+ iMeds.pl

Poltechdtpa 13,25 mg DTPA (sodu dietylenotriamiopentaoctan jednowodny)Ulotka Poltechdtpa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PoltechDTPA, 13,25 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Sodu dietylenotriaminopentaoctan jednowodny (DTPA)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzorującego przebieg badania.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest zestaw PoltechDTPA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechDTPA

3.    Jak stosować zestaw PoltechDTPA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać zestaw PoltechDTPA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest zestaw PoltechDTPA i w jakim celu się go stosuje

Zestaw PoltechDTPA jest przeznaczony wyłącznie do badań diagnostycznych. Jest przeznaczony do obrazowania nerek (w scyntygrafii dynamicznej do oceny wartości GFR dla każdej z nerek i oceny zaburzeń w odpływie moczu) oraz do scyntygrafii oraz angioscyntygrafii mózgu. Preparat 99mTc-DTPA jest radioaktywny, dlatego jego kumulacja w narządach może być rejestrowana przez specjalne urządzenia detekcyjne za pomocą których możliwe jest wykonanie zdjęć. Zdjęcia te dokładnie pokazują miejsca gromadzenia się zawartej w preparacie radioaktywności. Dostarcza to prowadzącemu lekarzowi istotnych informacji np. o lokalizacji guzów w organizmie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechDTPA Kiedy nie stosować zestawu PoltechDTPA

Preparatu nie należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym. Kobietom w wieku rozrodczym można podawać preparat w pierwszych 10 dniach cyklu. Należy zaniechać karmienia piersią przez 3 doby po badaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Radiofarmaceutyki mogą być stosowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Postępowanie z radioizotopami określają odpowiednie przepisy nie dopuszczające do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów. Zgoda na podawanie radiofarmaceutyków zależy od obowiązujących norm i przepisów krajowych.

Zawartość fiolki zestawu jest przeznaczona do przygotowania produktu radiofarmaceutycznego 99mTc-DTPA i może być podawana pacjentowi tylko po zastosowaniu się do procedury znakowania.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz częste oddawanie moczu są niezbędne, aby obniżyć dawkę promieniowania na pęcherz moczowy.

W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie może wzrosnąć. Należy to brać pod uwagę przy obliczaniu podawanej dawki produktu radiofarmaceutycznego.

Zestaw PoltechDTPA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zestaw PoltechDTPA z jedzeniem i piciem

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Ciąża i karmienie piersią

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy najpierw wykluczyć ciążę. Jeśli kobieta ominęła jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona bądź też wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dniach (około 10 dniach) po wystąpieniu menstruacji.

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki produktu radiofarmaceutycznego z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

W przypadku braku pewności ważne jest ograniczenie narażenia na promieniowanie podczas badań. Należy zawsze brać pod uwagę inne metody, nie wykorzystujące promieniowania jonizującego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Preparat 99mTc-DTPA nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    Jak stosować zestaw PoltechDTPA

PoltechDTPA jest preparatem do podawania dożylnego wyłącznie w dawkach diagnostycznych.

Dawkowanie

99mTc-DTPA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc, zgodnie z instrukcją znakowania. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej przy badaniu nerek mieści się w granicach 74-370 MBq, a przy badaniu mózgu 370-555 MBq. Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć technetu-99m w 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 740-1500 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku osób dorosłych.

Sposób podania

Radioaktywny preparat 99mTc-DTPA jest przeznaczony do podawania dożylnego pod ścisłą kontrolą wyspecjalizowanego personelu.

Podczas podawania leku, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PoltechDTPA

Znakowany roztwór 99mTc-DTPA należy do preparatów podawanych w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej wyłącznie w Zakładach Medycyny Nuklearnej, przez wykwalifikowany personel, dlatego ryzyko ewentualnego pomyłkowego podania jest niezwykle niskie.

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie, dawkę pochłoniętą otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu przez częste wypróżnienia i oddawanie moczu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego. Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Na podstawie dotychczasowej statystyki badań diagnostycznych można wnioskować, że wynikające z nich dawki promieniowania są bardzo niskie i stąd częstość tych niepożądanych następstw jest niewielka.

Według danych literaturowych (J.Nucl.Med., 1996, 37, 185-192, 1064-1067), po podaniu 99mTc-DTPA, w sporadycznych przypadkach u pacjentów można obserwować gorączkę, nudności, wymioty, wypieki, rumień, świąd, pokrzywkę, ból głowy, nadciśnienie, aseptyczne zapalenie opon mózgowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak Przechowywać zestaw PoltechDTPA

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 6 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera zestaw PoltechDTPA

-    Substancją czynną leku jest sodu dietylenotriaminopentaoctan jednowodny

-    Pozostałe składniki to: cyny(II) chlorek dwuwodny, sodu chlorek, azot.

Jak wygląda zestaw PoltechDTPA i co zawiera opakowanie

Zestaw dostarczany jest w fiolkach szklanych o pojemności 10 ml, z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera:

3 fiolki lub 6 fiolek.

Każda fiolka zawiera liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3/3

PoltechDTPA

Charakterystyka Poltechdtpa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PoltechDTPA, 13,25 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera:

sodu dietylenotriaminopentaoctan jednowodny (DTPA) 13,25 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Preparat 99mTc-DTPA jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym do obrazowania nerek (w scyntygrafii dynamicznej do oceny wartości GFR dla każdej z nerek i oceny zaburzeń w odpływie moczu) oraz do scyntygrafii oraz angioscyntygrafii mózgu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

99mTc-DTPA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/"mTc, zgodnie z instrukcją znakowania. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej przy badaniu nerek mieści się w granicach 74-370 MBq, a przy badaniu mózgu 370-555 MBq. Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć technetu-99m w 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/"mTc) o aktywności 740-1500 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku osób dorosłych.

4.3    Przeciwwskazania

Preparatu nie należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym. Kobietom w wieku rozrodczym można podawać preparat w pierwszych 10 dniach cyklu. Należy zaniechać karmienia piersią przez 3 doby po badaniu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być stosowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie i nie dopuścić do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów. Zgoda na posiadanie oraz podawanie Produktów radiofarmaceutycznych zależy od obowiązujących norm i przepisów krajowych.

Zawartość fiolki zestawu jest przeznaczona do przygotowania produktu radiofarmaceutycznego 99mTc-DTPA i może być podawana pacjentowi tylko po zastosowaniu się do procedury znakowania.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz częste oddawanie moczu są niezbędne, aby obniżyć dawkę promieniowania na pęcherz moczowy.

W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie może wzrosnąć. Należy to brać pod uwagę przy obliczaniu podawanej dawki produktu radiofarmaceutycznego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy najpierw wykluczyć ciążę. Jeśli kobieta ominęła jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona bądź też wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dniach (około 10 dniach) po wystąpieniu menstruacji.

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki produktu radiofarmaceutycznego z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

W przypadku braku pewności ważne jest ograniczenie narażenia na promieniowanie podczas badań. Należy zawsze brać pod uwagę inne metody, nie wykorzystujące promieniowania jonizującego.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Radiofarmaceutyk nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego. Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Na podstawie dotychczasowej statystyki badań diagnostycznych można wnioskować, że wynikające z nich dawki promieniowania są bardzo niskie i stąd częstość tych niepożądanych następstw jest niewielka.

Według danych literaturowych (J.Nucl.Med., 1996, 37, 185-192, 1064-1067), po podaniu 99mTc-DTPA, w sporadycznych przypadkach u pacjentów można obserwować gorączkę, nudności, wymioty, wypieki, rumień, świąd, pokrzywkę, ból głowy, nadciśnienie, aseptyczne zapalenie opon mózgowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie, dawkę pochłoniętą otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu przez podanie płynów i leków przyspieszających oddawanie moczu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyk do diagnostyki, kod ATC: V09CA01

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

PoltechDTPA jest zestawem przeznaczonym do znakowania technetem-99mTc. Po podaniu dożylnym kompleks 99mTc-DTPA jest szybko usuwany z krwi przez kłębki nerwowe. Nie jest on wydalany ani resorbowany przez cewki nerkowe, nie jest wychwytywany przez inne organy i jest całkowicie eliminowany z organizmu w ciągu 24 godzin. Po podaniu dożylnym preparat dyfunduje do przestrzeni pozanaczyniowej. Nie przenika przez nie uszkodzoną barierę krew-mózg. Wydalany jest przede wszystkim przez nerki (90% znacznika jest przesączane w kłębuszkach nerwowych, 10% jest wydalane przez cewki nerkowe). Nie ulega resorpcji zwrotnej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bardzo niska toksyczność kompleksu (LD50 = 23 5mg/kg) pozwala na bezpieczne stosowanie dawek diagnostycznych. Nie obserwowano immunizacji pacjentów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Cyny(II) chlorek dwuwodny

Sodu chlorek

Azot

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 6 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 6 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku 3 fiolki 6 fiolek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Radiofarmaceutyki są dostarczane do licencjonowanych zakładów medycyny nuklearnej, zatrudniających osoby z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej. Inspektorzy czuwają nad tym, aby pomieszczenia i sprzętu oraz przeszkolenie personelu odpowiadały wymaganiom Prawa Atomowego i aby stosowanie izotopów promieniotwórczych nie stanowiło zagrożenia dla personelu, pacjentów oraz środowiska.

Pozostałości skażone izotopem promieniotwórczym ciekłe (resztki roztworu radiofarmaceutyku) i stałe (fiolki, korki, igły, strzykawki, lignina, wata, inne) należy umieszczać w oddzielnych szczelnie zamykanych pojemnikach, znajdujących się w pomieszczeniu wentylowanym. Po napełnieniu danego pojemnika powinien on być przekazany do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, albo pozostawiony w osobnym wentylowanym pomieszczeniu do czasu rozpadu izotopu promieniotwórczego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3453

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.04.1979 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Dawka pochłonięta od technetu-99m, w zależności od wieku pacjenta, przedstawiona jest w tabeli poniżej (ICRP 80. Roczniki ICRP: Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals, Dodatek 2 do ICRP 53, 1998, str. 59)

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi mGy/MBq

Narząd

Dorośli

Dzieci 15 lat

Dzieci 10 lat

Dzieci 5 lat

Dzieci 1 rok

Nadnercza

1,3E-03

1,7E-03

2,6E-03

3,8E-03

7,0E-03

Ściany pęcherza

6,2E-02

7,8E-02

9,7E-02

9,5E-02

1,7E-01

Powierzchnia kości

2,3E-03

2,8E-03

4,0E-03

5,5E-03

9,9E-03

Mózg

8,4E-04

1,0E-03

1,7E-03

2,7E-03

4,8E-03

Piersi

7,1E-04

9,0E-04

1,3E-03

2,1E-03

4,0E-03

Pęcherzyk żółciowy

1,5E-03

2,0E-03

3,6E-03

4,6E-03

6,0E-03

Przewód pokarmowy

Żołądek

1,3E-03

1,6E-03

2,7E-03

3,7E-03

6,7E-03

Jelito cienkie

2,5E-03

3,1E-03

4,5E-03

5,7E-03

9,8E-03

Okrężnica

3,0E-03

3,8E-03

5,4E-03

6,4E-03

1,1E-02

ULI

2,1E-03

2,7E-03

4,0E-03

5,4E-03

9,0E-03

LLI

4,3E-03

5,3E-03

7,3E-03

7,7E-03

1,3E-02

Serce

1,1E-03

1,4E-03

2,1E-03

3,2E-03

5,8E-03

Nerki

3,9E-03

4,7E-03

6,7E-03

9,6E-03

1,7E-02

Wątroba

1,2E-03

1,5E-03

2,4E-03

3,5E-03

6,3E-03

Płuca

9,9E-04

1,3E-03

1,9E-03

2,9E-03

5,3E-03

Mięśnie

1,6E-03

2,0E-03

2,8E-03

3,7E-03

6,7E-03

Tchawica

1,0E-03

1,3E-03

1,9E-03

2,9E-03

5,3E-03

Jajniki

4,2E-03

5,3E-03

6,9E-03

7,8E-03

1,3E-02

Trzustka

1,4E-03

1,8E-03

2,7E-03

4,0E-03

7,2E-03

Szpik kostny

1,4E-03

1,8E-03

2,6E-03

3,3E-03

5,6E-03

Skóra

8,5E-04

1,0E-03

1,6E-03

2,3E-03

4,3E-03

Śledziona

1,2E-03

1,6E-03

2,4E-03

3,6E-03

6,6E-03

Jądra

2,9E-03

4,0E-03

6,0E-03

6,9E-03

1,3E-02

Grasica

1,0E-03

1,3E-03

1,9E-03

2,9E-03

5,3E-03

Tarczyca

1,0E-03

1,3E-03

2,0E-03

3,2E-03

5,8E-03

Macica

7,9E-03

9,5E-03

1,3E-02

1,3E-02

2,2E-02

Pozostałe narządy

1,7E-03

2,0E-03

2,8E-03

3,7E-03

6,4E-03

Dawka skuteczna

mSV/MBq

4,9E-03

6,2E-03

8,2E-03

9,0E-03

1,6E-02

Ścianki pęcherza moczowego otrzymują do 57% dawki skutecznej

Dawka skuteczna jeżeli pęcherz jest opróżniony

po 0,5 lub 1 godzinie od podania

1 godzina

3,8E-03

4,8E-03

6,5E-03

7,7E-03

1,4E-02

30 minut

4,3E-03

5,3E-03

7,0E-03

7,9E-03

1,4E-02

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Podczas przygotowywania oraz podawania radiofarmaceutyku należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

PoltechDTPA przeznaczony jest do znakowania technetem-99m w postaci eluatu nadtechnecjanu sodu 99mTc otrzymywanego z generatora 99Mo/99mTc. Sposób postępowania podczas przygotowania znakowanego preparatu powinien zapewniać jego jałowość.

-    Umieścić fiolkę zawierającą liofilizat w odpowiedniej osłonie zabezpieczającej przed promieniowaniem.

-    Do fiolki zawierającej zestaw w postaci zliofilizowanej wprowadzić strzykawką (nakłuwając gumowy korek) około 5 ml eluatu nadtechnecjanu sodu 99mTc (lub objętość eluatu o żądanej aktywności uzupełnioną roztworem soli fizjologicznej).

-    Nie wyjmując igły, tą samą strzykawką należy usunąć objętość gazu równą objętości wprowadzonego roztworu w celu wyrównania ciśnienia.

- Fiolkę wytrząsać, utrzymując ją przez cały czas za osłoną, aż do całkowitego rozpuszczenia zawartości (około 2 minut).

-    Otrzymany roztwór jest gotowym do użytku preparatem iniekcyjnym.

Preparat 99mTc DTPA jest stabilny przez co najmniej 3 godziny od momentu zakończenia procedury znakowania.

Podczas przygotowywania oraz podawania produktu radiofarmaceutycznego należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Kontrola jakości kompleksu 99mTc-DTPA

Oznaczanie czystości radiochemicznej metodą chromatografii cienkowarstwowej w 2 układach zgodnie z monografią Farmakopei Europejskiej, 2005:0642:

1.    Płytki ITLC-SG, roztwór rozwijający: chlorek sodu o stężeniu 0,9%.

W tych warunkach:

-    formy koloidalne 99mTc pozostają na starcie;

-    kompleks 99mTc-DTPA oraz nie związany jon nadtechnecjanu 99mTcO4- przesuwają się z czołem roztworu.

2.    Płytki ITLC-SG, roztwór rozwijający: metyloetyloketon (MEK).

W tych warunkach:

-    nie związany jon nadtechnecjanu 99mTcO4- przesuwa się z czołem roztworu;

-    kompleks 99mTc-DTPA oraz formy koloidalne 99mTc pozostają na starcie.

6/6

PoltechDTPA