+ iMeds.pl

Polyvaccinum forte nieswoista szczepionka bakteryjna -Ulotka Polyvaccinum forte nieswoista szczepionka bakteryjna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Polyvaccinum forte, zawiesina do wstrzykiwań Nieswoista szczepionka bakteryjna

Inaktywowane bakterie: Staphylococcus aureus 500 mln komórek, Staphylococcus epidermidis 500 mln komórek, Streptococcus salivarius 100 mln komórek, Streptococcus pneumoniae 100 mln komórek, Streptococcus pyogenes 100 mln komórek, Escherichia coli 200 mln komórek, Klebsiella pneumoniae 100 mln komórek, Haemophilus influenzae 100 mln komórek, Corynebacterium pseudodiphtheriticum 200 mln komórek, Moraxella catarrhalis 100 mln komórek/ 1 ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym. Szczepionka może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest szczepionka Polyvaccinum forte i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Polyvaccinum forte

3.    Jak stosować szczepionkę Polyvaccinum forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Polyvaccinum forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Polyvaccinum forte i w jakim celu się ją stosuje

Polyvaccinum forte jest szczepionką bakteryjną, która stymuluje układ odpornościowy dzięki temu, że zawiera zabite bakterie, które najczęściej wywołuj ą różnego rodzaju zakażenia lub są przyczyną powikłań stanów zapalnych pochodzenia niebakteryjnego. Szczepionkę stosuje się zapobiegawczo, leczniczo lub wspomagaj ąco.

Aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny, należy przeprowadzić pełen cykl szczepień, który oprócz szczepionki Polyvaccinum forte, obejmuje szczepionki Polyvaccinum submite i Polyvaccinum mite. Poszczególne szczepionki różnią się dziesięciokrotną ilością komórek bakterii.

Polyvaccinum forte stosuje się w celu:

Leczenia i zapobiegania (u dzieci i dorosłych zgodnie ze schematem A); patrz punkt 3 „Jak stosować szczepionkę Polyvaccinum forte”

w przypadku długotrwałych, chronicznych i nawracających stanów zapalnych górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia zatok obocznych nosa i nosogardzieli, nawracaj ących zapaleń krtani, tchawicy i oskrzeli oraz ucha środkowego. Stosowanie zapobiegawcze zalecane jest w okresie remisji, to znaczy, w okresie cofnięcia się objawów choroby.

Leczenia wspomagającego (u dorosłych zgodnie ze schematem C); patrz punkt 3 „Jak stosować szczepionkę Polyvaccinum forte”

w przypadkach chronicznych zapaleń pęcherza moczowego, pochwy, przydatków i błony śluzowej macicy.

W przypadku leczenia chronicznych i nawracających nerwobóli: nerwu trójdzielnego i potylicznego, rwy kulszowej, zapalenia splotu barkowego i nerwobóli międzyżebrowych, stosuje się tylko Polyvaccinum submite i Polyvaccinum mite, zgodnie ze schematem B (patrz punkt 3 „Jak stosować szczepionkę Polyvaccinum forte”).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Polyvaccinum forte Kiedy nie stosować szczepionki Polyvaccinum forte:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawy uczulenia mogą obejmować: swędzącą wysypkę, duszność, obrzęk twarzy oraz j ęzyka,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono:

-    chorobę zakaźną,

-    ostry stan zapalny,

-    chorobę nerek lub chorobę wątroby,

-    niewydolność krążenia,

-    chorobę układową (chorobę obejmuj ącą kilka rodzajów tkanek i narządów lub zajmuj ącą całe ciało),

- jeśli pacjent stosuje preparaty immunosupresyjne (leki hamujące odpowiedź immunologiczną organizmu),

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub w okresie karmienia piersią,

-    u dzieci poniżej drugiego roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień. Postępowanie takie pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz zmianę schematu dawkowania.

Zachować szczególną ostrożność, jeśli po poprzedniej dawce szczepionki Polyvaccinum forte wystąpiły opisane w punkcie 4. działania niepożądane lub jakiekolwiek inne niepokojące reakcje. Szczepionka może być stosowana w przebiegu infekcji, jeśli leczenie szczepionką rozpoczęto przed rozwojem zakażenia.

Ze względów bezpieczeństwa, po szczepieniu należy pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza. Szczepionka Polyvaccinum forte a inne leki

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (hamującemu aktywność układu odpornościowego) odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku lekarz może podjąć decyzję o przesunięciu szczepień do zakończenia terapii.

Szczepionka może być stosowana w trakcie antybiotykoterapii, jeśli lekarz uzna podanie antybiotyku za konieczne.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem szczepionki na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować szczepionkę Polyvaccinum forte

Szczepionka Polyvaccinum forte będzie podana przez lekarza lub pielęgniarkę jako wstrzyknięcie domięśniowe lub podskórne. Szczepionka nigdy nie może być podawana donaczyniowo. Szczepionka podawana jest w zależności od wskazania w schemacie A lub C wraz z Polyvaccinum submite i Polyvaccinum mite. W schemacie B stosuje się tylko Polyvaccinum submite i Polyvaccinum mite.

Dawkowanie

Leczniczo i zapobiegawczo - Schemat A:

Wstrzyknięcia podawane w odstępach co 3-5 dni

Dorośli

Dzieci do 14 lat

Szczepionka

Dawka

Szczepionka

Dawka

Wstrzyknięcie 1, 2 i 3

Polyvaccinum submite

1,0 ml

Polyvaccinum submite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 4 i 5

Polyvaccinum mite

0,5 ml

Polyvaccinum submite

1,0 ml

Wstrzyknięcie 6, 7 i 8

Polyvaccinum mite

1,0 ml

Polyvaccinum mite

0,3 ml

Wstrzyknięcie 9 i 10

Polyvaccinum forte

0,3 ml

Polyvaccinum mite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 11 i 12

Polyvaccinum forte

0,5 ml

Polyvaccinum forte

0,2 ml

Wstrzyknięcie 13 i 14

Polyvaccinum forte

1,0 ml

Polyvaccinum forte

0,5 ml

Dawkę 14 można powtarzać w odstępach 2-4 tygodni przez okres 2-3 miesięcy. Zamieszczony w tabeli, pełny cykl szczepienny powinno się powtarzać 2 razy do roku w porze wiosennej i jesiennej, przez co najmniej 2 lata.

Leczniczo - Schemat B:

Wstrzyknięcia podawane w odstępach co 3-4 dni

Szczepionka

Dawka

Wstrzyknięcie 1 i 2

Polyvaccinum submite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 3, 4, 5 i 6

Polyvaccinum submite

1,0 ml

Wstrzyknięcie 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Polyvaccinum mite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 13, 14, 15, 16, 17 i 18

Polyvaccinum mite

1,0 ml

Leczenie wspomagające - Schemat C:

Wstrzyknięcia podawane w odstępach co 2-4 dni

Szczepionka

Dawka

Wstrzyknięcie 1, 2 i 3

Polyvaccinum submite

1,0 ml

Wstrzyknięcie 4, 5 i 6

Polyvaccinum mite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 7 i 8

Polyvaccinum mite

1,0 ml

Wstrzyknięcie 9 i 10

Polyvaccinum forte

0,5 ml

Wstrzyknięcie 11 i 12

Polyvaccinum forte

1,0 ml

Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskuje się po zastosowaniu pełnego cyklu szczepień zgodnie ze schematem dawkowania (Schemat A, B lub C).

Zmiana dawkowania w przypadku długotrwałych działań niepożądanych i/lub działań niepożądanych o dużym nasileniu opisana została w punkcie 4.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki Polyvaccinum forte

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki szczepionki należy zwrócić się do lekarza. Szczegółowe informacje znajdują się na końcu ulotki w części „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

Pominięcie zastosowania szczepionki Polyvaccinum forte

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Przerwanie stosowania szczepionki Polyvaccinum forte

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    ból głowy

-    nudności

-    zaczerwienienie, obrzęk, ból w miejscu podania

-    przejściowa, trwająca 6-8 godzin gorączka (do 38°C)

-    złe samopoczucie, ogólne osłabienie

-    miejscowe stany zapalne (zaostrzenie).

Objawy te zwykle ustępują po 24 godzinach.

Uwaga:

W razie utrzymywania się dłużej działań niepożądanych w postaci np. bólu głowy, nudności i ogólnego osłabienia, należy wydłużyć czas między wstrzyknięciami i zmniejszyć dawkę szczepionki (powrót do stężenia szczepionki zawieraj ącego dziesięciokrotnie mniejszą ilość bakterii i/lub zmniejszenie objętości dawki szczepionki).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać szczepionkę Polyvaccinum forte

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera szczepionka Polyvaccinum forte

Substancjami czynnymi szczepionki są inaktywowane (zabite) bakterie:

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis    po 500 milionów komórek/1 ml

Escherichia coli, Corynebacterium pseudodiphtheriticum    po 200 milionów komórek/1 ml

Streptococcus salivarius, Streptococcus pneumoniae,    po 100 milionów komórek/1 ml

Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis

Pozostałe składniki to: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka Polyvaccinum forte i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest opalizującą zawiesiną o białym odcieniu. W czasie przechowywania na dnie ampułki tworzy się biały osad, a ponad nim przezroczysty supernatant (płyn).

Opakowanie zawiera 5 ampułek po 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

Tel.: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205

e-mail: marketing@biomed .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Podawanie szczepionki Polyvaccinum forte

Przed użyciem wstrząsnąć. Po wstrząśnięciu szczepionka Polyvaccinum forte jest opalizującą zawiesiną o białym odcieniu.

Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek i/lub czy nie nastąpiły zmiany w jej wyglądzie. W przypadku jakichkolwiek zmian, nie należy stosować szczepionki.

Podawać domięśniowo lub podskórnie.

Jako miej sce wstrzykiwań zaleca się miesień naramienny.

Nie podawać donaczyniowo! Upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki szczepionki należy wydłużyć czas między wstrzyknięciami i zmniejszyć dawkę szczepionki (powrót do stężenia szczepionki zawieraj ącego dziesięciokrotnie mniejszą ilość bakterii i/lub zmniejszenie obj ętości dawki szczepionki).

Uwaga: w związku z ryzykiem wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, jakie niesie ze sobą podawanie szczepionek, gabinet szczepień powinien być wyposażony w standardowy zestaw przeciwwstrząsowy.

5

Polyvaccinum forte Nieswoista szczepionka bakteryjna

Charakterystyka Polyvaccinum forte nieswoista szczepionka bakteryjna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Polyvaccinum submite, Polyvaccinum mite, Polyvaccinum forte

Zawiesina do wstrzykiwań.

Nieswoista szczepionka bakteryjna.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml szczepionki zawiera inaktywowane bakterie (w milionach komórek):

Polyvaccinum

submite

mite

forte

Staphylococcus aureus

5

50

500

Staphylococcus epidermidis

5

50

500

Streptococcus salivarius

1

10

100

Streptococcus pneumoniae

1

10

100

Streptococcus pyogenes

1

10

100

Escherichia coli

2

20

200

Klebsiella pneumoniae

1

10

100

Haemophilus influenzae

1

10

100

Corynebacterium pseudodiphtheriticum

2

20

200

Moraxella catarrhalis

1

10

100

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

Polyvaccinum submite jest przeźroczystą, bezbarwną zawiesiną. Polyvaccinum mite jest opalizującą, bezbarwną zawiesiną. Polyvaccinum forte jest opalizującą zawiesiną o białym odcieniu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Podawać profilaktycznie, leczniczo lub jako leczenie wspomagające.

Leczniczo i profilaktycznie - u dzieci i dorosłych zgodnie ze schematem A:

w przypadku długotrwałych, chronicznych i nawracających stanów zapalnych górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia zatok obocznych nosa i nosogardzieli, nawracających zapaleń krtani, tchawicy i oskrzeli (zalecane leczenie profilaktyczne w okresie remisji) oraz ucha środkowego.

Leczniczo - u dorosłych zgodnie ze schematem B:

w przypadkach chronicznych i nawracaj ących nerwobóli: nerwu trójdzielnego i potylicznego, rwy kulszowej, zapalenia splotu barkowego i nerwobóli międzyżebrowych.

Leczenie wspomagające - u dorosłych zgodnie ze schematem C:

w przypadkach chronicznych zapaleń pęcherza moczowego, pochwy, przydatków i błony śluzowej macicy.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Leczniczo i profilaktycznie - Schemat A:

Wstrzyknięcia podawane w odstępach co 3-5 dni

Dorośli

Dzieci do 14 lat

Szczepionka

Dawka

Szczepionka

Dawka

Wstrzyknięcie 1, 2 i 3

Polyvaccinum submite

1,0 ml

Polyvaccinum submite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 4 i 5

Polyvaccinum mite

0,5 ml

Polyvaccinum submite

1,0 ml

Wstrzyknięcie 6, 7 i 8

Polyvaccinum mite

1,0 ml

Polyvaccinum mite

0,3 ml

Wstrzyknięcie 9 i 10

Polyvaccinum forte

0,3 ml

Polyvaccinum mite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 11 i 12

Polyvaccinum forte

0,5 ml

Polyvaccinum forte

0,2 ml

Wstrzyknięcie 13 i 14

Polyvaccinum forte

1,0 ml

Polyvaccinum forte

0,5 ml

Dawkę 14 można powtarzać w odstępach 2-4 tygodni przez okres 2-3 miesięcy. Zamieszczony w tabeli, pełny cykl szczepienny powinno się powtarzać 2 razy do roku w porze wiosennej i jesiennej, przez co najmniej 2 lata.

Leczniczo - Schemat B:

Wstrzyknięcia podawane w odstępach co 3-4 dni

Szczepionka

Dawka

Wstrzyknięcie 1 i 2

Polyvaccinum submite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 3, 4, 5 i 6

Polyvaccinum submite

1,0 ml

Wstrzyknięcie 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Polyvaccinum mite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 13, 14, 15, 16, 17 i 18

Polyvaccinum mite

1,0 ml

Leczenie wspomagające - Schemat C:

Wstrzyknięcia podawane w odstępach co 2-4 dni

Szczepionka

Dawka

Wstrzyknięcie 1, 2 i 3

Polyvaccinum submite

1,0 ml

Wstrzyknięcie 4, 5 i 6

Polyvaccinum mite

0,5 ml

Wstrzyknięcie 7 i 8

Polyvaccinum mite

1,0 ml

Wstrzyknięcie 9 i 10

Polyvaccinum forte

0,5 ml

Wstrzyknięcie 11 i 12

Polyvaccinum forte

1,0 ml

Zmiana dawkowania w przypadku długotrwałych działań niepożądanych i (lub) działań niepożądanych o dużym nasileniu została opisana w punkcie 4.8.

Dzieci i młodzież

Nie ma dostępnych danych na temat stosowania szczepionki Polyvaccinum submite, mite i forte zgodnie ze schematem B i C.

Sposób podawania

Podawać domięśniowo lub podskórnie.

Jako miejsce wstrzykiwań zaleca się mięsień naramienny.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną

w punkcie 6.1.

-    Choroby zakaźne.

-    Ostre stany zapalne.

-    Choroby nerek i wątroby.

-    Niewydolność krążenia.

-    Ciąża lub laktacja.

-    Dzieci poniżej drugiego roku życia.

-    Choroby układowe.

-    Stosowanie preparatów immunosupresyjnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii.

Szczepionka może być podawana w przebiegu infekcji, jeśli leczenie rozpoczęto przed rozwojem zakażenia.

Nie podawać donaczyniowo.

Należy upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

Po szczepieniu, osoba szczepiona powinna pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionka może być podawana w trakcie antybiotykoterapii, jeśli to konieczne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Nie stosować.

Karmienie piersią Nie stosować.

Płodność

Szczepionki Polyvaccinum submite, Polyvaccinum mite, Polyvaccinum forte nie były oceniane w badaniu dotyczącym płodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem szczepionek Polyvaccinum submite, mite, forte na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych definiowana jest w następujący sposób:

-    bardzo często (>1/10)

-    często (>1/100 do <1/10)

-    niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

-    rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

-    bardzo rzadko (<1/10 000)

-    częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane (częstość nieznana):

Zaburzenia układu nerwowego

-    ból głowy Zaburzenia żołądka i jelit

-    nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-    zaczerwienienie, obrzęk, ból w miejscu podania

-    przejściowa, trwająca 6-8 godzin gorączka (do 38°C)

-    złe samopoczucie, ogólne osłabienie

-    miejscowe stany zapalne (zaostrzenie).

Objawy te zwykle ustępują po 24 godzinach.

Uwaga:

W razie utrzymywania się dłużej działań niepożądanych w postaci bólu głowy, nudności i ogólnego osłabienia, należy wydłużyć czas między wstrzyknięciami i zmniejszyć dawkę szczepionki (powrót do stężenia szczepionki zawieraj ącego dziesięciokrotnie mniejszą ilość bakterii lub/i zmniejszenie obj ętości dawki szczepionki).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

W przypadku podania większej dawki szczepionki niż zalecana w schemacie dawkowania, może dojść do nasilenia działań niepożądanych. W takim przypadku należy postępować jak w punkcie 4.8 Uwaga

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne szczepionki bakteryjne, kod ATC: J07AX.

Substancjami czynnymi szczepionek Polyvaccinum submite, mite i forte są zawiesiny bakterii zabitych ogrzewaniem, najczęściej powodujących różnego rodzaju zakażenia lub będących przyczyną powikłań stanów zapalnych pochodzenia niebakteryjnego. Poszczególne szczepionki różnią się dziesięciokrotną ilością komórek bakterii. Proporcje ilości bakterii poszczególnych gatunków w każdej z trzech szczepionek są identyczne. Szczepionki stosuje się profilaktycznie i leczniczo. Działają one immunostymulująco wzmagając ogólną, nieswoistą odporność układu immunologicznego prowadzącą do wzmocnienia procesów obronnych ustroju przed zakażeniami. Równocześnie wywołują swoistą odporność na bakterie, których antygeny zawarte są w szczepionkach. Aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny, należy przeprowadzić pełen cykl szczepień.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Każda seria szczepionki przed dopuszczeniem do obrotu podlega standardowym badaniom toksyczności, zgodnie z wymogami Farmakopei Europejskiej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Fenol

Sodu chlorek

Disodu fosforan dwunastowodny Sodu diwodorofosforan dwuwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Polyvaccinum submite - 1 ml zawiesiny w ampułce ze szkła typu I - opakowanie po 5 ampułek. Polyvaccinum mite - 1 ml zawiesiny w ampułce ze szkła typu I - opakowanie po 5 ampułek. Polyvaccinum forte - 1 ml zawiesiny w ampułce ze szkła typu I - opakowanie po 5 ampułek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Po wstrząśnięciu szczepionka:

Polyvaccinum submite jest przeźroczystą, bezbarwną zawiesiną.

Polyvaccinum mite jest opalizująca, bezbarwną zawiesiną.

Polyvaccinum forte jest opalizującą zawiesiną o białym odcieniu.

W czasie przechowywania na dnie ampułki tworzy się biały osad, a ponad nim klarowny supernatant.

Przed użyciem ampułkę należy mocno wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek i (lub) czy nie nastąpiły zmiany w jej wyglądzie. W przypadku jakichkolwiek zmian, nie należy stosować szczepionki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

Tel.: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205

e-mail: marketing@biomed .pl

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polyvaccinum submite    R/0387

Polyvaccinum mite    R/0385

Polyvaccinum forte    R/0769

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31 maja 1988. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: ......................

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Polyvaccinum forte Nieswoista szczepionka bakteryjna