Imeds.pl

Polinail 80 Mg/G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Polinail, 80 mg/g lakier do paznokci, leczniczy (Ciclopiroxum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,

Gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Patrz punkt 4._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Polinail i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polinail

3.    Jak stosować lek Polinail

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Polinail

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK POLINAIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Polinail jest lekiem o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego, do stosowania miejscowego na paznokcie rąk, nóg oraz bezpośrednio sąsiadujące obszary skóry.

Lek stosowany jest w leczeniu łagodnych do umiarkowanych grzybiczych zakażeń paznokci (grzybica paznokci) wywołanych przez grzyby nitkowate i (lub) przez inne grzyby, które można leczyć cyklopiroksem.

Substancja czynna leku -cyklopiroks, zapobiega wzrostowi grzyba i niszczy go, powodując wyleczenie paznokci.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POLINAIL Kiedy nie stosować leku Polinail

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polinail.

•    u dzieci poniżej 18 lat, ze względu na brak wystarczających doświadczeń dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Kiedy zachować szczególna ostrożność stosując lek Polinail

Jeśli wystąpi uczulenie, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Tak jak w przypadku leczenia miejscowego wszystkich grzybic paznokci, gdy proces chorobowy obejmuje kilka paznokci (> niż 5 paznokci) lub więcej niż dwie trzecie płytki paznokciowej oraz gdy istnieją czynniki predysponujące, takie jak cukrzyca lub choroby immunologiczne, należy porozumieć się z lekarzem. Lekarz prawdopodobnie zaleci dodatkowe leczenie doustne grzybicy paznokci. '

Jeżeli pacjent ma cukrzycę, należy zachować ostrożność podczas przycinania paznokci.

Należy unikać kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi.

Lek Polinail przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego.

Na leczone paznokcie nie wolno stosować lakieru do paznokci ani innych kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji paznokci.

Stosowanie leku Polinail z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leczenie lekiem Polinail możliwe jest jedynie w przypadku absolutnej konieczności, po dokładnym rozważeniu przez lekarza prowadzącego korzyści w stosunku do możliwego ryzyka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy cyklopiroks przenika do mleka ludzkiego. Leczenie lekiem Polinail możliwe jest jedynie w przypadku absolutnej konieczności, po dokładnym rozważeniu przez lekarza prowadzącego korzyści w stosunku do możliwego ryzyka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie są konieczne specjalne środki ostrożności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Polinail

Lek Polinail zawiera alkohol cetostearylowy. Może on powodować miejscowe reakcje skórne, jak np. zaczerwienienie i (lub) łuszczenie się skóry (kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia).

3. JAK STOSOWAĆ LEK POLINAIL

Lek Polinail należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosuje się cienką warstwę leku Polinail na zmieniony chorobowo paznokieć/paznokcie raz na dobę. Paznokcie powinny być czyste i suche. Leczniczy lakier do paznokci należy zastosować na całą powierzchnię paznokcia i do 5 mm wokół skóry otaczającej paznokieć. Jeśli jest to możliwe, lek Polinail należy nałożyć także poniżej wolnej krawędzi paznokcia.

Pozostawić lek Polinail do wyschnięcia w przybliżeniu na 30 sekund

Leczonego paznokcia (paznokci) nie należy myć przez co najmniej sześć godzin - z tego względu zaleca się stosowanie leku wieczorem przed snem. Po upływie tego czasu można stosować zwykłe zabiegi higieniczne.

Do usuwania leku Polinail nie należy stosować żadnych rozpuszczalników lub substancji ściernych (np. pilnik do paznokci), wystarczające jest dokładne umycie paznokci wodą.

Czasami po kilku dniach leczenia, z powodu niewłaściwego mycia paznokci, na ich powierzchni może pojawić się biała warstwa. Można ja usunąć przemywając neutralnym mydłem i, w razie potrzeby, za pomocą szczotki do paznokci lub gąbki.

W przypadku nieumyślnego zmycia lakieru, lek Polinail należy nałożyć ponownie. Zaleca się regularne usuwanie wszystkich nie umocowanych części paznokcia, np. poprzez obcinanie paznokci

Leczenie należy kontynuować do czasu uzyskania całkowitego ustąpienia objawów, to znaczy do momentu, gdy paznokieć/paznokcie są całkowicie czyste lub prawie czyste i odrasta ponownie zdrowy paznokieć/paznokcie. Zazwyczaj całkowite wyleczenie paznokci rąk występuje po około 6 miesiącach, a wyleczenie paznokci nóg po upływie 9 do 12 miesięcy.

Jeżeli zakażenie paznokcia ręki lub nogi jest nadmiernie nasilone lub gdy zajmuje kilka różnych paznokci, może być wskazane dodatkowe doustne leczenie przeciwgrzybicze.

W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Polinail jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polinail

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Polinail

W przypadku pominięcia zastosowania leku, nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek podanych w punkcie 3 (Jak stosować lek Polinail).

Jeżeli nie zastosowano leku przez kilka dni, jego skuteczność może być zmniejszona.

Przerwanie stosowania leku Polinail

Jeżeli leczenie zostanie przerwane zanim paznokieć/paznokcie będą wyleczone lub prawie wyleczone, zakażenie grzybicze może nie ustąpić. W takim przypadku stan paznokci może się ponownie pogorszyć.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Polinail może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację:

Bardzo często: występują więcej niż u 1 na 10 pacjentów

Często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: występują u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nie znane: nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania:

Bardzo rzadko: rumień, łuszczenie, uczucie pieczenia i świąd w miejscu aplikacji.

Odnotowane objawy niepożądane w miejscu zastosowania leku były łagodne i krótkotrwałe. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLINAIL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w lodówce.

Produkt jest łatwopalny. Należy unikać kontaktu produktu z ciepłem i otwartym źródłem ognia. Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

W temperaturze poniżej 15°C lakier leczniczy może przyjąć postać żelu. Może także wystąpić lekkie kłaczkowanie oraz na dnie butelki może tworzyć się niewielki osad. Można go usunąć poprzez pocieranie butelki pomiędzy dłońmi mniej więcej przez 1 minutę. Roztwór będzie wtedy ponownie przejrzysty. Nie ma to wpływu na jakość i działanie leku.

Lek należy przed zastosowaniem obejrzeć, aby sprawdzić, czy na dnie butelki roztwór jest przejrzysty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Polinail

Substancją czynną leku jest cyklopiroks. Jeden gram lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu.

Inne składniki leku to: etylu octan, etanol 96%, alkohol cetostearylowy, hydroksypropylochitozan i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Polinail i co zawiera opakowanie

Lek Polinail ma postać przezroczystego, bezbarwnego do lekko żółtawego roztworu.

Opakowania:

Butelka szklana zawierająca 3,3 ml lub 6,6 ml lakieru do paznokci leczniczego, z zakrętką z PP i pędzelkiem, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Polichem S.A., 50, Val Fleuri, 1526 Luxembourg, Luksemburg Wytwórca

Alfa Wassermann S.p.A, Via Enrico Fermi n° 1,65020 Alanno (PE), Włochy Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Martiri delle Foibe, 1, 29016 Cortemaggiore, Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Kitonail80 mg/g wirkstoffhaltiger Nagellack Bułgaria: Polinail

Francja: ONYTEC 80 mg/g, vernis a ongles medicamenteux Grecja: Kitonail

Hiszpania: ONY-TEC 80 mg/g barniz de unas medicamentoso

Niemcy: Hauticum 8% wirkstoffhaltiger Nagellack

Polska: Polinail

Portugalia: Niogermos

Republika Czeska: Polinail

Rumunia: Kitonail

Słowacja: Polinail

Węgry: Kitonail

Włochy: Niogermox 80 mg/g smalto medicato per unghie Data zatwierdzenia ulotki: 17.07.2013