+ iMeds.pl

Poliorix 40 jednostek antygenu D inaktywowanego wirusa polio typ 1, 8 jednostek antygenu D inaktywowanego wirusa polio typ 2 i 32 jednostki antygenu D inaktywowanego wirusa polio typ 3/0,5 ml; szczepionka 1-dawkowa, 1 dawka (0,5 ml)Ulotka Poliorix

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

POLIORIX, roztwór do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw poliomyelitis, inaktywowana Szczepionka 1-dawkowa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Poliorix i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Poliorix

3.    Jak stosować szczepionkę Poliorix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Poliorix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST SZCZEPIONKA POLIORIX I W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE

Poliorix jest szczepionką stosowaną od 6. tygodnia życia w celu zapobiegania poliomyelitis (polio, zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, choroba Heinego-Medina). Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności (przeciwciał) przeciwko poliowirusom.

• Poliomyelitis (Polio): Poliomyelitis, czasami po prostu nazywane polio, jest zakażeniem

wirusowym, które charakteryzuje się wieloma objawami. Często stanowi łagodnie przebiegającą chorobę, ale u niektórych osób może powodować trwałe uszkodzenia, a nawet zgon. W najcięższej postaci tej choroby dochodzi do paraliżu mięśni (mięśnie nie mogą spełniać swoich funkcji), może to być paraliż mięśni oddechowych lub mięśni zapewniających możliwość poruszania się o własnych siłach. Kończyny dotknięte tym schorzeniem mogą być zniekształcone i bolesne.

Szczepienie jest najlepszym sposobem zapobiegania chorobie. Żaden ze składników szczepionki nie jest zakaźny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SZCZEPIONKI POLIORIX Kiedy nie stosować szczepionki Poliorix

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik szczepionki lub neomycynę lub polimyksynę, które mogą występować w ilościach śladowych w szczepionce.

-    Jeśli wystąpiły objawy uczuleniowe po wcześniejszym podaniu inaktywowanej szczepionki przeciwko polio.

Objawami uczulenia są:

•    swędząca wysypka skórna

•    trudności w oddychaniu

•    obrzęk twarzy i języka.

-    Jeśli występuje ostra i ciężka choroba gorączkowa. Łagodna infekcja, taka jak przeziębienie nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę Poliorix

-    Jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpiły problemy zdrowotne po szczepieniach.

-    Jeśli dziecko miewa krwawienia lub łatwo dochodzi u niego do powstawania siniaków.

W tych przypadkach lekarz zadecyduje o właściwym terminie i sposobie przeprowadzenia szczepienia.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci zastrzyku może dojść do omdlenia. W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli u pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, może się zdarzyć, że nie wszyscy zaszczepieni uzyskają pełną ochronę po szczepieniu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty oraz o ostatnio otrzymanych szczepionkach. Szczepionkę Poliorix można podawać jednocześnie ze szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz Haemophilus influenzae typ b (Hib), jednak należy podawać je w różne miejsca ciała.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma odpowiednich danych na temat stosowania szczepionki Poliorix w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ SZCZEPIONKĘ POLIORIX Sposób podawania

Szczepionka Poliorix powinna być podawana domięśniowo, u niemowląt i małych dzieci w przednio-boczną część uda, u pozostałych w górną część ramienia (w mięsień naramienny).

Szczepionka w żadnym przypadku nie powinna być podawana dożylnie.

Dawkowanie

Szczepionka Poliorix może być podawana od 6. tygodnia życia. Zaleca się zachowanie 8. tygodniowego odstępu pomiędzy pierwszą, a drugą dawką szczepionki oraz odstępu 8. miesięcznego pomiędzy dawką drugą a trzecią. Czwarta dawka powinna zostać podana w wieku 6. lat.

Następnie zaleca się podawanie dawki przypominającej od 16. roku życia i co 10 lat u dorosłych dla osób podróżujących do rejonów endemicznych.

Schematy szczepienia podstawowego oraz dawki przypominającej powinny być dostosowane do lokalnych zaleceń tj. Programu Szczepień Ochronnych.

Pominięcie zastosowania kolejnej dawki szczepionki Poliorix

Jeżeli kolejna dawka szczepionki nie została przyjęta w wyznaczonym terminie, to należy koniecznie porozmawiać z lekarzem, aby umówić kolejną wizytę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, szczepionka Poliorix może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowywano następujące działanie niepożądane po szczepieniu:

♦    Bardzo często (mogą wystąpić w 1 przypadku na 10 dawek szczepionki lub częściej):

•    senność

•    utrata apetytu

•    ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania, gorączka

•    nerwowość, niepokój, nietypowy płacz

♦    Często (rzadziej niż w 1 przypadku na 10 dawek szczepionki):

•    biegunka, wymioty

Działania niepożądane odnotowywane po wprowadzeniu szczepionki do obrotu:

•    reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne

U bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych przed lub w 28. tygodniu ciąży) w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą wystąpić dłuższe niż normalnie odstępy pomiędzy oddechami.

Jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych wystąpi ze znacznym nasileniem lub pojawią się jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Nie należy niepokoić się tą listą możliwych działań niepożądanych. Możliwe, że nie wystąpią żadne działania niepożądane po szczepieniu.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ SZCZEPIONKĘ POLIORIX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać. Zamrożenie niszczy szczepionkę.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować szczepionki po terminie ważności podanym na opakowaniu. Ostatnim dniem jej stosowania jest ostatni dzień miesiąca podanego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera szczepionka Poliorix

-    Substancjami czynnymi szczepionki są (w jednej dawce 0,5 ml):

Inaktywowany wirus polio typ 1 (szczep Mahoney)    40 jednostek antygenu D

Inaktywowany wirus polio typ 2 (szczep MEF-1)    8 jednostek antygenu D

Inaktywowany wirus polio typ 3 (szczep Saukett)    32 jednostki antygenu D

-Ponadto szczepionka zawiera: fenoksyetanol, medium 199, formaldehyd, polisorbat 80, wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka Poliorix i co zawiera opakowanie

Poliorix jest przejrzystym wodnym roztworem w szklanej fiolce przeznaczonym do wstrzykiwań domięśniowych.

Poliorix jest dostępny w fiolkach zawierających 1 dawkę szczepionki (0,5 ml), w opakowaniach po 1,

10 lub 100 sztuk.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l’Institut 89 1330 Rixensart, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa Tel. +48 (22) 576 90 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2012

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Przed podaniem szczepionki należy upewnić się co do braku zmian zabarwienia i obecności ciał obcych w fiolce. W wypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian szczepionki nie należy podawać.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Poliorix

Charakterystyka Poliorix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

POLIORIX, roztwór do wstrzykiwań Vaccinum poliomyelitidis inactivatum

Szczepionka przeciw poliomyelitis, inaktywowana

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera:

Inaktywowany wirus polio typ 1 (szczep Mahoney)    40 jednostek antygenu D

Inaktywowany wirus polio typ 2 (szczep MEF-1)    8 jednostek antygenu D

Inaktywowany wirus polio typ 3 (szczep Saukett)    32 jednostki antygenu D

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

POLIORIX spełnia wymagania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące substancji biologicznych oraz szczepionek przeciw poliomyelitis.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka POLIORIX jest zalecana do czynnego uodporniania przeciw poliomyelitis od 6. tygodnia życia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Szczepionka POLIORIX może być podawana od 6. tygodnia życia.

Schemat szczepienia podstawowego i przypominającego powinien być zgodny z oficjalnymi zaleceniami tj. z Programem Szczepień Ochronnych.

W Belgii szczepienie podstawowe szczepionką przeciw poliomyelitis inaktywowaną rozpoczyna się u dzieci powyżej drugiego miesiąca życia. Szczepionka POLIORIX może być podawana od 6. tygodnia życia. Zaleca się zachowanie 8. tygodniowego odstępu pomiędzy pierwszą, a drugą dawką szczepionki oraz odstępu 8. miesięcznego pomiędzy dawką drugą a trzecią. Czwarta dawka powinna zostać podana w wieku 6 lat.

Następnie zaleca się podawanie dawki przypominającej od 16. roku życia i co 10 lat u dorosłych dla osób podróżujących do rejonów endemicznych.

Sposób podawania

Szczepionka POLIORIX powinna być podawana głęboko domięśniowo, u niemowląt i małych dzieci w przednio-boczną część uda; u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych w mięsień naramienny.

4.3    Przeciwwskazania

Szczepionka POLIORIX jest przeciwwskazana u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników szczepionki, neomycynę lub polimyksynę (substancje, które mogą być obecne w ilościach śladowych w szczepionce), a także u osób, u których wystąpiły objawy uczuleniowe po wcześniejszym podaniu inaktywowanej szczepionki przeciwko poliomyelitis.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, szczepionka POLIORIX nie powinna być podawana osobom w okresie ostrych i ciężkich chorób przebiegających z gorączką. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zasady dobrej praktyki klinicznej wymagają, aby szczepienie poprzedzone było przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznych.

Omdlenie może wystąpić po lub nawet przed każdym szczepieniem, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. W związku z tym należy podjąć działania, zapobiegające ewentualnym urazom w następstwie upadku.

Czynna odpowiedź immunologiczna, to znaczy wytwarzanie przeciwciał, może być osłabiona u pacjentów z zaburzeniami odporności wynikającymi np. ze stosowania leków immunosupresyjnych, chorób genetycznych, zakażenia wirusem HIV, a także z innych przyczyn.

Szczepionka POLIORIX powinna być ostrożnie stosowana u osób z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia. Po podaniu domięśniowym szczepionki może u nich wystąpić krwawienie.

POLIORIX w żadnym przypadku nie powinien być podawany dożylnie.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym < 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego.

Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zgodnie z obecnie przyjętą praktyką w czasie jednej sesji szczepiennej podaje się kilka szczepionek. W przypadku jednoczesnego podawania różnych szczepionek należy podawać je w różne miejsca ciała. Szczepionkę POLIORIX można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami zawierającymi antygeny błonicy, tężca i krztuśca (DTP), wirusa zapalenia wątroby typu B oraz Haemophilus influenzae typ b (Hib), jednakże miejsca szczepienia muszą być różne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma odpowiednich danych klinicznych na temat stosowania szczepionki POLIORIX w okresie ciąży i karmienia piersią oraz odpowiednich badań na zwierzętach dotyczących wpływu na czynności rozrodcze.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

POLIORIX nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

•    Badania kliniczne

Profil bezpieczeństwa przedstawiony poniżej jest oparty na danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem niemowląt i dzieci. W badaniach tych, pacjentom podawano jednocześnie inne szczepionki, dlatego też związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy podaniem szczepionki POLIORIX a występowaniem wymienionych objawów nie został ustalony.

Działania niepożądane, uznane za przynajmniej prawdopodobnie powiązane ze szczepieniem zostały podzielone według częstości ich występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: senność

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: biegunka, wymioty

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo często: utrata apetytu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania, gorączka Zaburzenia psychiczne:

Bardzo często: nerwowość, niepokój, nietypowy płacz

•    Monitorowanie bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych < 28. tygodnia ciąży) (patrz punkt 4.4)

4.9    Przedawkowanie

Nie odnotowano żadnych przypadków przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionka przeciw poliomyelitis, trójskładnikowa, inaktywowana, cały wirus, kod ATC J07BF03.

Po zakończeniu szczepienia pierwotnego obejmującego dwie dawki u ponad 99% niemowląt stwierdzono przeciwciała neutralizujące przeciw 3 serotypom wirusa poliomyelitis.

U wszystkich niemowląt stwierdzono przeciwciała neutralizujące przeciw 3 serotypom wirusa poliomyelitis po zakończeniu szczepienia pierwotnego obejmującego trzy dawki.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane nie wykazują żadnego ryzyka dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze:

Fenoksyetanol Medium 199 Formaldehyd Polisorbat 80 Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Szczepionka POLIORIX nie powinna być mieszana w tej samej strzykawce z innymi szczepionkami.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2oC - 8oC (w lodówce). Nie zamrażać.

Jeżeli szczepionka ulegnie zamrożeniu, nie należy jej podawać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Szczepionka POLIORIX jest przejrzystym wodnym roztworem.

Szczepionka 1-dawkowa

Fiolki po 0,5 ml ze szkła typu I zamknięte szarym, gumowym, butylowym korkiem w tekturowym pudełku po 1, 10, 100 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem szczepionki należy upewnić się co do braku zmian zabarwienia i obecności ciał obcych w fiolce. W wypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian, szczepionki nie należy podawać.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l’Institiut 89 1330 Rixensart, Belgia Tel.: +32 (0)2 656 8111 Faks: +32 (0)2 656 8000

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10397

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.04.2004 r.; 06.05.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

- 5 -

Poliorix