+ iMeds.pl

Poltechdmsa 1 mg DMSA (kwas mezo-2,3-di merkaptobursztynowy)Ulotka Poltechdmsa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PoltechDMSA, 1 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Kwas mezo-2,3-dimerkaptobursztynowy (DMSA)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzorującego przebieg badania.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest zestaw PoltechDMSA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechDMSA

3.    Jak stosować zestaw PoltechDMSA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać zestaw PoltechDMSA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest zestaw PoltechDMSA i w jakim celu się go stosuje

Zestaw PoltechDMSA jest przeznaczony do scyntygrafii nerek, obrazowania statycznego nerek, lokalizacji nerek, wyznaczania funkcjonalnej masy nerek, określania względnego funkcjonowania lewej i prawej nerki. Podany dożylnie ma silne powinowactwo do kory nerkowej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechDMSA

Kiedy nie stosować zestawu PoltechDMSA

Nieznane są żadne efekty uboczne podania preparatu 99mTc-DMSA.

Preparatu nie należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym. Kobietom w wieku rozrodczym można podawać preparat w pierwszych 10 dniach cyklu. Należy zaniechać karmienia piersią przez 3 doby po badaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być stosowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie i nie dopuścić do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów. Zgoda na posiadanie oraz podawanie produktów radiofarmaceutycznych zależy od obowiązujących norm i przepisów krajowych. Zawartość fiolki zestawu jest przeznaczona do przygotowania produktu radiofarmaceutycznego 99mTc-DMSA i może być podawana pacjentowi tylko po zastosowaniu się do procedury znakowania.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz częste oddawanie moczu są niezbędne, aby obniżyć dawkę promieniowania na pęcherz moczowy.

W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie może wzrosnąć. Należy to brać pod uwagę przy obliczaniu podawanej dawki produktu radiofarmaceutycznego.

Zestaw PoltechDMSA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zestaw PoltechDMSA z jedzeniem i piciem

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy najpierw wykluczyć ciążę. Jeśli kobieta ominęła jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy ciąża zostanie potwierdzona bądź też wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dniach (około 10 dniach) po wystąpieniu menstruacji.

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki produktu radiofarmaceutycznego z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

W przypadku braku pewności ważne jest ograniczenie narażenia na promieniowanie podczas badań. Należy zawsze brać pod uwagę inne metody, nie wykorzystujące promieniowania jonizującego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Preparat 99mTc-DMSA nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    Jak stosować zestaw PoltechDMSA

PoltechDMSA jest preparatem do podawania dożylnego wyłącznie w dawkach diagnostycznych. Dawkowanie

99mTc-DMSA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją znakowania.

Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 75 do 150 MBq (2-4 mCi). Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć technetu-99m w 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 100-7400 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku osób dorosłych. Stężenie 99mTc-DMSA w obrębie nerek narasta stopniowo przez 6-8 godzin po iniekcji. Nerki gromadzą około 45-60% podanej dawki. Radioaktywność krwi zmniejsza się systematycznie: po 10 minutach o 2039%, po 24 godzinach pozostaje we krwi około 2% podanej dawki.

Sposób podania

Radioaktywny preparat 99mTc-DMSA jest przeznaczony do podawania dożylnego pod ścisłą kontrolą wyspecjalizowanego personelu.

Podczas podawania leku, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PoltechDMSA

Znakowany roztwór 99mTc-DMSA należy do preparatów podawanych w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej wyłącznie w Zakładach Medycyny Nuklearnej, przez wykwalifikowany personel, dlatego ryzyko ewentualnego pomyłkowego podania jest niezwykle niskie.

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie, dawkę pochłoniętą otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu przez częste wypróżnienia i oddawanie moczu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Na podstawie dotychczasowej statystyki badań diagnostycznych można wnioskować, że wynikające z nich dawki promieniowania są bardzo niskie i stąd częstość tych niepożądanych następstw jest niewielka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak Przechowywać zestaw PoltechDMSA

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera zestaw PoltechDMSA

-    Substancją czynną leku jest kwas mezo-2,3-dimerkaptobursztynowy

-    Pozostałe składniki to: cyny(II) chlorek dwuwodny, kwas askorbowy, D-mannitol, azot.

Jak wygląda zestaw PoltechDMSA i co zawiera opakowanie

Zestaw dostarczany jest w fiolkach szklanych o pojemności 10 ml, z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera:

3 fiolki lub 6 fiolek.

Każda fiolka zawiera liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3/3

PoltechDMSA

Charakterystyka Poltechdmsa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PoltechDMSA, 1 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera:

kwas mezo-2,3-dimerkaptobursztynowy (DMSA) 1 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

PoltechDMSA jest przeznaczony do scyntygrafii nerek, obrazowania statycznego nerek, lokalizacji nerek, wyznaczania funkcjonalnej masy nerek, określania względnego funkcjonowania lewej i prawej nerki. Podany dożylnie ma silne powinowactwo do kory nerkowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

PoltechDMSA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/"mTc, zgodnie z instrukcją znakowania.

Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 75 do 150 MBq (2-4 mCi). Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć technetu-99m w 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/"mTc) o aktywności 100-7400 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku osób dorosłych. Stężenie 99mTc-DMSAw obrębie nerek narasta stopniowo przez 6-8 godzin po iniekcji. Nerki gromadzą około 45-60% podanej dawki. Radioaktywność krwi zmniejsza się systematycznie: po 10 minutach o 20-39%, po 24 godzinach pozostaje we krwi około 2% podanej dawki.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym. Kobietom w wieku rozrodczym można podawać preparat w pierwszych 10 dniach cyklu. Należy zaniechać karmienia piersią przez 3 doby po badaniu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być stosowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie i nie dopuścić do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów. Zgoda

na posiadanie oraz podawanie produktów radiofarmaceutycznych zależy od obowiązujących norm i przepisów krajowych.

Zawartość fiolki zestawu jest przeznaczona do przygotowania produktu radiofarmaceutycznego 99mTc-DMSA i może być podawana pacjentowi tylko po zastosowaniu się do procedury znakowania. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz częste oddawanie moczu są niezbędne, aby obniżyć dawkę promieniowania na pęcherz moczowy.

W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie może wzrosnąć. Należy to brać pod uwagę przy obliczaniu podawanej dawki produktu radiofarmaceutycznego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy najpierw wykluczyć ciążę. Jeśli kobietę ominęło jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy ciąża zostanie potwierdzona bądź też wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dniach (około 10 dniach) po wystąpieniu menstruacji.

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki produktów radiofarmaceutycznych z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

W przypadku braku pewności ważne jest ograniczenie narażenia na promieniowanie podczas badań. Należy zawsze brać pod uwagę inne metody, nie wykorzystujące promieniowania jonizującego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Produkt bezpieczny.

4.8    Działania niepożądane

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego. Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Na podstawie dotychczasowej statystyki badań diagnostycznych można wnioskować, że wynikające z nich dawki promieniowania są bardzo niskie i stąd częstość tych niepożądanych następstw jest niewielka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie, dawkę pochłoniętą otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu przez częste wypróżnienia i oddawanie moczu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyk do diagnostyki, kod ATC: V09CA02

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

PoltechDMSA jest zestawem przeznaczonym do znakowania technetem-99mTc. Po podaniu dożylnym kompleks 99mTc-DMSA jest przenoszony głównie przez białka osocza krwi. Z krwi jest wychwytywany w miąższu nerek, dzięki czemu produkt radiofarmaceutyczny ten nadaje się do obrazowania nerek. W nerkach obserwuje się jego gromadzenie do 6 godzin. Po 3 godzinach od wstrzyknięcia u osoby zdrowej w każdej z nerek lokuje się około 18%, a po 6 godzinach około 20% podanej aktywności. Poza gromadzeniem w nerkach obserwuje się nieznaczne gromadzenie w wątrobie. U zdrowych osób po 3 godzinach wydalane jest z moczem 16-24%, a po 6 godzinach 22-30% 99mTc-DMSA. U pacjentów z chorobami nerek wydalanie produktów radiofarmaceutycznych jest wolniejsze.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bardzo niska toksyczność kompleksu (LD50 = 700 mg/kg) pozwala na bezpieczne stosowanie dawek diagnostycznych. Nie obserwowano immunizacji pacjentów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Cyny(II) chlorek dwuwodny Kwas askorbowy D-mannitol Azot

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

Okres ważności zestawu wynosi 6 miesięcy.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku 3 fiolki 6 fiolek

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkty radiofarmaceutyczne są dostarczane do licencjonowanych zakładów medycyny nuklearnej, zatrudniających osoby z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej. Inspektorzy czuwają nad tym, aby pomieszczenia i sprzętu oraz przeszkolenie personelu odpowiadały wymaganiom Prawa atomowego i aby stosowanie izotopów promieniotwórczych nie stanowiło zagrożenia dla personelu, pacjentów oraz środowiska.

Pozostałości skażone izotopem promieniotwórczym ciekłe (resztki roztworu produktu radiofarmaceutyczneo) i stałe (fiolki, korki, igły, strzykawki, lignina, wata, inne) należy umieszczać w oddzielnych szczelnie zamykanych pojemnikach, znajdujących się

w pomieszczeniu wentylowanym. Po napełnieniu danego pojemnika powinien on być przekazany do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (Otwock-Świerk) albo pozostawiony w osobnym wentylowanym pomieszczeniu do czasu rozpadu izotopu promieniotwórczego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3440

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.05.1989 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Dawka pochłonięta od technetu-99m, w zależności od wieku pacjenta, przedstawiona jest w tabeli poniżej (ICRP 80. Roczniki ICRP: Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals, Dodatek 2 do ICRP 53, 1998, str. 57)

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi

mGy/MBq


Narząd

Dorośli

Dzieci 15 lat

Dzieci 10 lat

Dzieci 5 lat

Dzieci 1 rok

Nadnercza

1,2E-02

1,6E-02

2,4E-02

3,5E-02

6,0E-02

Ściany pęcherza

1,8E-02

2,3E-02

2,9E-02

3,1E-02

5,7E-02

Powierzchnia kości

5,0E-03

6,2E-03

9,2E-03

1,4E-02

2,6E-02

Mózg

1,2E-03

1,5E-03

2,5E-03

4,0E-03

7,2E-03

Piersi

1,3E-03

1,8E-03

2,8E-03

4,5E-03

8,4E-03

Pęcherzyk żółciowy

8,3E-03

1,0E-02

1,4E-02

2,2E-02

3,1E-03

Przewód pokarmowy Żołądek Jelito cienkie Okrężnica ULI LLI

5,2E-03

6,3E-03

1,0E-02

1,4E-02

2,0E-02

5,0E-03

6,4E-03

1,0E-02

1,4E-02

2,4E-02

4,3E-03

5,5E-03

8,2E-03

1,2E-02

2,0E-02

5,0E-03

6,4E-03

9,5E-03

1,4E-02

2,3E-02

3,3E-03

4,3E-03

6,5E-03

9,6E-03

1,6E-02

Serce

3,0E-03

3,8E-03

5,8E-03

8,6E-03

1,4E-02

Nerki

1,8E-01

2,2E-01

3,0E-01

4,3E-01

7,6E-01

Wątroba

9,5E-03

1,2E-02

1,8E-02

2,5E-02

4,1E-02

Płuca

2,5E-03

3,5E-03

5,2E-03

8,0E-03

1,5E-02

Mięśnie

2,9E-03

3,6E-03

5,2E-03

7,7E-03

1,4E-02

Tchawica

1,7E-03

2,3E-03

3,4E-03

5,4E-03

9,4E-03

Jajniki

3,5E-03

4,7E-03

7,0E-03

1,1E-02

1,9E-02

Trzustka

9,0E-03

1,1E-02

1,6E-02

2,3E-02

3,7E-02

Szpik kostny

3,9E-03

4,7E-03

6,8E-03

9,0E-03

1,4E-02

Skóra

1,5E-03

1,8E-03

2,9E-03

4,5E-03

8,5E-03

Śledziona

1,3E-02

1,7E-02

2,6E-02

3,8E-02

6,1E-02

Jądra

1,8E-03

2,4E-03

3,7E-03

5,3E-03

1,0E-02

Grasica

1,7E-03

2,3E-03

3,4E-03

5,4E-03

9,4E-03

Tarczyca

1,5E-03

1,9E-03

3,1E-03

5,2E-03

9,4E-03

Macica

4,5E-03

5,6E-03

8,3E-03

1,1E-02

1,9E-02

Pozostałe narządy

2,9E-03

3,7E-03

5,2E-03

7,7E-03

1,4E-02

Dawka skuteczna

mSV/MBq

8,8E-03

1,1E-02

1,5E-02

2,1E-02

3,7E-02

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH Instrukcja przygotowania leku

PoltechDMSA przeznaczony jest do znakowania technetem-99m w postaci eluatu nadtechnecjanu sodu 99mTc otrzymywanego z generatora 99Mo/99mTc. Sposób postępowania podczas przygotowania znakowanego preparatu powinien zapewniać jego jałowość.

- Umieścić fiolkę zawierającą liofilizat w odpowiedniej osłonie zabezpieczającej przed promieniowaniem.

-    Do fiolki zawierającej zestaw w postaci zliofilizowanej wprowadzić strzykawką (nakłuwając gumowy korek) około 5 ml eluatu nadtechnecjanu sodu 99mTc (lub objętość

eluatu o żądanej aktywności uzupełnioną roztworem soli fizjologicznej).

-    Nie wyjmując igły, tą samą strzykawką należy usunąć objętość gazu równą objętości wprowadzonego roztworu w celu wyrównania ciśnienia.

- Fiolkę wytrząsać, utrzymując ją przez cały czas za osłoną, aż do całkowitego rozpuszczenia zawartości (1-2 min.).

-    Otrzymany roztwór jest gotowym do użytku preparatem iniekcyjnym.

Preparat 99mTc DMSA jest stabilny przez co najmniej 4 godziny od momentu zakończenia procedury znakowania.

Podczas przygotowywania oraz podawania produktu radiofarmaceutycznego należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Instrukcja kontroli jakości produktu radiofarmaceutycznego

Ocena czystości radiochemicznej: metodą chromatografii cienkowarstwowej zgodnie z monografią Farmakopei Europejskiej, wydanie 4; 2002:0643:

Płytki ITLC-SG, roztwór rozwijający metyloetyloketon (MEK).

W tych warunkach:

-    kompleks 99mTc-DMSA pozostaje w miejscu naniesienia próbki,

-    nie związany jon nadtechnecjanu 99mTcO4- przesuwa się z czołem roztworu.

6/6

PoltechDMSA