiroksem.

Substancja czynna leku -cyklopiroks, zapobiega wzrostowi grzyba i niszczy go, powodując wyleczenie paznokci.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POLINAIL Kiedy nie stosować leku Polinail

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polinail.

•    u dzieci poniżej 18 lat, ze względu na brak wystarczających doświadczeń dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Kiedy zachować szczególna ostrożność stosując lek Polinail

Jeśli wystąpi uczulenie, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Tak jak w przypadku leczenia miejscowego wszystkich grzybic paznokci, gdy proces chorobowy obejmuje kilka paznokci (> niż 5 paznokci) lub więcej niż dwie trzecie płytki paznokciowej oraz gdy istnieją czynniki predysponujące, takie jak cukrzyca lub choroby immunologiczne, należy porozumieć się z lekarzem. Lekarz prawdopodobnie zaleci dodatkowe leczenie doustne grzybicy paznokci. '

Jeżeli pacjent ma cukrzycę, należy zachować ostrożność podczas przycinania paznokci.

Należy unikać kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi.

Lek Polinail przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego.

Na leczone paznokcie nie wolno stosować lakieru do paznokci ani innych kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji paznokci.

Stosowanie leku Polinail z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leczenie lekiem Polinail możliwe jest jedynie w przypadku absolutnej konieczności, po dokładnym rozważeniu przez lekarza prowadzącego korzyści w stosunku do możliwego ryzyka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy cyklopiroks przenika do mleka ludzkiego. Leczenie lekiem Polinail możliwe jest jedynie w przypadku absolutnej konieczności, po dokładnym rozważeniu przez lekarza prowadzącego korzyści w stosunku do możliwego ryzyka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie są konieczne specjalne środki ostrożności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Polinail

Lek Polinail zawiera alkohol cetostearylowy. Może on powodować miejscowe reakcje skórne, jak np. zaczerwienienie i (lub) łuszczenie się skóry (kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia).

3. JAK STOSOWAĆ LEK POLINAIL

Lek Polinail należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosuje się cienką warstwę leku Polinail na zmieniony chorobowo paznokieć/paznokcie raz na dobę. Paznokcie powinny być czyste i suche. Leczniczy lakier do paznokci należy zastosować na całą powierzchnię paznokcia i do 5 mm wokół skóry otaczającej paznokieć. Jeśli jest to możliwe, lek Polinail należy nałożyć także poniżej wolnej krawędzi paznokcia.

Pozostawić lek Polinail do wyschnięcia w przybliżeniu na 30 sekund

Leczonego paznokcia (paznokci) nie należy myć przez co najmniej sześć godzin - z tego względu zaleca się stosowanie leku wieczorem przed snem. Po upływie tego czasu można stosować zwykłe zabiegi higieniczne.

Do usuwania leku Polinail nie należy stosować żadnych rozpuszczalników lub substancji ściernych (np. pilnik do paznokci), wystarczające jest dokładne umycie paznokci wodą.

Czasami po kilku dniach leczenia, z powodu niewłaściwego mycia paznokci, na ich powierzchni może pojawić się biała warstwa. Można ja usunąć przemywając neutralnym mydłem i, w razie potrzeby, za pomocą szczotki do paznokci lub gąbki.

W przypadku nieumyślnego zmycia lakieru, lek Polinail należy nałożyć ponownie. Zaleca się regularne usuwanie wszystkich nie umocowanych części paznokcia, np. poprzez obcinanie paznokci

Leczenie należy kontynuować do czasu uzyskania całkowitego ustąpienia objawów, to znaczy do momentu, gdy paznokieć/paznokcie są całkowicie czyste lub prawie czyste i odrasta ponownie zdrowy paznokieć/paznokcie. Zazwyczaj całkowite wyleczenie paznokci rąk występuje po około 6 miesiącach, a wyleczenie paznokci nóg po upływie 9 do 12 miesięcy.

Jeżeli zakażenie paznokcia ręki lub nogi jest nadmiernie nasilone lub gdy zajmuje kilka różnych paznokci, może być wskazane dodatkowe doustne leczenie przeciwgrzybicze.

W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Polinail jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polinail

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Polinail

W przypadku pominięcia zastosowania leku, nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek podanych w punkcie 3 (Jak stosować lek Polinail).

Jeżeli nie zastosowano leku przez kilka dni, jego skuteczność może być zmniejszona.

Przerwanie stosowania leku Polinail

Jeżeli leczenie zostanie przerwane zanim paznokieć/paznokcie będą wyleczone lub prawie wyleczone, zakażenie grzybicze może nie ustąpić. W takim przypadku stan paznokci może się ponownie pogorszyć.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Polinail może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację:

Bardzo często: występują więcej niż u 1 na 10 pacjentów

Często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: występują u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nie znane: nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania:

Bardzo rzadko: rumień, łuszczenie, uczucie pieczenia i świąd w miejscu aplikacji.

Odnotowane objawy niepożądane w miejscu zastosowania leku były łagodne i krótkotrwałe. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLINAIL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce.

Produkt jest łatwopalny. Należy unikać kontaktu produktu z ciepłem i otwartym źródłem ognia. Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

W temperaturze poniżej 15°C lakier leczniczy może przyjąć postać żelu. Może także wystąpić lekkie kłaczkowanie oraz na dnie butelki może tworzyć się niewielki osad. Można go usunąć poprzez pocieranie butelki pomiędzy dłońmi mniej więcej przez 1 minutę. Roztwór będzie wtedy ponownie przejrzysty. Nie ma to wpływu na jakość i działanie leku.

Lek należy przed zastosowaniem obejrzeć, aby sprawdzić, czy na dnie butelki roztwór jest przejrzysty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Polinail

Substancją czynną leku jest cyklopiroks. Jeden gram lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu.

Inne składniki leku to: etylu octan, etanol 96%, alkohol cetostearylowy, hydroksypropylochitozan i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Polinail i co zawiera opakowanie

Lek Polinail ma postać przezroczystego, bezbarwnego do lekko żółtawego roztworu.

Opakowania:

Butelka szklana zawierająca 3,3 ml lub 6,6 ml lakieru do paznokci leczniczego, z zakrętką z PP i pędzelkiem, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Polichem S.A., 50, Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Luksemburg Wytwórca

Alfa Wassermann S.p.A, Via Enrico Fermi n° 1,65020 Alanno (PE), Włochy Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Martiri delle Foibe, 1, 29016 Cortemaggiore, Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Kitonail80 mg/g wirkstoffhaltiger Nagellack Bułgaria: Polinail

Francja: ONYTEC 80 mg/g, vernis a ongles medicamenteux Grecja: Kitonail

Hiszpania: ONY-TEC 80 mg/g barniz de unas medicamentoso

Niemcy: Hauticum 8% wirkstoffhaltiger Nagellack

Polska: Polinail

Portugalia: Niogermos

Republika Czeska: Polinail

Rumunia: Kitonail

Słowacja: Polinail

Węgry: Kitonail

Włochy: Niogermox 80 mg/g smalto medicato per unghie Data zatwierdzenia ulotki: 17.07.2013

Polinail

Charakterystyka Polinail

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polinail, 80 mg/g, lakier do paznokci, leczniczy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY l ILOŚCIOWY

Jeden gram lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). Substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy 10 mg/g roztworu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Lakier do paznokci, leczniczy.

Przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtawego roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodne do umiarkowanych zakażenia grzybicze paznokci wywołane przez dermatofity i (lub) inne grzyby wrażliwe na cyklopiroks, w przypadku, gdy zakażenie nie zajęło macierzy paznokcia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na paznokcie rąk, nóg oraz bezpośrednio sąsiadujące obszary skóry (obrąbek naskórkowy paznokcia, łożysko paznokcia).

Jeżeli nie zalecono inaczej, cienką warstwę produktu leczniczego Polinail nakłada się raz na dobę na umyty i osuszony paznokieć/paznokcie. Leczniczy lakier do paznokci należy nakładać na całą płytkę paznokciową i do 5mm wokół skóry otaczającej paznokieć oraz, jeśli jest to możliwe, poniżej wolnej krawędzi paznokcia. Produkt leczniczy Polinail wysycha po upływie około 30 sekund.

Leczonych paznokci nie należy myć przez co najmniej sześć godzin, dlatego zaleca się stosowanie produktu leczniczego wieczorem przed snem. Po tym czasie można wykonywać zwykłe zabiegi higieniczne.

Do usuwania produktu leczniczego Polinail nie należy stosować żadnych rozpuszczalników lub środków ściernych (np. pilniki do paznokci), wystarczające jest dokładne umycie paznokci wodą.

Czasami po kilku dniach leczenia, z powodu niewłaściwego mycia paznokci, na ich powierzchni może pojawić się biała warstwa. Można ja usunąć przemywając neutralnym mydłem i, w razie potrzeby, za pomocą szczotki do paznokci lub gąbki.

W przypadku nieumyślnego zmycia lakieru, produkt leczniczy Polinail można nałożyć ponownie.

Zaleca się regularne usuwanie wolnej krawędzi paznokcia oraz całego oddzielonego fragmentu paznokcia poprzez obcinanie.

Leczenie należy kontynuować do czasu uzyskania całkowitego wyleczenia mikologicznego i klinicznego oraz ponownego odrostu zdrowego paznokcia. Zazwyczaj, całkowite wyleczenie paznokci rąk występuje po około 6 miesiącach, podczas gdy wyleczenie paznokci nóg trwa od

9 do 12 miesięcy.

W celu uniknięcia interferencji kultury grzybiczej na skutek możliwych pozostałości substancji czynnej, kontrolne badanie kultury należy wykonać po czterech tygodniach od zakończenia leczenia.

Ponieważ leczenie jest miejscowe, nie ma konieczności stosowania odmiennego dawkowania w szczególnych grupach pacjentów.

Jeżeli choroba nie poddaje się leczeniu produktem leczniczym Polinaili (lub) obejmuje znacząco jeden lub kilka paznokci rąk i stóp, należy rozważyć dodatkowe leczenie doustne.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cyklopiroks lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak wystarczających doświadczeń w tej grupie wiekowej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku uczulenia należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i rozpocząć właściwą terapię.

Tak jak w przypadku leczenia miejscowego wszystkich grzybic paznokci, należy rozważyć dodatkowe leczenie ogólne, jeżeli proces chorobowy obejmuje kilka paznokci (> niż 5 paznokci) lub więcej niż dwie trzecie płytki paznokciowej oraz gdy istnieją czynniki predysponujące, takie jak cukrzyca lub choroby immunologiczne.

Należy mieć na uwadze ryzyko usunięcia całego oddzielonego, zakażonego paznokcia przez personel medyczny lub w trakcie mycia u pacjentów z cukrzycą insulinozależną lub neuropatią cukrzycową w wywiadzie.

Należy unikać kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi.

Produkt leczniczy Polinail przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego.

Nie wolno stosować lakieru do paznokci ani innych kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji paznokci na leczone paznokcie.

Produkt leczniczy Polinail zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować reakcje skórne, jak np. kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie obserwowano interakcji cyklopiroksu z innymi lekami. Nie zgłoszono innych rodzajów interakcji.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża:

Brak danych klinicznych dotyczących ekspozycji kobiet w ciąży na cyklopiroks. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój embrionu, płodu i (lub) noworodka. Jednak nie ma odpowiednich danych dotyczących możliwego długoterminowego działania na rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Leczenie produktem leczniczym Polinail można stosować tylko w przypadku absolutnej konieczności, po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści w stosunku do możliwego ryzyka.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy cyklopiroks przenika do mleka u ludzi. Leczenie produktem leczniczym Polinail można stosować tylko w przypadku absolutnej konieczności, po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści w stosunku do możliwego ryzyka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy Polinail nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (> 1/1000, <1/100), rzadko (>1/10000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10000), nie znane (nie do oszacowania na podstawie dostępnych danych).

Nie należy spodziewać się układowych działań niepożądanych. Odnotowane objawy przedmiotowe i podmiotowe w miejscu zastosowania produktu leczniczego były łagodne i przemijające.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko: rumień, łuszczenie, uczucie pieczenia i świąd w miejscu aplikacji. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

E-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania związanych z zastosowaniem tego produktu leczniczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego;

Kod ATC: DOI AE14

Postać farmaceutyczna produktu leczniczego Polinail oparta jest na opatentowanej technologii (ONY-TEC) dostarczającej substancję czynną do paznokci. Jest to wodnoalkoholowy roztwór hydroksypropylowego chitozanu, mający następujące właściwości: dobrą rozpuszczalność w wodzie, wysoką plastyczność, powinowactwo do keratyny, działanie powodujące gojenie się ran i wysoką zgodność z tkankami ludzkimi.

Produkt leczniczy Polinail działa miejscowo przeciwgrzybiczo. Substancją czynną jest cyklopiroks (pochodna pirydonu). In vitro cyklopiroks wykazuje zarówno działanie bakteriobójcze jak i bakteriostatyczne, a także niszczy przetrwalniki grzybów. Cyklopiroks jest lekiem o szerokim spektrum działania na dermatofity drożdżaki, pleśnie oraz inne grzyby. Minimalne stężenie hamujące (MIC) w odniesieniu do większości dermatofitów (Trichophyton species, Microsporum species, Epidermophytum species) i drożdżaków (Candida albicans, inne Candida species) mieści się w zakresie od 0,9 do 3,9 ^g/ml,

Nie odnotowano przypadków oporności na cyklopiroks przez ponad dwa dziesięciolecia.

Tabela wrażliwości (szczepy chorobotwórcze)

Dermatofity

Trichophyton rubrum Trichophyton mentagrophytes Trichophyton spp Microsporum canis Epidermophyton floccosum

Drożdże

Candida albicans Candida parapsilosis

Pleśnie

Scopulariopsis brevicaulis Aspergillus spp Fusarium solani

Po nałożeniu na powierzchnię paznokcia, produkt leczniczy Polinail tworzy niewidoczną warstwę, przepuszczalną dla wilgoci i powietrza, która przylegając do struktury keratyny paznokcia pozwala na łatwe i szybkie uwalnianie substancji czynnej do podłoża.

Produkt leczniczy Polinail badano w długoterminowym badaniu klinicznym u 467 pacjentów z grzybicą paznokci. Były to trzy badania porównawcze z placebo (podłoże produktu leczniczego Polinail) i dostępnym w sprzedaży 8% cyklopiroksem w postaci lakieru do paznokci, w których nakładano lakier na paznokcie codziennie przez 48 tygodni. Ocena była prowadzona przez 12 tygodni. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w charakterystyce różnych produktów, produkt referencyjny cyklopiroksu w postaci lakieru był usuwany raz w tygodniu z pomocą rozpuszczalnika i pilnika do paznokci, podczas gdy produkt leczniczy Polinail oraz placebo, były usuwane poprze zwyczajne mycie.

Dane dotyczące skuteczności były dostępne u 454 pacjentów zgodnie z zaplanowanym leczeniem (ITT) i potwierdzone u 433 pacjentów (PP). Produkt leczniczy Polinail wykazał większą skuteczność w porównaniu do placebo i produktu referencyjnego zawierającego cyklopiroks. Lepsze działanie obserwowano w przypadku pierwszorzędowego punktu końcowego, którym była liczba wyleczeń (liczba pacjentów z ujemnym wynikiem badania mikologicznego i płytką paznokciową w 100% bez zmian) oraz drugorzędowego punktu końcowego, którym była liczba odpowiedzi na leczenie (pacjenci z ujemnym wynikiem badania mikologicznego i płytką paznokciową w >90% bez zmian).

W tygodniu 48 i 52 odsetek pacjentów, u których uzyskano całkowite wyleczenie i odpowiedź na leczenie był znacząco większy w grupie produktu leczniczego Polinail niż w grupie produktu referencyjnego zawierającego cyklopiroks.

W 60 tygodniu, tj. po 12 tygodniach od zakończenia leczenia, odsetek pacjentów u których uzyskano całkowite wyleczenie i odpowiedź na leczenie zwiększył się dodatkowo w grupie produktu leczniczego Polinail w porównaniu do grupy produktu referencyjnego zawierającego cyklopiroks i był o 119% większy dla liczby wyleczeń (znamienny statystycznie, p < 0,05) oraz o 66% dla odpowiedzi na leczenie (znamienny statystycznie, p < 0,05).

Odmiennie niż produkt referencyjny, produkt leczniczy Polinail wykazywał stały wzrost skuteczności dla obydwu pierwszorzędowych punktów końcowych w 48, 52 i 60 tygodniu leczenia.

W sposób ciągły, przez cały czas leczenia, kontrolowano tolerancję po nałożeniu lakieru.

U mniejszości pacjentów we wszystkich grupach terapeutycznych obserwowano występowanie objawów przedmiotowych i podmiotowych. Ogólnie, objawy przedmiotowe i podmiotowe występowały częściej w przypadku produktu referencyjnego zawierającego cyklopiroks (8,6% objawy przedmiotowe i 16% objawy podmiotowe), niż w grupie stosującej produkt leczniczy Polinail (2,8% objawy przedmiotowe, 7,8% objawy podmiotowe). W grupie placebo zanotowano 7,2 % objawów przedmiotowych i 12,4 % objawów podmiotowych. Najczęściej odnotowanym objawem przedmiotowym był rumień. Objaw ten obserwowany był przez badacza u 2,8% pacjentów z grupy leczniczego Polinail i u 8,6% pacjentów z grupy produktu referencyjnego. Dodatkowo, rumień zgłaszano u kolejnych 2,1% pacjentów stosujących produkt referencyjny. Najczęściej występującym objawem było uczucie pieczenia. Objaw ten obserwowany był u 2,8% pacjentów z grupy produkt leczniczy Polinail i u 10,7% pacjentów z grupy produktu referencyjnego.

Dotychczas nie odnotowano występowania oporności grzybów na cyklopiroks.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W oparciu o technologię ONY-TEC produkt leczniczy Polinail dobrze przenika do kreatyny. Po zastosowaniu lakieru leczniczego na zrogowaciałe tkanki, substancja czynna jest natychmiast uwalniania i penetruje do paznokcia. Po uzyskaniu stężenia grzybobójczego w miejscu zakażenia, substancja czynna wiąże się nieodwracalnie ze ścianą komórkową grzyba, co powoduje zahamowanie wychwytu składników niezbędnych do syntezy komórkowej i do łańcucha oddechowego.

Bardzo mała część cyklopiroksu ulega wchłanianiu ogólnoustrojowemu [<2% podanej dawki; w długoterminowych badaniach stężenia w osoczu po 6. i 12. miesiącach leczenia wynosiły odpowiednio 0,904 ng/ml{n=163) i 1,444 ng/ml (n=149)]. Oznacza to, że produkt wywiera przede wszystkim działanie miejscowe i ryzyko możliwego wpływu na prawidłowo działające funkcje organizmu jest mało istotne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie.

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka po zastosowaniu doustnych dawek dobowych cyklopiroksu do 10 mg/kg mc. Nie udowodniono występowania toksycznego wpływu na zarodek/płód lub działanie rakotwórcze u szczurów i królików. Po podaniu dawek 5 mg/ml obserwowano zmniejszenie wskaźnika płodności u królików. Brak dowodów wskazujących na występowanie jakiejkolwiek toksyczności przed - i pourodzeniowej, jednakże nie badano możliwego długotrwałego wpływu na potomstwo. W badaniach dotyczących tolerancji miejscowej u królików i świnek morskich produkt leczniczy Polinail nie wykazywał działania drażniącego.

Pochodna chitozanu zawarta w postaci farmaceutycznej nie zawiera tropomiozyny i nie wykazuje potencjalnego działania alergizującego u pacjentów uczulonych na skorupiaki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Etylu octan Etanol 96%

Alkohol cetostearylowy

Hydroksypropylochitozan Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożność przy przechowywaniu

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce.

W temperaturze poniżej 15°C lakier leczniczy może przyjąć postać żelu. Może także wystąpić lekkie kłaczkowanie oraz tworzyć się niewielki osad, które można usunąć, ogrzewając produkt w temperaturze pokojowej (25°C) poprzez pocieranie butelki pomiędzy dłońmi do momentu, gdy roztwór jest znowu przejrzysty (mniej więcej przez 1 minutę). Nie ma to wpływu na jakość i działanie produktu.

Nieużywana butelka powinna być zamknięta. Produkt jest łatwopalny. Należy unikać kontaktu produktu z ciepłem i otwartym źródłem ognia.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania.

Butelka szklana zawierająca 3,3 mi lub 6,6 mi lakieru do paznokci leczniczego, z zakrętką z PP i pędzelkiem, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCYPOZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polichem S.A., 50, Val Fleuri,1526 Luxembourg, Luksemburg

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIEDO OBROTU

Pozwolenie nr: 16259

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.12.2009

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 17.07.2013

Polinail