Imeds.pl

Polpril 10 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Finasterid Stada 5 mg tabletki powlekane

(Finasteridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Finasterid Stada i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finasterid Stada

3.    Jak stosować Finasterid Stada

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finasterid Stada

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Finasterid Stada i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną zawartą w leku Finasterid Stada jest finasteryd. Finasteryd należy do grupy leków o nazwie inhibitory 5-alfa reduktazy. Leki te działają poprzez zmniejszanie wielkości gruczołu krokowego (stercza) u mężczyzn.

Lek Finasterid Stada jest stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego powiększenia gruczołu krokowego (łagodnego rozrostu gruczołu krokowego - ŁRGK).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finasterid Stada

Kiedy nie stosować leku Finasterid Stada

-    Jeżeli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeżeli pacjentem jest kobieta (patrz także „Ciąża i karmienie piersią” w tym punkcie).

-    Jeżeli pacjent jest dzieckiem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Finasterid Stada należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

-    Jeżeli czynność wątroby u pacjenta jest zmniejszona.

-    Jeżeli pacjent ma trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza moczowego lub znacznie zmniejszony wypływ moczu. W takim przypadku pacjent powinien być szczegółowo zbadany przez lekarza, aby wykluczyć inne przyczyny zwężenia dróg moczowych.

-    Jeżeli partnerka seksualna pacjenta jest lub może być w ciąży, należy unikać jej ekspozycji na nasienie (np. stosując prezerwatywę), które może zawierać małe ilości leku (patrz także punkt 2 „Ciąża i karmienie piersią”).

Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić lekarzowi jakiekolwiek zmiany w tkance piersi, jak guzki, ból, powiększenie piersi lub wyciek z sutka, które mogą sygnalizować poważne zagrożenie chorobowe, takie jak rak piersi.

Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem i okresowo w trakcie leczenia, lekarz będzie prawdopodobnie wykonywał niektóre proste badania w celu wykluczenia możliwości wystąpienia raka gruczołu krokowego. Może to obejmować badanie palpacyjne przez odbyt oraz badanie krwi w celu oznaczenia stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. PSA).

Jeśli pacjent ma wykonać badanie krwi w celu oznaczenia stężenia PSA, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ finasteryd może zmieniać wyniki tego testu.

Inne leki i Finasterid Stada

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Finasterid Stada może być normalnie zażywany z innymi lekami, jednakże należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem jednoczesnego zażywania innego leku.

Finasterid Stada z jedzeniem i piciem

Lek Finasterid Stada można zażywać z jedzeniem lub niezależnie od jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Finasterid Stada jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn i nie wolno go stosować u kobiet (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Finasterid Stada“).

Kobiety, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę, nie mogą brać do rąk pokruszonych ani przełamanych tabletek Finasterid Stada. Jeżeli u kobiety w ciąży, noszącej płód płci męskiej, finasteryd wchłonie się przez skórę lub będzie zażyty doustnie, może urodzić się dziecko z wadami narządów płciowych.

Tabletki zawierające finasteryd są powlekane, co podczas zwykłego stosowania zabezpiecza przed kontaktem z substancją czynną leku, o ile tabletka nie zostanie pokruszona lub przełamana.

Jeśli kobieta w ciąży miała kontakt z pokruszonymi lub przełamanymi tabletkami leku Finasterid Stada, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli partnerka seksualna jest w ciąży lub potencjalnie może zajść w ciążę, należy unikać jej ekspozycji na nasienie pacjenta, które może zawierać niewielkie ilości leku (np. poprzez stosowanie prezerwatywy).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych, które mogłyby sugerować, że lek Finasterid Stada upośledza zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Finasterid Stada zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Finasterid Stada

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę.

Tabletkę należy połykać w całości i nie wolno jej łamać ani rozgniatać. Lek można przyjmować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finasterid Stada

Jeżeli pacjent zażyje większą niż zalecana dawkę leku Finasterid Stada 5 mg lub jeżeli przez przypadek dziecko połknie ten lek, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Finasterid Stada

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę leku należy przyjąć o należnej porze.

Przerwanie stosowania leku Finasterid Stada

Pomimo, że poprawę często obserwuje się po krótkim czasie, może być konieczne kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy.

Nie należy zmieniać dawki lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może także powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać zażywanie leku Finasterid Stada i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

- obrzęk twarzy, języka i warg, trudności w połykaniu lub w oddychaniu i pokrzywka.

Często (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 10pacjentów):

Niemożność uzyskania erekcji (impotencja), zmniejszenie popędu płciowego (zmniejszenie libido), zmniejszenie objętości ejakulatu.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 100 pacjentów):

Tkliwość i(lub) powiększenie piersi, trudności w uzyskaniu wytrysku nasienia, wysypka.

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 1000 pacjentów):

Ból jądra, świąd, pokrzywka, reakcje alergiczne, jak obrzęk twarzy i warg.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 10 000 pacjentów):

Wydzielina z piersi, guzki w piersiach.

Nie znane (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych):

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, rak piersi (patrz także punkt 2. „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), uczucie bicia serca (kołatanie serca).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Finasterid Stada

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu po określeniu „termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Finasterid Stada

-    Substancją czynną jest finasteryd. Każda tabletka zawiera 5 mg finasterydu.

-    Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki - laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian. Otoczka tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, makrogolu (8) stearynian (typ I).

Jak wygląda lek Finasterid Stada i co zawiera opakowanie

Finasterid Stada to biała, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, z literą „F” i cyfrą „5” wytłoczoną na jednej stronie tabletki. Średnica wynosi 7 mm.

Opakowania blistrowe PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku po 30 i 100 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:,

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Niemcy

Eurogenerics NV, Heizel Esplanade b 22, 1020 Bruksela, Belgia

Kern Pharma S.L., Venus 72, 08228 Terrassa-Barcelona, Hiszpania

Haupt Pharma Munster GmbH, Schleebruggenkamp 15, 48159 Munster, Niemcy

PharmaCoDane ApS, Marielundsvej 46A, DK-2730 Herlev, Dania

STADA Arzneimittel GesmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wiedeń, Austria

Siegfried Malta Ltd., HHF070 Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG3000, Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Finasterid 'Stada' 5 mg - Filmtabletten

Belgia:    Finasterid EG 5 mg filmomhulde tabletten

Dania:    Finasterid Stada

Niemcy:    Finasterid AL 5 mg Filmtabletten

Włochy:    Finasteride EG 5 mg compresse rivestite con film

Luksemburg:    Finasteride- EG cpr.pellic.

Polska:    Finasterid STADA 5 mg tabletki powlekane

Szwecja:    Finasterid Stada filmdragerade tabletter

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.02.2014

4