+ iMeds.pl

Poltechmbrida 20 mg MBrIDAUlotka Poltechmbrida

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PoltechMBrIDA, 20 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzorującego przebieg badania.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest zestaw PoltechMBrIDA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechMBrIDA

3.    Jak stosować zestaw PoltechMBrIDA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać zestaw PoltechMBrIDA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest zestaw PoltechMBrIDA i w jakim celu się go stosuje

Zestaw PoltechMBrIDA jest przeznaczony wyłącznie do badań diagnostycznych. Jest wykorzystywany do diagnostyki schorzeń dróg żółciowych i różnicowania żółtaczek. Stosuje się go do obrazowania układu żółciowego, szczególnie przy obniżonej wydolności wątroby i wysokim poziomie bilirubiny.

Obrazowanie układu żółciowego można wykonać przy stężeniu bilirubiny nawet ponad 5 mg%. Przy diagnozowaniu żółtaczek, niedrożności dróg żółciowych, zaburzeń funkcjonalnych pęcherzyka żółciowego, zapaleniu dróg żółciowych, cystach przewodów żółciowych, i innych podobnych zmianach chorobowych w układzie żółciowym.

Preparat 99mTc-MBrIDA może być również wykorzystany do wykrycia cholestazy wewnątrzwątrobowej i odróżnienia jej od innych chorób wątroby, które są związane z niszczeniem hepatocytów.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechMBrIDA Kiedy nie stosować zestawu PoltechMBrIDA

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest ciąża i karmienie piersią.

Kobietom w wieku rozrodczym można podawać preparat w pierwszych 10 dniach cyklu. Należy zaniechać karmienia piersią przez 3 doby po badaniu.

Nie są znane żadne poważne efekty uboczne po podaniu radiofarmaceutyku 99mTc-MBrIDA, jednak, według danych literaturowych (J.Nucl.Med., 1996, 37, 185-192, 1064-1067), w sporadycznych przypadkach u pacjentów można obserwować nudności, rumień, wysypkę, świąd, napady padaczkowe, ból głowy, metaliczny smak, mrowienie.

Ostrzeżenia i środki ostrozności

Radiofarmaceutyki mogą być stosowane wyłącznie przez placówki i osoby do tego upoważnione. Postępowanie z radioizotopami określają odpowiednie przepisy nie dopuszczające do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów. Zgoda na podawanie radiofarmaceutyków zależy od obowiązujących norm i przepisów krajowych.

Zawartość fiolki zestawu jest przeznaczona do przygotowania radiofarmaceutyku 99mTc-MBrIDA i może być podawana pacjentowi tylko po zastosowaniu się do procedury znakowania.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz częste oddawanie moczu są niezbędne, aby obniżyć dawkę promieniowania na pęcherz moczowy. W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie może wzrosnąć. Należy to brać pod uwagę przy obliczaniu podawanej dawki radiofarmaceutyku.

Drogi żółciowe mogą nie zostać wystarczająco dobrze zobrazowane w następujących sytuacjach:

•    żywienia pozajelitowego;

•    przedłużającej się diety;

• po posiłku (badanie pacjenta powinno być wykonane przynajmniej po sześciu godzinach od ostatniego posiłku);

•    niewydolności komórek wątroby;

•    zapalenia wątroby.

Zestaw PoltechMBrIDA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zestaw PoltechMBrIDA z jedzeniem i piciem

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Ciąża i karmienie piersią

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest ciąża i karmienie piersią.

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutyków kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy najpierw wykluczyć ciążę. Jeśli kobieta ominęła jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona bądź też wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dniach (około 10 dni) po wystąpieniu menstruacji.

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki radiofarmaceutyku z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

W przypadku braku pewności ważne jest ograniczenie narażenia na promieniowanie podczas badań. Należy zawsze brać pod uwagę inne metody, niewykorzystujące promieniowania jonizującego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Preparat 99mTc-MBrIDA nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować zestaw PoltechMBrIDA

PoltechMBrIDA jest preparatem do podawania dożylnego wyłącznie w dawkach diagnostycznych.

Dawkowanie

99mTc-MBrIDA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/"mTc, zgodnie z instrukcją znakowania. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 75 do 150 MBq (2,0 - 4,0 mCi). Przy podwyższonym poziomie bilirubiny we krwi podana dawka radiofarmaceutyku może być wyższa i wynosić od 5 do 10 mCi.

Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć technetu-99m w 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodowego (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności 370 - 1500 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku (1-10) osób dorosłych.

Po wyznakowaniu technetem-99m w postaci nadtechnecjanu sodu [99mTc] preparat jest podawany drogą iniekcji dożylnej. Po podaniu dożylnym 99mTc-MBrIDA gromadzi się w wątrobie (w hepatocytach) i układzie żółciowym. Badanie scyntygraficzne pozwala ocenić zaburzenia w przepływie żółci do jelit.

Maksimum wychwytu znakowanego preparatu przypada na 15 - 20 minut po podaniu. Produkt jest wydzielany przez przewody żółciowe i pęcherzyk żółciowy do jelit.

Badanie scyntygraficzne można rozpocząć bezpośrednio po podaniu dożylnym radiofarmaceutyku. Sposób podania

Radioaktywny preparat 99mTc-MBrIDA jest przeznaczony do podawania dożylnego pod ścisłą kontrolą wyspecjalizowanego personelu.

Podczas podawania leku, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PoltechMBrIDA

Znakowany roztwór 99mTc-MBrIDA należy do preparatów podawanych w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej wyłącznie w Zakładach Medycyny Nuklearnej, przez wykwalifikowany personel, dlatego ryzyko ewentualnego pomyłkowego podania jest niezwykle niskie.

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie, dawkę pochłoniętą otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu przez częste wypróżnienia i oddawanie moczu.

4.    Możliwe działania niepożądane

U niewielkiej procentowo ilości pacjentów bezpośrednio po podaniu 99mTc-MBrIDA może wystąpić metaliczny posmak w ustach, przejściowy ból głowy, nudności, zaczerwienienie lub wysypka, świąd, napady padaczkowe, mrowienie.

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Z dotychczasowej statystyki badań diagnostycznych wynika, że wynikające z nich dawki promieniowania są bardzo niskie i stąd częstość występowania niepożądanych następstw jest niewielka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać zestaw PoltechMBrIDA

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 5 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera zestaw PoltechMBrIDA

- Substancją czynną leku jest sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan

- Pozostałe składniki to: cyny(II) chlorek dwuwodny, azot.

Jak wygląda zestaw PoltechMBrIDA i co zawiera opakowanie

Zestaw dostarczany jest w fiolkach szklanych o pojemności 10 ml, z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera:

3 fiolki lub 6 fiolek.

Każda fiolka zawiera liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

PoltechMBrIDA

Charakterystyka Poltechmbrida

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PoltechMBrIDA, 20 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera:

sodu N-[3-bromo-2,4,6-trimetylo-acetanilido]-iminodioctan 20 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Preparat 99mTc-MBrIDA jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki schorzeń dróg żółciowych i różnicowania żółtaczek. Stosuje się go do obrazowania układu żółciowego, szczególnie przy obniżonej wydolności wątroby i wysokim poziomie bilirubiny. Scyntygrafię układu żółciowego można wykonać przy stężeniu bilirubiny nawet ponad 5 mg%.

Stosuje się go przy diagnozowaniu żółtaczek, niedrożności dróg żółciowych, zaburzeń czynnościowych pęcherzyka żółciowego, zapaleniu dróg żółciowych, torbieli przewodów żółciowych i innych podobnych zmianach chorobowych wątroby i dróg żółciowych.

Preparat może być użyty do wykrycia cholestazy wewnątrzwątrobowej i do odróżnienia jej od innych chorób wątroby i dróg żółciowych, które dotyczą niszczenia hepatocytów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

99mTc-MBrIDA podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu jałowym, wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/"mTc, zgodnie z instrukcją znakowania. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach od 75 do 150 MBq (2,0 - 4,0 mCi). Przy podwyższonym poziomie bilirubiny we krwi podana dawka radiofarmaceutyku może być wyższa i wynosić od 5 do 10 mCi.

Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć technetu-99m w 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodowego (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/"mTc) o aktywności 370 - 1500 MBq. Ilość ta wystarcza do przeprowadzenia badania u kilku (1-10) osób dorosłych.

Po wyznakowaniu technetem-99m w postaci nadtechnecjanu sodu [99mTc] preparat jest podawany drogą iniekcji dożylnej. Po podaniu dożylnym 99mTc - MBrIDA gromadzi się w wątrobie - wychwytywany jest przez hepatocyty, skąd wydzielany jest do dróg żółciowych. Badanie scyntygraficzne pozwala ocenić zaburzenia w przepływie żółci do jelit.

Maksimum wychwytu znakowanego preparatu przypada na 15 - 20 minut po podaniu. Produkt jest wydzielany przez przewody żółciowe i pęcherzyk żółciowy do jelit.

Badanie scyntygraficzne można rozpocząć bezpośrednio po podaniu dożylnym radiofarmaceutyku.

Dawkowanie u dzieci: dawka podawana dzieciom powinna być ułamkiem dawki dla dorosłego obliczoną dla masy dziecka wg następującej tabeli:

3 kg = 0,10

22 kg = 0,50

42 kg = 0,78

4 kg = 0,14

24 kg = 0,53

44 kg = 0,80

6 kg = 0,19

26 kg = 0,56

46 kg = 0,82

8 kg = 0,23

28 kg = 0,58

48 kg = 0,85

10 kg = 0,27

30 kg = 0,62

50 kg = 0,88

12 kg = 0,32

32 kg = 0,65

52-54 kg = 0,90

14 kg = 0,36

34 kg = 0,68

56-58 kg = 0,92

16 kg = 0,40

36 kg = 0,71

60-62 kg = 0,96

18 kg = 0,44

38 kg = 0,73

64-66 kg = 0,98

20 kg = 0,46

40 kg = 0,76

68 kg = 0,99

(Paediatric Task Group, EANM)

U małych dzieci (do 1 roku) minimalna dawka 20 MBq jest konieczna by otrzymać obraz wystarczającej jakości.

Zapoczątkowanie badania sekwencyjnej lub funkcjonalnej scyntygrafii natychmiast po wstrzyknięciu. Cholecystokinina lub tłusty posiłek mogą być użyte do obkurczenia pęcherzyka żółciowego.

4.3    Przeciwwskazania

Nie są znane żadne poważne efekty uboczne po podaniu radiofarmaceutyku 99mTc-MBrIDA jednak, według danych literaturowych (J.Nucl.Med., 1996, 37, 185-192, 1064-1067), w sporadycznych przypadkach u pacjentów można obserwować nudności, rumień, wysypkę, świąd, napady padaczkowe, ból głowy, metaliczny smak, mrowienie.

Preparatu nie należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym.

Kobietom w wieku rozrodczym można podawać preparat w pierwszych 10 dniach cyklu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Radiofarmaceutyki mogą być stosowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie i nie dopuścić do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów. Zgoda na posiadanie oraz podawanie radiofarmaceutyków zależy od obowiązujących norm i przepisów krajowych.

Zawartość fiolki zestawu jest przeznaczona do przygotowania radiofarmaceutyku 99mTc-MBrIDA i może być podawana pacjentowi tylko po zastosowaniu się do procedury znakowania.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz częste oddawanie moczu są niezbędne, aby obniżyć dawkę promieniowania na pęcherz moczowy.

W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie może wzrosnąć. Należy to brać pod uwagę przy obliczaniu podawanej dawki radiofarmaceutyku.

Drogi żółciowe mogą nie zostać wystarczająco dobrze zobrazowane w następujących sytuacjach: • żywienia pozajelitowego;

•    przedłużającej się diety;

• po posiłku (badanie pacjenta powinno być wykonane przynajmniej po sześciu godzinach od ostatniego posiłku);

•    niewydolności komórek wątroby;

•    zapalenia wątroby.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutyków kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy najpierw wykluczyć ciążę. Jeśli kobieta ominęła jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona bądź też wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dniach (około 10 dniach) po wystąpieniu menstruacji.

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki radiofarmaceutyku z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

W przypadku braku pewności ważne jest ograniczenie narażenia na promieniowanie podczas badań. Należy zawsze brać pod uwagę inne metody, nie wykorzystujące promieniowania jonizującego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Radiofarmaceutyk nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego. Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Na podstawie dotychczasowej statystyki badań diagnostycznych można wnioskować, że wynikające z nich dawki promieniowania są bardzo niskie i stąd częstość tych niepożądanych następstw jest niewielka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie, dawkę pochłoniętą otrzymaną przez pacjenta można obniżyć przyspieszając wydalanie radionuklidu z organizmu przez częste wypróżnienia i oddawanie moczu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyk do diagnostyki, kod ATC: V09DA04

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

PoltechMBrIDA jest zestawem przeznaczonym do znakowania technetem - 99m Tc. Po przygotowaniu 99mTc-MBrIDA radiofarmaceutyk stosuje się do obrazowania wątroby i układu żółciowego. Preparat ten jest pochodną kwasu iminodioctowego (IDA), które po podaniu dożylnym są czynnie wychwytywane z krwioobiegu przez hepatocyty i wydzielane do żółci. W ten sposób podając znakowane radioizotopowo pochodne (IDA) można określić czynność komórki wątrobowej (badanie klirensu wątroby) oraz transport radioaktywnej żółci drogami żółciowymi, aż do dwunastnicy. Jego zaletą jest to, że nie jest wydalany przez nerki, co w przypadku innych pochodnych IDA może być przyczyną błędnej oceny w badaniu scyntygraficznym.

99mTc-MBrIDA szybko gromadzi się w wątrobie. U pacjentów z prawidłową drożnością dróg żółciowych, zwiększenie aktywności w drogach żółciowych wewnątrzwątrobowych można było zaobserwować pomiędzy 4 - 10 minutą po podaniu dożylnym, we wnęce wątrobowej wątroby pomiędzy 6 - 15 minutą. natomiast w zewnątrzwątrobowych drogach żółciowych znakowaną żółć zaobserwowano pomiędzy 8 -18 minutą. Jelita były widoczne pomiędzy 11- 40 minutą. Pęcherzyk żółciowy został napełniony pomiędzy 8 - 25 minutą.

Cholescyntografia, z użyciem tego preparatu, pozwala na wyznaczenie funkcji (capture-evolution function) komórek wątroby oraz na ocenę zaburzeń w przepływie żółci do jelit.

Przydatny jest w diagnostyce hiperbilirubinemii, niedrożności zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (extrahepatic biliary obstruction), zaburzeń czynnościowych pęcherzyka żółciowego, zapaleń pęcherzyka żółciowego, atrezji dróg żółciowych, torbieli dróg żółciowych oraz w podobnych zmianach chorobowych wątroby i dróg żółciowego.

Preparat 99mTc-MBrIDA gromadzi się wybiórczo w hepatocytacha, najwyższą jego akumulację obserwuje się w 15-20 min po wstrzyknięciu. Produkt jest wydalany przez drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy do światła jelita.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Preparat charakteryzuje się bardzo niską toksycznością (LD50 = 250 mg/kg).

Niewielka toksyczność kompleksu z technetem-99m pozwala na podawanie diagnostycznych dawek 99mTc-MBrIDA wszystkim pacjentom. Nie obserwowano immunizacji pacjentów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Cyny(II) chlorek dwuwodny Azot

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 5 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 5 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku. 3 fiolki 6 fiolek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Radiofarmaceutyki są dostarczane do licencjonowanych zakładów medycyny nuklearnej, zatrudniających osoby z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej. Inspektorzy czuwają nad tym, aby pomieszczenia i sprzętu oraz przeszkolenie personelu odpowiadały wymaganiom Prawa Atomowego i aby stosowanie izotopów promieniotwórczych nie stanowiło zagrożenia dla personelu, pacjentów oraz środowiska.

Pozostałości skażone izotopem promieniotwórczym ciekłe (resztki roztworu radiofarmaceutyku) i stałe (fiolki, korki, igły, strzykawki, lignina, wata, inne) należy umieszczać w oddzielnych szczelnie zamykanych pojemnikach, znajdujących się w pomieszczeniu wentylowanym. Po napełnieniu danego pojemnika powinien on być przekazany do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (Otwock-Świerk) albo pozostawiony w osobnym wentylowanym pomieszczeniu do czasu rozpadu izotopu promieniotwórczego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350 e-mail: polatom@polatom.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolnie nr R/3270

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.04.1991 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Poniżej podano dawki pochłonięte przez organy i tkanki po dożylnym podaniu 99mTc- (IDA) pochodnych kwasu iminooctowego znakowanych technetem. Dane pochodzą z ICRP 80: Roczniki ICRP ( Annals of the ICRP), Radiation dose to Patients from Radiofarmaceuticals. Dodatek 2 do IRCP 53. 1998 str. 63.

Narząd    Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi [mGy/MBq]

Dorośli

15 - latkowie

10 - latkowie

5 - latkowie

Dzieci w wieku 1 rok

Nadnercza

3,7 E-03

4,8 E-03

7,5 E-03

1,1 E-02

1,8 E-02

Pęcherz

2,2 E-02

2,8 E-02

3,7 E-02

4,3 E-02

7,6 E-02

Powierzchnia kości

3,8 E-03

4,7 E-03

6,8 E-03

1,0 E-02

1,9 E-02

Mózg

3,4 E-05

4,0 E-05

7,9 E-05

1,4 E-04

2,6 E-04

Piersi

4,8 E-04

6,5 E-04

1,4 E-03

2,5 E-03

4,8 E-03

Pęcherzyk żółciowy Przewód pokarmowy:

1,1 E-01

1,2 E-01

1,6 E-01

2,8 E-01

9,5 E-01

Żołądek

5,6 E-03

7,8 E-03

1,3 E-02

2,1 E-02

3,4 E-02

SI

4,4 E-02

5,5 E-02

9,0 E-02

1,4 E-01

2,5 E-01

Okrężnica

7,4 E-02

9,5 E-02

1,5 E-01

2,5 E-01

4,7 E-01

ULI

8,6 E-02

1,1 E-01

1,8 E-01

2,9 E-01

5,4 E-01

LLI

5,9 E-02

7,5 E-02

1,2 E-01

2,0 E-01

3,8 E-01

Serce

1,8 E-03

2,4 E-03

4,0 E-03

6,3 E-03

1,2 E-02

Nerki

6,1 E-03

7,5 E-03

1,1 E-02

1,6 E-02

2,5 E-02

Wątroba

1,4 E-02

1,8 E-02

2,7 E-02

4,0 E-02

7,1 E-02

Płuca

1,3 E-03

1,9 E-03

2,8 E-03

4,6 E-03

8,6 E-03

Mięśnie

2,9 E-03

3,6 E-03

5,3 E-03

7,8 E-03

1,4 E-02

Przełyk

4,1 E-04

6,0 E-04

9,1 E-04

1,7 E-03

3,2 E-03

Jajniki

1,9 E-02

2,4 E-02

3,5 E-02

5,0 E-02

8,3 E-02

Trzustka

5,6 E-03

7,6 E-03

1,4 E-02

2,2 E-02

3,4 E-02

Szpik kostny

3,9 E-03

4,7 E-03

6,3 E-03

7,7 E-03

1,0 E-02

Skóra

8,9 E-04

1,1 E-03

1,7 E-03

2,7 E-03

5,0 E-03

Śledziona

2,7 E-03

3,6 E-03

6,3 E-03

1,0 E-02

1,7 E-02

Jądra

1,5 E-03

2,3 E-03

4,1 E-03

6,2 E-03

1,2 E-02

Grasica

4,1 E-04

6,0 E-04

9,1 E-04

1,7 E-03

3,2 E-03

Tarczyca

1,4 E-04

2,3 E-04

4,2 E-04

7,7 E-04

1,9 E-03

Macica

1,3 E-02

1,7 E-02

2,6 E-02

3,8 E-02

6,1 E-02

Pozostałe narządy

3,7 E-03

4,6 E-03

6,6 E-03

9,7 E-03

1,6 E-02

Dawka skuteczna

1,7 E-02

2,1 E-02

2,9 E-02

4,5 E-02

1,0 E-01

[mSv/MBq]

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

PoltechMBrIDA przeznaczony jest do znakowania technetem-99m w postaci eluatu nadtechnecjanu sodu 99mTc otrzymywanego z generatora 99Mo/"mTc. Sposób postępowania podczas przygotowania znakowanego preparatu powinien zapewniać jego jałowość.

Procedura znakowania:

-    Umieścić fiolkę zawierającą liofilizat w odpowiedniej osłonie zabezpieczającej przed promieniowaniem.

-    Do fiolki zawierającej zestaw w postaci zliofilizowanej wprowadzić strzykawką (nakłuwając gumowy korek) około 5 ml eluatu nadtechnecjanu sodu 99mTc (lub objętość eluatu o żądanej aktywności uzupełnioną roztworem soli fizjologicznej).

-    Nie wyjmując igły, tą samą strzykawką należy usunąć objętość gazu równą objętości wprowadzonego roztworu w celu wyrównania ciśnienia.

-    Zamieszać fiolkę, utrzymując ją przez cały czas za osłoną, aż do całkowitego rozpuszczenia zawartości (2 min.).

-    Inkubować fiolkę w temperaturze otoczenia przez okres nie krótszy niż 30 minut.

-    Otrzymany roztwór jest gotowym do użytku preparatem iniekcyjnym.

Preparat 99mTc-MBrIDA może być stosowany w ciągu 5 godzin od momentu zakończenia procedury znakowania.

Kontrola jakości radiofarmaceutyku 99mTc-MBrIDA:

Ocena czystości radiochemicznej metodą chromatografii w dwóch układach:

1.    Whatman 1 oraz mieszanina glikol etylenowy : woda 10:90 (v/v) jako roztwór rozwijający.

W tych warunkach:

-    nie związany nadtechnecjan, 99mTcO4- oraz radiofarmaceutyk 99mTc-MBrIDA przesuwa się z solwentem (Rf = 0,8 - 1,0).

-    nie związany zredukowany 99mTc pozostaje na starcie (Rf=0,0).

2.    Whatman 3MM oraz nasycony roztwór chlorku sodu jako roztwór rozwijający.

W tych warunkach:

-    nie związany, zredukowany 99mTc oraz radiofarmaceutyk 99mTc-MBrIDA pozostają na starcie (Rf=0,0),

-    nie związany nadtechnecjan, 99mTcO4- przesuwa się z solwentem (Rf = 0,9 - 1,0).

7/7

PoltechMBrIDA