+ iMeds.pl

Polprost plus (50 mcg + 5 mg)/mlUlotka Polprost plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polprost Plus, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum + Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Polprost Plus i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprost Plus

3.    Jak stosować Polprost Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Polprost Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Polprost Plus i w jakim celu się go stosuje

Polprost Plus zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyn. Tymolol należy do grupy leków beta-adrenolitycznych. Latanoprost działa przez zwiększenie naturalnego przepływu cieczy wodnistej z oka do krwi. Tymolol zmniejsza wytwarzanie cieczy wodnistej w oku.

Polprost Plus stosuje się w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym. Oba te schorzenia wiążą się ze zwiększeniem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i mogą wpływać na wzrok. Lekarz przepisuje Polprost Plus jeśli inne leki nie są wystarczająco skuteczne.

2. Informacje ważne przed zastosowanie leku Polprost Plus

Polprost Plus może być stosowany przez dorosłych (także osoby w podeszłym wieku), ale nie jest zalecany dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy nie stosować leku Polprost Plus

■    jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub tymolol, na leki beta-adrenolityczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości zaburzenia układu oddechowego, takie jak astma oskrzelowa, ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może spowodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel);

■    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub zaburzenia rytmu serca;

■    jeśli pacjentka jest w ciąży (lub usiłuje zajść w ciążę);

■    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polprost Plus należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta obecnie lub dotyczyła go w przeszłości:

■    planowana operacja oczu (w tym operacja zaćmy) lub operacja oczu, którą pacjent przebył

w przeszłości

■    problemy z oczami (takie jak ból, podrażnienie, zapalenie oczu lub niewyraźne widzenie)

■    suchość oczu

■    stosowanie soczewek kontaktowych. Podczas leczenia lekiem Polprost Plus można stosować soczewki kontaktowe, ale należy przestrzegać instrukcji zawartych w punkcie 3 tej ulotki.

■    zaburzenia oddychania, astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc

■    choroba związana z zaburzeniami krążenia krwi (np. choroba lub zespół Raynauda)

■    cukrzyca, gdyż Polprost Plus może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe małego stężenia cukru we krwi

■    nadczynność tarczycy, gdyż Polprost Plus może maskować jej objawy przedmiotowe i podmiotowe

■    zaburzenia rytmu serca, tj. powolne bicie serca

■    niewydolność serca

■    choroba niedokrwienna serca (z takimi objawami, jak ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność lub odczucie dławienia)

■    dławica piersiowa (szczególne tzw. dławica piersiowa Prinzmetala)

■    niskie ciśnienie tętnicze krwi

■    ciężkie reakcje alergiczne, które zazwyczaj wymagają leczenia szpitalnego

■    zakażenie wirusowe oczu wywołane wirusem opryszczki zwykłej (HSV)

Przed operacją należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Polprost Plus, gdyż lek ten może zmienić działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Polprost Plus a inne leki

Polprost Plus i inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie. Dotyczy to również innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu lub zamiarze stosowania któregokolwiek z wymienionych leków:

■    prostaglandyny, analogi lub pochodne prostaglandyn;

■    leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (np. leki beta-adrenolityczne, doustne leki z grupy antagonistów wapnia, guanetydyna, leki przeciwarytmiczne, glikozydy naparstnicy lub parasympatykomimetyki);

■    leki stosowane w zaburzeniach czynności serca;

■    leki przeciwcukrzycowe;

■    chinidyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii);

■    leki przeciwdepresyjne znane jako fluoksetyna i paroksetyna;

■    leki zapobiegające wstrząsowi anafilaktycznemu (adrenalina).

Polprost Plus z jedzeniem i piciem

Spożywanie posiłków, jedzenie i picie nie mają wpływu na czas i sposób stosowania leku Polprost Plus.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Polprost Plus w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, powinna niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.

Nie stosować leku Polprost Plus w okresie karmienia piersią. Substancje czynne tego leku mogą przenikać do mleka kobiecego. Kobiety karmiące piersią powinny zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Polprost Plus może spowodować krótkotrwałe zaburzenia widzenia. W takim

przypadku nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się narzędziami lub obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia zaburzeń.

Polprost Plus zawiera chlorek benzalkoniowy

Ten związek konserwujący może powodować podrażnienie oka lub uszkodzenie jego powierzchni. Chlorek benzalkoniowy może wnikać do miękkich soczewek kontaktowych i spowodować ich odbarwienie. Dlatego należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy zapoznać się z zamieszczoną w punkcie 3 instrukcją przeznaczoną dla użytkowników soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować Polprost Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli lek jest używany po raz pierwszy, należy zapisać datę rozpoczęcia jego stosowania na przeznaczonym do tego polu na tekturowym kartoniku. Pozwoli to zorientować się, kiedy nie należy już leku dłużej stosować, gdyż wygasa jego termin ważności.

Dawkowanie

Zalecana dawka

Jedna kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Nie stosować leku Polprost Plus częściej niż raz na dobę, gdyż częstsze stosowanie może zmniejszyć skuteczność terapii.

Podczas leczenia lekarz może zalecić częstsze kontrole czynności serca i układu krążenia pacjenta. Użytkownicy soczewek kontaktowych

Przed zakropleniem leku Polprost Plus należy wyjąć soczewki kontaktowe. Po zastosowaniu kropli można je ponownie włożyć po upływie 15 minut.

Sposób stosowania

Podczas stosowania leku Polprost Plus należy postępować ściśle według podanych wskazówek. Przed zakropleniem leku zaleca się umycie rąk.

Nie wolno dopuścić do kontaktu końcówki dozownika z okiem lub jego okolicą ze względu na możliwość zanieczyszczenia bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka prowadzące do ciężkiego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. W celu uniknięcia możliwości zanieczyszczenia pojemnika należy chronić jego końcówkę przed kontaktem z jakąkolwiek powierzchnią. Należy umyć ręce i usiąść lub stanąć wygodnie.

1.    Nie wolno stosować leku, jeśli przed pierwszym użyciem zostało naruszone zabezpieczenie na szyjce butelki.

2.    W celu otwarcia butelki należy odkręcać zakrętkę aż do przerwania zabezpieczenia.

3.    Należy odchylić do tyłu głowę i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół tak, aby powstała „kieszonka” między powieką a gałką oczną (ryc. 1).


Ryc. 1

4. Odwrócić butelkę i ścisnąć delikatnie jej ścianki (ryc. 2 i 3) w taki sposób, aby wprowadzić do oka jedną kroplę leku, zgodnie z zaleceniem lekarza. NIE WOLNO DOTYKAĆ OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA.

5.    Jeśli lekarz zalecił zakrapianie leku do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Po zakropleniu leku należy przez 2 minuty uciskać palcem kącik oka przy nosie (rys. 4). Pomoże to zablokować przedostanie się tymololu do organizmu.

z powrotem do oryginalnego tekturowego pudełka.

8. Kroplomierz jest przeznaczony do odmierzania tylko jednej kropli, dlatego nie wolno powiększać otworu w jego końcówce.

Stosowanie leku Polprost Plus z innymi kroplami do oczu

Należy odczekać co najmniej 5 minut między zastosowaniem leku Polprost Plus a podaniem kolejnych kropli do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polprost Plus

Ważne jest przestrzeganie dawki zaleconej przez lekarza. Zastosowanie zbyt dużej liczby kropli do oka może spowodować niewielkie podrażnienie oka, łzawienie i zaczerwienienie. Objawy te powinny ustąpić, ale jeśli niepokoją one pacjenta, należy poradzić się lekarza. Zbyt duża ilość leku może również spowodować złe samopoczucie, np. oszołomienie lub trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Połknięcie kropli Polprost Plus

W razie omyłkowego połknięcia leku Polprost Plus należy zwrócić się do lekarza po poradę. Wypicie dużej ilości kropli Polprost Plus może spowodować nudności, ból brzucha, odczucie zmęczenia, zaczerwienienie skóry (zwłaszcza twarzy), zawroty głowy i pocenie się.

Pominięcie zastosowania leku Polprost Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Dawka nie powinna być większa niż jedna kropla do chorego oka (oczu) podawana raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku Polprost Plus

Jeśli pacjent musi lub chce przerwać leczenie, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba że działania niepożądane są ciężkie.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać stosowania leku Polprost Plus bez konsultacji z lekarzem.

Częstość wymienionych niżej możliwych działań niepożądanych określono stosując następujące definicje:

bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Niżej wymieniono znane działania niepożądane leku Polprost Plus. Najbardziej istotnym możliwym działaniem niepożądanym jest stopniowa, trwała zmiana barwy oka. Istnieje również możliwość poważnych zmian w czynności serca. Jeśli pacjent odczuwa zmiany rytmu serca lub czynności serca, powinien zwrócić się do lekarza i poinformować go o stosowaniu leku Polprost Plus.

Podczas stosowania leku Polprost Plus obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste

   stopniowa zmiana koloru oka przez zwiększenie ilości brązowego barwnika w barwnej części oka, tzw. tęczówce. Zmiana taka jest bardziej prawdopodobna u pacjentów o barwie oczu mieszanej (niebiesko-brązowej, szaro-brązowej, żółto-brązowej lub zielono-brązowej) niż u osób, których oczy mają jeden kolor (niebieski, szary, zielony lub brązowy). Zmiana barwy oka może trwać lata i może być trwała. Jeśli pacjent stosuje lek Polprost Plus tylko do jednego oka, różnica w barwie obu oczu może być bardziej widoczna. Wydaje się, że zmiana barwy jest nieszkodliwa i nie postępuje po przerwaniu stosowania leku Polprost Plus.

Częste

■    podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie, świąd, odczucie obecności ciała obcego w oku)

■    ból oka

Niezbyt częste

■    ból głowy

   zaróżowienie/zaczerwienienie oka

■    niewyraźne widzenie

■    łzawienie oczu

■    zapalenie powiek

■    zaburzenia dotyczące rogówki

■    wysypki skóme/świąd

■    zakażenie oka (zapalenie spojówek)

■    podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka

Bardzo rzadkie

   gromadzenie się wapnia w rogówce (przejrzystej warstwie w przedniej części oka) na skutek zastosowania kropli do oczu zawierających fosforany (zwapnienie rogówki)

Mogą wystąpić działania niepożądane pojedynczych składników leku, które u niektórych pacjentów mogą również być działaniami niepożądanymi leku Polprost Plus. Należą do nich:

Latanoprost

Działanie na oko

   ciemnienie, pogrubienie, wydłużenie i zwiększenie ilości rzęs i włosów pierwotnych

■    „nieprawidłowy” kierunek wzrostu rzęs, co może niekiedy powodować podrażnienie oka

■    małe rysy na powierzchni oka

■    zapalenie i obrzęk wokół oka/powieki

■    obrzęk barwnej części oka (tęczówki) (zapalenie tęczówki/zapalenie naczyniówki oka)

■    obrzęk w tylnej części oka (obrzęk plamki)

■    suchość oczu

■    zapalenie, obrzęk i nadżerki rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej)

■    ciemnienie skóry powiek

■    wypełniona płynem torbiel tęczówki

■    zakażenie oka wywołane przez wirusa opryszczki zwykłej (HSV)

■    światłowstręt

■    wrażenie zapadnięcia oka (pogłębienie bruzdy powiekowej)

Działania ogólne

   nasilenie dławicy piersiowej u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą

■    kołatanie serca

■    astma oskrzelowa (ostra i nasilenie istniejącej choroby), trudności w oddychaniu

■    ból stawów, zaburzenia mięśniowe

■    ból w klatce piersiowej

■    zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie skóry, zmiany ukrwienia mózgu, nasilenie objawów miastenii (u pacjentów z miastenią), nagłe omdlenie lub odczucie omdlewania

■    objawy reakcji alergicznej (obrzęk i zaczerwienienie skóry oraz wysypka)

■    depresja, utrata pamięci, zmniejszony popęd płciowy, niemożność zaśnięcia, koszmary senne

■    gwizd/dzwonienie w uszach (szumy uszne)

Tymolol

Tak jak inne leki podawane do oka, tymolol wchłaniany jest do krwi. Może mieć podobne działania niepożądane, jak leki beta-adrenolityczne stosowane dożylnie i (lub) doustnie. Częstość tych działań po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż na przykład po podaniu doustnym lub we wstrzyknięciu. Wśród wymienionych reakcji niepożądanych znajdują się reakcje notowane po zastosowaniu okulistycznych leków beta-adrenolitycznych.

Uogólnione reakcje alergiczne (w tym obrzęk podskórny, który może obejmować twarz i kończyny, może spowodować niedrożność dróg oddechowych, a w konsekwencji trudności w połykaniu lub oddychaniu), pokrzywka, wysypka miejscowa i uogólniona, świąd, ciężka, nagła, zagrażająca życiu reakcja alergiczna.

Małe stężenie glukozy.

Trudności w zasypianiu (bezsenność).

Omdlenie, udar mózgu, zmniejszony napływ krwi do mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii (myasthenia gravis - zaburzenie mięśni), zawroty głowy, nietypowe odczucie mrowienia, ból głowy.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powieki, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i oddzielenie po zabiegu filtracji warstwy położonej przed siatkówką i zawierającej naczynia krwionośne, co może powodować zaburzenia widzenia, zmniejszona wrażliwość rogówki, suchość oczu, nadżerki rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), opadanie górnej powieki (co powoduje, że oko jest wpółprzymknięte), podwójne widzenie.

Powolna czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk (zatrzymywanie płynu), zmiany rytmu lub szybkości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca ze skróceniem oddechu oraz obrzękiem stóp i nóg na skutek zatrzymywania płynu), pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca.

Niskie ciśnienie tętnicze krwi, choroba Raynauda, ziębnięcie rąk i stóp.

Skurcz dróg oddechowych w obrębie płuc (głównie u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą), trudności w oddychaniu, kaszel.

Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty.

Wypadanie włosów, wysypka skórna o srebrzystym wyglądzie (wysypka łuszczycopodobna) lub nasilenie łuszczycy, wysypka.

Ból mięśni niespowodowany wysiłkiem.

Zaburzenia funkcji seksualnych, zmniejszony popęd płciowy.

Osłabienie i (lub) zmęczenie mięśni.

Bardzo rzadko u niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem rogówki (przejrzystej warstwy w przedniej części oka) mogą w trakcie leczenia pojawić się mętne plamy na rogówce z powodu gromadzenia się wapnia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Polprost Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Przed pierwszym otwarciem lek należy przechowywać w temperaturze 2-8°C (w lodówce).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu butelki: zużyć w ciągu 28 dni; nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Polprost Plus

Substancjami czynnymi są: latanoprost i tymolol.

Jeden ml kropli zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu).

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek (konserwant), sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan bezwodny, sodu chlorek, sodu wodorotlenek/kwas solny stężony (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Polprost Plus i co zawiera opakowanie

Krople do oczu, roztwór.

Bezbarwny roztwór.

Polprost Plus dostępny jest w przezroczystych plastikowych butelkach z białą zakrętką.

Każda butelka leku zawiera 2,5 ml kropli do oczu.

Wielkość opakowań: 1 x 2,5 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca Aeropharm GmbH Francois -Mitterrand-Allee 1 07407 Rudolstadt, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

9 DK/H/1800/001/R/001

Polprost Plus

Charakterystyka Polprost plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polprost Plus, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 50 mikrogramów latanoprostu (Latanoprostum) i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,20 mg/ml (środek konserwujący).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór Bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem i z nadciśnieniem śródgałkowym, u których reakcja na miejscowe beta-adrenolityki lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jedna kropla podawana raz na dobę do chorego oka (oczu).

W razie pominięcia jednej dawki leku leczenie należy kontynuować, stosując następną dawkę o zwykłej porze. Podana dawka nie powinna być większa niż jedna kropla do chorego oka (oczu) na dobę.

Sposób podania

Tak jak w przypadku każdych kropli do oczu zaleca się uciskanie przez 2 minuty worka spojówkowego przy kącie wewnętrznym szpary powiekowej (ucisk punktowy) niezwłocznie po podaniu każdej kropli. Ucisk punktowy lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejsza wchłanianie leku do krwi, co może spowodować zmniejszenie jego ogólnych działań niepożądanych i zwiększenie działania miejscowego.

Przed zakropleniem produktu leczniczego należy wyjąć soczewki kontaktowe. Można je założyć ponownie po 15 minutach (patrz punkt 4.4).

Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu do podawania miejscowego, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnego leku.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Polprost Plus u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

4.3    Przeciwwskazania

Polprost Plus jest przeciwwskazany u pacjentów z:

. nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

. reaktywną chorobą dróg oddechowych, w tym z astmą oskrzelową lub astmą oskrzelową w wywiadzie, z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

. bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem przedsionkowo-komorowym II° lub III0 niekontrolowanym przez rozrusznik serca, blokiem zatokowo-przedsionkowym, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie ogólnoustrojowe

Tak jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol jest wchłaniany do krążenia ogólnego. Ze względu na obecność tymololu, który jest beta-adrenolitykiem, po podaniu do oka mogą wystąpić tego samego rodzaju sercowo-naczyniowe, płucne i inne działania niepożądane, co po ogólnym podaniu beta-adrenolityków. Częstość ogólnoustrojowych działań niepożądanych po miejscowym podaniu do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Sposób ograniczenia wchłaniania do krwi, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

Należy w sposób krytyczny ocenić leczenie beta-adrenolitykami pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi (np. z chorobą niedokrwienną serca, z dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) i z niedociśnieniem tętniczym oraz rozważyć zastosowanie u nich innych substancji czynnych. Pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi należy obserwować, czy występują u nich objawy pogorszenia przebiegu choroby i reakcje niepożądane.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia, beta-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Donoszono o reakcjach ze strony serca i rzadko o zgonie w wyniku niewydolności serca po podaniu tymololu.

Zaburzenia naczyniowe

Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. z ciężką postacią choroby lub zespołu Raynauda) należy leczyć z zachowaniem ostrożności.

Zaburzenia oddechowe

Po zastosowaniu niektórych okulistycznych beta-adrenolityków notowano reakcje oddechowe, w tym zgon pacjentów z astmą w wyniku skurczu oskrzeli.

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) o nasileniu lekkim lub umiarkowanym produkt leczniczy Polprost Plus należy stosować ostrożnie i tylko wtedy, gdy korzyść z leczenia przeważa nad możliwym ryzykiem.

Hipoglikemia lub cukrzyca

Beta-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów ze spontaniczną hipoglikemią lub chwiejną cukrzycą, gdyż leki te mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Leki beta-adrenolityczne mogą również maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Okulistyczne leki beta-adrenolityczne mogą powodować suchość oczu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami rogówki.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas przyjmowania leków beta-adrenolitycznych pacjenci z atopią w wywiadzie lub z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi na różne alergeny w wywiadzie mogą być bardziej wrażliwi na powtórny kontakt z takimi alergenami i nie reagować na standardowe dawki adrenaliny stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Leczenie skojarzone

Możliwe są interakcje tymololu z innymi lekami; patrz punkt 4.5.

Nie zaleca się jednoczesnego podawania dwóch miejscowo stosowanych leków beta-adrenolitycznych lub dwóch miejscowo stosowanych prostaglandyn.

Inne leki beta-adrenolityczne

Jeśli produkt Polprost Plus stosowany jest u pacjentów leczonych doustnym beta-adrenolitykiem, możliwe jest nasilenie wpływu na ciśnienie śródgałkowe lub spotęgowanie znanych działań wynikających z zablokowania receptorów beta-adrenergicznych. Należy uważnie obserwować reakcję tych pacjentów na leczenie. Nie zaleca się jednoczesnego podawania dwóch miejscowo stosowanych leków beta-adrenolitycznych lub dwóch miejscowo stosowanych prostaglandyn (patrz punkt 4.5).

Znieczulenie ogólne

Okulistyczne leki beta-adrenolityczne mogą blokować ogólnoustrojowe działania beta-agonistów, np. adrenaliny. Należy poinformować anestezjologa o stosowaniu tymololu.

Działania dotyczące oczu

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka przez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku latanoprostu w kroplach do oczu, zwiększoną pigmentację tęczówki obserwowano (na podstawie zdjęć) u 16-20% wszystkich pacjentów leczonych latanoprostem/tymololem przez okres do jednego roku. Takie działanie obserwowano przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych lub niebieskoszaro-brązowych. Zmiana barwy oka spowodowana jest zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zwykle brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, ale również cala tęczówka lub jej część może stać się bardziej brązowa. U pacjentów z jednorodnym, niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu zmianę obserwowano rzadko podczas dwuletniego leczenia w ramach badań klinicznych z zastosowaniem latanoprostu.

Zmiana koloru tęczówki następuje powoli i może pozostawać niezauważona przez wiele miesięcy, a nawet lat. Nie wiąże się ona z wystąpieniem żadnych objawów lub zmian patologicznych.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki, ale zmiana jej zabarwienia może być trwała.

Leczenie nie wpływa na znamiona lub na plamki obecne wcześniej na tęczówce.

Nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub w innych miejscach komory przedniej oka. Pacjentów należy jednak regularnie badać i w zależności od stanu klinicznego przerwać leczenie w razie zwiększenia pigmentacji tęczówki.

Przed rozpoczęciem leczenia pacjentów należy poinformować o możliwości trwałej zmiany barwy oka. Leczenie jednego oka może spowodować trwałą heterochromię. Nie ma udokumentowanego doświadczenia w stosowaniu latanoprostu/tymololu w zapalnej, neowaskularnej, przewlekłej jaskrze zamkniętego kąta lub jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią i jaskrze barwnikowej. Latanoprost/tymolol nie wpływa lub wpływa w niewielkim stopniu na źrenicę, ale brak udokumentowanego doświadczenia dotyczącego stosowania leku w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem. Z tego względu do czasu uzyskania większej ilości danych zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania produktu leczniczego w tych stanach chorobowych.

Latanoprost z tymololem należy stosować ostrożnie u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, a unikać jego stosowania u pacjentów z czynnym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów z nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki związanym szczególnie ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Opisywano występowanie podczas leczenia latanoprostem obrzęku plamki, w tym również jego torbielowatej postaci. Doniesienia te dotyczyły głównie pacjentów z afakią, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka dla obrzęku plamki. Latanoprost z tymololem należy stosować ostrożnie u tych pacjentów.

Odwarstwienie naczyniówki

Podczas stosowania leków obniżających ciśnienie śródgałkowe (np. tymololu, acetazolamidu) obserwowano przypadki odwarstwienia naczyniówki po zabiegach filtracyjnych.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Krople Polprost Plus zawierają benzalkoniowy chlorek, środek konserwujący często stosowany w produktach ocznych. Istnieją doniesienia, że benzalkoniowy chlorek powoduje punktowate zapalenie rogówki i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, może powodować podrażnienie oka i wiadomo, że odbarwia miękkie soczewki kontaktowe. Konieczne jest ścisłe kontrolowanie pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z upośledzeniem czynności rogówki, którzy stosują produkt Polprost Plus często lub przez długi czas.

Soczewki kontaktowe mogą absorbować benzalkoniowy chlorek, dlatego przed zastosowaniem produktu Polprost Plus należy je wyjąć. Soczewki można ponownie założyć po 15 minutach od podania leku (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań interakcji latanoprostu z tymololem z innymi produktami leczniczymi.

Istnieją doniesienia o paradoksalnym zwiększeniu ciśnienia śródgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Z tego względu nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych.

Wpływ na ciśnienie śródgałkowe lub znane działanie związane z układową blokadą beta-adrenergiczną może być nasilone, jeśli produkt Polprost Plus stosuje się u pacjentów otrzymujących już doustny lek beta-adrenolityczny, a stosowanie dwóch lub więcej leków beta-adrenolitycznych podawanych miejscowo nie jest zalecane.

Sporadycznie opisywano poszerzenie źrenic spowodowane jednoczesnym stosowaniem okulistycznych leków beta-adrenolitycznych i adrenaliny.

Możliwe jest nasilenie działania produktu, prowadzące do niedociśnienia tętniczego i (lub) znacznej bradykardii, jeśli tymolol w postaci kropli do oczu podawany jest jednocześnie z doustnymi antagonistami wapnia, guanetydyną lub lekami beta-adrenolitycznymi, przeciwarytmicznymi (w tym z amiodaronem), glikozydami naparstnicy lub parasympatykomimetykami.

Zwiększenie ciśnienia tętniczego na skutek nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych.

Podczas skojarzonego stosowania inhibitorów CYP2D6 (tj. chinidyna, fluoksetyna, paroksetyna) i tymololu opisywano nasilenie ogólnoustrojowych objawów zablokowania receptorów beta-adrenergicznych (np. zwolnienie częstości akcji serca, depresja).

Beta-adrenolityki mogą nasilić hipoglikemizujące działanie leków przeciwcukrzycowych i maskować objawy podmiotowe i przedmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono żadnego wpływu latanoprostu ani tymololu na płodność kobiet lub mężczyzn.

Ciąża

Latanoprost

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Dlatego produktu Polprost Plus nie należy stosować w okresie ciąży.

Tymolol

Dane dotyczące stosowania tymololu u kobiet w ciąży są niewystarczające. Tymololu nie należy stosować w czasie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Sposób ograniczenia wchłaniania ogólnego - patrz punkt 4.2. Badania epidemiologiczne nie wykazały, aby beta-adrenolityki podane doustnie powodowały wady rozwojowe, ale wskazują na ryzyko opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego. Ponadto u noworodków matek, które przyjmowały beta-adrenolityki do czasu porodu, obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe zablokowania receptorów beta-adrenergicznych (tj. bradykardia, niedociśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa i hipoglikemia). Jeśli Polprost Plus stosowany jest do czasu porodu, stan noworodka należy uważnie kontrolować w pierwszych dniach życia. Z tego względu produktu Polprost Plus nie należy stosować w okresie ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Beta-adrenolityki przenikają do mleka kobiecego. Jednak jest mało prawdopodobne, aby tymolol w kroplach do oczu stosowany w dawkach leczniczych przenikał do mleka matki w ilościach wystarczających do wywołania u niemowlęcia klinicznych objawów blokady beta-adrenergicznej. Sposób ograniczenia wchłaniania ogólnego - patrz punkt 4.2.

Latanoprost i jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Z tego względu produktu Polprost Plus nie należy stosować u kobiet karmiących piersią albo jego stosowanie należy przerwać na czas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Krople do oczu mogą spowodować przemijające niewyraźne widzenie. Do czasu jego ustąpienia pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych latanoprostu wiąże się z narządem wzroku. Wyniki rozszerzonej fazy podstawowych badań produktu zawierającego latanoprost i tymolol wskazują, że u 16-20% pacjentów wystąpiła zwiększona pigmentacja tęczówki, która może być trwała. W trwającym 5 lat otwartym badaniu dotyczącym bezpieczeństwa stosowania latanoprostu pigmentacja tęczówki wystąpiła u 33% pacjentów (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące wzroku są na ogół przemijające i występują po podaniu dawki leku. Najcięższe działania niepożądane tymololu mają charakter ogólnoustrojowy i obejmują bradykardię, zaburzenia rytmu serca, zastoinową niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Tak jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol wchłaniany jest do krążenia ogólnego i może spowodować podobne działania niepożądane, jak leki beta-adrenolityczne do stosowania ogólnego. Częstość ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym jest jednak mniejsza. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane dla całej klasy okulistycznych beta-adrenolityków.

Niżej wymieniono działania niepożądane obserwowane w trakcie badań klinicznych z zastosowaniem

latanoprostu z tymololem.

Działania niepożądane zostały następująco pogrupowane według częstości:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: ból głowy

Zaburzenia oka

Bardzo często: nasilona pigmentacja tęczówki

Często: podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd), ból oka

Niezbyt często: przekrwienie oka, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia dotyczące rogówki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka skórna, świąd

Dodatkowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem poszczególnych składników produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol, zostały odnotowane w badaniach klinicznych, spontanicznych raportach lub dostępnym piśmiennictwie.

Dla latanoprostu:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Zmiany w wyglądzie rzęs i włosów meszkowych powieki (wydłużenie, pogrubienie, pigmentacja i zwiększenie ilości), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią i przerwaną tylną torebka soczewki lub u pacjentów ze znanym ryzykiem dla obrzęku plamki). Suchość oka, zapalenie rogówki, obrzęk rogówki i jej nadżerki, nieprawidłowo skierowane rzęsy, czasami prowadzące do podrażnienia oka, torbiel tęczówki, światłowstręt, zmiany okolicy oczodołu i powieki prowadzące do pogłębienia bruzdy powiekowej .

Zaburzenia serca

Nasilenie objawów choroby u pacjentów z dławicą piersiową Kołatanie serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Astma oskrzelowa, nasilenie astmy i duszność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Ciemnienie skóry powiek

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Ból w klatce piersiowej

Dla tymololu:

Zaburzenia układu immunologicznego

Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność, depresja, koszmary senne, utrata pamięci Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenie, udar naczyniowy mózgu, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zawroty głowy, parestezje, ból głowy

Zaburzenia oka

Objawy podmiotowe i przedmiotowe podrażnienia oka (tj. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie brzegów powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, odwarstwienie naczyniówki po chirurgicznym zabiegu filtracyjnym (patrz punkt 4.4), zmniejszona wrażliwość rogówki, suchość oczu, nadżerka rogówki, podwójne widzenie, opadanie powiek

Zaburzenia ucha i błędnika Szumy uszne

Zaburzenia serca

Bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie czynności serca, niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie tętnicze, zjawisko Raynauda, objaw chłodnych rąk i stóp Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami skurczowymi oskrzeli), duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia smaku, nudności, biegunka, niestrawność, suchość w jamie ustnej , ból brzucha, wymioty Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Zaburzenia funkcji seksualnych, zmniejszone libido

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Osłabienie/uczucie zmęczenia

U niektórych pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką notowano bardzo rzadkie przypadki zwapnienia rogówki po zastosowaniu kropli do oczu zawierających fosforany.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak dostępnych danych dotyczących przedawkowania produktu Polprost Plus u ludzi.

Objawami ogólnoustrojowego przedawkowania tymololu są: bradykardia, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. W razie wystąpienia takich objawów należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Badania wykazały, że tymololu nie można łatwo usunąć z organizmu metodą dializy.

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie są znane inne okulistyczne działania niepożądane, związane z przedawkowaniem latanoprostu.

W wypadku nieumyślnego spożycia latanoprostu przydatne mogą być następujące informacje. Leczenie: w razie konieczności płukanie żołądka. Leczenie objawowe. Jedna butelka zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Latanoprost podlega w dużym stopniu metabolizmowi w wątrobie w procesie pierwszego przejścia. Dożylna infuzja latanoprostu w dawce 3 mikrogramy/kg mc. nie wywołała u zdrowych ochotników żadnych objawów, ale dawki od 5,5 do 10 mikrogramów/kg mc. wywoływały nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, uderzenia gorąca i pocenie się. Nasilenie tych objawów było lekkie lub umiarkowane i ustępowały one bez leczenia w ciągu 4 godzin po zakończeniu infuzji. U małp dożylna infuzja latanoprostu w dawkach do 500 mikrogramów/kg mc. nie wpływała znacząco na układ sercowo-naczyniowy.

Dożylne podanie latanoprostu małpom wiązało się z przemijającym skurczem oskrzeli. Jednak u pacjentów z umiarkowaną astmą oskrzelową latanoprost stosowany miejscowo do oka w dawce siedem razy większej niż dawka lecznicza nie wywołał skurczu oskrzeli.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne, leki beta-adrenolityczne, tymolol w skojarzeniach Kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

W skład produktu Polprost Plus wchodzą dwie substancje czynne: latanoprost i maleinian tymololu. Każdy ze składników produktu zmniejsza podwyższone ciśnienie śródgałkowe w wyniku różnych mechanizmów działania, a skojarzone ich działanie powoduje dodatkowe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego w porównaniu z działaniem każdego ze składników osobno.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2a, jest wybiórczym prostanoidowym agonistą receptora FP, który zmniejsza ciśnienie śródgałkowe przez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego u ludzi następuje po upływie około 3 do 4 godzin od podania, a maksymalne działanie uzyskuje się po upływie 8 do 12 godzin. Zmniejszone ciśnienie śródgałkowe utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Badania na zwierzętach i u ludzi wskazują, że głównym mechanizmem działania jest zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego, chociaż u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu).

Badania kliniczne wykazały, że latanoprost nie wpływa znacząco na wytwarzanie cieczy wodnistej. Nie stwierdzono również żadnego wpływu na barierę krew-ciecz wodnista.

W badaniach na małpach latanoprost w dawce leczniczej nie wpływał lub wpływał nieznacznie na śródgałkowe krążenie krwi. Jednak podczas stosowania miejscowego może wystąpić łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek lub nadtwardówki.

Badania prowadzone metodą angiografii fluoresceinowej wykazały, że długotrwałe stosowanie latanoprostu u małp poddanych pozatorebkowemu usunięciu soczewki nie miało wpływu na naczynia krwionośne siatkówki.

Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost nie powodował przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Nie stwierdzono istotnego farmakologicznego działania latanoprostu w dawkach klinicznych na układ sercowo-naczyniowy lub oddechowy.

Tymolol jest niewybiórczym beta-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne beta-1 i beta-2, nieposiadającym znaczącej wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania hamującego na czynność mięśnia sercowego ani działania stabilizującego błony. Tymolol zmniejsza ciśnienie śródgałkowe, zmniejszając wytwarzanie cieczy w nabłonku rzęskowym.

Dokładny mechanizm działania tymololu nie został jednoznacznie ustalony, ale możliwe jest hamowanie zwiększonej syntezy cyklicznego AMP przez pobudzenie endogennego układu beta-adrenergicznego. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. Długotrwałe stosowanie tymololu nie wpływało na śródgałkowy przepływ krwi u królików.

Działania farmakodynamiczne

Działania kliniczne

W badaniach mających na celu ustalenie dawki, latanoprost z tymololem powodował znacząco większe zmniejszenie średniego dziennego ciśnienia śródgałkowego niż latanoprost i tymolol podawane raz na dobę w monoterapii. W dwóch dobrze kontrolowanych, trwających 6 miesięcy badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą porównywano działanie zmniejszające ciśnienie śródgałkowe produktu skojarzonego z monoterapią latanoprostem i tymololem u pacjentów z ciśnieniem śródgałkowym wynoszącym co najmniej 25 mmHg. Po trwającym 2-4 tygodnie początkowym leczeniu tymololem (średnie zmniej szenie ciśnienia śródgałkowego od włączenia do badania: 5 mmHg), po 6 miesiącach leczenia produktem złożonym, latanoprostem i tymololem (dwa razy na dobę) obserwowano dodatkowe zmniej szenie wartości średniego dziennego ciśnienia śródgałkowego odpowiednio o 3,1; 2,0 i 0,6 mmHg. Działanie produktu złożonego zmniejszające ciśnienie śródgałkowe utrzymywało się podczas 6-miesięcznej, otwartej, rozszerzonej fazy tych badań.

Istniejące dane sugerują, że podanie leku wieczorem może skuteczniej zmniejszać ciśnienie śródgałkowe niż podanie rano. Jednak przy rozważaniu zaleceń dotyczących dawkowania porannego lub wieczornego należy wziąć pod uwagę styl życia pacjenta i prawdopodobieństwo stosowania się do zaleceń.

W razie niedostatecznej skuteczności produktu złożonego należy pamiętać, że jak wskazują wyniki badań, nadal skuteczne może być podawanie tymololu dwa razy na dobę i latanoprostu raz na dobę.

Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost z tymololem rozpoczyna się w ciągu godziny, a maksymalne działanie występuje w ciągu 6 do 8 godzin. Wykazano, że po wielokrotnym podawaniu leku odpowiednie zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego uzyskuje się przed upływem 24 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost jest nieaktywnym prolekiem, estrem izopropylowym, który po hydrolizie w rogówce z udziałem esteraz do kwasu latanoprostowego uzyskuje aktywność biologiczną. Prolek dobrze wchłania się przez rogówkę i cała jego ilość, która dostaje się do cieczy wodnistej, jest hydrolizowana podczas przenikania przez rogówkę.

Badania przeprowadzone u ludzi wskazują, że lek osiąga maksymalne stężenie w cieczy wodnistej (około 15-30 ng/ml) po upływie około 2 godzin od miejscowego podania samego latanoprostu. Latanoprost podany do oka małpy jest dystrybuowany głównie do komory przedniej, spojówek i powiek. Tylko niewielkie ilości leku docierają do segmentu tylnego.

Klirens osoczowy kwasowej postaci latanoprostu wynosi 0,40 l/h/kg, a objętość dystrybucji 0,16 l/kg, co powoduje krótki okres półtrwania w osoczu: 17 minut. Po miejscowym podaniu do oka dostępność ogólnoustrojowa kwasowej postaci latanoprostu wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

Kwasowa postać latanoprostu praktycznie nie jest metabolizowana w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. Okres półtrwania w osoczu u ludzi wynosi 17 minut. W badaniach na zwierzętach wykazano, że główne metabolity (1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor) nie mają lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną i wydalane są przede wszystkim w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po upływie około 1 godziny od miejscowego zakroplenia leku. Część dawki wchłania się do krwiobiegu, a maksymalne stężenie w osoczu (1 ng/ml) uzyskuje się po 10-20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli leku do każdego oka raz na dobę (300 mikrogramów/dobę). Okres półtrwania tymololu w osoczu wynosi około 6 godzin. Tymolol jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie, a metabolity wydalane są w moczu razem z niezmienionym tymololem.

Latanoprost + tymolol

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych między latanoprostem a tymololem, chociaż po upływie 1 do 4 godzin od podania produktu złożonego stwierdzono około dwukrotne zwiększenie stężenia kwasowej postaci latanoprostu w cieczy wodnistej w porównaniu do monoterapii.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze poznany. Nie zaobserwowano ocznych lub ogólnoustrojowych działań u królików otrzymujących miejscowo lek złożony lub jednocześnie podany latanoprost i tymolol w roztworach do oczu. Badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności i działania rakotwórczego każdego ze składników leku nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla ludzi. Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, podczas gdy tymolol hamował ten proces u królików i małp, jeśli podawany był częściej niż raz na dobę.

Latanoprost

Latanoprost jest dobrze tolerowany, a margines bezpieczeństwa między dawką leczniczą stosowaną miejscowo do oka a dawką toksyczną układowo wynosi co najmniej 1000. Duże dawki latanoprostu, około 100 razy większe od dawki leczniczej przeliczonej na kg masy ciała, podawane dożylnie nieznieczulonym małpom powodowały zwiększenie częstości oddechów, odpowiadające prawdopodobnie krótkotrwałemu skurczowi oskrzeli. W badaniach na zwierzętach nie wykazano alergizującego działania leku.

U królików lub małp nie obserwowano toksycznego działania na oko podczas stosowania leku w dawkach do 100 mikrogramów/oko/dobę (dawką leczniczą jest około 1,5 mikrograma/oko/dobę). Wykazano jednak, że u małp latanoprost pobudza zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Wydaje się, że zwiększenie pigmentacji jest skutkiem stymulacji wytwarzania melaniny w melanocytach zrębu tęczówki bez zmian proliferacyjnych. Zmiana koloru tęczówki może być trwała.

W badaniach toksyczności przewlekłej stwierdzono, że latanoprost w dawce dobowej 6 mikrogramów/oko wywołuje również poszerzenie szpary powiekowej.

Działanie to jest odwracalne i występuje po podaniu dawek większych od leczniczych. Działania takiego nie obserwowano u ludzi.

W badaniach laboratoryjnych latanoprostu otrzymano wyniki negatywne w teście mutacji powrotnej u bakterii, teście mutacji genowej chłoniaka mysiego i teście mikrojądrowym u myszy. W badaniach limfocytów ludzkich in vitro obserwowano aberracje chromosomowe. Podobne działania widoczne były również po stosowaniu naturalnej prostaglandyny F2a, co świadczy o tym, że są one charakterystyczne dla całej grupy prostaglandyn.

Dodatkowe badania mutagenności in vitro i (lub) in vivo prowadzone nad nieplanowaną syntezą DNA szczurów dały wynik ujemny, co wskazuje na brak właściwości mutagennych leku.

Badania rakotwórczości u myszy i szczurów także dały wynik ujemny.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu latanoprostu na płodność samców lub samic.

U szczurów, którym podawano dożylnie latanoprost w dawkach 5, 50 i 250 mikrogramów/kg mc. na dobę, nie wykazano toksycznego działania na zarodki. Jednak latanoprost podawany królikom w dawkach co najmniej 5 mikrogramów/kg mc./dobę wykazywał działanie letalne na zarodek.

Dawka 5 mikrogramów/kg mc./dobę (około stukrotnie większa od dawki leczniczej) miała znaczące działanie toksyczne na zarodek i płód, charakteryzujące się zwiększeniem częstości późnej resorpcji i poronień oraz zmniejszeniem wagi płodów.

Nie stwierdzono działania teratogennego leku.

Tymolol

Tymolol nie wpływał na płodność samców i samic szczurów ani nie wykazywał działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

Disodu fosforan bezwodny

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek lub kwas solny do ustalenia pH

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że zmieszanie kropli do oczu zawierających tiomersal z produktem Polprost Plus powoduje wytrącenie osadu. W przypadku stosowania obu leków należy zachować co najmniej 10-minutową przerwę między ich podaniem.

6.3 Okres ważności 30 miesięcy

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przed otwarciem: Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysta butelka z LDPE pojemności 5 ml z kroplomierzem z LDPE i białą zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Jedna butelka zawiera 2,5 ml roztworu.

Wielkość opakowań: 1 x 2,5 ml, 2 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 4 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml, 7 x 2,5 ml,

8 x 2,5 ml, 9 x 2,5 ml, 10 x 2,5 ml i 12 x 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18348

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.06.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04.02.2015

12 DK/H/1800/001/R/001

Polprost Plus