+ iMeds.pl

Poltechmdp 5 mg MDPUlotka Poltechmdp

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PoltechMDP, 5 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Kwas metylenodifosfonowy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzorującego przebieg badania.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest zestaw PoltechMDP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechMDP

3.    Jak stosować zestaw PoltechMDP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać zestaw PoltechMDP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest zestaw PoltechMDP i w jakim celu się go stosuje

Zestaw PoltechMDP jest przeznaczony wyłącznie do badań diagnostycznych. Jest wykorzystywany do obrazowania układu kostnego. Jest stosowany w diagnostyce zmian przerzutowych do układu kostnego, zmian zapalnych, guzów pierwotnych kości, złamań. Preparat 99mTc-MDP jest radioaktywny, dlatego jego kumulacja w narządach może być rejestrowana przez specjalne urządzenia detekcyjne za pomocą których możliwe jest wykonanie zdjęć. Zdjęcia te dokładnie pokazują miejsca gromadzenia się zawartej w preparacie radioaktywności. Dostarcza to prowadzącemu lekarzowi istotnych informacji np. o lokalizacji guzów w organizmie. Dystrybucja radiofarmaceutyku jest proporcjonalna do wielkości przepływu krwi, a także nasilenia procesów osteoblastycznych. Układ kostny gromadzi około 60-80% podanej dawki, a pozostała jej część jest szybko usuwana z moczem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu PoltechMDP

Kiedy nie stosować zestawu PoltechMDP

Preparatu nie zaleca się podawać kobietom w ciąży i karmiącym.

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy wykluczyć ciążę. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych 10 dniach cyklu.

Nie są znane żadne poważne efekty uboczne po podaniu radiofarmaceutyku 99mTc-MDP, jednak, według danych literaturowych (J.Nucl.Med., 1996, 37, 185-192, 1064-1067), w sporadycznych przypadkach u pacjentów można obserwować dreszcze, ból w miejscu iniekcji, gorączkę, nudności, wymioty, wypieki, ból kręgosłupa, bóle brzucha, ból głowy, zawroty głowy, poty, zwiększona wrażliwość na bodźce czuciowe, osłabienie, światłowstręt, rumień, wysypkę, świąd, napady padaczkowe, metaliczny smak.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Radiofarmaceutyki mogą być stosowane wyłącznie przez placówki i osoby do tego upoważnione. Postępowanie z radioizotopami określają odpowiednie przepisy niedopuszczające do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów. Zgoda na podawanie radiofarmaceutyków zależy od obowiązujących norm i przepisów krajowych.

Zawartość fiolki zestawu jest przeznaczona do przygotowania radiofarmaceutyku 99mTc-MDP i może być podawana pacjentowi tylko po zastosowaniu się do procedury znakowania.

Decydując się na wykonanie badania należy pamiętać o zwiększonej wrażliwości na promieniowanie jonizujące chrząstek wzrostowych.

Odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz częste oddawanie moczu są niezbędne, aby obniżyć ekspozycję pęcherza moczowego na radioaktywność. W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie jonizujące jest większe, co należy uwzględnić przy obliczaniu podawanej dawki radiofarmaceutyku.

Zestaw PoltechMDP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zestaw PoltechMDP z jedzeniem i piciem

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Ciąża i karmienie piersią

Preparatu nie zaleca się podawać kobietom w ciąży i karmiącym. Należy zawsze uwzględnić zastosowanie innych metod diagnostycznych, nie wykorzystujących promieniowania jonizującego.

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy wykluczyć ciążę. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dziesięciu dniach po wystąpieniu menstruacji.

Karmienie dziecka piersią po podaniu produktu radiofarmaceutycznego matce powinno być wstrzymane (co najmniej na 3 doby) i może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Preparat 99mTc-MDP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować zestaw PoltechMDP

PoltechMDP jest preparatem do podawania dożylnego wyłącznie w dawkach diagnostycznych.

Dawkowanie

Radiofarmaceutyk, 99mTc-MDP, podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu, zgodnie z instrukcją znakowania, jałowym i wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego

99Mo/99mTc.

Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności technetu-99m 1100-18500 MBq. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach 370-740 MBq.

Dobrej jakości obrazy scyntygraficzne (np. w scyntygrafii trójfazowej) uzyskuje się stosując tzw. scyntygrafię statyczną późnej fazy tj. wykonując badanie nie wcześniej niż po 2 godzinach po dożylnym podaniu preparatu. Wcześniejsze wykonanie badania da obraz, który tylko w części odzwierciedli aktywność metaboliczną kości.

Dawka aktywności podawana dziecku powinna zostać obliczona według wzoru Webstera:

A dla dziecka (MBq) =□ (N+1) x A dla dorosłego (MBq) □/ (N+7),

gdzie A- oznacza radioaktywność radiofarmaceutyku, N oznacza wiek dziecka w latach.

Sposób podania

Radioaktywny preparat 99mTc-MDP jest przeznaczony do podawania dożylnego pod ścisłą kontrolą wyspecjalizowanego personelu.

Podczas podawania leku, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PoltechMDP

Znakowany roztwór 99mTc-MDP należy do preparatów podawanych w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej wyłącznie w Zakładach Medycyny Nuklearnej, przez wykwalifikowany personel, dlatego ryzyko ewentualnego pomyłkowego podania jest niezwykle niskie.

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie radioaktywności należy spowodować przyśpieszoną eliminację produktu z ustroju poprzez forsowanie diurezy i częste opróżnianie pęcherza moczowego.

4.    Możliwe działania niepożądane

U niewielkiej procentowo ilości pacjentów bezpośrednio po podaniu 99mTc-MDP może wystąpić metaliczny posmak w ustach, przejściowy ból głowy, nudności, zaczerwienienie lub wysypka, świąd, napady padaczkowe, mrowienie, zatrzymanie akcji serca (opisano jeden przypadek zgonu z powodu wtórnej arytmii serca).

Narażenie na promieniowanie w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Z dotychczasowej statystyki badań diagnostycznych wynika, że wynikające z nich dawki promieniowania są bardzo niskie i stąd częstość występowania niepożądanych następstw jest niewielka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać zestaw PoltechMDP

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 8 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera zestaw PoltechMDP

-    Substancją czynną leku jest kwas metylenodifosfonowy

-    Pozostałe składniki to: cyny(II) chlorek, kwas askorbowy, azot.

Jak wygląda zestaw PoltechMDP i co zawiera opakowanie

Zestaw dostarczany jest w fiolkach szklanych o pojemności 10 ml, z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera:

3 fiolki lub 6 fiolek.

Każda fiolka zawiera liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

PoltechMDP

Charakterystyka Poltechmdp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PoltechMDP, 5 mg, zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera:

kwas metylenodifosfonowy 5 mg

w postaci sodu metylenodifosfonianu 6,25 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Preparat 99mTc-MDP przeznaczony jest do obrazowania układu kostnego z wykorzystaniem promieniotwórczych właściwości technetu-99m oraz powinowactwa kwasu metylenodifosfonowego do kryształów hydroksyapatytu tworzących nieorganiczną strukturę tkanki kostnej.

Wskazaniami do wykonania badania scyntygraficznego z użyciem 99mTc-MDP są:

•    poszukiwanie ognisk przerzutów nowotworowych w układzie kostnym;

•    obrazowanie zaburzeń metabolizmu kostnego w przebiegu guzów pierwotnych kości;

•    obrazowanie zapaleń kości;

•    obrazowanie zmian pourazowych;

•    obrazowanie zmian w chorobach reumatycznych;

•    obrazowanie zmian w martwicach aseptycznych;

•    diagnostyka schorzeń tkanek miękkich np. myositis ossificans;

•    badanie procesów naprawczych w uszkodzonej tkance kostnej.

Stosowanie preparatu dla wyżej wymienionych wskazań pozwala dokładnie określić lokalizację i rozległość zmian patologicznych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Radiofarmaceutyk, 99mTc-MDP, podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu, zgodnie z instrukcją znakowania, jałowym i wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego

99Mo/99mTc.

Do znakowania jednej fiolki zestawu można użyć roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/"mTc) o aktywności technetu-99m 1100-18500 MBq. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach 370-740 MBq. Wyróżnia się trzy zasadnicze metody wykonywania scyntygrafii układu kostnego: technikę planarną, technikę SPECT (tomografia emisyjna pojedynczego fotonu) i scyntygrafię trójfazową.

Dobrej jakości obrazy scyntygraficzne (np. w scyntygrafii trójfazowej) uzyskuje się stosując tzw. scyntygrafię statyczną późnej fazy, tj. wykonując badanie nie wcześniej niż po 2 godzinach po dożylnym podaniu preparatu. Wcześniejsze wykonanie badania może być przyczyną uzyskania wyniku, który tylko w części odzwierciedla aktywność metaboliczną kości.

Zaleca się powolne wstrzykiwanie preparatu w czasie około 30 sekund.

Dawka aktywności podawana dziecku powinna zostać obliczona według wzoru Webstera:

A dla dziecka (MBq) =□ (N+1) * A dla dorosłego (MBq) □/ (N+7),

Gdzie: A- oznacza radioaktywność radiofarmaceutyku, N - oznacza wiek dziecka w latach. Wymaganą radioaktywność można również określić na podstawie następującej tabeli:

Tab: Dawka preparatu 99mTc-MDP roztwór do wstrzykiwań w zależności od masy dziecka (gdzie 1 to pełna dawka dla dorosłego).

3 kg = 0,10

22 kg = 0,50

42 kg = 0,78

4 kg = 0,14

24 kg = 0,53

44 kg = 0,80

6 kg = 0,19

26 kg = 0,56

46 kg = 0,82

8 kg = 0.23

28 kg = 0,58

48 kg = 0,85

10 kg = 0,27

30 kg = 0,62

50 kg = 0,88

12 kg = 0,32

32 kg = 0,65

52-54 kg = 0,90

14 kg = 0,36

34 kg = 0,68

56-58 kg = 0,92

16 kg = 0,40

36 kg = 0,71

60-62 kg = 0,96

18 kg = 0,44

38 kg = 0,73

64-66 kg = 0,98

20 kg = 0,46

40 kg = 0,76

68 kg = 0,99

U bardzo małych dzieci (do jednego roku) minimalna zalecana dawka, aby uzyskać obraz wystarczającej jakości wynosi 40 MBq.

4.3    Przeciwwskazania

Preparatu nie zaleca się podawać kobietom w ciąży i karmiącym.

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom karmiącym należy zaniechać karmienia piersią przez co najmniej 3 doby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt radiofarmaceutyczny może być stosowany wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Należy obchodzić się z nim ostrożnie i nie dopuścić do niepotrzebnego narażenia na promieniowanie jonizujące personelu i pacjentów.

Narażenie na promieniowanie jonizujące w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być tak dobrana, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania efektów dziedzicznych. Z dotychczasowej statystyki badań diagnostycznych wynika, że otrzymywane od nich dawki promieniowania są bardzo niskie i stąd częstość tych niepożądanych następstw jest niewielka.

Zgoda na posiadanie oraz podawanie produktów radiofarmaceutycznych zależy od obowiązujących norm i przepisów krajowych.

Zawartość fiolki jest przewidziana do użycia w postaci kompleksu 99mTc-MDP i nie powinna być podana pacjentowi przed zakończeniem procedury znakowania.

Decydując się na wykonanie badania należy pamiętać o zwiększonej wrażliwości na promieniowanie jonizujące chrząstek wzrostowych.

Celem zmniejszenia dawki pochłoniętej promieniowania należy zalecić odpowiednie nawodnienie badanego i częste oddawanie moczu, (aby obniżyć ekspozycję ścian pęcherza moczowego na promieniowanie jonizujące). W przypadku niewydolności nerek, narażenie na promieniowanie jonizujące jest większe, co należy uwzględnić przy obliczaniu podawanej dawki radiofarmaceutyku.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Preparatu nie zaleca się podawać kobietom w ciąży i karmiącym. Należy zawsze uwzględnić zastosowanie innych metod diagnostycznych niewykorzystujących promieniowania jonizującego.

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy wykluczyć ciążę. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dziesięciu dniach po wystąpieniu menstruacji.

Karmienie dziecka piersią po podaniu produktu radiofarmaceutycznego matce powinno być wstrzymane (co najmniej na 3 doby) i może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Radiofarmaceutyk nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Według danych literaturowych (J.Nucl.Med, 1996, 37, 185-192, 1064-1067), po podaniu radiofarmaceutyku 99mTc-MDP, w sporadycznych przypadkach u pacjentów można obserwować dreszcze, ból w miejscu iniekcji, gorączkę, nudności, wymioty, wypieki, ból kręgosłupa, bóle brzucha, ból głowy, zawroty głowy, poty, zwiększona wrażliwość na bodźce czuciowe, osłabienie, światłowstręt, rumień, wysypkę, świąd, napady padaczkowe, metaliczny smak, zatrzymanie akcji serca (opisano jeden przypadek zgonu z powodu wtórnej arytmii serca).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku dawek diagnostycznych można pominąć ryzyko wynikające z przedawkowania. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie radioaktywności należy spowodować przyśpieszoną eliminację produktu z ustroju poprzez forsowanie diurezy i częste opróżnianie pęcherza moczowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: radiofarmaceutyk do diagnostyki, kod ATC: V09BA02

W stężeniach stosowanych do diagnostyki kompleks [99mTc] z MDP oraz substancje pomocnicze nie wykazują żadnego efektu farmakodynamicznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

U zdrowych osób radiofarmaceutyk gromadzi się głównie w układzie kostnym umożliwiając wizualizację szeregu zmian związanych z zaburzeniem metabolizmu tkanki kostnej. Po podaniu dożylnym 99mTc-MDP jest szybko eliminowany z przestrzeni naczyniowej. Po 6 godzinach od podania, we krwi pozostaje ok. 1,5% podanej radioaktywności 99mTc-MDP, a po 24 godzinach ok. 0,5%.

W warunkach prawidłowych z tkanką kostną wiąże się nie więcej niż 31% podanego radiofarmaceutyku. W przypadku wzmożonego metabolizmu kostnego z powodu procesu chorobowego (np. stan zapalny, przerzuty), z tkanką kostną (hydroksyapatyty) może związać się do 50% podanego radiofarmaceutyku, z czego około 40% dotyczy obszarów zmienionych patologicznie. Ilość radiofarmaceutyku związana z kośćcem zależy od miejscowej aktywności osteoblastycznej, unaczynienia oraz intensywności ukrwienia. Szczyt wiązania z układem kostnym osiągany jest po 1-2 godzinach od podania 99mTc-MDP. Wiązanie pozostaje stabilne przez kolejne 72 godziny. Fizjologicznie radiofarmaceutyki osteotropowe mogą gromadzić się poza układem kostnym w nerkach i chrząstkach. Gromadzenie kwasu metylenodifosfonowego w tkankach miękkich, krwinkach czerwonych, jelitach, wątrobie oraz wiązanie z białkami osocza jest śladowe, tak więc ilość preparatu usuwana drogą jelitową jest również śladowa.

W pierwszej godzinie po podaniu preparatu 30% radioaktywności mierzonej w osoczu pochodzi od radiofarmaceutyku związanego z białkami, po 3 godzinach 45%, a po 24 godzinach już 100%.

Nie związany kompleks jest eliminowany z organizmu przez nerki w ciągu 24 godzin po podaniu.

Wolna frakcja usuwana jest z przedziału naczyniowego w trzech fazach:

1.    faza szybka, T % = 3,5 min. podczas której 99mTc-MDP usuwany jest do przestrzeni pozanaczyniowej;

2.    faza pośrednia, T % = 27 min. która odpowiada procesowi wiązania przez układ kostny;

3.    faza wolna, T % = 144 min. która odpowiada dyslokacji farmaceutyku związanego z białkami osocza.

Największą radioaktywność w nerkach obserwowano po 20 minutach od podania preparatu. W warunkach prawidłowej funkcji nerek 32% podanego radiofarmaceutyku filtrowana jest przez kłębuszki nerkowe. 47% przefiltrowanego przez kłębki 99mTc-MDP stwierdza się w moczu po 2 godzinach, a 60% po 6 godzinach od podania preparatu. Rozkład radiofarmaceutyku w organizmie zależy również od jakości przygotowanego preparatu oraz jego poszczególnych komponentów i użytego sprzętu. Patologicznie wzmożona radioaktywność w wątrobie może być efektem obecności w organizmie chorego jonów glinu pochodzących z kolumny generatora lub hydrolizy kompleksu 99mTc-MDP z utworzeniem radiokoloidu. Szereg procesów patologicznych także zaburza farmakokinetykę kwasu metylenodifosfonowego. Ogólnie wzmożony wychwyt radiofarmaceutyku w kościach obserwowano na przykład u chorych na nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, z zespołem Cushinga i innymi stanami przebiegającymi z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bardzo mała toksyczność kompleksu (LD50 = 190 mg/kg) pozwala na bezpieczne stosowanie dawek diagnostycznych. Nie obserwowano immunizacji pacjentów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Cyny(II) chlorek Kwas askorbowy Azot

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 8 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35°C.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 8 godzin w temperaturze poniżej 25°C, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku 3 fiolki 6 fiolek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkty radiofarmaceutyczne są dostarczane do licencjonowanych zakładów medycyny nuklearnej, zatrudniających osoby z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej. Inspektorzy czuwają nad tym, aby pomieszczenia i sprzętu oraz przeszkolenie personelu odpowiadały wymaganiom Prawa Atomowego i aby stosowanie izotopów promieniotwórczych nie stanowiło zagrożenia dla personelu, pacjentów oraz środowiska.

Pozostałości skażone izotopem promieniotwórczym ciekłe (resztki roztworu produktu radiofarmaceutycznego) i stałe (fiolki, korki, igły, strzykawki, lignina, wata, inne) należy umieszczać w oddzielnych szczelnie zamykanych pojemnikach, znajdujących się w wentylowanym pomieszczeniu. Po napełnieniu danego pojemnika powinien on być przekazany do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych albo pozostawiony w osobnym wentylowanym pomieszczeniu do czasu rozpadu izotopu promieniotwórczego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3439

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.11.1985 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Dawka pochłonięta od technetu-99m, w zależności od wieku pacjenta, przedstawiona jest w tabeli poniżej (ICRP 80. Roczniki ICRP: Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals, Dodatek 2 do ICRP 53, 1998, str. 57).

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi

mGy/MBq

Narząd

Dorośli

Dzieci 15 lat

Dzieci 10 lat

Dzieci 5 lat

Dzieci 1 rok

Nadnercza

2,1E-03

2,7E-03

3,9E-03

5,8E-03

1,1E-02

Ściany pęcherza

4,8E-02

6,0E-02

8,8E-02

7,3E-02

1,3E-01

Powierzchnia kości

6,3E-02

8,2E-02

1,3E-01

2,2E-01

5,3E-01

Mózg

1,7E-03

2,1E-03

2,8E-03

4,3E-03

6,1E-03

Piersi

7,1E-04

8,9E-04

1,4E-03

2,2E-03

4,2E-03

Pęcherzyk żółciowy

1,4E-03

1,9E-03

3,5E-03

4,2E-03

6,7E-03

Przewód pokarmowy Żołądek Jelito cienkie Okrężnica ULI LLI

1,2E-03

1,5E-03

2,5E-03

3,5E-03

6,6E-03

2,3E-03

2,9E-03

4,4E-03

5,3E-03

9,5E-03

2,7E-03

3,4E-03

5,3E-03

6,1E-03

1,1E-02

1,9E-03

2,4E-03

3,9E-03

5,1E-03

8,9E-03

3,8E-03

4,7E-03

7,2E-03

7,5E-03

1,3E-02

Serce

1,2E-03

1,6E-03

2,3E-03

3,4E-03

6,0E-03

Nerki

7,3E-03

8,8E-03

1,2E-02

1,8E-02

3,2E-02

Wątroba

1,2E-03

1,6E-03

2,5E-03

3,6E-03

6,6E-03

Płuca

1,3E-03

1,6E-03

2,4E-03

3,6E-03

6,8E-03

Mięśnie

1,9E-03

2,3E-03

3,4E-03

4,4E-03

7,9E-03

Tchawica

1,0E-03

1,3E-03

1,9E-03

3,0E-03

5,3E-03

Jajniki

3,6E-03

4,6E-03

6,6E-03

7,0E-03

1,2E-02

Trzustka

1,6E-03

2,0E-03

3,1E-03

4,5E-03

8,2E-03

Szpik kostny

9,2E-03

1,0E-03

1,7E-02

3,3E-02

6,7E-03

Skóra

1,0E-03

1,3E-03

2,0E-03

2,9E-03

5,5E-03

Śledziona

1,4E-03

1,8E-03

2,8E-03

4,5E-03

7,9E-03

Jądra

2,4E-03

3,3E-03

5,5E-03

5,8E-03

1,1E-02

Grasica

1,0E-03

1,3E-03

1,9E-03

3,0E-03

5,3E-03

T arczyca

1,3E-03

1,6E-03

2,3E-03

3,5E-03

5,6E-03

Macica

6,3E-03

7,6E-03

1,2E-02

1,1E-02

1,8E-02

Pozostałe narządy

1,9E-03

2,3E-03

3,4E-03

4,5E-03

7,9E-03

Dawka skuteczna

mSV/MBq

5,7E-03

7,0E-03

1,1E-02

1,4E-02

2,7E-02

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Podczas przygotowywania oraz podawania radiofarmaceutyku należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

PoltechMDP przeznaczony jest do znakowania technetem-99m w postaci eluatu nadtechnecjanu sodu 99mTc otrzymywanego z generatora 99Mo/99mTc. Znakowanie należy prowadzić na stanowisku wyposażonym w odpowiednie osłony zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym oraz w sposób zapewniający jałowość preparatu po wyznakowaniu.

Procedura znakowania:

-    Umieścić fiolkę zawierającą liofilizat w odpowiedniej osłonie zabezpieczającej przed promieniowaniem.

-    Do fiolki zawierającej zestaw w postaci zliofilizowanej wprowadzić strzykawką (nakłuwając gumowy korek) około 5 ml eluatu nadtechnecjanu sodu 99mTc (lub, w razie potrzeby, odpowiednią objętość eluatu o żądanej aktywności, stosując do ewentualnego rozcieńczenia roztwór soli fizjologicznej).

-    Nie wyjmując igły, tą samą strzykawką, należy usunąć objętość gazu równą objętości wprowadzonego roztworu w celu wyrównania ciśnienia.

- Fiolkę wytrząsać, utrzymując ją przez cały czas za osłoną, aż do całkowitego rozpuszczenia zawartości (około 1-2 minut).

-    Otrzymany roztwór jest gotowym do użytku preparatem iniekcyjnym.

Preparat 99mTc MDP jest stabilny przez co najmniej 8 godzin od momentu zakończenia procedury znakowania.

Podczas przygotowywania oraz podawania radiofarmaceutyku należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Kontrola jakości radiofarmaceutyku 99mTc-MDP:

Oznaczanie czystości radiochemicznej metodą chromatografii cienkowarstwowej w dwóch układach zgodnie z monografią 0641 Ph.Eur.:

1.    Płytki ITLC-SG, roztwór rozwijający: octan sodu o stężeniu 136 g/l.

W tych warunkach:

-    nie związany, zredukowany 99mTc oraz formy koloidalne 99mTc pozostają na starcie;

- kompleks 99mTc-MDP i nie związany jon nadtechnecjanu 99mTcO4- przesuwają się z czołem roztworu.

2.    Płytki ITLC-SG, roztwór rozwijający: metyloetyloketon (MEK).

W tych warunkach:

-    nie związany jon nadtechnecjanu 99mTcO4- przesuwa się z czołem roztworu;

-    kompleks 99mTc-MDP oraz formy koloidalne 99mTc pozostają na starcie.

8/8

PoltechMDP