+ iMeds.pl

Poltechcolloid 0,17 mgUlotka Poltechcolloid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PoltechColloid, 0,17 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Cyny(II) chlorek dwuwodny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzoruj ącego przebieg badania.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest zestaw PoltechColloid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechColloid

3.    Jak stosować zestaw PoltechColloid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać zestaw PoltechColloid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest zestaw PoltechColloid i w jakim celu się go stosuje

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Preparat PoltechColloid po wyznakowaniu (połączeniu z) promieniotwórczym izotopem technetu (99mTc) znajduje zastosowanie w diagnostyce wątroby i śledziony.

Ze względu na połączenie z promieniotwórczym izotopem technetu 99mTc stosowanie PoltechColloid wiąże się z narażeniem na niewielką dawkę promieniowania. Lekarz uznał, że korzyści wynikaj ące z przeprowadzonego badania przewyższaj ą potencjalne ryzyko związane z promieniowaniem jonizuj ącym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechColloid Kiedy nie stosować zestawu PoltechColloid

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej w następuj ących przypadkach:

- jeśli kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży;

- jeśli kobieta karmi piersią.

Podawanie radiofarmaceutyków stwarza w stosunku do innych osób ryzyko narażenia na zewnętrzne promieniowanie jonizujące lub skażenie spowodowane plamami moczu, wymiocin itp. Z tego powodu należy zachować podstawowe zasady higieny.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania radiofarmaceutyków tak, aby nie dopuścić do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów.

Dzieci i młodzież

Należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej jeżeli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Podanie produktu u dzieci należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku ryzyka do korzyści w tej grupie pacjentów.

Zestaw PoltechColloid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Przed podaniem produktu należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej jeśli:

-    u kobiety istnieje podejrzenie ciąży;

-    nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie;

-    kobieta karmi piersią.

W przypadku wątpliwości, konieczna jest konsultacja z lekarzem prowadzącym lub lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży ważne jest, aby poinformować o tym lekarza. Stosowanie radiofarmaceutyków w okresie ciąży należy bardzo starannie rozważyć. Lekarz skieruje na badanie z użyciem radiofarmaceutyków w okresie ciąży, tylko w przypadku bezwzględnej konieczności.

W przypadku karmienia piersią i jednoczesnej konieczności podania radiofarmaceutyku lekarz może poprosić o przerwanie karmienia piersią i usuwanie mleka z piersi. Karmienie piersią należy przerwać na co najmniej 12 godzin po wstrzyknięciu preparatu, a wydzielony w tym czasie pokarm usunąć. Możliwość powrotu do karmienia piersią należy uzgodnić ze specjalistą medycyny nuklearnej, który nadzoruje badanie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zestaw PoltechColloid zawiera jony sodowe

Należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej jeżeli pacjent stosuje dietę niskosodową.

3. Jak stosować zestaw PoltechColloid

Radiofarmaceutyki mogą być podawane wyłącznie przez upoważniony personel.

Istniej ą ścisłe przepisy dotyczące stosowania, przekazywania i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. Zestaw PoltechColloid jest stosowany wyłącznie w odpowiednich warunkach klinicznych i tylko przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Osoby te podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania produktu i będą na bieżąco informować o swoich działaniach.

Preparat jest przeznaczony do podawania dożylnego.

Dawkowanie i sposób podania

Zestaw PoltechColloid przed podaniem należy rozpuścić w nadtechnecjanie (99mTc) sodu. Lekarz specjalista medycyny nuklearnej nadzoruj ący procedurę decyduje o dawce produktu, jaką należy zastosować w danym przypadku. Będzie to minimalna dawka niezbędna do uzyskania oczekiwanej informacji diagnostycznej. Zalecana dawka waha się między 150 a 200 MBq (MBq = mega bekerel to jednostka miary radioaktywności), jednak można stosować również inne dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży ilość leku do podania ustalana jest na podstawie wagi pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PoltechColloid

Przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe, ponieważ dawka produktu podawana pacjentowi jest ściśle kontrolowana przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej nadzorującego badanie. Jednak w przypadku przedawkowania lekarz może zalecić picie większej ilości płynów, aby usunąć pozostałości radiofarmaceutyku z organizmu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzoruj ącego przebieg badania.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane po zastosowaniu leku PoltechColloid to: obniżenie ciśnienia krwi, spowolnienie akcji serca, zaburzenia naczynioworuchowe, spłycenie oddechu, skurcz oskrzeli, alergiczne reakcje skórne, złe samopoczucie, bóle w klatce piersiowej lub w plecach.

Powyższe objawy zwykle mają przebieg łagodny, a dokładna ich częstość występowania jest niemożliwa do oszacowania na podstawie dostepnych danych.

Podanie radiofarmaceutyku powoduje narażenie na niewielką dawkę promieniowania jonizującego, co jest powiązane z ryzykiem wywołania chorób nowotworowych i wad dziedzicznych. Obecne dowody wskazują na małe prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju działań niepożądanych w przypadku badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl. gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać zestaw PoltechColloid

Pacjent nie będzie musiał przechowywać tego produktu leczniczego.

Produkty radiofarmaceutyczne są przechowywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach klinicznych. Przechowywanie radiofarmaceutyków odbywa się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera zestaw PoltechColloid

-    Substancj ą czynną leku jest cyny(II) chlorek dwuwodny

-    Pozostałe składniki to: sodu fluorek, powidon, azot.

Jak wygląda zestaw PoltechColloid i co zawiera opakowanie

Zestaw PoltechColloid dostarczany jest w fiolkach szklanych o pojemności 10 ml, z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera:

3 fiolki lub 6 fiolek.

Każda fiolka zawiera liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) PoltechColloid jest dołączona jako odrębny dokument do opakowania produktu, w celu dostarczenia pracownikom służby zdrowia dodatkowych, naukowych i praktycznych informacji dotyczących podawania i stosowania tego radiofarmaceutyku.

4/4

PoltechColloid

Charakterystyka Poltechcolloid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PoltechColloid, 0,17 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera:

cyny(II) chlorek dwuwodny 0,17 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Zestaw nie zawiera radionuklidu.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Biały proszek

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Roztwór cyny koloidalnej z technetem (99mTc) stosowany jest w diagnostyce scyntygraficznej układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby i śledziony.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt przeznaczony do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego cyny koloidalnej z technetem (99mTc) roztwór do wstrzykiwań, do podawania dożylnego.

Preparat jest przeznaczony do stosowania w specjalistycznych pracowniach i zakładach medycyny nuklearnej przez personel doświadczony w stosowaniu radiofarmaceutyków.

Preparat podaje się w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy i endotoksyn bakteryjnych eluatem nadtechnecjanu (99mTc) sodu o objętości 5 ml z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc o aktywności 100-1000 MBq, zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości - patrz punkt 12.

Dawkowanie

Jedna fiolka produktu znakowanego technetem-99m może być zastosowana do badań kilku pacjentów.

Przygotowanie pacjenta do badania

Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania do badania.

Dawka (aktywność) preparatu, stosowana u dorosłych

Dorosłym pacjentom zaleca się podanie preparatu o aktywności 150-200 MBq, jednak w zależności od wskazań można podać inne aktywności.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Dane literaturowe nie wskazują na konieczność zmiany dawkowania.

Dawki pediatryczne

Podanie produktu u dzieci należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku ryzyka do korzyści w tej grupie pacjentów. Aktywność do podania u dzieci można obliczyć modyfikując aktywność dla dorosłego w oparciu o masę lub powierzchnię ciała dziecka.

Według zaleceń Grupy Pediatrycznej Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Paediatric Task Group of EANM) ilość preparatu podawana dziecku stanowi część dawki osoby dorosłej i jest obliczana na podstawie masy ciała dziecka według przedstawionej poniżej tabeli:

Masa ciała

Dawka (część dawki

Masa ciała

Dawka (część dawki

dziecka

dorosłego pacjenta)

dziecka

dorosłego pacjenta)

3 kg

0,10

32 kg

0,65

4 kg

0,14

34 kg

0,68

6 kg

0,19

36 kg

0,71

8 kg

0,23

38 kg

0,73

10 kg

0,27

40 kg

0,76

12 kg

0,32

42 kg

0,78

14 kg

0,36

44 kg

0,80

16 kg

0,40

46 kg

0,82

18 kg

0,44

48 kg

0,85

20 kg

0,46

50 kg

0,88

22 kg

0,50

52 - 54 kg

0,90

24 kg

0,53

56 - 58 kg

0,92

26 kg

0,56

60 - 62 kg

0,96

28 kg

0,58

64 - 66 kg

0,98

30 kg

0,62

68 kg

0,99

U bardzo małych dzieci (do 1 roku życia) konieczne jest podanie produktu o aktywności co najmniej 15 MBq w celu uzyskania obrazów scyntygraficznych odpowiedniej jakości.

W świetle Dyrektywy Europejskiej 97/43/Euratom i aktualnej praktyki w Europie, powyższe aktywności należy traktować jedynie jako ogólną wskazówkę. Należy zwrócić uwagę, że w każdym kraju lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej powinien uwzględniać diagnostyczne poziomy referencyjne (DRL) oraz zasady określone przez lokalne przepisy. Wstrzyknięcie aktywności większej niż lokalne DRL powinno być uzasadnione.

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 12.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku każdego pacjenta, ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona spodziewaną korzyścią wynikaj ącą z zastosowania procedury diagnostycznej z użyciem tego radiofarmaceutyku. Podana aktywność powinna być w każdym przypadku tak niska, jak tylko to możliwe, przy uzyskaniu oczekiwanej informacji diagnostycznej.

Ciąża, patrz punkt 4.6.

Dzieci i młodzież, patrz punkt 4.2.

Preparat zawiera jony sodowe (ok. 0,55 mg/fiolkę). Z tego względu należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki o krótkotrwałym lub długotrwałym działaniu hepatotoksycznym (stosowane w chemioterapii nowotworów, leki antykoncepcyjne, tetracykliny) lub leki mogące wpływać na wątrobowy przepływ krwi (niektóre leki znieczulające) mogą mieć wpływ na biodystrybucję znakowanych radionuklidami koloidów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. W razie wątpliwości dotyczących możliwej ciąży (jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka, jeśli miesiączki są bardzo nieregularne, itp.), należy zaproponować pacjentce alternatywne metody diagnostyczne, bez użycia promieniowania jonizuj ącego (jeśli takie istniej ą).

Podawanie substancji promieniotwórczych u kobiet w ciąży wiąże się z jednoczesną ekspozycj ą płodu. U kobiet w ciąży dopuszcza się wyłącznie niezbędne badania z zastosowaniem radioizotopów i tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko związane z badaniem.

Karmienie piersią

Przed podaniem radiofarmaceutyku kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć możliwość odroczenia podania izotopu promieniotwórczego do chwili zakończenia przez matkę karmienia piersią.

Jeśli podanie radiofarmaceutyku zostanie uznane za konieczne, należy przerwać karmienie piersią na 12 godzin a wydzielony w tym czasie pokarm odrzucić. Zwykle zaleca się powrót do karmienia, kiedy radioaktywność zawarta w mleku nie spowoduje narażenia dziecka na dawkę większą niż 1 mSv.

W tym czasie należy też ograniczyć bliski kontakt z dziećmi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Narażenie na promieniowanie jonizujące w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest związane z ryzykiem wywołania chorób nowotworowych i wad dziedzicznych. Obecne dowody wskazują na małe prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju działań niepożądanych w przypadku badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej.

W większości badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej dostarczona dawka promieniowania (dawka skuteczna) jest mniejsza niż 20 mSv. W niektórych sytuacjach klinicznych mogą być uzasadnione większe dawki.

Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu produktu przedstawiono w tabeli poniżej.

Działania niepożądane

Częstość wystepowania działań niepożądanych

Badania diagnostyczne: obniżone ciśnienie krwi

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca: bradykardia

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne: wady dziedziczne

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego:

zaburzenia naczynioworuchowe

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

spłycenie oddechu, skurcz oskrzeli

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy): indukcja nowotworów

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: złe samopoczucie, bóle w klatce piersiowej lub w plecach

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Większość z powyższych reakcji przebiega łagodnie, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne leczenie wspomagające lub/i zastosowanie leków przeciwalergicznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania.

Brak skutecznego sposobu znaczącej redukcji dawki promieniowania pochłoniętej przez pacjenta w przypadku niezamierzonego podania zbyt dużej aktywności radiofarmaceutyku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

5.1


Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyki diagnostyczne, wątroba i układ siateczkowo-śródbłonkowy, cząstki i koloidy zawierające technet (99mTc), kod ATC: V09DB04.

W dawkach używanych do badań diagnostycznych cyna koloidalna z technetem (99mTc) nie posiada żadnego działania farmakodynamicznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Preparat należy do grupy koloidów promieniotwórczych, które wprowadzone dożylnie gromadzą się w wątrobie i śledzionie (w obrębie komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego). Koloidy promieniotwórcze w niewielkich ilościach wychwytywane są w szpiku kostnym i w innych narządach. Zwiększony wychwyt radiokoloidu w śledzionie, płucach, szpiku kostnym może świadczyć o rozlanej chorobie miąższu wątroby.

Po podaniu dożylnym cyna koloidalna z technetem (99mTc) jest szybko eliminowana z krwi (T1/2 = 1,52 min) i stosunkowo szybko gromadzi się w wątrobie oraz śledzionie. Zmniejszeniu się liczby zliczeń nad sercem towarzyszy stosunkowo szybki przyrost aktywności w wątrobie (Tmax = 10,9 min) oraz w śledzionie (Tmax = 16 min). Wysokie gromadzenie radiofarmaceutyku w tych narządach utrzymuje się do końca pomiarów. Biologiczny półokres wydalania, wyznaczony na podstawie pomiarów obniżania się poziomu radioaktywności nad wątrobą i śledzioną jest zbliżony do okresu pół rozpadu technetu-99m, wynoszącego 6,02 godzin.

Cyna koloidalna z technetem (99mTc), dzięki wystarczaj ąco długiemu efektywnemu czasowi wydalania z wątroby, pozwala na wykonanie scyntygramów statycznych, dających obraz kształtu i rozmiarów wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Preparat charakteryzuje się bardzo niską toksycznością. Wartość LD50 (oznaczona metodą Litchfielda i Wilcoxona) wynosi 235 mg/kg.

Niewielka toksyczność kompleksu z technetem-99m pozwala na podawanie diagnostycznych dawek preparatu wszystkim pacjentom.

Nie obserwowano immunizacji pacjentów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu fluorek

Powidon

Azot

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku 3 fiolki 6 fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach klinicznych, a ich odbiór, przechowywanie, stosowanie, przekazywanie i usuwanie podlegają regulacjom przepisów prawnych i / lub odpowiednim licencjom wydanym przez właściwe lokalne instytucje.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowane przez użytkownika w sposób zapewniający odpowiednie warunki bezpieczeństwa radiologicznego i jakości farmaceutycznej. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia jałowości produktu.

Zawartość fiolki zestawu jest przeznaczona do użytku wyłącznie po odpowiednim przygotowaniu produktu i nie należy jej podawać pacjentowi bezpośrednio, bez wcześniejszego przygotowania.

Zawartość zestawu przed przygotowaniem nie jest promieniotwórcza. Jednak po połączeniu z roztworem nadtechnecjanu (99mTc) sodu, tak przygotowany preparat należy przechowywać we właściwej osłonie.

Jeśli podczas przygotowywania radiofarmaceutyku zostanie zauważone jakiekolwiek uszkodzenie czy pęknięcie fiolki, produkt nie powinien być użyty.

Podawanie radioaktywnych produktów leczniczych stwarza w stosunku do innych osób ryzyko ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie jonizuj ące lub skażenie spowodowane plamami moczu, wymiocin itp. W kontakcie z promieniowaniem jonizującym należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcja przygotowania radiofarmaceutyku, patrz punkt 12.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3267

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.12.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.12.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Technet (99mTc) jest otrzymywany z generatora 99Mo/99mTc i rozpada się, emitując promieniowanie gamma o średniej energii 140 keV (jego okres półtrwania wynosi 6,02 h), do technetu 99Tc, który ze względu na długi okres półtrwania wynoszący 2,13 x 105 lat, można uznać za quasi stabilny.

Poniżej przedstawiono dawki pochłonięte po dożylnym podaniu roztworu cyny koloidalnej z technetem (99mTc) zgodnie z publikacjami 53 i 80 ICRP (International Commision on Radiological Protection). Publikacje zawierają wartości dla pacjentów z prawidłową funkcją wątroby i dwoma stopniami uszkodzenia miąższu wątroby:

1.    Prawidłowa wątroba.

2.    Wczesna do średniozaawansowanej rozlana choroba miąższu wątroby.

3.    Średniozaawansowana do zaawansowanej rozlana choroba miąższu wątroby.

Poniższa tabela przedstawia dane pochodzące z publikacji 80 ICRP (International Commision on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press,1998).

1) Dla pacjentów z prawidłowym miąższem wątroby

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podanej pacjentowi mGy/MBq

Narząd

Dorośli

Dzieci 15 lat

Dzieci 10 lat

Dzieci 5 lat

Dzieci 1 rok

Nadnercza

1,2E-02

1,5E-02

2,1E-02

2,8E-02

4,2E-02

Ściany pęcherza

1,1E-03

1,6E-03

2,7E-03

5,7E-03

9,4E-03

Powierzchnia kości

8,7E-03

1,1E-02

1,8E-02

3,0E-02

6,9E-02

Mózg

6,7E-04

8,8E-04

1,3E-03

2,1E-03

4,1E-03

Gruczoł piersiowy

2,1E-03

2,7E-03

4,6E-03

7,2E-03

1,3E-02

Pęcherzyk żółciowy

2,0E-02

2,3E-02

3,1E-02

5,0E-02

8,4E-02

Przewód pokarmowy Ściana żołądka Jelito cienkie

6,4E-03

8,2E-03

1,3E-02

2,1E-02

3,5E-02

4,0E-03

5,1E-03

8,9E-03

1,4E-02

2,4E-02

Okrężnica

Ściana górnej części jelita grubego - ULI Ściana dolnej części jelita grubego - LLI

3,8E-03

4,8E-03

8,5E-03

1,5E-02

2,4E-02

5,5E-03

6,8E-03

1,2E-02

2,1E-02

3,4E-02

1,6E-03

2,2E-03

3,8E-03

6,1E-03

1,1E-02

Serce

6,5E-03

8,3E-03

1,2E-02

1,7E-02

3,0E-02

Nerki

9,5E-03

1,2E-02

1,7E-02

2,4E-02

3,5E-02

Wątroba

7,1E-02

9,1E-02

1,3E-01

1,9E-01

3,4E-01

Płuca

5,9E-03

7,5E-03

1,0E-02

1,5E-02

2,5E-02

Mięśnie

2,7E-03

3,4E-03

4,9E-03

7,2E-03

1,3E-02

Przełyk

2,1E-03

2,7E-03

3,7E-03

5,7E-03

9,8E-03

Jajniki

2,2E-03

2,9E-03

4,9E-03

7,9E-03

1,4E-02

Trzustka

1,3E-02

1,7E-02

2,5E-02

3,7E-02

5,9E-02

Szpik kostny

1,1E-02

1,2E-02

1,9E-02

3,2E-02

6,4E-02

Skóra

1,3E-03

1,6E-03

2,5E-03

4,0E-03

7,3E-03

Śledziona

7,5E-02

1,1E-01

1,6E-01

2,4E-01

4,3E-01

Jądra

5,6E-04

7,7E-04

1,3E-03

2,3E-03

4,5E-03

Grasica

2,1E-03

2,7E-03

3,7E-03

5,7E-03

9,8E-03

T arczyca

9,3E-04

1,2E-03

2,0E-03

3,5E-03

6,5E-03

Macica

1,9E-03

2,5E-03

4,4E-03

7,3E-03

1,4E-02

Inne tkanki

2,7E-03

3,4E-03

4,9E-03

7,1E-03

1,2E-02

Dawka skuteczna mSv/MBq

9,4E-03

1,2E-02

1,8E-02

2,8E-02

5,0E-02

W przypadku prawidłowej czynności wątroby dawka skuteczna po podaniu dożylnym cyny koloidalnej z technetem (99mTc) o aktywności 185 MBq dorosłemu pacjentowi o masie ciała 70 kg wynosi 1,7 mSv.

Poniższe tabele przedstawiają dane pochodzące z publikacji 53 ICRP (International Commision on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press,1987).

2) Dla pacjentów z wczesną do średniozaawansowanej chorobą miąższu wątroby

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podanej pacjentowi mGy/MBq

Nadnercza

9,9E-03

Ściany pęcherza

1,4E-03

Powierzchnia kości

8,2E-03

Gruczoł piersiowy

2,6E-03

Przewód pokarmowy

Ściana żołądka

Jelito cienkie

Ściana górnej części jelita

grubego - ULI

Ściana dolnej części jelita

grubego - LLI

8,1E-03

4,4E-03

5,3E-03

2,4E-03

Nerki

1,1E-02

Wątroba

4,0E-02

Płuca

5,2E-03

Jajniki

2,7E-03

Trzustka

1,5E-02

Szpik kostny

1,5E-02

Śledziona

1,0E-01

Jądra

8,6E-04

T arczyca

1,0E-03

Macica

2,4E-03

Inne tkanki

3,0E-03

Dawka skuteczna mSv/MBq

1,4E-02

W przypadku pacjentów z wczesną do średniozaawansowanej chorobą miąższu wątroby dawka skuteczna po podaniu dożylnym cyny koloidalnej z technetem (99mTc) o aktywności 185 MBq wynosi

2,6 mSv.

3) Dla pacjentów z średniozaawansowaną do zaawansowanej chorobą miąższu wątroby

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podanej pacjentowi mGy/MBq

Nadnercza

9,8E-03

Ściany pęcherza

1,6E-03

Powierzchnia kości

1,2E-02

Gruczoł piersiowy

2,4E-03

Przewód pokarmowy

Ściana żołądka

Jelito cienkie

Ściana górnej części jelita

grubego - ULI

Ściana dolnej części jelita

grubego - LLI

9,8E-03

4,6E-03

4,9E-03

3,1E-03

Nerki

1,1E-02

Wątroba

4,2E-02

Płuca

4,8E-03

Jajniki

3,3E-03

Trzustka

1,8E-02

Szpik kostny

2,3E-02

Śledziona

1,4E-01

Jądra

9,5E-04

T arczyca

1,1E-03

Macica

2,8E-03

Inne tkanki

3,1E-03

Dawka skuteczna mSv/MBq

1,7E-02

W przypadku pacjentów z średniozaawansowaną do zaawansowanej chorobą miąższu wątroby dawka skuteczna po podaniu dożylnym cyny koloidalnej z technetem (99mTc) o aktywności 185 MBq wynosi 3,1 mSv.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowane przez użytkownika w sposób zapewniający odpowiednie warunki bezpieczeństwa radiologicznego i jakości farmaceutycznej. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia jałowości produktu.

Jak w przypadku każdego produktu farmaceutycznego, jeśli podczas przygotowywania tego produktu fiolka zostanie uszkodzona, to nie powinien on być stosowany. Dlatego przed rozpoczęciem znakowania należy dokładnie sprawdzić fiolkę pod względem uszkodzeń, a szczególnie pęknięć. Uwaga

Sposób przygotowania produktu do wstrzykiwań

Roztwór cyny koloidalnej z technetem (99mTc) należy przygotować w sposób aseptyczny zgodnie z

następującą procedurą:

•    Umieścić fiolkę zawierającą liofilizat w pojemniku osłonnym zabezpieczającym przed promieniowaniem.

•    Do fiolki wprowadzić strzykawką (nakłuwając gumowy korek) około 5 ml nadtechnecjanu (99mTc) sodu, eluatu z generatora 99Mo/99mTc (lub objętość eluatu o aktywności 100-1000 MBq uzupełnioną roztworem soli fizjologicznej).

• Nie wyjmując igły, tą samą strzykawką należy usunąć objętość gazu równą objętości wprowadzonego roztworu w celu wyrównania ciśnienia.

• Zamieszać zawartość fiolki znajdującej się w osłonie, nie dopuszczając do kontaktu roztworu z gumowym korkiem, aż do całkowitego rozpuszczenia zawartości (ok. 1 min.). Inkubować 20 min. w temperaturze pokojowej.

• Otrzymany roztwór jest gotowym do użycia preparatem do wstrzykiwań. Preparat może być stosowany w ciągu 4 godzin od momentu zakończenia procedury znakowania (temperatura przechowywania poniżej 25°C).

Radioaktywność preparatu powinna zostać zmierzona bezpośrednio przed podaniem.

Kontrola jakości zestawu po wyznakowaniu nadtechnecjanem (99mTc) sodu

Oznaczanie czystości radiochemicznej wykonać metodą chromatografii cienkowarstwowej

Materiały

•    Płytka TLC z żelem krzemionkowym na podłożu z włókna szklanego

•    Roztwór 0,9 % chlorku sodu

•    Odpowiedni miernik radioaktywności

•    Komora chromatograficzna

Procedura

• Na płytkę na linię startu w odległości 1,5 cm od dolnego końca płytki nanieść 2 - 5 pl badanego roztworu.

•    Umieścić płytkę w komorze chromatograficznej zawierającej warstwę roztworu 0,9% chlorku sodu wysokości ok. 1cm.

•    Rozwijać chromatogram na długości 10 - 15 cm od linii startu (przez około 10 min.).

•    Po wyj ęciu z komory wysuszyć płytkę na powietrzu.

• Określić rozkład radioaktywności na płytce skanuj ąc chromatogram odpowiednim miernikiem radioaktywności lub przeciąć płytkę na dwie części w połowie drogi rozwijania i zmierzyć każdy fragment w mierniku radioaktywności.

•    Zidentyfikować plamy radioaktywności według ich wartości Rf:

Rf = 0,0 - 0,1 - [99mTc] Technet w postaci koloidalnej pozostaje na linii startu Rf = 0,9 - 1,0 - jon nadtechnecjanowy [99mTcO4-] migruje z czołem eluentu

•    Obliczyć czystość radiochemiczną preparatu wyrażoną w procentach według poniższej formuły: Procent technetu-99m w postaci koloidalnej = Radioaktywność dolnej części płytki (Rf = 0,0-0,1)/ Radioaktywność sumy wszystkich części płytki pomnożona przez 100.

•    Czystość radiochemiczna powinna wynosić nie mniej niż 95%, w przeciwnym razie preparat nie nadaje się do użycia.

10/10

PoltechColloid