+ iMeds.pl

Polytar 1%Ulotka Polytar

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Polytar

1%, szampon leczniczy

(Tar Blend)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Polytar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polytar

3.    Jak stosować lek Polytar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Polytar

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Polytar i w jakim celu się go stosuje

Lek Polytar jest szamponem leczniczym zawieraj ącym mieszaninę dziegci, działaj ącą keratolitycznie, przeciwświądowo i antyseptycznie na skórę głowy. Likwidując świąd, zmniejsza tendencj ę do drapania i uszkadzania powierzchni skóry oraz zapobiega zakażeniom skóry.

Lek Polytar stosuje się w leczeniu schorzeń owłosionej skóry głowy, takich jak:

•    łuszczyca

•    łupież

•    łojotok

•    wyprysk

•    świąd.

Lek Polytar jest skutecznym środkiem do usuwania maści i past stosowanych w leczeniu łuszczycy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polytar Kiedy nie stosować leku Polytar

• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, w tym smołę węglową i olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych), lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polytar (wymienionych w punkcie 6).

Szampon leczniczy Polytar nie powinien być stosowany w leczeniu niżej wymienionych schorzeń:

•    zainfekowanych ran otwartych

•    łuszczycy krostkowej z przebiegiem ostrym lub bolesnym (skóra jest zaczerwieniona i pokryta

pęcherzami wypełnionymi ropą)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polytar należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

• Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Jeśli lek dostanie się do oczu, należy je przemyć dużą ilością wody.

•    W okresie stosowania tego leku należy unikać działania promieni słonecznych i lamp kwarcowych (solaria).

•    Polytar może odbarwiać skórę i ubrania, dlatego należy unikać kontaktu leku z ubraniem. Ewentualne odbarwienie skóry ustąpi po zaprzestaniu stosowania leku. Rzadko może się również pojawić odbarwienie włosów.

•    Leki zawierające smołę węglową mogą powodować podrażnienia, dlatego należy unikać kontaktu leku Polytar z miejscami wrażliwymi, takimi jak uszkodzona lub bardzo podrażniona skóra.

•    W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na lek należy zaprzestać jego stosowania oraz skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Polytar

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym lekach ziołowych, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed zastosowaniem leku Polytar skonsultuj się z lekarzem, jeśli stosujesz niżej wymienione leki: Polytar:

tiazydy (grupa leków moczopędnych) tetracykliny (antybiotyki)

fluorochinolony (chemioterapeutyki o działaniu bakteriobójczym) fenotiazyny (stosowane w leczeniu schorzeń psychicznych) sulfonamidy

ze względu na możliwość nasilenia nadwrażliwości na światło.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Powinno się unikać stosowania leku Polytar w pierwszym trymestrze ciąży.

Stosowanie leku Polytar w okresie ciąży i karmienia piersią powinno być rozważane jedynie wtedy, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ewentualne zagrożenie dla płodu lub dziecka.

Jeśli lek Polytar jest stosowany w okresie karmienia piersią, należy pamiętać o dokładnym usunięciu ewentualnych pozostałości leku z piersi przed rozpoczęciem karmienia, aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Polytar nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek Polytar zawiera imidomocznik, który może powodować reakcje alergiczne lub podrażnienie skóry w miejscu zastosowania.

Lek zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych). Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

3.    Jak stosować lek Polytar

Lek ten jest przeznaczony do stosowania miejscowego na owłosioną skórę głowy.

Stosuje się go raz lub dwa razy w tygodniu, chyba że lekarz zaleci inaczej. W razie wątpliwości należy kontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed użyciem wstrząsnąć zawartość butelki.

Na zwilżone włosy nanieść niewielką ilość szamponu leczniczego. Wmasować go opuszkami palców w skórę głowy aż do utworzenia się piany. Następnie dokładnie ją spłukać. Umyć głowę powtórnie, powtarzaj ąc powyższe czynności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polytar

Zastosowanie zbyt dużej ilości leku nie powinno powodować ujemnych skutków.

Lek po zastosowaniu na skórę głowy należy dokładnie spłukać.

Po przypadkowym, omyłkowym spożyciu leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Polytar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Polytar

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Lek Polytar, jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dane po wprowadzeniu leku do obrotu

Działania niepożądane występujące rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów stosujących lek):

•    nadwrażliwość (w tym świąd, obrzęk naczynioruchowy, duszność)

•    podrażnienie oczu

•    łysienie, zapalenie skóry, zmiana koloru włosów, nienaturalna struktura włosa, nadwrażliwość na światło, podrażnienie skóry (włącznie z przesuszeniem, rumieniem oraz uczuciem palenia na skórze)

•    nadwrażliwość w miejscu stosowania, ból w miejscu stosowania, wysypka w miejscu stosowania, miejscowy obrzęk.

Podczas stosowania szamponu leczniczego może wystąpić podrażnienie skóry, wysypka, nadwrażliwość na światło słoneczne oraz promieniowanie UVB (np. solaria). W razie utrzymywania się powyższych objawów należy przerwać stosowanie szamponu leczniczego i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Polytar

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 oC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Polytar

•    Substancją czynną leku jest mieszanina dziegci (Tar Blend) o składzie: smoła sosnowa, olejek jałowcowy, roztwór smoły węglowej, ekstrakt smoły węglowej w oleju arachidowym.

•    1 g szamponu leczniczego zawiera 10 mg mieszaniny dziegci.

•    Pozostałe składniki to: trójetanoloaminy laurylosiarczan (42% roztwór), glikol heksylenowy, alkohol oleinowy, polisorbat 80, dietanoloamid kokosowy, sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, oktylofenoksypolietoksyetanol (Triton X-100), aromat Fragrance, imidomocznik, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Polytar i co zawiera opakowanie

Polytar jest szamponem leczniczym.

Opakowanie

Butelka zawierająca 150 ml, 250 ml lub 500 ml, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data zatwierdzenia ulotki:

2012.08 Polytar PIL- GDS1

Polytar

Charakterystyka Polytar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polytar

1%, szampon leczniczy

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g szamponu leczniczego zawiera 10 mg mieszaniny dziegci (Tar Blend) o składzie: smoła sosnowa, olejek jałowcowy, roztwór smoły węglowej, ekstrakt smoły węglowej w oleju arachidowym.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: imidomocznik.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Szampon leczniczy

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie zaburzeń owłosionej skóry głowy, takich jak:

•    łuszczyca

•    łupież

•    łojotokowe zapalenie skóry

•    wyprysk

•    świąd.

Szampon leczniczy Polytar jest skutecznym środkiem do usuwania maści i past stosowanych w leczeniu łuszczycy.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Do stosowania miejscowego.

Produkt leczniczy Polytar jest przeznaczony do stosowania na owłosioną skórę głowy. Należy go stosować raz lub dwa razy w tygodniu.

Sposób podania

Przed zastosowaniem wstrząsnąć zawartość butelki.

Na zwilżone włosy nanieść niewielką ilość szamponu leczniczego. Wmasować go opuszkami palców w skórę głowy aż do utworzenia się piany. Następnie dokładnie ją spłukać. Umyć głowę powtórnie, powtarzając powyższe czynności.

2012.07 Polytar SPC_GDS1

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, w tym smołę węglową i olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych), lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Szampon leczniczy Polytar nie powinien być stosowany w leczeniu niżej wymienionych schorzeń:

-    zainfekowanych ran otwartych

-    łuszczycy krostkowej z przebiegiem ostrym lub bolesnym

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Polytar stosować wyłącznie na owłosioną skórę głowy.

Produkty zawierające smołę węglową mogą powodować podrażnienia, dlatego należy unikać kontaktu produktu z miejscami wrażliwymi, takimi jak uszkodzona lub bardzo podrażniona skóra.

Jeśli wystąpią objawy podrażnienia, należy przerwać leczenie.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem leczniczym. Jeśli dostanie się do oczu, należy je dokładnie przemyć wodą.

Polytar może odbarwiać skórę i ubrania. Należy unikać kontaktu produktu z ubraniem. Ewentualne odbarwienie skóry ustąpi po zaprzestaniu stosowania produktu.

Bardzo rzadko może się pojawić czasowa zmiana zabarwienia włosów.

Produkty lecznicze zawierające smołę weglową mogą zwiększać nadwrażliwość na słońce, dlatego w czasie stosowania produktu leczniczego Polytar należy unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne, promieniowanie UVB (np. solaria). W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości należy zaprzestać jego stosowania.

Polytar zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych) i nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną alergią na orzeszki ziemne. Ponieważ możliwa jest relacja między alergią na orzeszki ziemne a alergią na soję, pacjenci ze stwierdzoną na nią alergią powinni unikać stosowania szamponu leczniczego Polytar.

Produkt leczniczy Polytar zawiera imidomocznik, który w trakcie rozpadu powoduje uwalnianie śladowych ilości formaldehydu jako produktu ubocznego. Formaldehyd może powodować reakcje alergicznego uwrażliwienia lub podrażnienia w miejscu zastosowania szamponu leczniczego Polytar.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Polytar powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki wywołujące nadwrażliwość na światło (np. tiazydy, tetracykliny, fluorochinolony, fenotiazyny, sulfonamidy), ze względu na możliwość nasilenia nadwrażliwości na światło.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Polytar u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych w trakcie podawania na skórę, doustnie oraz wziewnie w dużych i toksycznych dla matki dawkach smoła węglowa wykazała działanie toksyczne dla płodu oraz działanie teratogenne.

Stosowanie produktów leczniczych zawierających smołę węglową w trakcie ciąży powinno być rozważane jedynie wtedy, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ewentualne zagrożenia dla płodu.

Powinno się unikać stosowania produktów zawierających smołę węglową w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Polytar u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie wiadomo, czy smoła węglowa, będąca składnikiem stosowanych na skórę produktów leczniczych, może się wchłaniać w takim stopniu, aby pojawić się w mleku matki w stężeniu wykrywalnym.

Stosowanie produktów leczniczych zawierających smołę węglową w okresie karmienia piersią powinno być rozważane jedynie wtedy, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ewentualne zagrożenia dla dziecka.

Jeśli produkt leczniczy Polytar jest stosowany w okresie karmienia piersią, należy poinformować pacjentkę o potrzebie usuwania wszelkich pozostałości produktu z piersi przed rozpoczęciem karmienia, w celu uniknięcia przypadkowego spożycia przez dziecko.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Polytar nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono poniżej zależnie od układów narządowych i częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100, >1/10), niezbyt często (>1/1000, >1/100), rzadko (>1/10 000, >1/1000) i bardzo rzadko (>1/10 000).

Dane po wprowadzeniu produktu do obrotu

Zaburzenia układu odpornościowego

Rzadko: nadwrażliwość (w tym świąd, obrzęk naczynioruchowy, duszność)

Zaburzenia oczu Rzadko: podrażnienie oczu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: łysienie, zapalenie skóry, zmiana koloru włosów, nienaturalna struktura włosa, światłoczułość, podrażnienie skóry (włącznie z przesuszeniem, rumieniem oraz uczuciem palenia na skórze).

Zaburzenia ogólne i reakcje w miejscu podania

Rzadko: nadwrażliwość w miejscu stosowania, ból w miejscu stosowania, wysypka w miejscu stosowania, miejscowy obrzęk.

Produkty lecznicze zawierające dziegcie mogą powodować podrażnienie skóry, wysypkę i nadwrażliwość na światło słoneczne oraz promieniowanie UVB. Jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się przez dłuższy czas, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

4.9. Przedawkowanie

Produkt leczniczy Polytar jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego -na owłosioną skórę głowy,

Aby zmniejszyć ryzyko przedawkowania, powinien być szybko zmyty.

Przedawkowanie produktu leczniczego do stosowania na skórę zawierającego smołę węglową może skutkować wzmożonym podrażnieniem skóry lub wzrostem nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.8. Działania niepożądane).

W razie przedawkowania produktu leczniczego Polytar leczenie powinno się odbywać pod kontrolą lekarza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Mieszanina dziegci (Tar Blend) w wyniku hamowania syntezy DNA powoduje zmniejszenie namnażania się komórek naskórka. Zmniejszona synteza DNA wpływa na zmniejszenie aktywności mitotycznej i syntezy białek. Dzięki spowolnieniu procesów rozrostowych i zmniejszeniu nacieków skórnych mieszanina dziegci normalizuje keratynizację. Wykorzystuje się to szczególnie w leczeniu łuszczycy, chorobie skóry, w której występują nadmierne podziały komórkowe.

Mieszanina dziegci ponadto działa przeciwświądowo i antyseptycznie.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy jest stosowany miejscowo i działa w miejscu podania. Wchłanianie składników produktu podczas mycia głowy nie zachodzi w stopniu mającym znaczenie kliniczne.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak odpowiednich badań przedklinicznych. Produkt leczniczy Polytar był przez wiele lat szeroko stosowany u ludzi bez szkodliwych konsekwencji zdrowotnych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Trójetanoloaminy laurylosiarczan (42% roztwór)

Glikol heksylenowy Alkohol oleinowy Polisorbat 80 Dietanoloamid kokosowy Sodu chlorek

Kwas cytrynowy jednowodny Oktylofenoksypolietoksyetanol (Triton X-100)

Aromat Fragrance Imidomocznik Woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z zakrętką z polipropylenu (PP), zawierająca 150 ml, 250 ml lub 500 ml szamponu leczniczego, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą się znajdować w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8017

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10 listopada 1998 r. Data wydania ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23 września 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Polytar