+ iMeds.pl

Polprost 50 mcg/mlUlotka Polprost

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polprost, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Polprost i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprost

3.    Jak stosować Polprost

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Polprost

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Polprost i w jakim celu się go stosuje

Latanoprost należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyny. Działa poprzez zwiększenie naturalnego przepływu płynu śródgałkowego do krwi.

Latanoprost stosuje się w leczeniu

■    choroby znanej jako jaskra z otwartym kątem

■    i nadciśnienia ocznego.

Oba schorzenia związane są ze zwiększeniem ciśnienia w gałce ocznej, wpływającym w konsekwencji na ostrość widzenia.

Latanoprost stosuje się również w leczeniu zwiększonego ciśnienia w oku i jaskry u dzieci w każdym wieku, również bardzo małych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprost

Latanoprost może być stosowany u dorosłych kobiet i mężczyzn (w tym u osób w podeszłym wieku) oraz u dzieci od urodzenia do 18 lat. Nie badano stosowania latanoprostu u wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

Kiedy nie stosować leku Polprost

■    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjentka jest w ciąży lub próbuje zajść w ciążę;

■    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Polprost należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli którekolwiek z poniższych stwierdzeń może dotyczyć pacjenta (osoby dorosłej lub dziecka):

■    jeśli oko pacjenta jest pozbawione soczewki, tylna torebka soczewki w oku pacjenta zostanie przerwana podczas wszczepienia sztucznej soczewki, sztuczna soczewka zostanie wszczepiona do przedniej komory oka lub jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka (np. uszkodzenie siatkówki lub zakrzepica żyły siatkówki) wystąpienia obrzęku plamki (gromadzenie płynu w tylnej części oka);

■    jeśli pacjent miał lub ma być poddany operacji oka;

■    jeśli pacjent ma ciężką astmę oskrzelową lub astmę niedostatecznie kontrolowaną;

■    jeśli pacjent odczuwa suchość oczu;

■    jeśli pacjent ma problemy z oczami, takie jak ból oka, podrażnienie lub zapalenie, niewyraźne widzenie;

■    jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe (można stosować lek Polprost,

■    lecz należy przestrzegać zaleceń dla osób używających soczewek kontaktowych w punkcie 3 tej ulotki);

■    jeśli pacjent przebył lub ma obecnie wirusowe zakażenie oka wywołane przez wirus opryszczki

(Herpes simplex virus, HSV).

Polprost a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej leków z grupy analogów prostaglandyn, gdyż może to prowadzić do zwiększenia ciśnienia śródgałkowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Nie stosować leku Latanoprost-1 A Pharma w okresie ciąży.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub jeśli planuje ciążę, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Latanoprost-1 A Pharma w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku Latanoprost-1 A Pharma przez krótki czas mogą występować zaburzenia widzenia. W takim wypadku przed podjęciem prowadzenia pojazdu, obsługi narzędzi lub maszyn należy odczekać do czasu ustąpienia objawów.

Polprost zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek Polprost zawiera konserwant, benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka. Może również spowodować uszkodzenie powierzchni oka. Benzalkoniowy chlorek może wnikać do soczewek kontaktowych i spowodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Dlatego należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych, powinien wyjąć je przed zastosowaniem leku Polprost. Soczewki można włożyć ponownie po 15 minutach od zakroplenia leku. Instrukcje dla osób stosujących soczewki kontaktowe znajdują się w punkcie 3.

3. Jak stosować Polprost

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dawką zwykle stosowaną u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) i u dzieci jest jedna kropla podana do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Najlepszą porą do zakropienia leku jest wieczór. Nie należy stosować leku Polprost częściej niż raz na dobę, gdyż częstsze stosowanie może zmniejszyć skuteczność leczenia.

Polprost należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza do momentu, gdy lekarz zaleci przerwanie leczenia.

Osoby stosujące soczewki kontaktowe

Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe, należy je wyjąć przed zastosowaniem leku Polprost.

Można je ponownie włożyć po 15 minutach.

Sposób stosowania

Podczas stosowania leku Polprost należy postępować ściśle według podanych wskazówek. Przed zakropleniem leku zaleca się umycie rąk.

Nie wolno dopuścić do kontaktu końcówki dozownika z okiem lub jego okolicą ze względu na ryzyko zanieczyszczenia bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka prowadzące do ciężkiego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. W celu uniknięcia możliwego zanieczyszczenia pojemnika należy chronić jego końcówkę przed kontaktem z jakąkolwiek powierzchnią.


1.    Nie wolno stosować leku, jeśli przed pierwszym użyciem zostało naruszone zabezpieczenie na szyjce butelki.

2.    W celu otwarcia butelki należy odkręcać zakrętkę aż do przerwania zabezpieczenia.

3.    Należy odchylić do tyłu głowę, delikatnie ściągnąć w dół dolną powiekę tak, aby powstała „kieszonka” między powieką a gałką oczną (ryc. 1).


Ryc. 1

4. Odwrócić pojemnik i ścisnąć delikatnie jego ścianki (Ryc. 2 i 3) w taki sposób, aby wprowadzić do oka jedną kroplę leku, zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie wolno dotykać oka lub powieki końcówką pojemnika.Ryc. 3

5.    Delikatnie zamknąć chore oko, a palcem ucisnąć jego kącik obok nosa i przytrzymać przez minutę.

6.    Powtórzyć punkty 3, 4 i 5, wkraplając lek do drugiego oka, jeśli zalecił to lekarz.

7.    Dokładnie zamknąć butelkę zakrętką natychmiast po użyciu.

8.    Końcówka dozownika przeznaczona jest do odmierzania kropli leku, dlatego nie wolno powiększać dziurki na jej końcu.

Stosowanie leku Polprost z innymi kroplami do oczu

Należy zachować 5-minutową przerwę między zakropleniem leku Polprost a zastosowaniem innych kropli do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polprost

Zakroplenie większej ilości leku może spowodować nieznaczne podrażnienie oka, łzawienie i zaczerwienienie. Objawy te powinny ustąpić, ale jeśli niepokoją pacjenta, należy zwrócić się o poradę do lekarza.

W razie nieumyślnego połknięcia leku Polprost należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Polprost

Następną dawkę leku należy zastosować o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Polprost

Jeśli pacjent chce przerwać leczenie, powinien omówić to z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania latanoprostu obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

■    stopniowa zmiana koloru oka przez zwiększenie ilości brązowego barwnika w barwnej części oka (tęczówce). Zmiana taka jest bardziej prawdopodobna u pacjentów o barwie oczu mieszanej (niebiesko-brązowej, szaro-brązowej, żółto-brązowej lub zielono-brązowej) niż u osób, których oczy maja jeden kolor (niebieski, szary, zielony lub brązowy). Zmiana barwy oka może trwać lata, chociaż zwykle staje się zauważalna w ciągu 8 miesięcy leczenia. Zmiana koloru może być trwała i bardziej widoczna w razie stosowania leku tylko do jednego oka. Wydaje się, że zmiana barwy jest nieszkodliwa i nie postępuje po przerwaniu stosowania leku.;

■    lekkie do umiarkowanego zaczerwienienie oczu;

■    uczucie pieczenia, chropowatości, świądu, kłucia i obecności obcego ciała w oku;

■    zmiany wyglądu rzęs i włosów meszkowych, takie, jak wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie i zwiększenie ilości (zwłaszcza u pacjentów pochodzenia japońskiego).

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    przemijające punkcikowate zmiany rogówki (niepowodujące na ogół dyskomfortu)

■    zapalenie powiek

■    podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka

■    ból oka

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    obrzęk powiek

■    suchość spojówek

■    zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki)

■    bolesne łzawienie oka

■    niewyraźne widzenie

■    wyciek z oka ze świądem, zaczerwienieniem i obrzękiem

■    wysypka skórna

■    zapalenie spojówek

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    nieprzyjemna nadwrażliwość na światło lub bolesność i zaczerwienienie oka

■    zapalenie tęczówki, barwnej części oka (zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka)

■    gromadzenie płynu w tylnej części oka (obrzęk plamki)

■    objawowy obrzęk i nadżerki rogówki

■    obrzęk okolicy wokół oka

■    „nieprawidłowy” kierunek wzrostu rzęs, co może powodować podrażnienie oka

■    pojawienie się dodatkowego rzędu rzęs

■    reakcje skórne zlokalizowane na powiekach

■    ciemnienie skóry powiek

■    nadwrażliwość na światło (fotofobia)

■    astma oskrzelowa, pogorszenie objawów astmy, duszność

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    nasilenie objawów dławicy piersiowej

■    zapadnięcie gałki ocznej

■    ból w klatce piersiowej

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

■    bóle głowy

■    zawroty głowy

■    kołatanie serca (szybkie lub silne bicie serca)

■    bóle mięśniowe

■    ból stawów

■    obecność wypełnionej płynem torbieli tęczówki

■    zakażenie oka wywołane przez wirusa opryszczki (HSV)

U dzieci częściej niż u dorosłych występuje świąd i wyciek z nosa oraz gorączka.

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki (przezroczysta warstwa w przedniej części oka) występują mętne zgrubienia na rogówce w wyniku gromadzenia się wapnia podczas leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Polprost

■    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Przed pierwszym otwarciem leku: przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Po pierwszym otwarciu: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

■    Lek Polprost można używać w ciągu 4 tygodni po pierwszym otwarciu butelki, ale nie po upływie terminu ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Polprost

Substancją czynną jest latanoprost.

1 ml kropli Polprost zawiera 50 mikrogramów (co odpowiada 0,005% w/v) latanoprostu.

1 kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny (E339), sodu chlorek, disodu fosforan bezwodny (E339), woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek lub kwas solny stężony (do dostosowania pH).

Jak wygląda Polprost i co zawiera opakowanie

Krople do oczu, roztwór.

Krople Polprost są bezbarwnym płynem.

Butelka z LDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 1 butelka o pojemności 2,5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca Aeropharm GmbH Francois -Mitterrand-Allee 1 07407 Rudolstadt, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2013 Logo Sandoz

6 DE/H/2076/001/IB/009

Polprost

Charakterystyka Polprost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polprost, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml produktu Polprost zawiera 50 mikrogramów latanoprostu (Latanoprostum), co odpowiada 0,005% w/v.

1 kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml zawiera 0,2 mg benzalkoniowego chlorku, zastosowanego jako konserwant (co odpowiada 0,02% w/v).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Wygląd: przezroczysty, bezbarwny płyn.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem śródgałkowym.

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem śródgałkowym i jaskrą.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (również u osób w podeszłym wieku):

Zalecaną dawką jest jedna kropla podawana raz na dobę do chorego oka (oczu). Optymalne działanie uzyskuje się podając produkt Polprost wieczorem.

Latanoprostu nie należy stosować częściej niż raz na dobę, gdyż wykazano, że częstsze podawanie zmniejsza działanie leku obniżające ciśnienie śródgałkowe.

W razie pominięcia jednej dawki leku, leczenie należy kontynuować, stosując następną dawkę o zwykłej porze.

Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, w celu zmniejszenia ewentualnego wchłaniania leku do krwi zaleca się uciskanie przez minutę worka spojówkowego przy kącie wewnętrznym szpary powiekowej (ucisk punktowy) niezwłocznie po podaniu każdej kropli.

Przed zastosowaniem kropli należy wyjąć soczewki kontaktowe. Można je założyć ponownie po 15 minutach.

Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden lek okulistyczny do stosowania miejscowego, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnego leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Produkt Polprost można stosować u dzieci i młodzieży w takiej samej dawce, jak u dorosłych. Nie są dostępne dane dotyczące stosowania u wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży). Ilość danych uzyskanych u pacjentów w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) jest bardzo ograniczona (patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego Polprost.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka przez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może spowodować trwałą heterochromię.

Zmianę barwy oka obserwowano przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, tzn. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych. W przebiegu badań z zastosowaniem latanoprostu początek zmiany barwy miał miejsce przeważnie w ciągu pierwszych 8 miesięcy leczenia, rzadko w drugim lub trzecim roku, ale nigdy po upływie czterech lat leczenia. Zmiana pigmentacji tęczówki zmniejsza się z czasem i stabilizuje w okresie 5 lat. Nie oceniano takiej zmiany w okresie dłuższym niż 5 lat. W otwartym, trwającym 5 lat badaniu bezpieczeństwa stosowania latanoprostu, zmiana zabarwienia tęczówki wystąpiła u 33% pacjentów (patrz punkt 4.8). W większości przypadków zmiana ta jest nieznaczna i często niezauważalna klinicznie. Jej częstość wśród pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego wynosi od 7% do 85%, z czego największa jest u osób z żółtobrązowym zabarwieniem tęczówki.

U pacjentów z jednorodnym niebieskim zabarwieniem oczu nie obserwowano żadnych zmian, natomiast w przypadku oczu szarych, zielonych lub brązowych zmiany obserwowano rzadko.

Zmiana koloru jest spowodowana zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki, a nie zwiększeniem ilości melanocytów. Zwykle brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, ale również cała tęczówka lub jej część może stać się bardziej brązowa. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki. Dotychczasowe badania kliniczne nie wykazały, aby zmiana koloru tęczówki wiązała się z wystąpieniem jakichkolwiek objawów lub zmian patologicznych.

Leczenie nie wpływa na znamiona lub na plamki obecne wcześniej na tęczówce. W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub w innych miej scach komory przedniej oka. Na podstawie pięcioletniego doświadczenia klinicznego nie stwierdzono, aby zwiększona pigmentacja tęczówki była przyczyną jakichkolwiek negatywnych następstw, więc w przypadku takiej zmiany leczenie latanoprostem można kontynuować. Jednak pacjentów należy systematycznie kontrolować i przerwać leczenie latanoprostem, jeśli wymaga tego ich stan kliniczny.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania latanoprostu w przewlekłej jaskrze zamkniętego kąta, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brak doświadczenia dotyczącego stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskulamej lub w stanach zapalnych oka.

Latanoprost nie ma lub ma niewielki wpływ na źrenicę, ale brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku podczas ostrych napadów jaskry z zamkniętym kątem. Z tego względu do czasu uzyskania większej ilości danych zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania produktu w tych stanach chorobowych.

Ilość danych z badań dotyczących stosowania latanoprostu w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy jest ograniczona. Lek należy stosować ostrożnie u tych pacjentów.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, a unikać jego stosowania w przypadku czynnego opryszczkowego zapalenia rogówki i u pacjentów z nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, w szczególności związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyny.

Istnieją doniesienia o występowaniu obrzęku plamki (patrz punkt 4.8), głównie u pacjentów z afakią, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka, bądź u pacjentów ze znanym ryzykiem torbielowatej postaci obrzęku plamki (takim jak retinopatia cukrzycowa i niedrożność żyły siatkówki). Latanoprost należy stosować ostrożnie u tych pacjentów.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka zapalenia tęczówki/ zapalenia błony naczyniowej oka.

Doświadczenie dotyczące stosowania latanoprostu u pacjentów z astmą oskrzelową jest ograniczone, ale istnieją doniesienia o przypadkach zaostrzenia objawów astmy i (lub) duszności w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Należy zatem zachować ostrożność w leczeniu tych pacjentów do czasu uzyskania wystarczających danych (patrz także punkt 4.8).

Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, a większość doniesień dotyczy pacjentów pochodzących z Japonii. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie jest trwała i w niektórych przypadkach ustępuje w trakcie dalszego leczenia latanoprostem.

Latanoprost może stopniowo zmieniać wygląd rzęs i włosów meszkowych powieki leczonego oka i jego okolicy, a zmiany te obejmują wydłużenie, pogrubienie, zmianę zabarwienia i ilości rzęs lub włosów oraz nieprawidłowy kierunek wzrostu rzęs. Zmiany te ustępują w trakcie dalszego leczenia.

Polprost zawiera benzalkoniowy chlorek, środek konserwujący często stosowany w produktach ocznych. Istnieją doniesienia, że benzalkoniowy chlorek powoduje punktowate zapalenie rogówki i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, może powodować podrażnienie oka i wiadomo, że odbarwia miękkie soczewki kontaktowe. Konieczne jest ścisłe kontrolowanie pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z upośledzeniem czynności rogówki, którzy stosują produkt Polprost często lub przez długi czas. Soczewki kontaktowe mogą absorbować benzalkoniowy chlorek, dlatego przed zastosowaniem produktu Polprost należy je wyjąć. Soczewki można ponownie założyć po 15 minutach od podania leku (patrz punkt 4.2).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 1 roku (4 pacjentów) są bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1). Nie są dostępne dane dotyczące stosowania u wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

U dzieci w wieku od 0 do 3 lat, głównie z pierwotną jaskrą wrodzoną (ang. Primary Congenital Glaucoma, PCG), leczeniem pierwszego rzutu pozostaje zabieg chirurgiczny (np. trabekulotomia lub goniotomia).

Nie ustalono bezpieczeństwa długotrwałego stosowania latanoprostu u dzieci.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak rozstrzygających danych dotyczących interakcji.

Istnieją doniesienia o paradoksalnym zwiększeniu ciśnienia śródgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch leków z grupy analogów prostaglandyn. Dlatego nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych.

Dzieci i młodzież

Badania interakcji przeprowadzono tylko u dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu latanoprostu na płodność samców lub samic (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Ma on potencjalnie niebezpieczny wpływ na przebieg ciąży, na płód lub na noworodka. Dlatego latanoprostu nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Latanoprost i jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Z tego względu kobiety karmiące piersią albo nie powinny stosować produktu Polprost, albo powinny przerwać karmienie na czas leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tak jak w przypadku innych okulistycznych produktów leczniczych, zakroplenie kropli do oczu może spowodować przemijające niewyraźne widzenie. Do czasu jego ustąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane dotyczą głównie narządu wzroku. W trwającym 5 lat otwartym badaniu bezpieczeństwa stosowania latanoprostu u 33% pacjentów wystąpiła zmiana zabarwienia tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne okulistyczne działania niepożądane są na ogół przemijające i występują podczas podawania dawki leku.

Działania niepożądane zostały pogrupowane według częstości w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

Częstość

układów i narządów

rzadko

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

opryszczko

we

zapalenie

rogówki

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy;

zawroty

głowy

Zaburzenia oka

nasilona pigmentacja tęczówki; łagodne lub umiarkowane przekrwienie spojówek; podrażnienie oka (pieczenie, świąd, kłucie lub uczucie obecności ciała obcego w oku); zmiany w wyglądzie rzęs i włosów

przemijające punkcikowate ubytki nabłonka, w większości bezobjawowe; zapalenie brzegów powiek; ból oka

obrzęk powiek; suche oko; zapalenie rogówki; niewyraźne widzenie; zapalenie spojówek

zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej oka (w większości przypadków u pacjentów z istniejącymi sprzyjającymi czynnikami); obrzęk plamki; objawowy obrzęk i ubytki rogówki; obrzęk

okołooczodołowy;

zmiany

wokół

oczu i na

powiekach

powodując

e

pogłębieni e górnego rowka powieki

torbiel

tęczówki

Klasyfikacja

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

Częstość

układów i narządów

rzadko

nieznana

meszkowych

(wydłużenie,

pogrubienie,

ciemnienie

zwiększenie ilości

- znacząca

większość

przypadków

dotyczy

Japończyków)

zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować podrażnienie oka; pojawienie się podwójnego rzędu rzęs przy ujściu gruczołów tarczkowych (distichiasis), światłowstręt

Zaburzenia serca

nasilenie objawów choroby u pacjentów z dławicą piersiową

kołatanie

serca*

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

astma, zaostrzenie astmy i duszność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka skórna

miejscowa reakcja skórna na powiekach; ciemnienie skóry powiek

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

ból mięśni; ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

ból w klatce piersiowej, u

niektórych

pacjentów

ze

znacznie

uszkodzon

ą rogówką

bardzo

rzadko

notowano

przypadki

zwapnienia

rogówki

związane

ze

stosowanie m kropli do oczu zawierając ych

fosforany

Dzieci i młodzież

W dwóch krótkotrwałych (<12 tygodni) badaniach klinicznych z udziałem 93 (25 i 68) dzieci i młodzieży profil bezpieczeństwa był podobny do obserwowanego u dorosłych. Nie notowano

żadnych nowych działań niepożądanych. Również profil bezpieczeństwa krótkotrwałego leczenia w różnych podgrupach populacji pediatrycznych był zbliżony (patrz punkt 5.1). Działaniami niepożądanymi, które występowały częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych, są zapalenie nosa i gardła oraz gorączka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie są znane inne okulistyczne działania niepożądane, związane z przedawkowaniem latanoprostu.

W razie nieumyślnego spożycia produktu Polprost przydatne mogą być następujące informacje: jedna butelka zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Ponad 90% leku metabolizowane jest podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Podany w dożylnej infuzji latanoprost w dawce 3 mikrogramów/kg mc. uzyskiwał średnie stężenie w osoczu zdrowych ochotników 200 razy większe niż podczas leczenia w warunkach klinicznych i nie wywołał żadnych objawów, zaś podany w dawce od 5,5 do 10 mikrogramów/kg mc. powodował nudności, ból brzucha, zawroty głowy, odczucie zmęczenia, uderzenia gorąca i pocenie się. U małp dożylna infuzja latanoprostu w dawkach do 500 mikrogramów/kg mc. nie wpływała znacząco na układ sercowo-naczyniowy.

Dożylne podanie latanoprostu małpom wiązało się z przemijającym skurczem oskrzeli. Jednak u pacjentów z umiarkowaną astmą oskrzelową latanoprost stosowany miejscowo do oka w dawce siedem razy większej niż dawka lecznicza nie wywołał skurczu oskrzeli.

W razie przedawkowania produktu Polprost należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę, analogi prostaglandyny Kod ATC: S01EE01

Substancja czynna, latanoprost, jest analogiem prostaglandyny F2a i wybiórczym prostanoidowym agonistą receptora FP, który zmniejsza ciśnienie śródgałkowe przez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego u ludzi następuje po upływie około 3 do 4 godzin od podania, a maksymalne działanie uzyskuje się po upływie 8 do 12 godzin. Zmniejszone ciśnienie śródgałkowe utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Badania na zwierzętach i u ludzi wskazują, że głównym mechanizmem działania jest zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego, chociaż u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu).

Kluczowe badania wykazały skuteczność latanoprostu w monoterapii. Ponadto przeprowadzono badania kliniczne dotyczące stosowania leczenia skojarzonego, w tym badania wykazujące skuteczność latanoprostu w skojarzeniu z agonistami receptorów beta-adrenergicznych (tymolol). Krótkotrwałe badania (trwające 1 lub 2 tygodnie) sugerują addytywne działanie latanoprostu stosowanego w skojarzeniu z agonistami receptorów adrenergicznych (dipiwefryna), doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid) oraz co najmniej częściowo addytywne działanie z agonistami cholinergicznymi (pilokarpina).

Badania kliniczne wykazały, że latanoprost nie wpływa znacząco na wytwarzanie cieczy wodnistej. Nie stwierdzono również żadnego wpływu na barierę krew-ciecz wodnista.

W badaniach na małpach latanoprost stosowany w dawce leczniczej nie wpływał lub wpływał nieznacznie na śródgałkowe krążenie krwi. Jednak podczas stosowania miejscowego może wystąpić łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek lub nadtwardówki.

Badania prowadzone metodą angiografii fluoresceinowej wykazały, że długotrwałe stosowanie latanoprostu u małp poddanych pozatorebkowemu usunięciu soczewki nie miało wpływu na naczynia krwionośne siatkówki.

Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost nie powodował przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Nie stwierdzono istotnego farmakologicznego działania latanoprostu w dawkach klinicznych na układ sercowo-naczyniowy lub oddechowy.

Dzieci i młodzież

Skuteczność latanoprostu u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat wykazano w trwającym 12 tygodni badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, w którym latanoprost porównywano z tymololem u 107 pacjentów z nadciśnieniem w gałce ocznej i jaskrą wrodzoną. Do badania włączono noworodki urodzone po 36. tygodniu ciąży. Pacjentom podawano albo latanoprost 0,005% raz na dobę, albo tymolol 0,5% (lub opcjonalnie 0,25% dzieciom w wieku poniżej 3 lat) dwa razy na dobę. Pierwszorzędowym punktem skuteczności było średnie zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego (ang. intraocular pressure, IOP) w 12. tygodniu badania w stosunku do wartości wyjściowych. Średnie zmniejszenie wartości IOP w grupach otrzymujących latanoprost i tymolol było podobne. Również we wszystkich grupach wiekowych (od 0 do <3 lat, od 3 do <12 lat i od 12 do 18 lat) średnie zmniejszenie wartości IOP w 12. tygodniu po podaniu latanoprostu i tymololu było podobne. Jednak dane dotyczące skuteczności w grupie wiekowej od 0 do <3 lat uzyskano tylko u 13 pacjentów otrzymujących latanoprost, a w badaniu klinicznym u dzieci i młodzieży nie wykazano znaczącej skuteczności u 4 pacjentów reprezentujących grupę wiekową od 0 do <1 roku. Nie są dostępne dane dotyczące wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

Zmniejszenie wartości IOP u pacjentów z pierwotną wrodzoną jaskrą (PCG) otrzymujących latanoprost i otrzymujących tymolol było podobne. Wyniki uzyskane w podgrupie z jaskrą inną niż PCG (tj. młodzieńcza jaskra z otwartym kątem, jaskra w bezsoczewkowości) były podobne do wyników w grupie PCG.

Wpływ na wartość IOP obserwowano po pierwszym tygodniu leczenia i utrzymywał się on przez cały 12-tygodniowy okres badania, podobnie jak u dorosłych.

Tabela (patrz Aneks I na końcu ulotki)

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost (m.cz. 432,58) jest nieaktywnym prolekiem, estrem izopropylowym kwasu latanoprostowego, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego uzyskuje aktywność biologiczną. Prolek dobrze wchłania się poprzez rogówkę i jest w całości hydrolizowany podczas przenikania przez nią.

Badania przeprowadzone u ludzi wskazują, że lek osiąga maksymalne stężenie w cieczy wodnistej po upływie około 2 godzin od podania miejscowego. Latanoprost podany do oka małpy jest dystrybuowany głównie do komory przedniej, spojówek i powiek. Jedynie minimalne ilości produktu leczniczego docierają do komory tylnej oka.

Kwasowa postać latanoprostu praktycznie nie jest metabolizowana w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. Okres półtrwania leku w osoczu człowieka wynosi 17 minut. W badaniach na zwierzętach dowiedziono, że główne metabolity (1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor) nie wykazują lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną i wydalane są przede wszystkim w moczu.

Dzieci i młodzież

Otwarte badanie farmakokinetyczne dotyczące stężenia kwasu latanoprostowego w osoczu przeprowadzono u 22 dorosłych i 25 pacjentów pediatrycznych (w wieku od urodzenia do <18 lat) z nadciśnieniem ocznym i jaskrą. Pacjenci wszystkich grup wiekowych otrzymywali raz na dobę przez co najmniej 2 tygodnie jedną kroplę 0,005% latanoprostu do każdego oka. Ekspozycja ogólnoustrojowa na kwas latanoprostowy u dzieci w wieku od 3 do <12 lat była około 2-krotnie większa niż u dorosłych, a u dzieci w wieku poniżej 3 lat 6-krotnie większa. Jednak margines bezpieczeństwa dla ogólnoustrojowych działań niepożądanych był zachowany (patrz punkt 4.9).

We wszystkich grupach wiekowych mediana czasu do osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu wynosiła 5 minut po podaniu dawki leku. Średni (mediana) okres półtrwania w fazie eliminacji był krótki (<20 minut), podobny u dzieci, młodzieży i dorosłych, i nie prowadził do kumulacji kwasu latanoprostowego w krążeniu ogólnym w stanie równowagi dynamicznej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność miejscową oraz ogólnoustrojową latanoprostu badano na różnych gatunkach zwierząt. Latanoprost jest na ogół dobrze tolerowany, a margines bezpieczeństwa pomiędzy dawką leczniczą stosowaną miejscowo do oka a dawką toksyczną układowo wynosi co najmniej 1000. Duże dawki latanoprostu, około 100 razy większe od dawki leczniczej przeliczonej na kg masy ciała, podawane dożylnie nieznieczulonym małpom powodowały zwiększenie częstości oddechów, odpowiadające prawdopodobnie krótkotrwałemu skurczowi oskrzeli. W badaniach na zwierzętach nie wykazano alergizującego działania leku.

U królików lub małp nie obserwowano toksycznego działania na oko podczas stosowania leku w dawkach do 100 mikrogramów/oko/dobę (dawką leczniczą jest około 1,5 mikrograma/oko/dobę). Wykazano jednak, że u małp latanoprost pobudza zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Wydaje się, że zwiększenie pigmentacji jest skutkiem stymulacji wytwarzania melaniny w melanocytach zrębu tęczówki bez zmian proliferacyjnych. Zmiana koloru tęczówki może być trwała.

W badaniach toksyczności przewlekłej stwierdzono, że latanoprost w dawce dobowej 6 mikrogramów/oko wywołuje również poszerzenie szpary powiekowej. Działanie to jest odwracalne i występuje po podaniu dawek większych od leczniczych. Działania takiego nie obserwowano u ludzi. W badaniach laboratoryjnych latanoprostu otrzymano wyniki negatywne w teście mutacji powrotnej u bakterii, teście mutacji genowej chłoniaka mysiego i teście mikrojądrowym u myszy. W badaniach limfocytów ludzkich in vitro obserwowano aberracje chromosomowe. Podobne działania widoczne były również po stosowaniu naturalnej prostaglandyny F2a, co świadczy o tym, że są one charakterystyczne dla całej grupy prostaglandyn.

Dodatkowe badania mutagenności in vitro i (lub) in vivo prowadzone nad nieplanowaną syntezą DNA dały wynik ujemny, co wskazuje na brak właściwości mutagennych leku.

Badania rakotwórczości u myszy i szczurów także dały wynik ujemny.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu latanoprostu na płodność samców lub samic.

U szczurów, którym podawano dożylnie latanoprost w dawkach 5, 50 i 250 mikrogramów/kg mc. na dobę, nie wykazano toksycznego działania na zarodki. Jednak latanoprost podawany królikom w dawkach co najmniej 5 mikrogramów/kg mc./dobę wykazywał działanie letalne na zarodek.

Dawka 5 mikrogramów/kg mc./dobę (około stokrotnie większa od dawki leczniczej) miała znaczące działanie toksyczne na zarodek i płód, charakteryzujące się zwiększeniem częstości późnej resorpcji i poronień oraz zmniejszeniem wagi płodów.

Nie stwierdzono działania teratogennego leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Sodu diwodorofosforan dwuwodny (E339)

Sodu chlorek

Disodu fosforan bezwodny (E339)

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek lub kwas solny stężony do dostosowania pH

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że zmieszanie kropli do oczu zawierających tiomersal z latanoprostem powoduje wytrącenie osadu. Jeśli stosowane są oba leki, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między ich podaniem.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z LDPE o pojemności 5 ml z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku. Każda butelka z kroplomierzem zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu (co odpowiada około 80 kroplom roztworu).

Wielkość opakowań: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18344

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.06.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.11.2013

Aneks I:

Tabela: Zmniejszenie wartości IOP (mmHg) po 12 tygodniach leczenia i wartości wyjściowe

Latanoprost

N=53

Tymolol

N=54

Średnia wyjściowa (OS)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Zmiana wobec średniej wartości wyjściowych1’ po 12 tygodniach (OS)

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

wartość p vs. tymolol

0,2056

PCG

N=28

Nie-PCG

N=25

PCG

N=26

Nie-PCG

N=28

Średnia wyjściowa (OS)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Zmiana wobec średniej wartości wyjściowych1 po 12 tygodniach (OS)

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

wartość p vs. tymolol

0,6957

0,1317

OS: odchylenie standardowe

Estymacja na podstawie analizy kowariancji (ANCOVA).

10 DE/H/2076/001/IB/009

Polprost